Статут
Скачати 218.34 Kb.
НазваСтатут
Дата конвертації01.11.2013
Розмір218.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

МІСЦЕВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

ВКМ Сашенька

Протокол № 1 від 19 червня 2013 р.

 

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

МІСЦЕВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВКМ САШЕНЬКА

Сімферополь – 2013 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВКМ Сашенька (далі за текстом – «Фонд») є місцевою благодійною організацією, створеною фізичними особами.

1.2. Повна назва Організації:

 • українською мовою: МІСЦЕВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВКМ Сашенька;

 • російською мовою: МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВКМ Сашенька;

1.3 Скорочена назва Організації:

 • українською мовою: МБФ ВКМ Сашенька;

 • російською мовою: МБФ ВКМ Сашенька;

1.4. Місцезнаходження Фонду: Сімферопольський район , с. Мирне, вул. Крута, буд. 71. За вказаною адресою знаходиться виконавчий орган фонду – Правління.

1.5. Фонд є благодійною, недержавною, неприбутковою організацією.

1.6. Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і поширюється на територію однієї адміністративно-територіальної одиниці – Автономної Республіки Крим.

1.7. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, несе обов`язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.

1.8. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.9. За своїми зобов`язаннями Фонд відповідає за усе належне йому майно, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.

1.10. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов'язанням держави та її органів.

1.11. Фонд може у встановленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах України. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

^ 2. ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ

2.1. Засновниками благодійного фонду є фізичні лиця:

 • Кучеренко Володимир Володимирович 19.03.1984 р. н., паспорт серії ЕЕ 349777, виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму 14 жовтня 2000 р.

 • Кучеренко Марія Василівна 26.07.1990 р. н., паспорт серії ЕТ 138729, виданий Судацьким МВ ГУ МВС України в АР Крим 29 липня 2008 р.

^ 3. ЦІЛІ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою створення та діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та/або окремих категорій осіб.
3.2. Предметом діяльності Фонду є надання благодійної допомоги одержувачам (цільова та/або нецільова допомога).
3.3. Завданнями Фонду є:

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища;

 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

 • сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

 • надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;

 • висвітлення благодійної діяльності фонду, зокрема (але не виключно) через засоби масової інформації і власний веб-сайт, сприяння проведення семінарів, конференцій з питань, що належать до компетенції фонду;

 • сприяння в розробці та реалізації благодійних заходів, спрямованих на соціальну, інтелектуальну, фізичну та психологічну реабілітацію і адаптацію дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, осіб з числа дітей-сиріт, дітей з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей , дітей груп ризику, дітей-інвалідів;

 • сприяння організації благодійних заходів, спрямованих на допомогу дітям, хворим на лейкемію, онкологічні захворювання та інші тяжкі хвороби, надання благодійної допомоги хворим та сприяння соціальної реабілітації дітей, які хворіли на ці захворювання;

 • встановлення додаткової адресної благодійної підтримки для дітей-сиріт, а також для випускників дитячих сирітських установ;

 • надання благодійної допомоги для поліпшення умов і рівня життя дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

 • сприяння захисту материнства, дитинства і батьківства;

 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;

 • надання благодійної допомоги шляхом забезпечення будинків дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів, загальних шкіл, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, навчальних закладів: сучасними посібниками і підручниками, навчальними матеріалами, лабораторним обладнанням, комп'ютерними класами та іншою технікою ;

 • надання благодійної допомоги багатодітним, неповним та малозабезпеченим сім'ям - надання благодійної допомоги дитячим будинкам, притулкам, інтернатам, загальноосвітнім школам;

 • надання благодійної допомоги безпритульним дітям.

3.4. Комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям, здійснюється Фондом відповідно до благодійних програм, які затверджуються Загальними зборами.
3.5. Основні форми здійснення благодійної діяльності Фонду. Благодійна допомога може надаватися її набувачам у вигляді:

 • Одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги,

 • Систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги,

 • Фінансування конкретних цільових програм,

 • Допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність,

 • Дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності (в тому числі інтелектуальної),

 • Подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

 • Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва,

 • Інші заходи, прямо не заборонених законодавством України.

 • Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

^ 4. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ

4.1. При здійсненні своєї діяльності Фонд приймає благодійні програми, що становлять комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

4.2. На фінансування благодійних програм Фонду повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за винятком адміністративних витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду.

4.3. За умови реалізації Фондом довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

 

^ 5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ФОНДУ

5.1. Відповідно до статутних завдань Фонд має право:

 • самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

 • засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації;

 • об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

 • обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями;

 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

 • самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги;

 • реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду;

 • відкривати рахунки в установах банків, мати самостійний баланс;

 • бути членом інших благодійних організацій;

 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації;

 • популяризувати своє ім'я (назву), символіку тощо;

 • у встановленому чинним законодавством порядку набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо;

 • укладати у встановленому законом порядку з українськими юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду;

 • мати інші права згідно з чинним законодавством України.

5.2. Фонд зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про свою діяльність. Члени та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та чинним законодавством України.

 

^ 6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ФОНДУ

6.1. У власності Фонду може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане та/або набуте на законних підставах.

6.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

6.3. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

6.5. Майно та кошти Фонду складають:

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • пасивні доходи;

 • кошти або майно, які надходять від основної діяльності Фонду;

 • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.6. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

6.7. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.8. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 (двадцять) відсотків кошторису Фонду в поточному році.

6.9. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.

 

^ 7. ЧЛЕНИ ФОНДУ

7.1. Членами Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні принципи та Статут Фонду, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності (надалі за текстом – «Члени»).

7.2. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та Членами Фонду.

7.3. Всі засновники Фонду є його Членами.

7.4. Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу Членів Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом.

7.5. Рішення про прийняття в Члени Фонду, а також рішення про вихід з Членів Фонду приймається Загальними зборами Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом.

7.6. Прийняття у Члени Фонду або вибуття з Членів Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її письмової заяви.

7.7. Прийняття у Члени Фонду або вибуття з Членів Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з Членів Фонду.

7.8. Загальні збори Фонду можуть прийняти рішення про прийняття у Члени Фонду за умови, якщо відповідна особа:

 • визнає положення установчих документів Фонду;

 • визнає мету діяльності та завдання Фонду;

 • сприятиме діяльності Фонду.

7.9. Члени Фонду - юридичні особи реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

7.10. Членство у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:

 • при недотриманні Членом статутних вимог Фонду;

 • при несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, встановленому Правлінням Фонду;

 • вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;

 • вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду;

 • невиконання членом Фонду своїх посадових обов’язків.

7.11. В разі виходу (виключення) із Фонду його Члена вступні (членські) внески, сплачені Членом Фонду, не повертаються.

7.12. Члени Фонду мають право:

 • брати участь в будь-якій діяльності Фонду та його органів;

 • обирати і бути обраними в керівні органи Фонду;

 • отримувати інформацію про діяльність Фонду;

 • брати участь у розробці документів, що визначають основні напрями діяльності Фонду, подавати правлінню Фонду пропозиції та рекомендації;

 • вільно вийти з членів Фонду;

 • звертатися до органів Фонду із запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Фонду, отримувати відповіді по суті своїх питань.

7.13. Члени Фонду зобов'язані:

 • сумлінно виконувати вимоги Статуту, інших документів, що регламентують діяльність Фонду;

 • брати активну участь у діяльності Фонду, сприяти розвитку і підвищенню авторитету;

 • сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Фонду;

 • виконувати рішення керівних органів Фонду;

 • своєчасно сплачувати вступний та членські внески;

 • вживати заходів щодо усунення недоліків у роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Фонду;

 • не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Фонду.

7.14. Члени Фонду сплачують вступні та членські внески, розмір і порядок сплати яких визначаються Правлінням Фонду.

 

^ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

8.1. Органами управління Фонду є:

 • Загальні збори Фонду;

 • Правління Фонду;

 • Наглядова рада Фонду.

^ 8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФОНДУ

8.2.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду (надалі – «Збори»).

8.2.2. Збори скликаються Правлінням Фонду не рідше одного разу на рік.

8.2.3. Позачергові Збори можуть бути скликані Правлінням за власною ініціативою, на письмову вимогу Голови Правління, Членів. Правління зобов’язане протягом розумного строку з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з порядком денним, запропонованим Правлінням, Головою Правління, Членами. Члени мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом розумного строку Правління не виконало зазначеної вимоги, Члени мають право самі скликати Збори відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2.4. Про дату і час проведення Зборів та порядок денний Члени Фонду повідомляються Правлінням завчасно.

8.2.5. До виключної компетенції Зборів Фонду належить:

 • затвердження Статуту Фонду,

 • внесення змін до Статуту;

 • обрання та відкликання складу Правління та Наглядової Ради Фонду;

 • затвердження благодійних програм Фонду;

 • визначення основних напрямів діяльності Фонду;

 • прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідацію Фонду;

 • прийняття рішень про набуття та припинення членства у Фонді.

8.2.6. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання діяльності Фонду.

8.2.7. Збори визнаються правочинними, якщо в них беруть участь більше 2/3 загальної кількості Членів Фонду (їх представників).

8.2.8. При голосуванні на Зборах кожний Член Фонду (його представник) має один голос.

8.2.9. Питання, зазначені у п. 8.2.5. цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосують Члени, що мають у сукупності 3/4 голосів від загальної кількості Членів, які беруть участь у Зборах Фонду. Щодо інших питань рішення приймається простою більшістю голосів Членів, які беруть участь у Зборах.

8.2.10. Рішення, прийняті на Зборах Фонду, оформлюються Протоколом Зборів, що підписується засновниками.

8.2.11. Члени мають право призначити для участі у Зборах своїх представників. Повноваження представника Члена підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Член має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Фонд. Член Фонду має право передати свої повноваження по Зборах іншому Члену чи його уповноваженому представнику.

^ 8.3. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

8.3.1. Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду на чолі з Головою Правління. Правління обирається Загальними зборами строком на три роки у кількості не менше трьох осіб.

8.3.2. Засідання Правління є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 членів Правління. На засіданнях Правління можуть бути присутніми без права брати участь у голосуванні, члени Наглядової Ради.

8.3.3. До компетенції Правління відноситься:

 • обрання та відкликання з посади Голови Правління;

 • затвердження короткострокових (до 3-х років) програм діяльності Фонду;

 • прийняття рішення про розпорядження нерухомим майном Фонду;

 • затвердження штатного розкладу, системи і розміри оплати праці співробітників.

8.3.4. Всі рішення приймають більшістю голосів від загального числа членів.

8.3.5. Правління Фонду:

 • розробляє пропозиції та програми за основними напрямками діяльності Фонду і подає їх на розгляд Загальних зборів Фонду;

 • визначає принципи формування і використання майна Фонду;

 • організує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах та завдань, визначених цим Статутом;

 • приймає локальні акти, що регламентують діяльність Фонду;

 • консолідує на рахунках Фонду та розподіляє в межах цільового призначення всі фінансові кошти, що надходять на статутну діяльність Фонду відповідно до затвердженого бюджету Фонду;

 • розподіляє гуманітарну допомогу в рамках прийнятого бюджету Фонду;

 • подає на розгляд Загальних зборів річні звіти про діяльність Фонду, поточні плани Фонду;

 • представляє благодійникам звіт про використання майна, коштів та інших матеріальних цінностей, переданих ними у Фонд;

 • затверджує форми і системи оплати праці і посадові оклади працівників апарату Фонду;

 • приймає рішення про прийом і виключення з членів Фонду;

 • представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади, органами самоврядування, представницькими органами та іншими організаціями.


8.3.6. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше 1 разу на місяць.

8.3.7. Скликає засідання Правління та керує ним Голова Правління. Проведення засідання Правління оформляється протоколом.

8.3.8. Роботою Правління керує Голова Правління, обраний Загальними зборами, який вирішує всі поточні питання діяльності Правління, а також:

 • здійснює керівництво діяльністю Правління, головує на його засіданнях і в разі розподілу голосів порівну, голос є вирішальним;

 • без довіреності представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях;

 • реалізує рішення Загальних зборів Фонду та Правління Фонду, здійснює поточну діяльність Фонду;

 • вирішує фінансово-матеріальні та організаційні питання діяльності Фонду;

 • організовує і забезпечує заходи, що проводяться Фондом;

 • відкриває рахунки в установах банків;

 • розробляє проекти документів, опрацьовує питання фінансового і матеріально - технічного характеру;

 • затвердження короткострокових (до 3-х років) програм діяльності Фонду;

 • затвердження річного плану, бюджету, річного звіту;

 • прийняття рішення про розпорядження нерухомим майном Фонду;

 • затвердження штатного розкладу, системи та розміри оплати праці співробітників;

 • представляє Фонд в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях;

 • забезпечує відкритий доступ, включаючи доступ засобів масової інформації, до щорічних звітів Фонду;

 • реалізує програми діяльності Фонду;

 • керує діяльністю Фонду;

 • укладає цивільно-правові угоди;

 • підписує від імені Фонду необхідні документи;

 • видає довіреності від імені Фонду;

 • відкриває в банках розрахункові, валютні та інші рахунки;

 • укладає і розриває від імені фонду трудові договори з працівниками фонду;

 • щорічно представляє до відповідного органу реєстрації звіт про діяльність фонду, який містить відомості про:

 • фінансово-господарську діяльність, що підтверджують дотримання вимог законодавства щодо використання майна та витрачання коштів благодійної організації;

 • виконавчі органи Фонду;

 • склад і зміст благодійних програм фонду (перелік і опис зазначених програм);

 • зміст і результати діяльності Фонду;

 • порушення вимог законодавства, виявлених в результаті перевірок, проведених податковими органами, та вжиті заходи щодо їх усунення;

 • вирішує все питання, пов'язані з діяльністю Фонду, крім тих, які віднесені до компетенції Наглядової ради, Загальних Зборів засновників Фонду.

8.4. Для забезпечення поточної діяльності Фонду Правління має право призначити адміністративно-виконавчий орган на чолі з Директором.

8.4.1. У разі призначення адміністративно-виконавчого органу до Директора Фонду переходять повноваження Голови Правління Фонду, передбачені цим Статутом, також директор може бути обраний і призначений із складу Правління.

8.4.2. За рішенням Правління Фонду повноваження Директора Фонду можуть бути зменшені. Частина повноважень Голови Фонду, яка згідно з таким рішенням не була передана директору Фонду, провадиться Головою Правління Фонду.

^ 8.5. НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ

8.5.1. У випадку, якщо членство Фонду перевищить 10 (десять) осіб Загальними Зборами скликається Наглядова Рада.

8.5.1. Розпорядчі та контролюючі функції в Фонді здійснює Наглядова рада Фонду. До скликання Наглядової Ради її функції виконує вищий орган управління – Загальні Збори.

8.5.2. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради Фонду визначається Зборами Фонду.

8.5.3. Члени Правління та Голова Правління не можуть входити до складу Наглядової ради.

8.5.4. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.

8.5.5. Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради.

8.5.6. Наглядова рада Фонду:

 • здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

 • проводить ревізії фінансової діяльності Фонду;

 • подає на затвердження Зборам річний звіт про свою діяльність;

 • здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду;

 • проводить аналіз дій Правління та Голови Правління Фонду щодо управління Фондом;

 • здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Зборів Фонду;

 • затверджує внутрішні нормативні документи Фонду;

 • виступає з ініціативою проведення позачергових Зборів Фонду;

 • здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Фонду, зокрема за цільовим використанням його майна та коштів.

 • вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їй Зборами.

8.5.7. Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та оформлюються відповідними протоколами чи постановами. Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос.

8.5.8. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Зборами.

8.5.9. Голова Наглядової ради:

 • керує роботою Наглядової ради;

 • скликає засідання Наглядової ради;

 • головує на засіданнях Наглядової ради;

 • керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення на засіданнях Наглядової ради;

 • вносить питання для обговорення на засіданнях Наглядової ради;

 • підписує протоколи засідань Наглядової ради і внутрішні нормативні документи, прийняті Наглядовою радою;

 • здійснює іншу діяльність у межах додатково наданих Зборами Фонду повноважень.

8.5.10. Правління, Голова Правління та працівники Фонду зобов’язані надавати у розпорядження Наглядової ради всі необхідні для контролю документи, матеріали та особисті пояснення.

8.6. Члени виконавчого органу, крім Директора, не одержують заробітну плату за свою роботу в Фонді. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

8.7. Наймані працівники апарату Фонду працюють у Фонді за трудовими договорами.

 

^ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

9.1. Зміни та/або доповнення до Статуту Фонду приймаються Зборами у відповідності до розділу 8 цього Статуту.

9.2. Про зміни та/або доповнення Статуту Фонду останній зобов’язаний повідомити відповідні органи державної реєстрації у термін, що не перевищує 10 (десять) календарних днів з дати внесення відповідних змін та/або доповнень.

 

^ 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

10.1. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

10.2. При реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до його правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.3. Фонд ліквідується:

 • за рішенням Зборів Фонду;

 • на підставі рішення суду або господарського суду;

 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами, а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.

10.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Фондом.

10.6. У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету у відповідності до норм чинного законодавства України.

10.7. Доходи або майно Фонду як неприбуткової організації не підлягають розподілу між його засновниками або Членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або Члена Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

11.2. Фонд створено на невизначений строк.

11.3. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ:

 

Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка