Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р
Скачати 356.44 Kb.
НазваРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2013
Розмір356.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н. р.
2012 рік – особливий для дошкільної та початкової освіти. З 1 вересня в початковій школі розпочинається поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462, та нових навчальних програм і нових підручників. У цьому році в нашій школі в перших класах вчаться 69 дітей. Всі діти були охоплені різними формами дошкільної освіти.

4 травня 2012 року відбулося засідання Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, на якому було розглянуто та схвалено нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти, що відповідає вимогам сьогодення щодо забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової загальної освіти. Науковий керівник авторського колективу, дійсний член Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, професор А. М. Богуш зазначила, що нова редакція Базового компонента, як і державний стандарт початкової освіти, визначає зміст і структуру освіти за його інваріантною та варіативною складовими. Інваріантну складову змісту дошкільної освіти, як і в початковій школі, систематизовано не за сферами життєдіяльності, як це було в попередньому варіанті (1998 р.), а за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», що, з одного боку, забезпечує реалізацію принципу дитиноцентризму, а з іншого, передбачає наступність і неперервність змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок.

^ З метою якісного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти були вивчені і проаналізовані нормативно-правові документи (Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462, наказ МОНмолоді та спорту України № 572 від 10.06.2011 року «Про Типові навчальні плани початкової школи», наказ МОНмолоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ МОНмолоді та спорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі», http://www.mon.gov.ua), доведені до відома і обговорені з адміністрацією та вчителями початкових класів.

^ У новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти знайшли своє відображення ті зміни, які відбулись за останнє десятиріччя:

- посилено практичну складову;

- більш чітко визначено вимоги до оцінювання результатів навчання завдяки їх структуруванню на предметні компетентності;

- внесено вимоги до формування предметних і міжпредметних ключових компетентностей;

- передбачено можливість здійснювати контроль навчальних досягнень за певними критеріями.

^ Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства. Актуальними завданнями, визначеними основним документом початкової школи, є оволодіння ключовими компетентностями, які передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів; життєві компетентності учнів формуються на основі міжпредметних зв’язків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Сьогодні зміст початкової загальної освіти ґрунтується на загальнолюдських цінностях і принципах науковості, полікультурності світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти покладено освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і читання)», «Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі» (3-4 кл.).

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво». Загальноосвітній навчальний заклад може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс «Мистецтво».

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту та структурі предметних компетентностей.

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти орієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра, яка реалізуватиметься шляхом введення до галузі «Технології» предмета «Сходинки до інформатики» (цей предмет вводиться з 2013/2014 н. р.), до галузі «Мови і літератури» у 1-му класі введено обов’язкове вивчення іноземної мови.

^ Зміни, які визначені в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, реалізуються шляхом:

- формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема: уміння вчитися, забезпечення загальнокультурної, громадянської, соціальної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної освіченості;

- розроблення єдиного змісту стандарту для всіх мов навчання – передбачено окремі варіанти навчальних планів для початкових шкіл з українською мовою навчання, шкіл з навчанням мовами національних меншин, спеціалізованих шкіл;

- використання здоров’язберігаючих технологій на основі органічного поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, формування в молодших школярів здорового способу життя та безпечної поведінки; емоційності та доступності навчального матеріалу, його унаочнення;

- забезпечення наступності між дошкільними навчальними закладами та початковою школою;

- посилення природничої складової навчально-виховного процесу, зокрема введено в 1-4 класах нову освітню галузь – «Природознавство» по 2 години щотижня, що сприяє формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу;

- організації навчально-виховного процесу щодо вивчення нових предметів («Іноземна мова», «Сходинки до інформатики») з урахуванням вікових особливостей 6-7-річних дітей (гра, ігрова діяльність). В освітній галузі «Технології» виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями», тому Базовим навчальним планом у 2-4 класах передбачено по 2 години щотижня на викладання предметів «Трудове навчання» і «Сходинки до інформатики»;

- реалізації екологічної спрямованості освіти шляхом створення міжпредметних зв’язків (навчально-виховна робота з молодшими школярами на уроках та позаурочній діяльності);

- введення освітньої галузі «Суспільствознавство», яка реалізується навчальним предметом «Я у світі» (3-4 клас) (по 1 годині на тиждень);

- на освітню галузь «Мова і література» у 1-му класі відведено 8 годин, де 1 година – обов’язкове вивчення іноземної мови;

- в 1-4 класах на варіативну складову відведено по 2 години;

- сумарне навантаження навчальних годин інваріантної й варіативної складових у 1-му класі складає 23 години, у 2-му – 25 годин, у 3-му, 4-му класах – 26 годин;

- врахування та забезпечення наступності між початковою та основною ланками навчального процесу, підготовки учнів 4 класу до адаптації навчання в 5 класі.

Для якісного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, програм, підручників особливу увагу потрібно приділити створенню сприятливих умов для навчання шестирічних дітей під час адаптаційного періоду, як шляхом покращення матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення, так і через проведення відповідних заходів для батьків першокласників.

^ З 15 лютого 2012 року триває Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику». У нашому місті проведено ряд заходів: конференції, «круглі столи», семінари.

Робота вчителів передбачає практичне впровадження інноваційних технологій для ефективного засвоєння навчального матеріалу учнями, фізичного та психологічного розвантаження.

^ Навчально-виховний процес в початковій школі забезпечують дипломовані спеціалісти початкової школи, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснювався відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу МОН від 19.06.2003 № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 № 547/7868 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», які регламентують умови вступу дітей до загальноосвітніх навчальних закладів і загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Нагадуємо, що співбесіда повинна передбачати спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання. Не рекомендується перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо.

Варто пам'ятати, що зі вступом до першого класу змінюється зміст і характер ставлення дитини до самої себе й навколишнього середовища. Проблеми, які найчастіше стають перед дитиною в початковій школі та мають вплив на її психічне здоров'я:

- сприйняття себе в новому статусі;

- стосунки з однокласниками;

- стосунки з вчителем.

У цьому віці дитина потребує корекції і підтримки в налагодженні стосунків з оточуючими, існує потреба в обговоренні певних питань взаємодії з ними. Головним у вирішенні цих проблем є порада, роз'яснення окремих ситуацій, дружня розмова.

^ Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини, підтримували постійний зв'язок зі школою. Для кращої адаптації першокласників пропонуємо організувати в кожній класній кімнаті парту для батьків.

^ Особливу увагу потрібно звернути на фізичне виховання школярів. Слід пам'ятати, що організм дитини до тривалого, а тим більш одноманітного навантаження, ще не готовий. Необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру.

Режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів, навчальні плани та структура нового навчального року регламентується Інструктивно-методичним листом МОНмолоді та спорту «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року» від 23.05.2012 р. № 1/9-399.

Навчально-виховна робота в 1 класі здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 «Організація навчально-виховного процесу в 1 класі». З метою забезпечення оптимальних умов навчання учнів 1 класу може здійснюватися на базі дошкільного навчального закладу.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 14, п. 1). Наповнюваність класів більше 30 осіб є недоцільною.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (http://www.mon.gov.ua). Зокрема, вивчення іноземної мови передбачає поділ класів на групи, якщо кількість учнів класу перевищує 27 осіб. При поглибленому вивченні іноземної мови (для спеціалізованих шкіл) клас ділиться на групи по 8-10 осіб у кожній (але не більше трьох груп).

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах в перших класах становить 35 хвилин. У розкладі уроків потрібно враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Для учнів першого класу протягом навчального року передбачається в робочому тижні додатковий розвантажувальний день – четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови).

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

^ У першому класі не рекомендуються домашні завдання.

У чинних навчальних програмах на засадах компетентнісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову змісту.

Звертаємо увагу на те, що за новими програмами (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с., Учебные программы для общеобразовательных учебных заведенный с обучением на русском языке. 1-4 классы. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.) працюють лише 1 класи; 2-4 класи працюють за Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – 432 с., Програмою для середньої загальної школи з російською мовою навчання. 1-4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – 192 с. З 1 класу 2012/2013 н. р. вводиться вивчення іноземної мови за Навчальною програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 96 с.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі, а також спортивно-оздоровчі заняття тривалістю не менше 35 хвилин щоденно.

Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх замінюють. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі – класні керівники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація навчального закладу.

Збереження та зміцнення фізичного здоров'я учнів, їх моральне та громадянське виховання – ці складові постійно мають бути в центрі уваги кожного вчителя.

У зв’язку з впровадженням нових Державних стандартів початкової загальної освіти виникла необхідність оволодіння вчителями початкових класів основами знань та методиками викладання нових навчальних дисциплін. Враховуючи вищезазначене на курсах підвищення кваліфікації ЗОІППО вчителів початкових класів продовжується підготовка фахівців, які забезпечуватимуть викладання предметів в 1 класі з 2012/2013 навчального року:

- зроблено корекцію навчальних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів щодо вимог, пов’язаних з впровадженням нових державних стандартів початкової освіти;

- проводяться тематичні постійно діючі семінари, семінари-практикуми, виїзні семінари по районах області, «круглі столи», тренінги з метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за новими програмами.

  1   2   3

Схожі:

Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconВідділ освіти
З метою забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань, визначених Державними стандартами...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconВідділ освіти
З метою забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань, визначених Державними стандартами...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconІ тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
Обговорення І затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2012 -2013 н р
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Рекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного процесу та реалізації нових навчальних програм згідно з Державними стандартами у 2012/2013 н р iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка