Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка1/11
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ


МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Дніпропетровськ 2004

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДисципліна Цивільне та сімейне право

(повне найменування дисципліни)

Напрям підготовки Право

(шифр і найменування)
Спеціальність 7.060101 Правознавство

шифр й найменування)


^
Форма навчання денна


Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Васильченко В.В, викладач кафедри, магістр права Жила Т.М.. - Юридична академія МВС України. - Дніпропетровськ 2004.

Рецензент:

Начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України к.ю.н., Щербина В.І.

Плани обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільного права і процесу “____” _________ 200__ року. Протокол № ___
^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Цивільне право — одна з основних фундаментальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин.

Студенти (курсанти) повинні чітко засвоїти загальновизначені цивілістичні постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ними знання та практичні навички не застаріють й при прийнятті нових нормативно-правових актів.

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення цивільного та сімейного права та опанування його методологічних засад. Цей вид навчального заняття, в якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим чинником для перевірки знань студентів.

Мета семінарських занять - допомогти студентам опанувати курс цивільного та сімейного права, засвоїти предмет цих наук, їх місце у повсякденному житті.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні теоретичних положень цивільного та сімейного права. У процесі обговорення, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог законодавства в Україні.

Основою ефективного розгляду положень цивільного та сімейного права на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів. Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім почитати й законспектувати в зошит самопідготовки до семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. В такому випадку варто скористатися словниками чи іншими офіційними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять використовувати інші джерела та особливо періодичні видання. Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору провідних вчених.

Готуючись до семінару необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх.

Розгляд семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування рефератів, проведення письмових контрольних робіт та ін. Реферати, які передбачені планами семінарських занять, заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять або перевіряються викладачем.

На практичних заняттях ми пропонуємо теми, обов'язкові, на нашу думку, для вивчення. Виконання завдань покликано сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Для вироблення у студентів практичних навичок викладач з власного розсуду пропонує їм вирішити задачі, що являють собою конкретні справи з практики судів. Студент повинен дати теоретичний аналіз ситуації і рішення суду по справі.

При вирішенні задачі рекомендується:

 • визначити до якої теми курсу відноситься задача;

 • дати аналіз фактичних обставин, які викладені в задачі;

 • визначити коло нормативних актів, які необхідно вивчити;

 • керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ, роз'ясненнями президії Вищого господарського суду України;

 • при посиланні на нормативно-правовий акт (закон, постанову, інструкцію) необхідно вказати ким і коли він був прийнятий, де опублікований, зазначити статтю, пункт, частину.

При обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу чи коментарі.

Основні питання тем обов'язково вносяться до переліку питань, які включаються до екзаменаційних білетів.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п
^

Назва теми


Всього

З викладачем

Самостійна робота

Разом

Лекцій

Семінарські заняття

Практичні заняття


Контрольна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

Зобов’язання з передачі майна у власність (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, рента).

20

14

6

2

6

-

6

19

Зобов’язання з передачі майна у користування (найм, прокат, лізинг, позичка, оренда, найм житлового приміщення).

20

14

6

2

6

-

6

20

Зобов’язання з виконання робіт.

8

4

2

-

2

-

4

21

Транспортні договори (правила Інкотермс).

16

12

6

2

4

-

4

22

Зобов’язання зі страхування.

12

8

4

-

4

-

4

23

Договори про надання юридичних і фактичних послуг (доручення, комісія, схов, охорона об’єктів).

10

6

4

-

2

-

4

24

Договір позики. Кредитно-розрахункові відносини.

10

6

4

-

2

-

4

25

Зобов’язання за спільною діяльністю.

14

10

4

-

6

-

4
Контрольна робота з тем 18-25

2

2

-

-

-

2

-

26

Позадоговірні зобов’язання.

24

14

6

2

6

-

10

27

Загальні положення сімейного права. Шлюб.

14

10

2

2

6

-

4

28

Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.

14

10

2

2

6

-

4

29

Особисті та майнові права і обов’язки батьків і дітей.

14

10

2

2

6

-

4

30

Усиновлення (удочеріння). Опіка та піклування.

18

12

2

2

8

-

6

31

Спадкове право.

22

14

4

2

8

-

8
ВСЬОГО:

216

144

54

18

72

2

72


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативна література:


 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р., № 5464/Х // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 28, ст.574

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 ., № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144

 6. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 ., № 3167-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 25, ст.274

 7. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288

 8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р., № 176/95 ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 47, ст.349

 9. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., № 3852-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99

 10. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27

 11. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р., № 322-VІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, додаток до N 50, ст. 375

 12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963.№ 1501-VІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1963, N 30, ст. 464

 13. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131

 14. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122

 15. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 20. Ст.249.

 16. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996р. N 85/96-ВР// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст. 78

 17. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року N 1201-XII // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст.508.

 18. Закон України "Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 року N 2173-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 352.

 19. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради 1996, N 19, ст. 80.

 20. Закон України “Про банки і банківську діяльність” 7 грудня 2000 року N 2121-III // Відомості Верховної Ради України. 1991. №5. Ст. 17.

 21. Закон України „Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року N 2344-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 22, ст.105

 22. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року N 1023-XII// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст.379.

 23. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р. N 327/95-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 32. - ст. 255.

 24. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництво об'єктів" від 06 квітня 2000 N 1641-III // Урядовий кур'єр. - 2000. 14 червня. - № 107.

 25. Закон України “Про транспорт” 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 12. Ст. 10.

 26. Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР/ / ВВР. - 1996. - № 40. - Ст. 183.

 27. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 6, ст. 35

 28. Закон України "Про планування і забудову територій" від 20. 04. 2000 N 1699-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250.

 29. Закон України „Про приватизацію державного майна„ від 4 березня 1992 року N 2163-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст.348

 30. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року N 2482-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524

 31. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року N 2171-XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 350.

 32. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995. N 2269-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416

 33. Закон України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 10 квітня1992 р. N 2269-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416

 34. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92р. N 2811-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21

 35. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23. 03. 1996 р N 98/96-ВР., // Відомості Верховної Ради - 1996. - № 20.

 36. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5.02.93р. N 2998-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.167

 37. Закон України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06 червня 1996 р. N 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради . - 1996. - № 33. - ст. 155.

 38. Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" від 16. 09. 1997 р. N 531/97-ВР // Урядовий кур'єр. Інф. додаток "Орієнтир". - 1997. - №1.

 39. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24 грудня 1993 р. № 3807-ХІІ.

 40. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 № 1956-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. № 10. - ст. 139.

 41. Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 року N 973-IV

 42. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.

 43. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 3 грудня 1990 р. № 507-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), - 1990. - № 52. - Ст. 650.

 44. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ //ВВР. — 1991. — № 6. — Ст. 37.

 45. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року N 2114-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 20. Ст. 283.

 46. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 року N 2265-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 414.

 47. Закон України “Про заставу” 2 жовтня 1992 року N 2654-XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. №6. ст.56.

 48. Закон України “Про державний матеріальний резерв” від 24. 01. 1997 р. N 51/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. – ст. 13.

 49. Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" від 16. 09. 1997 р. N 531/97-ВР // Урядовий кур'єр. Інф. додаток "Орієнтир". - 1997. - №1.

 50. Закон України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06 червня 1996 р. N 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради . - 1996. - № 33. - ст. 155.

 51. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. N 266/94-ВР // Голос України.-1995. -17 січня. - № 9.

 52. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року N 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 3, ст. 9

 53. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р.№ 3425-12. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383

 54. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23 грудня 1998 року N 351-XIV// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 5-6, ст.44

 55. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року N 3687-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32

 56. Указ Президента України “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” 15 січня 1994 року N 7/94 /Урядовий кур’єр. 1994. 20 січня.

 57. Указ Президента України “Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху” від 24.11.94р. N 496/95-ПВ

 58. Указ президента України „Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах сім'ї та молоді” від 15 квітня 2002 р. № 340-2002.

 59. Указ Президента України “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" від 07. 11. 1994 р., N 659/94 // Урядовий кур'єр. - 1994. - 1 грудня.

 60. Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 р., N 567/94 Міжнародний комерційний арбітраж. К., 1995. - С. 127-129.

 61. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21. 01. 1993 р. N 7-93 // Відомості Верховної Ради ВВРУ.№ 7-93,. - 1993. - ст. 113.

 62. Декрет Кабінету Міністрів "Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" від 29. 12. 1992 р. № 20-92. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 90

 63. Декрет Кабінету Міністрів "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності" від 11. 01. 1993 р. № 5-93. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 12, ст.108

 64. Декрет Кабінету Міністрів "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій і структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" від 31.12.1992 р. №26-92. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 96

 65. Постанова Кабінету Міністрів України Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 р. N 172

 66. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом” від 22 квітня 1997 р., № 386

 67. Постанова Кабінету Міністрів України „Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб” від 26 лютого 1993 р. N 146.

 68. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” від 26 квітня 2002 р. N 564.

 69. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти” від 30 березня 1996 р. № 380.

 70. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів. від 20 липня 1996 р. № 775.

 71. Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17.06.91р. N 2471-XII // Відомості Верховної Ради ВВРУ.-1992. - №35. - ст. 517.

 72. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку” від 1 липня 1998 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 9 липня.

 73. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння” від 25 березня 1999 р. N 460

 74. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм” від 4 листопада 1997 р. N 1209

 75. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30 липня 1996 р. N 854

 76. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх сплати” від 1.08.96р. №879.

 77. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил побутового обслуговування населення” від 16 травня 1994 р. N 313 // Урядовий курєр.- 1994.- № 86.

 78. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Статуту залізниць України” від 6 квітня 1998 р. N 457

 79. Постанова Кабінету Міністрів України „Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації” від 20 жовтня 1992 р. N 593

 80. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок укладання шлюбного контракту” від 16 червня 1993 р. № 47.

 81. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” N 18/5 від 18.06.94

 82. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Типового положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану " N 30/5 від 17.04.02

 83. Наказ МЗЕЗторгу “Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами” від 13. 03. 1995 р. № 37 // Урядовий кур2єр. – 1997. – 6 листопада.

 84. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану" від 26 вересня 2002 року N 86/5

 85. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні” N 52/5 від 18.10.2000

 86. Наказ МЗЕЗторгу „Про затвердження Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами” від 8. 07. 1997 р. № 343 // Закон і бізнес. – 1997. - № 46.

 87. Положення Національного банку України “Про кредитування” від 28.09.95р. N 246

 88. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затв. постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - Ст. 23.

 89. Наказ Державної податкової адміністрації України „Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи” від 11 липня 1997 р. № 234// Офіційний вісник України. - 1997. - .№ 33.

 90. Постанова Ради Міністрів і Укрпрофради "Про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні" від 11 грудня 1984 р.,. // Відомості Верховної Ради (ВВР)- 1983. - додаток до № 28. - ст. 574.

 91. Постанова Ради Міністрів УРСР „Правила обміну жилих приміщень” від 31. 01. 1986 р. №31.

 92. Постанова Ради Міністрів СРСР від 26. 12. 1986 р. № 1550 "Про затвердження правил про договори підряду на капітальне будівництво" // СП СССР . 1987. №4.

 93. Постанова Ради Міністрів УРСР „Про Статут автомобільного транспорту УРСР від 27 червня 1969 року N 401, ЗП УРСР, 1969 р., N 7, ст. 88

 94. Наказ Ради НК УРСР „Про суміщення посад та про службу родичів в установах, підприємствах та організаціях суспільного сектору” від 04 червня 1933р.

 95. Постанова Пленуму Верховного Сулу України від 24.06.83р. №4 "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах 1993. №2.

 96. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.липня 1979р № 4 . “Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, якими регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення” / Бюл. законодавства юридичної практики. 1993. №2.с.37.

 97. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” від 31 березня 1989 р. № 3 // Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. – К., 1995.

 98. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12. 04. 96 р. №5.

 99. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу" від 31.08.79р. №8.

 100. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. №20.

 101. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” від 4 жовтня 1991 р. №7.

 102. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про виключення майна з опису” від 27 серпня 1976 р. №6.

 103. Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 15. 04. 1993 р. № 01 -6/ 438 "Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів" // Бізнес, 1993 № 24.

 104. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1999 р. № 02-5/223 «Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції»/ /Юридичний вісник Украї­ни. -'1999. - № 25."

 105. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди»//3бірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. К., 1998.

 106. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 24 грудня 1999 р. № 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заставу”.

 107. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 21. 07. 1992. № 01-6/856 “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів автомобільним транспортним” / Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України . – К., 1997. – с. 26.

 108. Роз’яснення президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею” N 04-5/601 від 29.05.2002

 109. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995 р. № 02-5/302 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність» //Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. - К., 1998.

 110. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними»/ /Юридичний вісник України. — 1999. — № 16.

 111. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди» // Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. — К., 1998.

 112. Постанови пленуму Верховного Суду України (1963-2003 рр.).- Т.1.-К., 2003.


Навчальна література:


 1. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 2. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 4. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 5. О.Герасименко. До питання про забезпечення виконання господарських зобов’язань з реалізації продукції // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9

 6. В.Кучер. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №1

 7. Ю.Заіка. Підстави визнання шлюбу недійсним за Сімейним кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №2

 8. О.Ульяненко. Порядок і умови укладання шлюбного договору // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №4

 9. С.Фурса. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин// Юридична Україна. – 2003. – №1

 10. Є.Харитонов. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій// Юридична Україна. – 2003. – №1

 11. Л.Драгнєвіч. Чи потрібно узаконювати релігійні шлюби в України?// Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №8

 12. Т.В. Колісник. Нормативно-правове регулювання колізій сімейних відносин

 13. Л.Кондратьєва. Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9

 14. В.Примак// Підстави й умови виникнення аліментних зобов'язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. – №1

 15. Б.Сташків// Види матеріального забезпечення непрацездатних за сімейним законодавством // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

 16. О.О.Макарова. Проблема стягнення аліментів на неповнолітніх дітей // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 17. Т.В.Романцова. Щодо питання емансипації неповнолітніх // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 18. Ю.Ю.Фузова. Правові проблеми захисту прав дітей від насильства у сімї // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 19. О.Дзера. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України// Юридична Україна. – 2003. – №1

 20. 4. А.П.Коваленко. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 21. В.Примак. Підстави й умови виникнення аліментних зобов'язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. – №1

 22. Б.Сташків. Види матеріального забезпечення непрацездатних за сімейним законодавством // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

 23. В.Ігнатенко. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8

 24. В.В. Васильченко. Розробка теорії спадкового договору на сучасному етапі// Вісник прокуратури.

 25. Ю.Заїка. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

 26. Ю.Заїка. Особливості спадкування окремих видів майна // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9

 27. О Кармаза. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №11

 28. О.Шевченко. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8

 29. О.І. Астахова. Щодо питання визначення кола спадкоємців // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 30. В.В.Васильченко. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми// Право України. – 2003. – №10

 31. Є.Рябоконь. Проблема і перспективі правового регулювання спадкових відносин після смерті засновника приватного підприємства // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №3

 32. І.Тимощук. Надання квартир громадянам, жилі будинки яких підлягають знесенню // Добірка судових рішень - Юридична Україна. – 2003. – №6

 33. 5. І.Тимощук. Визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири // Добірка судових рішень - Юридична Україна. – 2003. – №9

 34. І.Тимощук. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Питання оцінки доказів. Судові виклики і повідомлення// Добірка судових рішень - Юридична Україна. – 2003. – №1

 35. І.Тимощук. Захист прав споживачів // Добірка судових рішень - Юридична Україна. – 2003. – №7

 36. І.Є.Берестова. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

 37. І.Є.Берестова. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №11

 38. 6. І.Є.Берестова. Поняття та умови виникнення зобовязань з безпідставного збагачення в новому Цивільному кодексі України // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 39. Я.В. Демченко. Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України: відшкодування моральної шкоди // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 5 квітня 2002 року / Гол. ред. Ю.Л. Титаренко.- Донецьк: ДЮС, 2002. - 352 с.

 40. І.Ніжинська. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №1

 41. 9. І.Ніжинська. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №4

 42. 7. Н.Трішкіна. Оптова торгівля України: стан і напрями розвитку// Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №6

 43. Т.Харченко. Новітні тенденції у сфері якості // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8

 44. M.Колонтирська. Удосконалення законодавства про закупівлю за державні кошти // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7

ЗМІСТ

^ ТЕМА №18. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ (КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА, ДАРУВАННЯ, ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ, РЕНТА.)
Семінар -2 год

Ключові понятті: "договір купівлі-продажу", "продавець і покупець", "зовнішньоекономічний договір", "міна", "договір дарування", "форвардні, ф'ючерсні та опціонні операції”, "договір поставки", "прямий договір”, "асортимент", "сертифікат", "гарантійний строк", "якість", "комплектність”, "строки поставки", "маркування товару", "прострочена поставка або недопоставка", "поставка некомплектної продукції", "основний споживач".

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка