Форма трудового договору між працівником І фізичною особою
Скачати 85.96 Kb.
НазваФорма трудового договору між працівником І фізичною особою
Дата конвертації03.03.2013
Розмір85.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

08.06.2001 N 260
Форма трудового договору між працівником

і фізичною особою
Місто__________________ "__" ____________ _____р.
Прізвище ____________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________

По батькові ________________________________________________,

Рік народження ______________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує

найману працю, пов'язану з наданням послуг) ______________________

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код N ______________________________________

Для фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності без

створення юридичної особи з правом найму працівників

N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця

Ідентифікаційний код N ______________________________________

Місце проживання ____________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище ____________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________

По батькові ________________________________________________,

Дата народження _____________________________________________

Вид діяльності (професія) ___________________________________

Останнє місце роботи ________________________________________

Місце проживання ____________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код N _____________________________________,
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою

цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що

укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)
таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)
2. Працівник зобов'язаний виконувати ________________________

__________________________________________________________________

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця,

__________________________________________________________________

водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня

__________________________________________________________________

її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

__________________________________________________________________

виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)
3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі _______________________

грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не

нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної

плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання

прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце

відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати

необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________

__________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість

кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до

12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня

на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що

складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік

робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість

робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді

нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на

тиждень.
5. Вихідні дні надаються ____________________________________

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися,

про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається

тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до

чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її

надання __________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш

як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором,

сторони керуються загальними нормами законодавства про працю

України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його

підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не

пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною

особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у

тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до

роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються

районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про

визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений,

наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки

(фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в

порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з

громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими

договорами, підлягають загальнообов'язковому державному

соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у

розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

__________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
14. Трудовий договір складений у трьох автентичних

примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у

Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила

реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:
Фізична особа ________________ Працівник ____________________

"___" ________________ ____ р. "___" ________________ ____ р.
16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р.

за N ________

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М.П. ______________ ______________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)
17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" ___________р.

__________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням

__________________________________________________________________

на відповідні статті КЗпП України)
Підписи сторін:
Фізична особа ______________ Працівник ____________________
18. Трудовий договір від "___" ____________ ____ р. за N ____

знято з реєстрації "___" ___________ ____ р.

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М.П. ______________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)
19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від

"___" __________ ____ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

__________________________________________________________________
20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з

реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до

трудової книжки Працівника та її зберігання.
Підписи сторін:
Фізична особа ____________ Працівник ________________


Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

08.06.2001 N 260
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2001 р.

за N 554/5745
Порядок реєстрації трудового договору між

працівником і фізичною особою
1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб - суб'єктів

підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом

найму працівників та фізичних осіб, які використовують найману

працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між

працівником і фізичною особою фізична особа повинна подати на

реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого

проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення

працівника до роботи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні подати

такі документи:

- фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності без

створення юридичної особи з правом найму працівників - паспорт,

свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку

відповідної державної податкової адміністрації про

ідентифікаційний код;

- фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з

наданням послуг, - паспорт, довідку відповідної державної

податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи,

- паспорт, трудову книжку, довідку відповідної державної

податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, -

паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації

про ідентифікаційний код.

4. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання

фізичною особою трудового договору реєструє його у книзі

реєстрації трудових договорів за формою, що додається. Трудовому

договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і

ставиться дата його реєстрації.

5. На підставі запису про реєстрацію трудового договору,

зробленого в книзі, відповідальна особа центру зайнятості робить

на трьох примірниках трудового договору запис:
Трудовий договір зареєстрований "__" _________ 200_ р. N ____

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М.П. ______________ _________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)
6. У разі закінчення строку трудового договору або припинення

його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить

запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні

статті КЗпП України ( 322-08 ), про що сторони сповіщають державну

службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір.

7. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох днів

повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться

відмітка у книзі реєстрації трудових договорів.

На підставі цього запису відповідальна особа центру

зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:
Трудовий договір від "__" ____________ 200_ р. N ________

знято з реєстрації "__" ____________ 200_ р.

_________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М.П. ______________ _______________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)
8. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового

договору дають право фізичній особі внести записи до трудової

книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

9. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим

підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки

працівника, і засвідчує їх печаткою.

10. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити

сторони під розпис щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації

трудового договору, унесення відповідних записів до трудової

книжки працівника та її зберігання.
Начальник Юридичного управління І.О.Тубелець

Схожі:

Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconЗатверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України...

Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconТрудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconТрудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconТема: «Контракт як особлива форма трудового договору»
Переваги та недоліки трудового контракту в порівнянні з трудовим договором
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconПопередній трудовий договір з працівником
Фізичною Особою-Підприємцем Ткаченко Василієм івановичом, що діє на підставі запису до господарської діяльності зареєстрований в...
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconРозділ Поняття та зміст трудового договору
Розділ Зміна умов трудового договору та підстави його припинення
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою...
Ффб/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання, рішення виконкому, акт прийому-передачі
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconЧинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між...
До речі, одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом)...
Форма трудового договору між працівником І фізичною особою iconПлан вступ Підстави припинення трудового договору Загальні підстави...
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка