Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Сторінка5/7
Дата конвертації27.10.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 31. Соціальний захист наукового працівника
Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.

Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників (за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, президіями Національної та національних галузевих академій наук) науковими організаціями та установами, вищими навчальними закладами можуть надаватися службові жилі приміщення.

Науковим (науково-педагогічним) працівникам за рішенням президій Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України може надаватися житло за рахунок цільового бюджетного фінансування та інших джерел.

Держава забезпечує надання науковим (науково-педагогічним) працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла пільгових довгострокових кредитів, порядок надання яких визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти на вказані цілі щорічно передбачаються у Державному бюджеті.

Держава створює умови для забезпечення молодих вчених житлом шляхом пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, першочергового надання службового житла.

Р о з д і л IV

^ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 32. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Верховна Рада України:

здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності шляхом формування правового середовища, яке стимулює розвиток науки і новітніх технологій, визначає обсяги фінансової підтримки науки за рахунок коштів державного бюджету, форми податкового стимулювання розвитку наукових досліджень і розробок та використання їх результатів для прискорення інноваційного розвитку економіки країни;

визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

затверджує Стратегію розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності строком на 10 років;

затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні програми науково-технічного розвитку України;

здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
Стаття 33. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Президент України відповідно до Конституції та законів України:

утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші повноваження, визначені Конституцією України.
Стаття 34. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади:

розробляє та реалізує Стратегію розвитку наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

забезпечує проведення науково-технічної політики держави, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України;

подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх матеріально-технічного забезпечення;

забезпечує розроблення і виконання державних цільових наукових і науково-технічних програм;

затверджує в межах своєї компетенції державні цільові наукові і науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

визначає порядок формування та використання коштів державних фондів, що створюються для забезпечення розвитку наукової і науково-технічної діяльності;

вживає заходи щодо вдосконалення державного регулювання та управління у науково-технічній сфері;

здійснює інші повноваження у сфері наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законів.
Стаття 35. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки:

розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України;

забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України;

формує систему атестації наукових і науково-педагогічних кадрів та забезпечує її функціонування, організовує підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів;

забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;

формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на підставі довгострокових (понад десять років) і середньострокових прогнозів науково-технічного розвитку;

координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання;

здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;

забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір зі збереженням і захистом національних пріоритетів;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності:

координує дії органів виконавчої влади з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

є головним розпорядником бюджетних коштів;

організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного розвитку;

формує пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

здійснює аналіз результативності провадження наукової та науково-технічної діяльності;

готує пропозиції щодо формування державних цільових наукових і науково-технічних програм, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

організовує та проводить конкурс наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію (виконання) завдань державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, державним замовником яких він є;

координує міжнародне науково-технічне співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що віднесені до його компетенції;

приймає рішення щодо надання статусу державної ключової лабораторії та надає їй фінансову підтримку;

бере участь у здійсненні державної наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних наукових і науково-технічних програм та проектів державних цільових наукових і науково-технічних програм;

здійснює організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням вимог законодавства у сфері наукової і науково-технічної експертизи;

здійснює організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням вимог законодавства у сфері державної атестації наукових установ;

забезпечує реєстрацію та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, дисертацій;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Стаття 36. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку відповідних галузей;

визначають напрями розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу галузей, спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм наукових організацій;

беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення;

формують програми науково-технічного розвитку відповідних галузей, стимулювання розвитку виробничо-орієнтованих наукових установ та заходи з їх реалізації, організують їх виконання;

організують розроблення, освоєння та виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення;

готують пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму забезпечення науково-технічного розвитку відповідних галузей;

здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.
Стаття 37. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо наукової та науково-технічної діяльності відповідно до їх компетенції:

забезпечують виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;

організують розроблення та виконання регіональних (територіальних) програм науково-технічного розвитку;

сприяють розвитку інфраструктури наукової та науково-технічної діяльності, розвитку матеріально-технічної бази наукових установ регіону;

залучають відповідні наукові установи (за їх згодою) до вирішення проблем науково-технічного розвитку регіону.

Р о з д і л V

^ ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 38. Цілі та напрями державної політики в науковій і науково-технічній діяльності
Основними цілями державної політики у науковій і науково-технічній діяльності є:

примноження національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки;

зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості;

сприяння розвитку наукової і науково-технічної діяльності у підприємницькому секторі.

Держава забезпечує:

соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності;

створення умов для державно-приватного партнерства у науковій і науково-технічній сфері;

створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва;

підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів;

підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтримку та заохочення наукової молоді;

фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень;

організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий періоди;

підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх реалізації;

створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя;

правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного використання;

організацію статистики в науковій діяльності;

проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм і проектів тощо;

стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва та інноваційної діяльності;

пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки;

встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для інтеграції вітчизняної та світової науки.
Стаття 39. Основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності
При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава керується принципами:

органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства;

поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності;

додержання вимог екологічної безпеки;

визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності;

збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок;

використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового співробітництва;

свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;

відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки;

визнання певного обґрунтованого ризику невдачі у проведенні наукової і науково-технічної діяльності.
Стаття 40. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі для створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України, забезпечення до 2020 року зростання фінансування науки з усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього продукту.

Відповідно до цього закону та інших законів України держава застосовує:

  1. податкове стимулювання:

проведення організаціями та підприємствами прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок за рахунок власних коштів;

оплати підприємствами та організаціями сум коштів за договорами на проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок науковими установами, вищими навчальними закладами, що включені до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;

отримання науковими установами та вищими навчальними закладами грантів, благодійної допомоги для проведення фундаментальних, прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок, що надаються міжнародними організаціями, установами та урядами інших країн, установами, організаціями, підприємствами України;

внесення науковими установами та вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації належних їм майнових прав інтелектуальної власності до статутних капіталів господарських товариств;

залучення коштів юридичних та фізичних осіб до фондів підтримки наукової і науково-технічної діяльності;

ввезення на територію України наукових приладів, обладнання, запасних частин до них, матеріалів, реактивів, які не виробляються в Україні, зразків для наукових досліджень, наукових видань для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації;

2) фінансово-кредитне стимулювання надання підприємствам, установам та організаціям пільгового кредитування для проведення наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
Закону України “Про наукову І науково-технічну діяльність” є необхідність модернізації законодавчого забезпечення сфери наукової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНаказ
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право І суміжні права», «Про науково-технічну...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПропозиц І ї до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Прийнятий 11 липня 2002 року Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНака з
З метою підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення організації наукової І науково-технічної діяльності, нормативно-правової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №34, ст. 502
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» icon“зареєстровано” Печерською районною в м. Києві
України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність»,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
«Шляхи використання відновлюваних джерел енергії та зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання»
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон вiд 23. 03. 2000 №1613-iii про внесення змін до Закону України...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка