Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як
Скачати 246.15 Kb.
НазваКурсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як
Дата конвертації14.12.2013
Розмір246.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ
Кафедра цивільно-правових дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання курсових робіт

з дисципліни
ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО
для слухачів заочного відділення

Дніпропетровськ – 2013

Підготовка й написання курсової роботи включає в себе такі етапи:

– вибір теми курсової роботи; складання бібліографічного списку по обраній темі;

– вивчення навчальної та монографічної літератури, нормативних актів і матеріалів практики з проблеми, що розглядається;

– складання й узгодження плану роботи;

– написання курсової роботи та її оформлення;

– подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

– захист курсової роботи.

Тема курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила і яка не повинна виходити за рамки навчальної програми з Цивільного та сімейного права України або пов’язана з його професійною діяльності. Самовільна зміна теми курсової роботи без дозволу наукового керівника та начальника кафедри не дозволяється.

Структура курсової роботи повинна бути такою:

 • титульна сторінка;

 • зміст курсової роботи (подається на початку роботи і містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.);

 • вступ (складається з 2-3 сторінок, де розкриваються актуальність теми, ступінь її дослідження (зазначаються науковці, що досліджували таку проблематику), мета і основні завдання, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, структура роботи);

 • основна частина (складається з двох-трьох основних розділів, які можуть поділятися на підрозділи (від двох до чотирьох), і за змістом мають відповідати спрямованості теми, підпорядковуватися основній меті та завданням, бути органічно взаємозалежними, мати приблизно однаковий обсяг);

 • висновки (у них підводяться підсумки проведеної роботи, формулюються пропозиції і висновки автора, що випливають із усієї роботи). Висновки звичайно складаються з 3-4 сторінки);

 • список використаних джерел та літератури;

 • додатки (наявність ксерокопій використаних матеріалів – наукових статей по темі роботи є обов’язковою формальною вимогою зарахування роботи)

Починати дослідження доцільно з вивчення основоположних питань з даної проблеми, що досягається шляхом опрацювання конспекту лекцій, відповідних розділів підручників, посібників, наукових статей, монографій та обов’язково судової практики. Під час самостійного вивчення літератури бажано робити виписування та позначки, групувати матеріали по визначеним питанням і добирати приклади з правотворчої і правозастосовної практики для ілюстрації теоретичних положень.

Після вивчення літератури студенту слід переходити до складання плану курсової роботи, у якому відобразити конкретний перелік питань, що характеризують проблему в цілому. План має бути складним, тобто ділитись на Розділи та підрозділи. Приклад оформлення складного плану наведено у Додатку 2. Підготовка плану дозволить подалі уникнути можливих повторень та пропусків, забезпечить послідовне викладення матеріалу. Кінцевий варіант плану курсової роботи бажано узгодити з викладачем кафедри та подати разом з курсовою роботою для перевірки і рецензування готової курсової роботи.

Написання курсової роботи доцільно починати зі вступу, завдання якого – викласти суть проблеми, розгорнуте викладення і конкретизація якого складає основний зміст роботи, обґрунтувати її актуальність, зазначити науковців, які працювали над даною темою, визначити об’єкт та предмет курсової роботи, мету, теоретичне та практичне значення обраної теми, а також задачі, які ставить перед собою автор та методологію дослідження. Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 2-3 сторінок.

Основна частина роботи викладається послідовно, відповідно до плану. Питання роботи повинні бути логічно пов'язані між собою і розкривати тему в цілому. По кожному питанню необхідно підводити висновки. Тема вважається розкритою, якщо в ній логічно, у передбаченій планом послідовності з використанням рекомендованої літератури, нормативного матеріалу та матеріалів судової практики охарактеризовані всі основні питання плану. Матеріал має містити огляд літератури по темі, дискусійні питання, пов’язані з переглядом усталених поглядів та уявлень, оригінальні погляди автора на вирішення проблеми. Огляд літератури з теми має виявити глибокі знання студента зі спеціальної літератури, його вміння систематизувати джерела, критично їх оцінювати. Огляд літератури слід робити з питань обраної теми, а не з усієї проблеми в цілому.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їх розвитку, можливі відмінності в трактуванні положень, що досліджуються, дати порівняльний аналіз питань, які висвітлюються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі.

Найбільш поширеною помилкою при написанні курсо­вих робіт є механічне переписування тексту з учбової, спе­ціальної або довідкової літератури. Студенти мають з'ясу­вати суть проблем, що досліджуються в курсовій роботі, і потім самостійно викласти їх.

Аналізуючи зміст правових норм, що досліджуються, студенти повинні в обов'язковому порядку давати точні і конкретні посилання на відповідні акти: вказати, ким і ко­ли вони прийняті, де опубліковані, відповідні статті (пунк­ти, підпункти та ін.). При цьому необхідно звертатися до самих правових норм, а не викладати їх зміст за учбовою, довідковою або популярною літературою. Використовуючи коментар до законодавства, необхідно відрізняти текст коментарю від тексту самого закону.

Викладення теоретичних питань у курсовій роботі має супроводжуватися матеріалами судової та господарської практики (конкретні справи з вказівкою на джерело), з врахуванням позицій Верховного Суду України та Вищого господарського суду України, викладених у відповідних постановах, роз’ясненнях та листах. Всі приклади, що наво­дяться з практики, повинні бути органічно пов'язані із змістом питань, які досліджуються в роботі, і супроводжу­ватися посиланнями на джерело.

Не може бути допущена до захисту курсова робота, у якій відсутні посилання на нормативні акти та літературні джерела і (або) число використаних джерел менше двадцяти.

Якщо в тексті згадується нормативно-правовий акт, то у списку використаних джерел необхідно вказати офіційне джерело його опублікування. При цьому слід дотримуватися наступних правил: якщо нормативний правовий акт згадується в роботі вперше, то в тексті необхідно вказати його повну назву і дату прийняття, а у списку використаних джерел вказати основу публікації (назва видання, рік, номер журналу, номер статті).

Обов’язковою вимогою до курсової роботи виступає вміло обгрунтуване сполучення теоретичних положень, що розкриваються студентом, з даними юридичної практики. Доречним буде наведення прикладів, узятих зі спеціальних джерел та практичної діяльності.

Якщо в тексті використовуються спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо, які повторюються менше трьох разів, їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Обсяг основної частини складає 30-35 друкованих сторінок. Для подолання проблем, які виникають під час написання курсової роботи, пропонуються наведені Ю.А.Петровим у книзі “Культура мислення ” (М., 1990) основні методологічні вимоги до курсової роботи. Ці вимоги містяться в таких правилах.

Правило 1. Основні поняття, твердження повинні бути ясно і чітко визначені.

Правило 2. Заголовок курсової роботи є основним питанням цієї роботи.

Правило 3.Результати роботи повинні бути конкретними судженнями. Істинність результату роботи повинна бути обґрунтована.

Логічним завершенням курсової роботи є висновки, які відображають рівень і якість виконання автором поставлених завдань у вступі. Слід пам'ятати, що висновки, зроблені наприкінці кожного питання, мають особливий характер і не повинні повторюватися в загальних висновках.

Загальні висновки курсової роботи й узагальнення в висновках синтезують усі раніше зроблені висновки по окремих питаннях. Приблизний обсяг висновків не повинен перевищувати 2-3 сторінок.

Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел і літератури такі: 1) список використаних джерел та літератури оформлюється за абеткою, незалежно від характеру джерела (нормативні акти, наукова література, електронний ресурс тощо); 2) необхідно дотримувати повну відповідність між первинними посиланнями і бібліографічними позиціями у списку. Не допускається, щоб будь-яка назва наукового твору, на який є посилання у тексті, не була включена до бібліографічного списку і навпаки; 3) слід вказувати всі вихідні дані щодо використаних книг, статей, рецензій, довідників із зазначенням основних елементів бібліографічного опису з позначенням загальної кількості сторінок описуваної наукової праці. Оформлення джерел здійснюється відповідно до Додатку 3.

Отже, курсова робота повинна готуватися самостійно, на основі глибокого вивчення нормативного матеріалу, наукової та додаткової літератури, матеріалів юридичної практики. Курсова робота, яка виконана лише з використанням підручників чи шляхом механічного переписування опублікованих наукових статей тощо, або така, що написана на підставі нормативних актів, що втратили чинність, не допускається до захисту.

Вимоги до оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи враховується при її оцінці.

Курсова робота виконується на стандартних аркушах паперу. Текст повинен виконуватися тільки на одній стороні аркуша. Обсяг роботи має складати не менше 35-40 друкованих сторінок. Поля роботи мають бути такими: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 м, вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman текстового редактора Word, кегль – 14, через півтора міжрядкових інтервали. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. Абзацний відступ повинен дорівнювати 5 знакам. Робота повинна бути подана в скріпленому виді. Курсова робота починається з титульної сторінки, яка оформлюється за зразком, що додається (Додаток 1). На другій сторінці викладається зміст роботи за зразком, що додається (Додаток 2). План, відповідно до якого виконується робота, має бути узгоджено із викладачем кафедри. Викладання основних питань змісту починається з третьої сторінки. Питання, які розглядаються, відзначаються в тексті як заголовки відповідних розділів і підрозділів.

^ Заголовки розділів (основних питань плану) пишуться симетрично тексту прописними літерами. Вони повинні мати чергову нумерацію в межах усієї роботи і позначатися арабськими цифрами. Вступ і висновок не нумеруються. Кожне питання змісту курсової роботи повинно починатися з нової сторінки.

Курсова робота подається в надрукованому виді, зшитому та оформленому у папку.

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться у тексті. Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, надають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг тощо. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Загальне число посилань у роботі не може бути меншим від числа використаних джерел, зазначених у списку наприкінці курсової роботи. Робота, що містить меншу кількість посилань, не допускається до захисту.

Посилання у тексті роботи слід позначати порядковим номером за списком використаних джерел і літератури, виділеним двома квадратними дужками.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, то в посиланні необхідно точно вказувати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання у роботі. Наприклад:

у тексті розділу: “На думку В.І. Цікало, в умовах існування принципово іншого регулювання порядку застосування пра­вових наслідків закінчення строку позовної давності у зарубіжному законодавстві, це правило однозначно треба визнати застарілим” [12, с. 38].;

у “СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ”:

12. Цікало В. Правові наслідки спливу позовної давності / Цікало В.І. // Підприємництво, господарство, право. – 2001. - №8. – С. 38-39.
Наприкінці роботи (на окремій сторінці) слід навести бібліографічний список використаних джерел та літератури та надати ксерокопії використаних матеріалів. Після списку необхідно поставити дату написання роботи, підпис автора і залишити один чистий аркуш для написання рецензії.
^ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
з дисципліни «Цивільне та сімейне право» на 2012-2013 н.р.

(Тема обирається за порядковим номером, який визначається відповідно до Списку студентів у відповідній групі)

Теми для групи ЮЗ-141

 1. Принцип свободи договору у цивільному праві

 2. Дія актів цивільного законодавства.

 3. Особливості застосування цивільно-правових норм за аналогією.

 4. Загальна характеристика цивільно-правових систем сучасності.

 5. Загальна характеристика цивільних правовідносин.

 6. Загальна характеристика джерел цивільного права.

 7. Правове регулювання приватизаційних цінних паперів.

 8. Правове регулювання товаророзпорядчих цінних паперів.

 9. Правове регулювання боргових цінних паперів.

 10. Принципи виконання договірних зобов’язань.

 11. Різновиди цивільно-правової відповідальності.

 12. Умови цивільно-правової відповідальності.

 13. Класифікація особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві.

 14. Підстави набуття та припинення права власності.

 15. Самочинне будівництво та його правові наслідки (цивілістичний аспект)

 16. Нерухоме майно як об’єкт цивільних правовідносин.

 17. Колективне управління авторськими правами

 18. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України.

 19. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України.

 20. Цивільно-правові засади використання доменних імен в мережі Інтернет.

 21. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством.

 22. Культурна спадщина як об’єкт цивільно-правового регулювання.

 23. Цивільно-правова відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав.

 24. Наукові парки як юридичні особи.

 25. Державні та комунальні підприємства як юридичні особи.

 26. Поняття та види цивільних правовідносин.

 27. Класифікація речей як об’єктів цивільних прав.

 28. Правове регулювання обігу векселів.

 29. Право на захист честі та гідності особи.

 30. Особливості відшкодування моральної шкоди, заподіяної юридичній особі.

 31. Утримання, аліменти, додаткові витрати на дитину.


Теми для групи ЮЗ-142


 1. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної фізичній особі.

 2. Поняття збитків у цивільному праві.

 3. Право спільної сумісної власності.

 4. Порядок укладання цивільно-правових договорів.

 5. Порядок розірвання цивільно-правових договорів.

 6. Виконання цивільно-правових договорів.

 7. Правове регулювання договорів з надання фінансових послуг.

 8. Договори з надання туристичних послуг.

 9. Правове регулювання концесії.

 10. Цивільно-правове регулювання ліцензійних договорів.

 11. Договори майнового страхування.

 12. Договори страхування відповідальності.

 13. Поняття та зміст деліктної відповідальності.

 14. Цивільно-правове регулювання спадкування за заповітом.

 15. Цивільно-правове регулювання спадкування за законом.

 16. Зобов’язання за участю третіх осіб.

 17. Цивільно-правове регулювання договорів найму (оренди) житла.

 18. Цивільно-правове регулювання договорів будівельного підряду.

 19. Цивільно-правове регулювання договору банківського вкладу.

 20. Цивільно-правове регулювання розрахунків.

 21. Цивільно-правове регулювання авторських договорів.

 22. Набувальна давність у цивільному праві.

 23. Цивільно-правове регулювання попередніх договорів.

 24. Застосування неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

 25. Застосування поруки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

 26. Застосування гарантії як способу забезпечення виконання зобов’язань.

 27. Порівняльна характеристика договорів доручення та управління майном.

 28. Зобов’язання з множинністю осіб.

 29. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 30. Порівняльна характеристика договорів поставки та купівлі-продажу.

 31. Порядок усиновлення.


Теми для групи ЮЗ-143


 1. Цивільно-правове регулювання договору дарування.

 2. Цивільно-правове регулювання договору перевезення вантажів залізничним транспортом.

 3. Цивільно-правове регулювання договору перевезення вантажів повітряним транспортом.

 4. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт та послуг.

 5. Правове регулювання захисту прав споживачів в разі споживчого кредитування.

 6. Правове регулювання недійсних правочинів.

 7. Правова охорона винаходу як об’єкту права інтелектуальної власності.

 8. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг як об’єкти права інтелектуальної власності.

 9. Система зобов’язань з відшкодування шкоди. Підстави та умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди.

 10. Відповідальність за шкоду, завдану працівником.

 11. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 12. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи.

 13. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено дієздатними особами.

 14. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.

 15. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.

 16. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

 17. Відшкодування моральної шкоди.

 18. Поняття та предмет сімейного права.

 19. Принципи сімейного права.

 20. Сімейні правовідносини: поняття, види, суб’єкти та об’єкти.

 21. Здійснення та захист сімейних прав.

 22. Виконання сімейних обов’язків. Відповідальність у сімейному праві.

 23. Поняття та види строків у сімейному праві.

 24. Поняття шлюбу, його ознаки, умови вступу в шлюб.

 25. Підстави для визнання шлюбу недійсним. Порядок визнання шлюбу недійсним

 26. Порядок розірвання шлюбу.

 27. Майнові правовідносини подружжя.

 28. Особисті правовідносини подружжя.

 29. Утримання, аліментні зобов’язання подружжя.

 30. Встановлення батьківства.

 31. Батьківські права та обов’язки.

 32. Право власності дитини.

Додаток 1

^ ЗРАЗОК ОБКЛАДИНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

^ КУРСОВА РОБОТА
на тему:

Змішані договори в цивільному праві України
Виконав: студент гр. ЮЗ-221

Ярема Олександра Геннадіївна
Перевірив:

___________________________

___________________________

До захисту допустити:
Рецензент______________/_______________

(П.І.Б) (підпис)

“______”______________20___ р.
Курсова робота захищена з оцінкою: _____________
Члени комісії: _________________/_______________

(П.І.Б) (підпис)

_________________/_______________

_________________/_______________
“______”______________20___ р.


Дніпропетровськ 2013

Додаток 2

^ ЗРАЗОК ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….............. 3

РОЗДІЛ 1. Визначення початку перебігу строків позовної давності……………..6

  1. Загальні правила початку перебігу строків позовної давності............................. 6

  2. Спеціальні правила початку перебігу строків позовної давності....................... 10


РОЗДІЛ 2. Зупинення, переривання та відновлення строків позовної давності..14

2.1. Зупинення перебігу строків позовної давності……………………..........................14

2.2 Підстави та наслідки переривання строків позовної давності................................. 19

2.3. Випадки відновлення позовної давності................................................................... .23
РОЗДІЛ 3. Проблемні питання наслідків спливу позовної давності……………...28

4.1. Імперативність та диспозитивність при застосуванні наслідків позовної давності..................................................................................................................................28

4.2. Питання існування суб’єктивного матеріального права після спливу позовної давності................................................................................................................................ 31

4.3. Правові наслідки спливу позовної давності.............................................................. 33
ВИСНОВОК..........................................................................................................................36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................................38

Додаток 3

^ ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису НАУКОВИХ РОБІТ

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
^

Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).


Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
  Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.^

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники


 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи


 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 24.06.2003 р. -  № 40-44.- ст. 356.

 2. Про житлово-кому­нальні послуги: Закон України від 24.06.2004 р.// Відомості Верховної Ради України. - 24.06.2004 р. -  № 47.- ст. 514.

 3. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист ВГСУ від 07.04.2008 р. / Вищий господарський суд. - 07.04.2008. - № 01-8/211.

 4. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 5. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
^

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.
Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Схожі:

Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconІндивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство...
Відповідно до номеру, який має студент за списком академічної групи, обрати країну
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconОбирається у відповідності до порядкового номеру студента у списку групи, вказаному І журналі
Перед написанням курсової роботи обов’язково узгодити план з керівником. План надіслати на пошту. Після отримання відповіді керівника...
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconОбирається у відповідності до порядкового номеру студента у списку групи, вказаному І журналі
Перед написанням курсової роботи обов’язково узгодити план з керівником. План надіслати на пошту. Після отримання відповіді керівника...
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconТема 15: Тимчасова зупинка кровотечі
Шикування групи в одну (дві) шерен­ги черговим групи, перевірка за списком та зовнішнього стану студентів, віддача рапорту викладачу,...
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconЛекція тема 12: Основні правила транспортування хворих І постраждалих
Шикування групи в одну (дві) шерен­ги черговим групи, перевірка за списком та зовнішнього стану студентів, віддача рапорту викладачу,...
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconКурсової роботи
Нижчепойменованим студентам 6 курсу заочної форми навчання енергетичного факультету спеціальності 010100 (01) «Професійна освіта....
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconКурсової роботи
Нижчепойменованим студентам 6 курсу заочної форми навчання енергетичного факультету спеціальності 010100 (34) «Професійна освіта....
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconКурсової роботи
Нижчепойменованим студентам 6 курсу заочної форми навчання енергетичного факультету спеціальності 010100 (34) «Професійна освіта....
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconВ казівки до ведення журналу планування та обліку гуртка
Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка, окремо на весь навчальний рік
Курсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт для кожної групи окремо, затвердженого на кафедрі. Порядковий номер теми визначається за загальним списком студентів групи у журналі групи. Але студент має право з дозволу завідувача кафедри обрати іншу тему, яка його зацікавила І як iconНижчепойменованим студентам курсу денної форми навчання студентів...
Нижчепойменованим студентам курсу денної форми навчання студентів групи дкт-с1-1спец закріпити наступні теми курсових робіт з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка