Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих
Скачати 70.78 Kb.
НазваТипова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих
Дата конвертації03.03.2013
Розмір70.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Центральне правління

Українського товариства сліпих

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою президії ЦП УТОС

від 22 травня 2007 р. №5-67р


ТИПОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДИРЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА (КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ)

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
1. Загальні положення

 1. Директор підприємства (керівник організації) належить до професійної групи «Керівники».

 2. Призначення на посаду директора підприємства ( керівника організації) та звільнення з посади здійснюється Президією Центрального правління УТОС із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

 3. Директор підприємства (керівник організації) є підзвітним засновниками підприємства в особі Центрального правління Українського товариства сліпих.

1.4. ________________________________________________________
^ 2. Завдання та обов'язки

Директор підприємства (керівник організації):

2.1. В основу своєї діяльності покладає статутні завдання Українського товариства сліпих по захисту інтересів членів Товариства, інтеграції їх у суспільство, соціально-трудової та медичної реабілітації.

Спільно з органами місцевого самоврядування створює інвалідам по зору необхідні умови для реалізації громадянських і соціально - економічних прав і можливостей участі в усіх сферах життя.

2.2 . Визначає, формулює, планує , здійснює й координує всі види діяльності підприємства.

2.3. Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно - банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва та продукції.

 2. Забезпечує відповідність продукції кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва й управління, удосконалення господарського механізму.

 3. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

 4. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва , обов'язків перед ЦП УТОС, державним бюджетом, постачальниками, замовниками й банками.

 5. Організовує виробничо - господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обгрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду , а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко - економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального й економного витрачення всіх видів ресурсів.

 6. Вживає заходи щодо забезпечення підприємства (організації) кваліфікованими кадрами , найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

 7. Здійснює заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору , проводить роботу щодо зміцнення трудової й виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

 8. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

 9. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно - господарських функцій іншим посадовим особам : заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів підприємства.

 10. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни й обліку, господарського розрахунку.

 11. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення й збереження зайнятості працівників.

 12. Представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах із партнерами.

 13. _________________________________________________


3. Права

Директор підприємства ( керівник організації) має право :

 1. Без доручення діяти від імені підприємства.

 2. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах із юридичними , фізичними особами та органами державної влади.

 3. Розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог , визначених законодавством , Статутом УТОС і підприємства, іншими нормативними правовими актами.

 4. Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

 5. Укладати трудові договори з працівниками.

 6. Приймати рішення за поданням:

про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних у завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися .

3.7.___________________________________________________.
4. Відповідальність

4.1. Директор підприємства (керівник організації) несе відповідальність:

4.1.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю та статутом УТОС.

 1. За правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.

 2. За завдання матеріальної шкоди - в межах , визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.1.4.__________________________________________________

4.2. Директор підприємства (керівник організації) несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень , що виходять за межі його повноважень , які визначені чинним законодавством , Статутом УТОС, підприємства, іншими правовими актами. Директор підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.

4.3. Директор підприємства ( керівник організації"), який недобросовісно використовує майно та кошти УТОС і підприємства у власних інтересах , або в інтересах , протилежних статутним нормам УТОС несе відповідальність у межах , визначених цивільним, кримінальним та адміністративним законодавством України.

4.4. ____________________________________________________
^ 5. Директор підприємства (керівник організації) повинен знати :


 1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, а також відомчі нормативні акти (постанови з'їздів, пленумів, президії ЦП УТОС).

 2. Профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства ( організації) УТОС.

 3. Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного , технічного, економічного і соціального розвитку галузі й підприємства.

 4. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або зміни.

 5. Порядок розроблення й затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.

 6. Сучасні методи господарювання й управління.

 7. Порядок укладання й виконання господарських договорів.

 8. Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва й досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.

 9. Економіку, організацію виробництва, праці й управління.

 1. Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.

 2. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

 3. ____________________________________________________


^ 6. Кваліфікаційні вимоги:
- Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

- _______________________________________________________
^ 7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою:
7.1. За відсутності директора підприємства його посадові обов'язки виконують заступники , які призначаються в установленому порядку. Заступники несуть відповідальність за якісне, своєчасне та ефективне виконання посадових обов'язків директора підприємства на час його відсутності.

7.2. Для виконання обов'язків та реалізації прав директор підприємства взаємодіє:
7.2.1. З керівниками структурних підрозділів з питань

Отримання:

- звітів про виконання планів виробництва структурними підрозділами;

- ______________________________________________

Надання:

- указівок щодо організації виробничо - господарської діяльності підприємства:

- ______________________________________________

7.2.2. 3 питань: _________________________________________


Керівник структурного підрозділу


(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


ПОГОДЖЕНО :

Начальник юридичного відділу(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


З інструкцією ознайомлений :(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
:

Схожі:

Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconСтатут київської міської організації Українського товариства сліпих
...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconТипова посадова інструкція керівника гуртка
Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї завідуючим відділом освіти (керівником...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconСтатут українського товариства сліпих
Основна мета діяльності соціально-трудова та медична реабі­літація незрячих, інтеграція та захист інтересів сліпих
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconДиректора школи
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу та нормативно-правових...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconМіністерство освіти України Затверджую
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника,...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconПосадова інструкція №4
Дана Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора навчального закладу. При розробці...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconІнструкція Про збір членських внесків утос та напрямки їх використання
Законів України «Про об’єднання громадян», «Про власність», Статуту Українського товариства сліпих, затвердженого XII з’їздом утос...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) українського товариства сліпих icon  посадова  інструкція
Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту”, Положення про психологічну службу в системі освіти України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка