Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області
Скачати 94.87 Kb.
НазваПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області
Дата конвертації21.09.2013
Розмір94.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації

22 серпня 2013 року № 214

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Великобурлуцької

районної державної адміністрації

Харківської області
1. Загальні положення
1. Архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації; підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації і державному архіву Харківської області.
2. Архівний відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Державному архіву Харківської області.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, рішеннями районної ради, наказами директора державного архіву Харківської області, а також цим Положенням.
4. Вид структурного підрозділу (відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.
^ 2. Основні завдання
1. Основними завданнями архівного відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Великобурлуцького району Харківської області.
2. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та голови районної державних адміністрацій, наказів директора державного архіву області інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією у сфері архівної справи і діловодства;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) координує діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами, або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи діловодства;

4) забезпечує внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

5) здійснює контроль за діяльністю архівних установ, архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, забезпечує додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

6) розробляє проекти програм розвитку архівної справи у Великобурлуцькому районі Харківської області;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – кровавих актів з питань реалізації архівної справи та діловодства;

9) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії Великобурлуцької районної ради;

10) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

17) забезпечує захист персональних даних.
3. Функції
1. Для вирішення основних завдань архівний відділ:

1) складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

- документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, та об’єднаннями громадян, які діють або діяли на територіях району;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов’язану з внесеннями документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних підрозділів установ на території району незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає цим підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

7) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

8) передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

9) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

10) видає архівні довідки, копії та витяги з документів на запити фізичних і юридичних осіб, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

11) забезпечує своєчасне опрацювання запитів і інформації та надання відомостей в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

12) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

13) подає на затвердження державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

14) надає консультативно – методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

15) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

16) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

17) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які передаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством.
2. Для проведення експертної цінності документів архівний відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів».
4.Права
1. Для здійснення повноважень та реалізації покладених завдань і функцій, що визначені, відділ має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

3) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

4) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

5) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

6) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

7) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

8) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

9) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації (за погодженням з їх керівниками);

10) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами;

11) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

12) установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються державним архівом;

13) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
^ 5. Взаємодія з іншими суб’єктами
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
6.Керівництво
1. Архівний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором державного архіву області.
2. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу структурного підрозділу;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

6) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

10) розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису;

11) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу.
3. Подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

1) призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

2) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

3) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
^ 7.Прикінцеві положення
1. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.
2. Склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник відділу відповідно до типового положення, затвердженого Державною архівною службою України.
3. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова районної держадміністрації.
5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органі Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи апарату районної державної

адміністрації Н.МОЛЧАН

ЧемакінСхожі:

Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про управління соціального захисту населення великобурлуцької...
Управління соціального захисту населення великобурлуцької районної державної адміністрації харківської області (далі – Управління)...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації
Головному управлінню освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької...
Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації
Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка