Кадрове забезпечення Посадові інструкції
Скачати 196.76 Kb.
НазваКадрове забезпечення Посадові інструкції
Дата конвертації03.03.2013
Розмір196.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Посадові обов’язки керівника гуртка
Кадрове забезпечення - Посадові інструкції

1. Загальні положення
          1.1. Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти.
          1.2. Керівник гуртка повинен мати повну або базову вищу освіту (без урахування стажу педагогічної роботи). Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння (наприклад у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекомендацією атестаційної комісії школи, як виняток, може бути призначена на посаду керівника гуртка (педагога додаткової освіти).
          1.3. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.
          1.4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, а також Статутом та локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції
Основними напрямами діяльності керівника гуртка є:
          2.1. Додаткова освіта учнів школи.
          2.2. Розвиток творчих здібностей учнів.
          2.3. Сприяння саморозвитку і самореалізації учнів.

3. Посадові обов'язки
Керівник гуртка виконує такі посадові обов'язки:
          3.1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.
          3.2. Здійснює додаткову освіту учнів.
          3.3. Забезпечує педагогічне обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання) виходячи з психофізіологічної доцільності.
          3.4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.
          3.5. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.
          3.6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність.
          3.7. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів та нахилів.
          3.8. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я.
          3.9. Організовує участь учнів у масових заходах.
          3.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам школи.
          3.11. Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.
          3.12. Оперативно сповіщає адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікар-няної допомоги.
          3.13. Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у методичній роботі різних форм, в тому числі у діяльності методичних об'єднань.
          3.14. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
          3.15. Проходить періодично безкоштовний методичний огляд.
          3.16. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.
          3.17. Обов’язки щодо організація роботи з охорони праці
                    3.17.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.
                    3.17.2 проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями, учнями;
                    3.17.3 не дозволяє працювати вихованцям, учням без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту;
                    3.17.4 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що стався з вихованцями, учнями, під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;
                    3.17.5 веде профілактичну роботу з охорони праці серед вихованців, учнів.

4. Права
Керівник гуртка має право на:
          4.1. Участь в управлінні школою згідно із Статутом школи.
          4.2. Захист професійної гідності та честі.
          4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.
          4.4. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
          4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, що передбачені законом.
          4.6. Вільний вибір та використання методик навчання та виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.
          4.7. Підвищення кваліфікації.
          4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
          4.9. Давання учням під час занять та перерв обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом школи і Правилами заохочення й покарання учнів школи.

5. Відповідальність
          5.1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.
          5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.
          5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
          5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Керівник гуртка:
          6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових загальношкільних заходах і само-планування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.
          6.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і кожний семестр. План роботи затверджує заступник директора з виховної роботи не пізніше ніж через п'ять днів після початку семестру.
          6.3. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність в обсязі не більше 5-ти сторінок друкованого тексту протягом 5-ти днів після закінчення навчального семестру.
          6.4. Отримує від директора школи та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.
          6.5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють), систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.


 


^ Посадові обов’язки класного керівникаe-mail
Кадрове забезпечення - Посадові інструкції

1. Загальні положення
          1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затверджені наказом Міносвіти України.
          1.2. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
          1.3. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
          1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.
          1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції
Основними напрямами діяльності класного керівника є:
          2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.
          2.2. Формування колективу класу.

3. Посадові обов'язки
Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:
          3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.
          3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.
          3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.
          3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.
          3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.
          3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення.
          3.7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.
          3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства.
          3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів класу.
          3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.
          3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
          3.12. Планує виховну роботу в класі.
          3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.
          3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
          3.15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я.
          3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
          3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.
          3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
          3.19. Проходить періодичні медичні обстеження.
          3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.
          3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.
          3.22. Обов’язки щодо організація роботи з охорони праці
                    3.22.1 організовує і контролює виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;
                    3.22.3 забезпечує здорові і безпечні умови праці та відпочинку в місцях дислокації учнів;
                    3.22.4 організовує проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів.
                    3.22.5. уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і позашкільних заходів;
                    3.22.6 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;
                    3.22.7 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;
                    3.22.8 організовує вивчення вихованцями, учнями, правил і норм з охорони праці;
                    3.22.9 проводить інструктажі з вихованцями, учнями:
                              - з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
                              - з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:
                              - вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника,
                              - первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі
                              - інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в рядку про зміст уроку;
                    3.22.10 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності;
                    3.22.11 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;
                    3.22.12 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);
                    3.22.13 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;
                    3.22.14 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

4. Права
Класний керівник має право на:
          4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.
          4.2. Захист професійної честі й гідності.
          4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.
          4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
          4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
          4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників.
          4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.
          4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
          4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. Відповідальність
          5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.
          5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.
          5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
          5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Класний керівник:
          6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
          6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.
          6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.
          6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчального семестру.
          6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
          6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

  ^ Посадові обов’язки учителяe-mail
Кадрове забезпечення - Посадові інструкції

1. Загальні положення
          1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя.
          Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України.
          Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи.
          1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї відділом освіти.
          1.3. Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
          1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.
          1.5. Вчителеві безпосередньо може за наявності підпорядковуватися лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).
          1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

2. Функції
Основними напрямами діяльності вчителя є:
          2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.
          2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.
          2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

3. Посадові обов'язки
Вчитель виконує такі посадові обов'язки:
          3.1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
          3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.
          3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
          3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.
          3.5. Оперативно повідомляє адміністрацію про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
          3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
          3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
          3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.
          3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
          3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
          3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.
          3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.
          3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
          3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.
          3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
          3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
          3.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
          3.18. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.
          3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
          3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.
          3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.
          3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:
                    — організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;
                    — розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
                    — контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;
                    — проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;
                    — не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;
                    — вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.
          3.23. Обов’язки щодо організація роботи з охорони праці
                    3.23.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;
                    3.23.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;
                    3.23.3 організовує вивчення вихованцями, учнями, правил і норм з охорони праці;
                    3.23.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями:
                              - з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
                              - з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:
                              - вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника,
                              - первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі
                              - інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в рядку про зміст уроку;
                    3.23.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності;
                    3.23.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;
                    3.23.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);
                    3.23.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;
                    3.23.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

4. Права
Вчитель має право на:
          4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
          4.2. Захист професійної честі й гідності.
          4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.
          4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
          4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
          4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.
          4.7. Підвищення своєї кваліфікації.
          4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
          4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

5. Відповідальність
          5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:
                    — реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;
                    — збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;
                    — дотримання прав і свобод учнів.
          5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
          5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
          5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Учитель:
          6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.
          6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
          6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).
          6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.
          6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними докуменами
          6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.


 

Схожі:

Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconКадрове забезпечення освіти Золочівського району
З числа педагогічних працівників нагороджені Почесною Грамотою міністерства освіти І науки України – 69 чол
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconПосадові обов’язки
При розробці інструкції вра­ховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладахМіністерства освіти України
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconПосадові інструкції
Ця посадова інструкція розроблена на основні тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерства освіти...
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconДо складу рмо вчителів історії та правознавства входить 39 вчителів....
Звання «Вчитель методист» -1, «Старший вчитель» З. У 2010—2011 н р атестовано 6 педагогів( спеціаліст вищої категорії —З, ii—1),...
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з
«Про кадрове забезпечення викладання фізичної культури та покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах області»,...
Кадрове забезпечення Посадові інструкції icon1. Аналіз роботи торгово-технологічного І холодильного устаткування харчоблоків
Матеріальне забезпечення: забезпечення меблями %; забезпечення посудом (кількість комплектів) ( від норми); забезпечення ножами %;...
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconВідділ у справах сім’ї та молоді затверджую великобурлуцької районної...
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації. Посадові інструкції
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconЗатверджено
Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. По даній інструкції робітник при роботі з мінеральними добривами інструктується...
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconРозпорядження
Ти оформляються на бланках районної державної адміністрації, розроблених відповідно до вимог державних стандартів, Примірної інструкції...
Кадрове забезпечення Посадові інструкції iconДо Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції мвс матеріалів...
Державтоінспекції мвс матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка