Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Сторінка7/7
Дата конвертації27.10.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 49. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки
З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку та поширення наукової і технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та науково-технічної діяльності держава:

забезпечує підвищення престижу наукової праці;

організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і навчальних закладах;

забезпечує пошук і відбір талановитої молоді, сприяє її стажуванню;

сприяє підготовці та перепідготовці наукових і науково-педагогічних кадрів за межами України;

запроваджує систему атестації кадрів, сприяє визнанню дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на міждержавному рівні;

встановлює в освітніх програмах обов'язковий мінімум наукових та науково-технічних знань для кожного рівня освіти.
Стаття 50. Наукова і науково-технічна експертиза
Наукова і науково-технічна експертиза є невід'ємним елементом державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".
Стаття 51. Система науково-технічної інформації
Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній творчості держава створює систему науково-технічної інформації, функціонування і розвиток якої регулюється законодавством України.
Стаття 52. Охорона та захист прав інтелектуальної власності
Охорона та захист прав інтелектуальної власності на науковий та науково-технічний (прикладний) результат здійснюється відповідно до законодавста.

У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Передача майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання вказаних об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передачі прав на технології, створених за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових.
Стаття 53. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності
Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності здійснюється відповідно до законодавства України.
Стаття 54. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва
Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснення суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними організаціями, іноземними юридичними особами, міжнародними науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами і об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється через:

провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;

провадження досліджень та розробок за спільними координаційними угодами;

виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;

спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності;

взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;

проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;

взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами, студентами й аспірантами, а також спільну підготовку спеціалістів.

Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть брати участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати угоди з іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь в міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності визначає порядок реєстрації та проводить державну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва.

Обмеження у сфері міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва встановлюються законодавством України.

Р о з д і л VI

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити в шестимісячний термін прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити у двомісячний термін приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину першу статті 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) державні (казенні) підприємства, на які відповідно до положень статті 1 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” розповсюджується статус наукової установи, – щодо цілісних майнових комплексів структурних підрозділів та нерухомого майна такого підприємства, за погодженням органів до сфери управління якого це майно належить, та іншого окремого індивідуально визначеного майна такого підприємства.”

2) У Законі України “Про оренду державного та комунального майна” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №15, ст. 99, № 31, ст. 244):

статтю 1 доповнити новою частиною такого змісту:

“10. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що належить державним (казенним) підприємства, на які відповідно до положень статті 1 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” розповсюджується статус наукової установи, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність.”;

статтю 5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“державні (казенні) підприємства, на які відповідно до положень статті 1 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” розповсюджується статус наукової установи, – щодо цілісних майнових комплексів структурних підрозділів та нерухомого майна такого підприємства, за погодженням органів до сфери управління якого це майно належить, та іншого окремого індивідуально визначеного майна такого підприємства;”.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

частину п'яту статті 19 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“Орендна плата, отримана від передачі в оренду цілісних майнових комплексів структурних підрозділів, нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна державних (казенних) підприємств, на які відповідно до положень статті 1 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” розповсюджується статус наукової установи, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань таких підприємств.”

3) У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

абзац перший частини першої статті 11-1 після слів "Державного управління справами," доповнити словами “державних (казенних) підприємств, на які відповідно до положень статті 1 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” розповсюджується статус наукової установи, а також науково-технічних комплексів, заснованих на державній власності,”;

частину другу статті 11-1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Державні (казенні) підприємства, на які відповідно до положень статті 1 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” розповсюджується статус наукової установи, а також науково-технічні комплекси, засновані на державній власності, зобов'язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності за звітний період спрямовувати на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власних науково-технологічних, дослідно-експериментальних і проектних матеріально-технічних баз.”»

Президент України В. Янукович

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
Закону України “Про наукову І науково-технічну діяльність” є необхідність модернізації законодавчого забезпечення сфери наукової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНаказ
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право І суміжні права», «Про науково-технічну...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПропозиц І ї до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Прийнятий 11 липня 2002 року Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconНака з
З метою підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення організації наукової І науково-технічної діяльності, нормативно-правової...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №34, ст. 502
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» icon“зареєстровано” Печерською районною в м. Києві
України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність»,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
«Шляхи використання відновлюваних джерел енергії та зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання»
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон вiд 23. 03. 2000 №1613-iii про внесення змін до Закону України...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка