Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526
Сторінка2/5
Дата конвертації05.11.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

|                      |             |самоврядування             |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|13. Спеціальний дозвіл|    - " -    |територіальні органи       |
|на спеціальне         |             |центрального органу        |
|використання лісових  |             |виконавчої влади з         |
|ресурсів (лісорубний  |             |питань лісового            |
|або лісовий квитки)   |             |господарства               |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|14. Погодження зміни  |    - " -    |територіальні органи       |
|цільового призначення |             |центрального органу        |
|земельних лісових     |             |виконавчої влади з питань  |
|ділянок               |             |лісового господарства та   |
|                      |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища      |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|15. Дозвіл на         |    - " -    |територіальні органи       |
|переведення земельних |             |центрального органу        |
|лісових ділянок до    |             |виконавчої влади з питань  |
|нелісових земель у    |             |лісового господарства за   |
|цілях, пов'язаних з   |             |погодженням з              |
|веденням лісового     |             |територіальними органами   |
|господарства, без їх  |             |центрального органу        |
|вилучення у постійного|             |виконавчої влади з питань  |
|лісокористувача       |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища      |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|16. Погодження місць  |  Гірничий   |місцеві органи виконавчої  |
|розташування на       |   закон     |влади та органи місцевого  |
|підпорядкованій їм    | ( 1127-14 ) |самоврядування             |
|території гірничих    |             |                           |
|підприємств виходячи з|             |                           |
|інтересів             |             |                           |
|територіальної        |             |                           |
|громади               |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|17. Дозвіл на початок |Про охорону  |територіальні органи       |
|роботи та види робіт  |   праці     |спеціально уповноваженого  |
|підприємства,         | ( 2694-12 ) |центрального органу        |
|діяльність якого      |             |виконавчої влади з         |
|пов'язана з виконанням|             |промислової безпеки,       |
|робіт та експлуатацією|             |охорони праці, державного  |
|об'єктів, машин,      |             |гірничого нагляду          |
|механізмів,           |             |                           |
|устаткування          |             |                           |
|підвищеної небезпеки  |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|18. Дозвіл на початок | Про пожежну |територіальні та місцеві   |
|роботи новостворених  |  безпеку    |органи державного пожежного|
|підприємств, введення | ( 3745-12 ) |нагляду                    |
|в експлуатацію нових і|             |                           |
|реконструйованих      |             |                           |
|виробничих, жилих     |             |                           |
|об'єктів та об'єктів  |             |                           |
|іншого призначення,   |             |                           |
|впровадження нових    |             |                           |
|технологій, передачу  |             |                           |
|для виробництва       |             |                           |
|зразків нових         |             |                           |
|пожежонебезпечних     |             |                           |
|машин, механізмів,    |             |                           |
|устаткування та       |             |                           |
|продукції, оренду     |             |                           |
|будь-яких приміщень   |             |                           |
|(крім випадків, коли  |             |                           |
|провадження           |             |                           |
|господарської         |             |                           |
|діяльності можливе за |             |                           |
|декларативним         |             |                           |
|принципом, що         |             |                           |
|визначається          |             |                           |
|законодавством про    |             |                           |
|дозвільну систему у   |             |                           |
|сфері господарської   |             |                           |
|діяльності)           |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|19. Дозвіл на         |    Про      |територіальні органи       |
|виробництво,          |забезпечення |спеціально уповноваженого  |
|зберігання,           |санітарного  |центрального органу        |
|використання,         |    та       |виконавчої влади з питань  |
|захоронення, знищення |епідемічного |охорони навколишнього      |
|та утилізацію отруйних|благополуччя |природного середовища за   |
|речовин, у тому числі |населення    |погодженням з органом      |
|продуктів             | ( 4004-12 ) |державної                  |
|біотехнологій та інших|             |санітарно-епідеміологічної |
|біологічних агентів, а|             |служби                     |
|також на транзитне    |             |                           |
|транспортування через |             |                           |
|територію України     |             |                           |
|хімічних, біологічних,|             |                           |
|радіоактивних, інших  |             |                           |
|небезпечних для       |             |                           |
|здоров'я видів        |             |                           |
|сировини, корисних    |             |                           |
|копалин, речовин та   |             |                           |
|матеріалів (у тому    |             |                           |
|числі нафти і         |             |                           |
|нафтопродуктів,       |             |                           |
|природного газу тощо) |             |                           |
|будь-якими видами     |             |                           |
|транспорту та         |             |                           |
|продуктопроводами     |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|20. Висновок державної|    - " -    |органи державної           |
|санітарно-            |             |санітарно-                 |
|епідеміологічної      |             |епідеміологічної           |
|експертизи діючих     |             |служби                     |
|об'єктів              |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|21. Висновок державної|    - " -    |          - " -            |
|санітарно-            |             |                           |
|епідеміологічної      |             |                           |
|експертизи            |             |                           |
|документації на       |             |                           |
|розроблювані техніку, |             |                           |
|технології,           |             |                           |
|устаткування,         |             |                           |
|інструменти           |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|22. Висновок державної|    - " -    |          - " -            |
|санітарно-            |             |                           |
|епідеміологічної      |             |                           |
|експертизи на         |             |                           |
|ввезення, реалізацію  |             |                           |
|та використання       |             |                           |
|сировини, продукції   |             |                           |
|(вироби, обладнання,  |             |                           |
|технологічні лінії    |             |                           |
|тощо)                 |             |                           |
|закордонного          |             |                           |
|виробництва за умови  |             |                           |
|відсутності даних щодо|             |                           |
|безпеки для здоров'я  |             |                           |
|населення             |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|23. Висновок державної|    - " -    |          - " -            |
|санітарно-            |             |                           |
|епідеміологічної      |             |                           |
|експертизи на         |             |                           |
|продукцію,            |             |                           |
|напівфабрикати,       |             |                           |
|речовини, матеріали   |             |                           |
|та небезпечні фактори,|             |                           |
|використання,         |             |                           |
|передача або збут     |             |                           |
|яких може завдати     |             |                           |
|шкоди здоров'ю людей  |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|24. Дозвіл на         |Про рослинний|органи державного контролю |
|випалювання сухої     |    світ     |в галузі охорони           |
|природної рослинності | ( 591-14 )  |навколишнього природного   |
|або її залишків       |             |середовища                 |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|25. Дозвіл на         |    - " -    |Верховна Рада Автономної   |
|спеціальне            |             |Республіки Крим, органи    |
|використання природних|             |місцевого самоврядування   |
|рослинних ресурсів    |             |відповідно до їх           |
|місцевого значення    |             |компетенції                |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|26. Дозвіл на         |Про тваринний|територіальні органи       |
|спеціальне            |    світ     |спеціально уповноваженого  |
|використання об'єктів | ( 2894-14 ) |центрального органу        |
|тваринного світу      |             |виконавчої влади з питань  |
|                      |             |охорони навколишнього      |
|                      |             |природного середовища      |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|27. Дозвіл на         |Про охорону  |територіальні органи       |
|спеціальне            |навколишнього|спеціально уповноваженого  |
|використання природних|природного   |органу виконавчої влади у  |
|ресурсів у межах      |середовища   |сфері екології та природних|
|територій та об'єктів |( 1264-12 )  |ресурсів                   |
|природно-заповідного  |             |                           |
|фонду                 |             |                           |
|загальнодержавного    |             |                           |
|значення              |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|28. Дозвіл на         |    - " -    |місцеві ради               |
|відособлене спеціальне|             |                           |
|використання природних|             |                           |
|ресурсів місцевого    |             |                           |
|значення              |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|29. Дозволи на        |Про охорону  |територіальні органи       |
|гранично допустимі    |атмосферного |спеціально уповноваженого  |
|рівні шуму, що        |повітря      |центрального органу        |
|утворюється           | ( 2707-12 ) |виконавчої влади з питань  |
|стаціонарними         |             |охорони навколишнього      |
|джерелами, зокрема під|             |природного середовища за   |
|час роботи машин,     |             |погодженням з              |
|механізмів,           |             |територіальним органом     |
|обладнання,           |             |спеціально уповноваженого  |
|інструментів, а також |             |центрального органу        |
|користування          |             |виконавчої влади з питань  |
|звуковідтворювальною  |             |охорони здоров'я           |
1   2   3   4   5

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 13 травня 1996 р. N 502
Відповідно до статті 85 Водного кодексу України ( 213/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 5 січня 1993 р. N 4 Київ...
Закону України "Про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 2532-12 )
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 травня 2002 р. N 697
Затвердити Методику визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (додається)
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 18 лютого 1997 р. N 176
Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 777
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 16 листопада 2002 р. N 1788
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 серпня 1992 р. №442
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка