Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526
Сторінка4/5
Дата конвертації05.11.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

|видавців, виготівників|             |забезпечення реалізації    |
|і розповсюджувачів    |             |державної політики в       |
|видавничої продукції  |             |інформаційній та видавничій|
|                      |             |сфері                      |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|49. Висновок державної|Про державну |територіальні органи       |
|експертизи            |експертизу   |центрального органу        |
|землевпорядної        |земле-       |виконавчої влади з питань  |
|документації щодо     |впорядної    |земельних ресурсів         |
|об'єктів, які         |документації |                           |
|підлягають            |( 1808-15 )  |                           |
|обов'язковій державній|             |                           |
|експертизі            |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|50. Дозвіл на         |    Про      |органи державного          |
|будівництво споруд,   |автомобільні |управління автомобільними  |
|об'єктів дорожнього   |  дороги     |дорогами за попереднім     |
|сервісу, автозаправних|( 2862-15 )  |погодженням з відповідними |
|станцій, прокладення  |             |підрозділами               |
|інженерних мереж та   |             |Державтоінспекції          |
|виконання інших робіт |             |                           |
|у межах смуги         |             |                           |
|відведення            |             |                           |
|автомобільних доріг   |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|51. Погодження на     |    - " -    |органи державного          |
|розміщення            |             |управління автомобільними  |
|рекламоносіїв у межах |             |дорогами, відповідними     |
|смуги відведення      |             |державними органами з      |
|автомобільних доріг   |             |безпеки дорожнього руху    |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|52. Дозвіл на рух     |Про дорожній |управління (відділи)       |
|великогабаритних та   |    Рух      |Державтоінспекції головних |
|великовагових         |( 3353-12 )  |управлінь (управлінь) МВС в|
|транспортних засобів  |             |Автономній Республіці Крим,|
|автомобільними        |             |областях, мм. Києві та     |
|дорогами, вулицями,   |             |Севастополі - якщо маршрут |
|залізничними          |             |пролягає в межах Автономної|
|переїздами            |             |Республіки Крим, області,  |
|                      |             |між областями або між      |
|                      |             |Автономною Республікою     |
|                      |             |Крим, мм. Києвом та        |
|                      |             |Севастополем та іншими     |
|                      |             |адміністративно-           |
|                      |             |територіальними            |
|                      |             |одиницями;                 |
|                      |             |                           |
|                      |             |міські або                 |
|                      |             |районні підрозділи         |
|                      |             |Державтоінспекції - якщо   |
|                      |             |маршрут проходить у межах  |
|                      |             |міста, району              |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|53. Дозвіл на дорожнє |    Про      |підрозділи                 |
|перевезення           |перевезення  |Державтоінспекції МВС      |
|небезпечних вантажів  |небезпечних  |                           |
|                      |вантажів     |                           |
|                      | ( 1644-14 ) |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|54. Погодження        |Про охорону  |органи охорони культурної  |
|розміщення реклами на |культурної   |спадщини Ради міністрів    |
|пам'ятках місцевого   |спадщини     |Автономної Республіки Крим,|
|значення, в межах зон | ( 1805-14 ) |органи охорони культурної  |
|охорони таких         |             |спадщини обласних,         |
|пам'яток              |             |Київської та               |
|                      |             |Севастопольської міських   |
|                      |             |держадміністрацій          |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|55. Дозвіл на         |    - " -    |          - " -            |
|проведення робіт на   |             |                           |
|пам'ятках місцевого   |             |                           |
|значення (крім        |             |                           |
|пам'яток археології), |             |                           |
|їх територіях та в    |             |                           |
|зонах охорони,        |             |                           |
|реєстрація дозволів   |             |                           |
|на проведення         |             |                           |
|археологічних         |             |                           |
|розвідок, розкопок    |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|56. Дозвіл на         |    - " -    |          - " -            |
|відновлення земляних  |             |                           |
|робіт                 |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|57. Свідоцтво про     |    Про      |Міністерство культури      |
|проведення            |гастрольні   |Автономної Республіки Крим,|
|гастрольного заходу   |   заходи    |Головне управління         |
|                      | в Україні   |культури, мистецтв та      |
|                      | ( 1115-15 ) |охорони культурної спадщини|
|                      |             |Київської міської          |
|                      |             |держадміністрації,         |
|                      |             |управління культури        |
|                      |             |обласних та                |
|                      |             |Севастопольської міської   |
|                      |             |держадміністрацій          |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|58. Дозвіл на право   |Про туризм   |Рада міністрів Автономної  |
|здійснення            |( 324/95-ВР )|Республіки Крим, місцеві   |
|туристичного супроводу|             |держадміністрації          |
|фахівцями туристичного|             |                           |
|супроводу             |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|59. Дозвіл на         |Про об'єкти  |обласні, Київська та       |
|експлуатацію об'єктів |підвищеної   |Севастопольська міські     |
|підвищеної небезпеки  |небезпеки    |держадміністрації,         |
|                      | ( 2245-14 ) |виконавчі органи міських   |
|                      |             |рад                        |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|60. Дозвіл на         |    - " -    |Верховна Рада Автономної   |
|будівництво і/або     |             |Республіки Крим, обласні,  |
|реконструкцію об'єктів|             |районні, Київська та       |
|підвищеної небезпеки  |             |Севастопольська міські ради|
|                      |             |та інші ради у сфері       |
|                      |             |діяльності, пов'язаній з   |
|                      |             |об'єктами підвищеної       |
|                      |             |небезпеки                  |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|61. Згода відповідної |    - " -    |міські ради                |
|ради на розміщення    |             |                           |
|об'єкта підвищеної    |             |                           |
|небезпеки на території|             |                           |
|села, селища, міста   |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|62. Дозвіл на         |Про курорти  |органи місцевого           |
|користування          | ( 2026-14 ) |самоврядування             |
|природними            |             |                           |
|лікувальними ресурсами|             |                           |
|місцевого значення    |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|63. Дозвіл на         |   Про       |міські ради                |
|розміщення на         |благоустрій  |                           |
|території об'єктів    |населених    |                           |
|благоустрою будівель і|пунктів      |                           |
|споруд соціально-     | ( 2807-15 ) |                           |
|культурного,          |             |                           |
|побутового,           |             |                           |
|торговельного та      |             |                           |
|іншого призначення    |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|64. Дозвіл на         |Декрет       |органи місцевого           |
|використання місцевої |Кабінету     |самоврядування             |
|символіки (герба міста|Міністрів    |                           |
|або іншого населеного |України      |                           |
|пункту, назви чи      |"Про місцеві |                           |
|зображення            |податки      |                           |
|архітектурних,        |і збори"     |                           |
|історичних пам'яток)  |( 56-93 )    |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|65. Дозвіл на         |    - " -    |          - " -            |
|проведення аукціонів, |             |                           |
|конкурсного           |             |                           |
|розпродажу і лотерей  |             |                           |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|66. Дозвіл на         |Про рекламу  |виконавчі органи           |
|розміщення зовнішньої |( 270/96-ВР )|міських рад                |
|реклами               |             |                           |
------------------------------------------------------------------

_______________
     * Документ видається починаючи з 14 жовтня 2009 року.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009, N 70 ( 70-2010-п ) від 27.01.2010, N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010 }

 
{ Текст взятo з сайту Верховної Ради }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 526
 
^ ОСНОВНІ ВИМОГИ
до порядку взаємодії адміністратора з місцевими
дозвільними органами, суб'єктами господарювання
та територіальним органом спеціально уповноваженого
органу з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності щодо видачі документів
дозвільного характеру

 
Загальні положення
 
     1. Ці основні вимоги розроблені з метою забезпечення упорядкування видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами і визначають засади діяльності та взаємодії адміністраторів, місцевих дозвільних органів, суб'єктів господарювання та територіальних органів спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) з питань видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
 
     2. Терміни, що вживаються в цих основних вимогах, мають таке значення:
 
     адміністратор - посадова особа міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру; { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 965 ( 965-2009-п ) від 09.09.2009 }
 
     дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності; { Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 965 ( 965-2009-п ) від 09.09.2009 }
 
     дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що вчиняються суб'єктами господарювання, адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;
 
     представники місцевих дозвільних органів - посадові особи місцевих дозвільних органів, уповноважені брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу;
1   2   3   4   5

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 13 травня 1996 р. N 502
Відповідно до статті 85 Водного кодексу України ( 213/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 5 січня 1993 р. N 4 Київ...
Закону України "Про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 2532-12 )
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 травня 2002 р. N 697
Затвердити Методику визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (додається)
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 18 лютого 1997 р. N 176
Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 777
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 16 листопада 2002 р. N 1788
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 серпня 1992 р. №442
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 травня 2009 р. N 526 icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка