Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Скачати 114.12 Kb.
НазваАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Дата конвертації21.10.2013
Розмір114.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Українська мова, 11 клас

Академічний рівень (70 год., 2 год. на тиждень)

Складено за програмою Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів( з українською мовою навчання). Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Т.Г.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф – К.: Грамота, 2011
Підручник: Українська мова: підруч.для 11 кл.загальноосвіт.навч.закл. (академічний,профільний рівень) / С.О. Караман, О.В. , М.Я.Плющ, Тихоша В.І. – К.:Освіта, 2011
^ Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

11 клас

І семестр

ІІ семестр

^ Перевірка мовної теми*

21.

23.2.4.

Письмо: переказ (творче завд. 1,0-1,5 стор.).

1


1


твір (3,5 – 4,0 стор.)

1


1


^ Правопис: диктант** (180-190 слів)

1


1


Аудіювання*

-1^ Читання мовчки*900-990слів(худ.стиль), 660-720 слів (інші стилі)

1


Індивідуальні види контролюК-ть год.
Дата

І семестр

Діалог

1Усний твір

1ІІ семестр

Усний переказ

1Читання вголос у 10-11 класах не здійснюється.
№ з/п

Дата

К-ть год.
Прим.


1

^ Повторення вивченого в 10 класі (2 год.)

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

1

РМ №1. Види запису почутого: докладний запис, конспект. Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

1

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

1

РМ №2. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2

Власні і загальні назви. Велика буква і мала у власних назвах.1

Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.

1

РМ № 3. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.

1

Займенники й контекст. Правопис займенників. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.


2

РМ №4. Ділові папери. Офіційний лист. Лист електронною поштою і по мобільною телефону. Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.1

РМ №5. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Контроль складання діалогів

1

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

2

РМ №6. Переказ тексту художнього стилю (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

Усний твір1

Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках. Не і ні з різними частинами мови.

1

^ РМ № 7.Контрольний твір на морально - етичну тему

1

^ Контрольна робота № 1. Морфологічні засоби стилістики. Контрольне читання мовчки

1

Аналіз контрольної роботи. Види простих речень і їх відтінки значень. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

1

Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

1

Синоніміка означено-особових і безособових речень.

1

Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів. Інверсія замість прямого порядку слів.

1

Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

2

Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні.1

Контрольний диктант.

2

РМ № 8-9. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.1

Контрольна робота № 2. Стилістика простих речень.

1

Аналіз контрольної роботи. Смислові відношення між частинами складних речень

1

РМ №10. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

2

РМ №11-12. Реферат на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія.1

РМ №13. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

1

РМ №14. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень. Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.

1

Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

1

Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

1

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

1

Синоніміка сполучників і сполучних елів, що з'єднують складні сполучникові речення.

1

РМ №15. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.

2

Пунктограми в складному реченні.1

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

1

РМ №16. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

1

РМ №17. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

1

РМ №18. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1

^ Контрольна робота № 3. Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення. Контрольне аудіювання.

1

Аналіз контрольної роботи.

2

РМ №19-20. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.1

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

1

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

1

РМ №21. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

1

РМ №22-23. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам'яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).


1


1

Лексикологія і фразеологія.

2

РМ №24 -25. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю1

Морфологічна будова слова.

1

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1

Частини мови.

1

Слово, словосполучення, речення.

1

Просте речення. Члени речення. Складне речення. Система розділових знаків.

1

Текст, його будова.

1

Контрольний диктант.

1

РМ №26. Ділові папери. Доручення. Розписка.

1

Контрольна робота № 4. Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови.

1

Аналіз контрольної роботи. Інструктаж з підготовки до державної підсумкової атестації.

1

Підсумковий урок.Схожі:

Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних...
Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл передбачено з розрахунку...
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconРік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Академічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка