Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Сторінка1/7
Дата конвертації27.10.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7
Джерело: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/zakonoproekt_pro_naukovu_ta_naukovo_tehnichnu_diyalnist_mistit_vaglivi_normi_shchodo_finansuvannya_nauki___maksim_striha_1843538

Громадське обговорення
http://www.dknii.gov.ua/2010-09-23-14-24-17Проект
Внесено Кабінетом Міністрів УкраїниМ. Азаров
«___»____________ 2013 року

^ ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України

«Про наукову і науково-технічну діяльність»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165, 1993 р., № 17, ст. 184, 1994 р., № 41, ст.. 376, 1995 р., № 13, ст.85, 1996 р., № 3, ст. 11, 1997 р., № 8, ст. 62, 1999 р., № 2-3, ст.20, 2000 р., № 28, ст.223, 2002 р., № 12-13, ст.92, № 30, ст.205, 2003 р., № 10-11, ст.86, № 24, ст.158, № 37, ст.300, 2004 р., № 6, ст.38, № 14, ст.198, № 17-18, ст.250, № 15, ст.228, №16, ст.238, 2005 р., № 2, ст.26, № 5, ст.121, 2006 р., № 1, ст.18, № 9, № 10-11 ст.96, № 22, ст.199, № 47, ст.463, 2007 р., № 7-8, ст.66, 2008 р., № 5-6, N 7-8, ст.78, 2010 р., № 8, ст.59, № 41-42, N 43, № 44-45, ст.529, 2011 р., № 22, ст.148, 2012, № 12-13, ст.82, № 15, ст.101, 2013 р., № 19-20, ст.184), виклавши його у такій редакції:

^ «ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про наукову і науково-технічну діяльність»

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

Закон спрямований на збереження, розвиток науки і техніки та ефективне використання науково-технічного та кадрового потенціалу науки, прискорене інтегрування її надбань у культурну та освітню сфери, галузі, що забезпечують міжнародну конкурентоспроможність і національну безпеку України.

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Р о з д і л I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та пошук шляхів їх застосування. Основними її видами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем. Основними її видами є прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки.

Основними формами науково-технічної діяльності є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;

науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності;

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, але не орієнтована на забезпечення їх безпосереднього практичного використання (отримання соціальних або економічних вигод).

Їх результатом є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо;

прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для практичних цілей.

Їх результатом є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо розв’язання невідкладних науково-технічних та суспільних завдань;

вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати;

молодий вчений - вчений віком до 35 років;

науковий працівник - вчений, що має повну вищу освіту, за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством;

науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації;

наукова (науково-дослідна, науково-технічна) установа (далі – наукова установа) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, в тому числі і - до 1991 року, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і частка фонду оплати праці виконавців наукових та (або) науково-технічних робіт становить понад 50 відсотків загального річного обсягу фонду оплати праці або більше половини працівників зайнята виконанням наукових та (або) науково-технічних робіт;

На підприємства, установи та організації, для яких наукова або науково-технічна діяльність є основною і частка фонду оплати праці виконавців наукових та (або) науково-технічних робіт становить понад 50 відсотків загального річного обсягу фонду оплати праці або більше половини працівників зайнята виконанням наукових та (або) науково-технічних робіт розповсюджується правовий статус наукової установи;

науковий підрозділ – структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого відповідно до положення про підрозділ є здійснення наукової та (або) науково-технічної, науково-організаційної діяльності, і більше половини чисельного складу працівників якого становлять посади наукових працівників;

наукова робота – проведення досліджень з метою одержання наукового результату;

науково-технічна робота – проведення досліджень або виконання науково-технічних (експериментальних) розробок з метою одержання науково-технічного (прикладного) результату, надання науково-технічних послуг;

науковий (науково-технічний) проект – комплекс заходів, пов‘язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням конкретних наукових досліджень та (або) науково-технічних розробок;

науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;

науково-технічний (прикладний) результат – одержані в процесі прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику.

Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, об’єкту права інтелектуальної власності, проекту нормативно-правового акту або науково-методичних документів тощо;

науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, що базується на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень чи практичного досвіду, та пов'язана з доведенням таких знань до стадії їх практичного використання.

Їх результатом є нові матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності і надання нових послуг або істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;

науково-технічні послуги - діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентування, ліцензування, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування тощо, що пов’язана з науковими дослідженнями та науково-технічними розробками та сприяє одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

Науково-технічні послуги не є науковими дослідженнями та науково-технічними розробками;

наукова (науково-технічна) продукція — науковий та (або) науково-технічний (прикладний) результат, що призначений для використання;

грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту;

виробничо-орієнтована наука – сфера науково-технічної діяльності, спрямована на створення нових та (або) удосконалення існуючих підходів, методів, технологічних процесів, продуктів, виготовлення дослідних зразків та (або) дослідних партій продукції та пов'язана з доведенням наукових і науково-технічних знань для їх практичного використання;

виробничо-орієнтована наукова установа – наукова установа, діяльність якої спрямована на отримання та адаптацію наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання на підприємствах та установах;

науково-технологічний комплекс - це організаційно-правова форма об‘єднання установ, організацій, підприємств, що спільно використовують науково-дослідну, дослідно-конструкторську, технологічну, дослідно-експериментальну та науково-виробничу базу та забезпечують єдиний інноваційний цикл від проведення наукових досліджень до виготовлення дослідного зразка, випуску дослідної партії тощо.
Стаття 2. Мета і завдання
Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.

Основними завданнями цього Закону є визначення:

правового статусу суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальних та моральних стимулів забезпечення престижності та зумовленої суспільними потребами пріоритетності цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального потенціалу нації;

економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості;

основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

повноважень органів державної влади щодо здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність
Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі здійснення такої діяльності.
Р о з д і л II

^ ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності
Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, організації, установи, підприємства, що мають відповідні наукові підрозділи, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі - громадські наукові організації).
Стаття 5. Вчений
Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності.

Вчений має право:

обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей;

об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності;

брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел відповідно до законодавства України;

здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності;

публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України;

брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників;

отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.

Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов'язаний:

не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю;

додержуватися етичних норм наукового співтовариства, неухильно дотримуватися норм права інтелектуальної власності.
Стаття 6. Науковий працівник
Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, науково-педагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологічну, проектно-конструкторську, проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову роботу та (або) організовує виконання зазначених робіт у наукових установах, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, наукових підрозділах організацій, установ, підприємств.

Для наукових працівників може встановлюватися ненормований робочий день.

Ненормований робочий день встановлюється для наукових працівників, керівників наукових установ, праця яких за характером виконуваних ними функцій не може бути обмеженою нормальною тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку (нормуванню).

При ненормованому робочому дні науковий працівник не має права на додаткову оплату та компенсацію відгулом, а лише має право на додаткову відпустку.

Міра праці у даному випадку визначається колом обов'язків, обсягом виконаних робіт (навантаженням), ступенем напруженості, складністю і самостійністю у роботі, а не тривалістю робочого часу.

Конкретний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем встановлюється у колективному договорі наукової установи.

Науковий працівник має право:

об'єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в діяльності громадських об'єднань і політичних партій;

на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-технічній) діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;

на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України;

на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;

на об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або науково-прикладного результату своєї діяльності;

на роботу в режимі гнучкого робочого часу в порядку, встановленому в науковій установі;

займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України;

працювати за сумісництвом, в тому числі на керівних наукових та науково-педагогічних посадах, а також на умовах погодинної оплати праці;

займатися підприємницькою діяльністю відповідно до законодавства України.

Керівник наукової установи (наукового підрозділу), має право займати посаду завідувача кафедри чи іншого структурного підрозділу вищого навчального закладу ІІІ-IV рівня акредитації, що не є сумісництвом.

Науковий працівник зобов'язаний:

провадити наукові дослідження відповідно до укладених договорів (контрактів);

представляти результати наукової і науково-технічної діяльності шляхом наукових доповідей, публікацій та захисту дисертацій;

у встановленому порядку проходити атестацію на відповідність займаній посаді;

постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків прийняття на роботу наукових працівників за строковими трудовими договорами, в порядку переведення та у інших випадках, передбачених законодавством України або статутом (положенням) наукової установи.

Науковий працівник не може бути примушений провадити наукові дослідження, якщо вони або їх результати викликають або можуть викликати шкідливі для здоров'я людини, її життя та довкілля наслідки, а також не може бути притягнутий до відповідальності за відмову від участі у таких дослідженнях.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
Закону України “Про наукову І науково-технічну діяльність” є необхідність модернізації законодавчого забезпечення сфери наукової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНаказ
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право І суміжні права», «Про науково-технічну...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПропозиц І ї до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Прийнятий 11 липня 2002 року Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНака з
З метою підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення організації наукової І науково-технічної діяльності, нормативно-правової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №34, ст. 502
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» icon“зареєстровано” Печерською районною в м. Києві
України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність»,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
«Шляхи використання відновлюваних джерел енергії та зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання»
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон вiд 23. 03. 2000 №1613-iii про внесення змін до Закону України...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка