Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Сторінка2/7
Дата конвертації27.10.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 7. Наукова установа
В Україні діють наукові установи державної, комунальної та приватної форм власності, які мають рівні права у здійсненні наукової, науково-технічної та інших видів діяльності.

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку.

Рішення про створення наукової установи приймається засновниками, а для наукових установ, що створюються галузевими національними академіями наук України, органами державної влади, в тому числі державних підприємств, на які відповідно до положень статті 1 цього Закону розповсюджується статус наукової установи, - за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Реорганізація та ліквідація вказаних наукових установ здійснюється в такому ж порядку.

Дія цієї статті розповсюджується на наукові установи створені та реорганізовані до набуття чинності цим Законом.

Наукова установа відповідно до законодавства та за погодженням із засновником може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів наукової та науково-технічної діяльності наукової установи та (або) сприяють виконанню інших її статутних завдань.

Наукові установи можуть утворювати за погодженням із засновником науково-виробничі, науково-технічні комплекси, входити до інших об‘єднань юридичних осіб із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності з метою виконання своїх статутних завдань.

Матеріально-технічна база наукових установ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми наукової установи з метою забезпечення її статутної діяльності власником (власниками) закріплюються на основі права господарського відання, оперативного управління або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюється науковими установами відповідно до земельного законодавства.

Земельні ділянки передаються державним і комунальним науковим установам у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не можуть бути вилучені за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування без згоди на те науковою установою як землекористувача.

Передача в оренду державними (комунальними) науковими установами закріплених за ними на правах оперативного управління, господарського відання об’єктів власності, а також земельних ділянок, здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Наукова установа з метою підготовки та перепідготовки наукових працівників та спеціалістів може здійснювати навчання за програмами післядипломної професійної освіти в установленому порядку.

Наукова установа відповідно до договору, укладеному з іншою науковою установою або вищим начальним закладом III-IV рівня акредитації, може створювати структурні підрозділи (лабораторії), які здійснюють наукову та науково-технічну діяльність на базі цієї наукової організації або такого начального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

Наукові установи мають право засновувати вищі начальні заклади III-IV рівня акредитації з відповідних напрямів науки і техніки у порядку, передбаченому Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, брати участь у забезпеченні навчального процесу та створювати на договірних засадах науково-навчальні об‘єднання.

Наукові установи з метою підготовки та перепідготовки фахівців можуть здійснювати підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами та програмами післядипломної освіти, а також створювати спеціалізовані кафедри.

При вищих навчальних закладах можуть утворюватись наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо), а також наукові установи з правом юридичної особи в установленому законодавством порядку.

Наукова установа зобов’язана підтримувати та розвивати свою науково-дослідну та дослідно-експериментальну базу, оновлювати виробничі фонди.

Управління науковою установою здійснює її керівник.

Керівник наукової установи, як правило, обирається таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників на визначений її статутом (положенням) термін (але не більше ніж, на 5 років) і затверджується власником наукової установи або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової установи.

Керівник наукової установи разом з керівниками структурних підрозділів несе відповідальність за добір наукових кадрів.

Основною структурною одиницею наукової установи є науковий відділ, лабораторія тощо. Для вирішення окремих завдань можуть створюватись тимчасові творчі колективи тощо.

Керівники структурних підрозділів наукової установи обираються на посади на конкурсних засадах на термін (не більше ніж, на 5 років) та у порядку, встановленими статутом (положенням) цих установ.

Керівник структурного підрозділу наукової установи несе відповідальність за діяльність структурного підрозділу, якість і дотримання встановлених строків виконання наукових та науково-технічних робіт, додержання трудової та виконавчої дисципліни, правил техніки безпеки та виробничої санітарії у структурному підрозділі наукової установи.
Стаття 8. Державні наукові установи
Державними науковими установами є наукові установи, засновані на державній власності.

Державні наукові установи створюються, реорганізуються та ліквідуються у встановленому законом порядку.

Державним науковим установам передаються у постійне безоплатне користування земельні ділянки, основні засоби, інше майно та обладнання згідно із законодавством України.

Державні (бюджетні) наукові установи, державні вищі навчальні заклади III – IV рівнів акредитації на умовах та в порядку, визначеному цим законом, можуть бути засновниками (співзасновниками) господарських товариств, діяльність яких полягає у практичному застосуванні (впровадженні) об‘єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які мають такі наукові установи, вищі навчальні заклади та які провадять свою діяльність відповідно до напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи, вищого навчального закладу та (або) забезпечують виконання її статутних завдань.

Державні наукові установи можуть бути також засновниками (співзасновниками) інших впроваджувальних та консалтингових підприємств, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи та (або) забезпечують виконання її статутних завдань.

Державні наукові установи можуть бути орендодавцями нерухомого майна, за погодженням центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, до сфери управління яких це майно належить, а також щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна. Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна державних наукових установ, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань таких установ.

Державні (казенні) підприємства, на які відповідно до положень статті 1 цього Закону розповсюджується статус наукової установи можуть бути орендодавцями цілісних майнових комплексів структурних одиниць і підрозділів та нерухомого майна, за погодженням органу до сфери управління яких це майно належить, а також щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна. Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна державних (казенних) підприємств, на які відповідно до положень статті 1 цього Закону розповсюджується статус наукової установи, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань таких підприємств.

Державні (казенні) підприємства, на які відповідно до положень статті 1 цього Закону розповсюджується статус наукової установи, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, звільняються від сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за звітний період і зобов'язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власних науково-технологічних, дослідно-експериментальних і проектних матеріально-технічних баз.
Стаття 9. Виробничо-орієнтовані наукові установи
До виробничо-орієнтованих наукових установ відносяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні та проектно-конструкторські установи і організації, науково-технічним результатом діяльності яких є продукція, створена для безпосереднього впровадження у виробництво та практичного використання на підприємствах і установах.

Держава сприяє розвитку виробничо-орієнтованої науки шляхом державної підтримки та цільового субсидіювання виробничо-орієнтованих наукових установ.

Для державної підтримки виробничо-орієнтованих наукових установ запроваджуються бюджетні програми сприяння їх розвитку, кошти на які щорічно передбачаються у Державному бюджеті України.

Кошти бюджетних програм стимулювання розвитку виробничо-орієнтованих наукових установ спрямовуються на:

фінансування виробничо-орієнтованих наукових установ для забезпечення проведення наукових досліджень, здійснення науково-технічних (експериментальних) розробок;

розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності;

повне або часткове безвідсоткове кредитування інноваційних та інвестиційних проектів виробничо-орієнтованих наукових установ;

повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних виробничо-орієнтованими науковими установами комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних та інвестиційних проектів виробничо-орієнтованих (галузевих) наукових установ.

Порядок використання коштів програм стимулювання розвитку виробничо-орієнтованих наукових установ для реалізації їх інноваційних та інвестиційних проектів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Права і обов'язки керівника наукової установи
Порядок обрання та затвердження на посаді керівника наукової установи визначається уповноваженим органом управління або її власником.

Керівник наукової установи:

вирішує питання її діяльності відповідно до статутних завдань;

представляє наукову установу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

відповідає за результати діяльності наукової установи перед власником або уповноваженим ним органом;

в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;

визначає функціональні обов'язки працівників;

призначає частину складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи;

здійснює інші повноваження, передбачені статутом (положенням) наукової установи.

Керівник наукової установи щорічно звітує перед колективом наукових працівників про свою діяльність.
Стаття 11. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи
Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує науково-організаційні та консультативно-дорадчі функції.

Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).

До виключної компетенції Вченої (наукова, науково-технічна, технічна) ради наукової установи відносяться питання щодо:

наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

затвердження поточних планів наукових досліджень;

затвердження тем дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);

затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів;

подання про присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента, професора;

висування видатних наукових праць для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;

порушення клопотань про присвоєння працівникам наукової установи вчених та почесних звань;

висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук та національних галузевих академій України;

затвердження річного звіту наукової установи.

Консультативно-дорадчими є рішення Вченої ради щодо:

визначення перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

удосконалення структури наукової установи;

висунення кандидатур на посаду директора та заступників директора наукової установи;

координації та наукового співробітництва з іншими організаціями та установами;

інших питань діяльності наукової установи, прийняття остаточних рішень з яких віднесені її статутом (положенням) до компетенції директора або керівних органів.

При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.
Стаття 12. Державна атестація наукових установ
З метою оцінки ефективності діяльності наукових установ, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, а також з метою визначення необхідності надання їм підтримки держави, не менше одного разу на п'ять років провадиться державна атестація наукових установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державній атестації підлягають наукові установи усіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Державні, комунальні та інші наукові установи, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов'язковій державній атестації.
Стаття 13. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави
Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави.

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави – електронна інформаційна база даних, до якої вносяться відомості про наукові установи за умови проходження ними державної атестації.

Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наукові установи включаються до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, розміщує інформацію про перелік наукових установ, що включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на своєму веб-сайті та забезпечує безкоштовний доступ до цієї інформації.

Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави:

користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України;

не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види діяльності.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
Закону України “Про наукову І науково-технічну діяльність” є необхідність модернізації законодавчого забезпечення сфери наукової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНаказ
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право І суміжні права», «Про науково-технічну...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПропозиц І ї до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Прийнятий 11 липня 2002 року Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНака з
З метою підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення організації наукової І науково-технічної діяльності, нормативно-правової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №34, ст. 502
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» icon“зареєстровано” Печерською районною в м. Києві
України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність»,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
«Шляхи використання відновлюваних джерел енергії та зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання»
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон вiд 23. 03. 2000 №1613-iii про внесення змін до Закону України...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка