Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка1/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДисципліна Адміністративне право_____________

(повне найменування дисципліни)

Напрям підготовки ________ __Право_ ________________

(шифр і найменування)
Спеціальність 7.060101 Правознавство_ __________

(шифр й найменування)
Форма навчання _____________стаціонарна_________ __

(стаціонарна, заочна)

Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Макушев П.В. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006.
Рецензент:

Колпаков В.К. - професор кафедри адміністративного права НУВСУ, доктор юридичних наук, професор.

^ Приймаченко Д.В. - начальник кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України, кандидат юридичних наук.

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи розглянуті та схвалені на засіданні кафедри загальноправових дисциплін

“31”серпня 2006 р. Протокол № 1

^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Адміністративне право України є однією з фундаментальних галузей вітчизняного права і профілюючих юридичних дисциплін. Воно вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин притаманними йому юридичними засобами. Адміністративне право концентрує у собі значний відсоток первинних юридичних засобів і головних, початкових у правовій системі, юридичних режимів. Адміністративне право, поряд з іншими профілюючими галузями, створює юридичну основу змісту цих правових галузей і виступає незамінним інструментом реформування системи органів виконавчої влади..

Призначення навчального курсу “Адміністративне право” полягає у прищепленні майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків на належному професійному рівні.

Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, державного управління, державної виконавчої влади, навчання вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві, системі і компетенції органів державної виконавчої влади, принципах, методах і формах управління. Засвоєння необхідності неухильно додержуватися вимог законності у практичній діяльності.

Адміністративно - правове законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш мобільним та нестабільним. Це вимагає від студентів підвищеної уваги до тих поновлень, що відбуваються у структурі і змісті механізму адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних адміністративно-правових інститутів.

Навчальним планом Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ для студентів 3-го курсу стаціонарного навчання передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, проведення контрольних робіт, самостійної роботи студентів, які є необхідною складовою частиною навчального процесу. Крім звичайних форм проведення цих занять (обговорення окремих теоретичних питань, конкретних правових ситуацій, вирішення задач та інше) передбачено більш широке застосування при цьому засобів електронно-обчислювальної техніки та проведення програмованого контролю. Підсумком вивчення адміністративного права є іспит з цього предмету.

Семінари та практичні заняття з адміністративного права проводяться з метою:

- перевірки, поглиблення й закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях і в процесі самостійної роботи, в живому та товариському обговоренні питань краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються в сфері виконавчої влади на сучасному етапі;

- привити студентам комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне адміністративне законодавство, виробити в студентів вміння вірно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в тому числі з основною чи додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати доповіді, реферати та інше. В більшості випадків під час цієї роботи студентам доцільно безпосередньо готуватись до наступних семінарських та практичних занять.

При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному студенту необхідно вивчити запропоновану літературу та ознайомитись з відповідними нормативними джерелами і скласти перелік термінів, які в них використовуються. Найважливіші з них, за вказівкою викладача, конспектуються.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними враховуються викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Під час семінарських занять як викладачу, так і студентам потрібно вести пошук найбільш активних форм і методів навчання та опанування матеріалу. Семінари проводяться, як правило, шляхом обговорення окремих найбільш важливих питань з тієї чи іншої теми, заслуховування доповідей чи рефератів з подальшим їх обговоренням.

Практичне заняття має мету розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих слухачами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення слухачів. Практичне заняття проводиться з розв’язанням завдань, що викладені в планах семінарських та практичних занять з “Адміністративного права”. Рішення задач виконується в письмовій формі в окремих зошитах для практичних занять під час самостійної підготовки. Рішення повинно бути обґрунтованим і містити конкретні посилання на відповідні положення законів.

Нижче наводяться тематичний план, перелік основних та додаткових нормативних та літературних джерел, назви тем та питання семінарів, завдання для проведення практичних занять.


^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей, тематичні та індивідуальні консультації.

^ Модульний контроль – виконання контрольної роботи з т.т.1-10 та 11-18, рубіжне атестування, виконання тестових завдань.

Підсумковий контроль – здійснюється по закінченню вивчення курсу в цілому у формі іспиту. Від складання іспиту, за рішенням кафедри можуть звільнятися студенти, які в процесі навчання отримали відмінні оцінки.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) - якщо студент, глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.

^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо студент оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.

^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень)- якщо студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань

^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень)- якщо студент (курсант, слухач) може відтворювати лише окремі терміни і конструкції теми; допускає суттєві помилки; не вирішує тестових завдань
^ Тематичний план
п/п

Назва теми

Всього

З викладачем

С/Р

Разом

Лекції

С/З

П/З

К/Р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Загальна частина.

Адміністративне право України як галузь права і як наука

8

4

2

2

-

-

4

2.

Суть та основні принципи державного управління

8

4

2

2

-

-

4

3.

Суб’єкти адміністративного права

8

4

2

2

-

-

4

4.

Інститут державної служби в Україні

13

4

2

2

-

-

9

5.

Правові акти державного управління


12

4

2

2

8

6.

Методи державного управління

8

4

2

2

-

-

4

7.

Адміністративно правова відповідальність

8

4

2

2

-

-

4

8.

Засоби забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні

8

4

2

2

-

-

4

9.

Адміністративний процес

6

4

2

2

-

-

2
Контрольна робота т .т 1-9

2

2

-

-

-

2

-
Залік т.т. 1-9

2

2

-

-

-

-

-
^ Всього за І півріччя

81

36

18

18

-

-

45

10.

Адміністративно правові режими

10

6

2

2

2

-

4
Особлива частина


11.

Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні

6

4

2

2

-

-

2

12.

Державне регулювання в сфері економіки та проблеми його вдосконалення в умовах реформування

10

6

2

2

2

-

4

13.

Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством

10

6

2

2

2

-

4

14.

Управління обороною та внутрішніми справами

9

6

2

2

2

-

3

15.

Управління національною безпекою та закордонними справами

9

6

2

2

2

-

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16.

Управління освітою та наукою

9

6

2

2

2

-

3

17.

Управління юстицією

8

6

2

2

2

-

2

18.

Управління в сфері культури та соціального захисту населення

6

4

2

2

-

-

2
Контрольна робота Т.Т. 11-18

2

2

-

-

-

2

-
^ Всього за ІІ півріччя

81

54

18

18

14

4

27
Всього по курсу

162

90

36

36

14

4

72  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка