Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення
Скачати 150.21 Kb.
НазваРайдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення
Дата конвертації14.11.2013
Розмір150.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

розпорядженням

райдержадміністрації

від 23.04.2013 № 60

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

( нова редакція)

м. Умань
2013 рік

1. Загальні положення

1.1.ВІДДІЛ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації), що утворюється головою райдержадміністрації.

Повна назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочена назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ.

Юридична адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Залізняка, 2а

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (далі – Департамент), розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням;

Відділ освіти підпорядковується голові райдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.

1.3. У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією;

1.4.Склад та чисельність працівників, необхідних для забезпечення виконання покладених на відділ освіти завдань, визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень;

1.5.Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу освіти затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти.
2. Основні завдання відділу освіти

2.1.Участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти;

2.2.Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

2.3.Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

2.4.Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

2.5.Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

2.6.Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

2.7.Здійснення контролю за виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

2.8.Координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

2.9.Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

2.10.Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

2.11.Забезпечення моніторингу у сфері освіти району;

2.12.Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

2.13.Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

2.14.Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей;

2.15.Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
3. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Аналізує стан освіти в районі, розроблення районних програм, організацію і контроль виконання цих програм;

3.2.Бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти;

3.3.Здійснює керівництво, в установленому порядку, роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

3.4.Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесенню в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

вносить Департаменту пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

3.5.Організовує роботу з державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району;

3.6.Організовує проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

3.7.Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

3.8.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

3.9.Впроваджує в практику рекомендовані МОНУ нові освітні програми та інші педагогічні розробки;

3.10.Вносить на розгляд Департаменту пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій;

3.11.Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

3.12.Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

3.13.Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації, що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

3.14.Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей;

3.15.Співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

3.16.Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району;

3.17.Розроблює пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

3.18.Здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів;

3.19.Вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

3.20.Розглядає питання та вносить Департаменту в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

3.21.Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

3.22.Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

3.23.Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та районних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечення їх виконання;

3.24.Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти;

3.25.Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та Департаменту;

3.26.Координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів,
спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми;

3.27. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиттям заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проведенням інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

3.28.Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

3.29.Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

3.30.Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

3.31.Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;

3.32.Надає адміністративні послуги;

3.33.Вносить пропозицій до проекту районного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

3.34.Розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації;

3.35.Приймає участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.36.Приймає участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

3.37.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

3.38.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.39.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.40.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти за інформаційними запитами та її оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та будь-яким іншим способом;

3.41.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

3.42.Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.43.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.44.Приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

3.45.Забезпечує захист персональних даних;

3.46.Здійснює свою діяльність на засадах планування роботи на рік.

3.47.Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній
території виставково-ярмаркових заходів.
4. Відділ освіти має право:

4.1.Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі освіти; до Департаменту - пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4.3.За дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

4.4.Створювати авторські колективи для підготовки районних посібників і за погодженням з Департаментом впроваджувати їх у практику;

4.5.Організовувати і проводити в установленому порядку наради, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу освіти;

4.6.Представляти в установленому порядку свої інтереси в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
5.Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
6.Відділ освіти очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом в установленому законодавством порядку.
7.Начальник відділу освіти повинен мати вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи не менше п'яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби, або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
8.Начальник відділу освіти:

8.1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

8.2.Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

8.3.Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

8.4.Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

8.5.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

8.6.Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи, відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти;

8.7.Може входити до складу колегії райдержадміністрації, Департаменту;

8.8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8.9.Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.10.Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

8.11.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання навчальними закладами та установами освіти комунальної власності.

Накази, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані, головою райдержадміністрації, директором Департаменту чи в іншому порядку, згідно чинного законодавства України.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

8.13.Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

8.14.Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

8.15.Здійснює добір кадрів;

8.16.Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу;

8.17.Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників відділу, які не є державними службовцями, керівників навчальних закладів та установ освіти районної комунальної власності;

8.18.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на державних службовців, працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти районної комунальної власності в порядку, встановленому чинним законодавством України;

8.19.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

8.20.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.21.Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
9. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, у відділі утворюється колегія у складі: голови колегії - начальника відділу, заступника начальника відділу, інших відповідальних працівників відділу, керівників навчальних закладів.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії та положення про неї затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти.

Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу освіти.
10. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням з Департаментом.
11.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.
12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу освіти, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу.
13.Відділ освіти має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Схожі:

Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconВідділ освіти миколаївської райдержадміністрації наказ
На виконання наказу відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації від 28. 05. 2013 №154 «Про підготовку та організований початок...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconПлан роботи відділу освіти Сквирської райдержадміністрації на квітень 2013
Питання, що будуть винесені на розгляд та затвердження сесії районної ради чи колегії райдержадміністрації
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Звіт про виконання наказу відділу освіти райдержадміністрації від 13. 03. 2013 року №69 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconВідділ освіти миколаївської райдержадміністрації наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 02. 2013 №1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconРайдержадміністрації від 29 березня 2011 року №100 положення
Відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації (далі-відділ) є її структурним...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconПоложення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації
Засновником районного методичного кабінету (далі методкабінет) є відділ освіти Першотравневої райдержадміністрації
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconМетодичні рекомендації з організації та проведення місячника оборонно-масової...
Ааф україни та листа Департаменту освіти І науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 09. 04. 2013 №01-31/1247 відділ освіти,...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації луганської області
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації від 10. 01. 2013 р. №10 у м. Луганську в січні-лютому...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconНака з
Сквирської райдержадміністрації від 29. 03. 2010 року №300 «Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Сквирського...
Райдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Очаківської райдержадміністрації від 13. 03. 2013 року №69 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей І підлітків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка