Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України
Скачати 126.99 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України
Дата конвертації20.12.2013
Розмір126.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації


Міністерство фінансів України
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України

Метою цих рекомендацій є ознайомлення кандидатів у народні депутати України з вимогами щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України (надалі – декларація).

Методичні рекомендації не містять правових норм, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, і не можуть використовуватись для визначення обов’язкових зобов'язань осіб перед державою.
^

Порядок заповнення деклараціїУ декларації кандидата в народні депутати (надалі - декларант) повинні відображатися всі відомості про майно та доходи, у тому числі за кордоном.

Доходи, що мають джерела походження з України, - будь-які доходи, одержані декларантом або нараховані на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, включаючи дивіденди, проценти, роялті та будь-які інші види пасивних доходів; доходи від надання в оренду (користування) нерухомості, розташованої на території України та рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від того, чи є орендодавець резидентом чи нерезидентом; доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, а також інші доходи від господарської діяльності на митній території України.

У разі отримання аналогічних доходів, джерело яких знаходиться за межами України чи доходів від використання майна, що знаходиться за межами України, декларант вносить суми таких доходів до розділу ІІ. Б. форми декларації.

Декларація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2005 року № 780 і зареєстрована у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2005 року за № 1392/11672, складається із п’яти розділів:

І.Загальні відомості;

ІІ.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні, за 20__рік1
ІІ.Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за 20__ рік 1 ;
1 При проведенні чергових виборів народних депутатів України 2006 року Декларація заповнюється станом за 2004 рік.
ІІІ. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у приватній власності станом на 01.01.20__ 2;

ІV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають в приватній власності станом на 01.01.20__ 2;

V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають в приватній власності станом на 01.01.20__2.

Звітний рік – це проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця року та закінчується останнім календарним днем останнього місяця року, що передує року початку виборчого процесу.

При заповненні декларації у разі відсутності окремих загальних відомостей або окремих видів доходу, майна чи інших відомостей, передбачених формою декларації, ставиться прочерк.

Суми отриманих доходів, вартість придбання нерухомого майна та відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи зазначаються заокруглено до гривні.

Достовірність відомостей, внесених до декларації, перевіряється Державною податковою адміністрацією України за дорученням Центральної виборчої комісії.

^ Розділ І декларації.

Загальні відомості

У розділі І декларант відображає загальні відомості відносно себе.
У підпункті 1.1 у разі відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО декларанта, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомив про це відповідні державні органи, зазначається число, місяць та рік його народження.

У разі, якщо на дату заповнення декларації декларант змінив прізвище (ім’я), у підпункті 1.1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я), а у дужках - попереднє прізвище (ім’я).
Пункт 2 слід заповнювати на підставі паспортних даних про реєстрацію на кінець звітного року.

У разі, якщо назва населеного пункту (області, вулиці та інших реквізитів цього пункту) зазнала зміни, що не відображено у паспорті декларанта, необхідно навести його назву станом на дату заповнення цієї декларації.
У пункті 3. зазначаються відомості про місце роботи декларанта (наймана особа, фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності) або про те, що він є пенсіонером чи безробітним.
2 При проведенні чергових виборів народних депутатів України 2006 року Декларація заповнюється станом на 01.01.2005.
Розділ II.А. декларації.

Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
У пункті І зазначається загальна сума сукупного, отриманого (нарахованого) у звітному році доходу, а також загальні суми по кожному виду доходу.

Якщо декларант має певні сумніви щодо правильності визначення ним розміру доходу, йому слід звернутися до джерела виплати і одержати відповідні відомості.

Кошти, одержані декларантом у звітному році для здійснення витрат під час відрядження, в тому числі за кордон, а також кошти, одержані ним у рахунок відшкодування витрат на відрядження (вартість проїзду, проживання у готелі, витрати на харчування) безпосередньо від установ, організацій чи осіб, які приймали декларанта за кордоном, включаючи суми одержаних стипендій під час стажування за кордоном, до складу доходів, що відображаються у цьому розділі декларації, не включаються.
^ У підпункті 1.1 “Заробітна плата” фіксуються відомості про суму нарахованої до виплати основної і додаткової заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні виплати, премії, надбавки, винагороди та інші виплати, які виплачуються (надаються) декларанту у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом, без урахування підпункту 1.3 “Матеріальна допомога” цього розділу.

У разі отримання доходів у натуральній формі їх розмір визначається згідно з платіжними відомостями, накладними, іншими обліковими документами таких виплат.
^ У підпункті 1.2 “Дивіденди, проценти, роялті та інші виплати за використання об’єктів інтелектуальної власності” зазначаються суми фактично отриманих дивідендів, процентів, роялті в готівковій формі чи отриманих на власні рахунки, в тому числі депозитні, або в іншій формі, ніж грошова.

Дивіденди - платежі, які здійснюються юридичною особою на користь декларанта - власника корпоративних прав (довірених осіб власника), емітованих такою юридичною особою, у зв’язку із розподілом частини її прибутку.

До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов’язані із зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою. Ці виплати слід відобразити у підпункті 1.13 “Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав” цього розділу декларації.

Корпоративне право - право власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи.

Проценти – платіж, нарахований на користь декларанта за використання коштів, залучених у депозит, а також процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю.

Проценти, нараховані декларанту (вкладнику) на суми коштів, внесені на депозитні рахунки банків, а також проценти, нараховані недержавними пенсійними фондами на іменні пенсійні рахунки за умовами договорів додаткового пенсійного забезпечення (за рахунок інвестиційних прибутків, одержаних недержавними пенсійними фондами як результат управління фінансовими ресурсами вкладників), враховуються на підставі виписки банку чи відповідної небанківської фінансової установи.

Роялті - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогічних майнових прав, визначених як об’єкт права власності фізичної особи, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права на винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретних формул або процесів, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Сума доходу визначається згідно з умовами укладених угод виходячи з договірної ціни та на підставі первинних платіжних документів.
^ У підпункті 1.3 “Матеріальна допомога” зазначається матеріальна допомога, отримана у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом, за виконання трудових зобов’язань, сума якої не відображається у підпункті 1.1 “Заробітна плата”.
^ У підпункті 1.4 “Призи, виграші, подарунки” зазначаються доходи, одержані у вигляді призів або виграшів у азартні ігри в казино, інших гральних місцях (домах), внаслідок виграшу у конкурсі, змаганні або будь-якому іншому прилюдному розігруванні шансів або призів, доходи у вигляді призів та виграшів у державні та недержавні лотереї.

Якщо подарунки отримані у вигляді цінних паперів, вони враховуються за номінальною вартістю.

Подарунки у вигляді творів мистецтва, історичних цінностей, антикваріату, а також у вигляді транспортного засобу включаються до суми доходів на підставі нотаріально засвідченої копії експертизи щодо визначення вартості подарунків.
^ У підпункті 1.5 “Допомога по безробіттю” відображаються доходи, виплачені громадянам працездатного віку, зареєстрованим у державній службі зайнятості, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів.
^ У підпункті 1.6 “Аліменти” зазначаються суми отриманих аліментів.
У підпункті 1.7 “Спадщина” відображаються успадковане у власність рухоме та нерухоме майно та інші доходи у вигляді спадщини згідно з нотаріально засвідченими документами.

^ У підпункті 1.8 “Страхове відшкодування” зазначаються суми страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, одержані декларантом внаслідок настання страхового випадку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу а також суми страхових внесків, сплачених за декларанта іншими особами, крім внесків із обов’язкового державного страхування.
^ У підпункті 1.9 “Дохід від передачі грошей у позику (тимчасове користування” відображаються доходи, отримані в результаті надання коштів на умовах повернення, платності та строковості.

^ У підпункті 1.10 “Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна” зазначаються доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна в т. ч. транспортних засобів, які підлягають реєстрації без урахування витрат на їх придбання, творів мистецтва, історичних цінностей, антикваріату.

У тому числі, у зазначеному підпункті відображаються суми доходів від продажу більше одного разу на рік рухомого майна, вартість яких перевищує п’ятикратний розмір однієї мінімальної заробітної плати.
^ У підпункті 1.11 “Дохід від наукової, викладацької діяльності, авторська винагорода” зазначаються доходи, одержані у вигляді авторської винагороди (гонорару).
^ У підпункті 1.12 “Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності” зазначається дохід від здійснення підприємницької і незалежної професійної діяльності (сума фактично отриманого доходу без урахування витрат за здійснення операцій з продажу продукції, товарів, робіт, послуг). Під незалежною професійною діяльністю слід розуміти діяльність, що полягає в участі декларанта у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як у діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб’єктами підприємницької діяльності.
^ У підпункті 1.13 “Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав” зазначаються доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав без урахування витрат на їх придбання.
^ У підпункті 1.14 “Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна” відображаються доходи, одержані в результаті укладання угоди щодо передачі в оренду майна, за яке орендодавець отримує плату протягом звітного року.

Крім цього, до зазначеного підпункту включається платіж на користь декларанта за використання його майна, отриманого позичальником від декларанта в користування (орендні, в т. ч. лізингові операції). Сума доходу визначається згідно з укладеним договором.

За наявності істотних доказів щодо отримання таких доходів у менших розмірах, ніж передбачені угодою, доходи враховуються за фактично отриманими сумами.
У підпункті 1.15 “Інші доходи, не визначені у пп.. 1.1- 1.14” відображаються доходи, одержані у вигляді додаткових благ, фінансової допомоги, сум одержаної пенсії та усі інші доходи, які не визначені у підпунктах 1.1 – 1.14 розділу II.А декларації.

До складу додаткових благ відносяться будь-які виплати (надання у власність) декларанту у грошовій та відмінній від грошової форми та у вигляді робіт, послуг, якщо такі виплати не є заробітною платою або виплатами за договорами цивільно-правового характеру.

Зокрема, але не виключно, до додаткових благ належить надання послуг з користування автомобільним транспортом, житлом; послуг домашнього обслуговуючого персоналу, вартість безоплатно наданих платних медичних послуг, у тому числі за рахунок цільової благодійної допомоги; послуг санаторно-курортного лікування; відпочинку, послуг туризму, оплата вартості навчання, а також суми кредитів, наданих без установлених термінів їх повернення.
^ Розділ ІІ.Б. декларації.

Доходи, одержані з джерел за межами України
У разі одержання доходів за межами України декларант в даному розділі відображає розмір цих доходів у валюті і одночасно у гривнях за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на кінець звітного року. У цьому розділі, зокрема, зазначаються суми компенсаційних виплат остарбайтерам, а також суми коштів, отримані у вигляді стипендій при стажуванні за кордоном та інші види доходів, перелічені в розділі ІІ.А. декларації.


^ Розділ III декларації.

Відомості про нерухоме майно, що знаходиться у приватній власності
У розділі III декларант зазначає відомості про нерухоме майно, що знаходиться у приватній власності станом на 1 січня року, що настає за роком, за який подається декларація, як на території України, так і за її межами.

Кожен об’єкт нерухомого майна відображається в зазначеному розділі декларації окремо із зазначенням його місцезнаходження, площі та вартості придбання.

При цьому вартість об’єкта відображається лише у разі придбання нерухомого майна протягом звітного року.

Загальна площа (кв.м.) кожного об’єкта нерухомого майна, зазначеного у пунктах 1 - 6 цього розділу, яке знаходиться у приватній власності декларанта внаслідок купівлі (приватизації, успадкування, дарування, міни, розподілу майна підприємств і організацій між засновниками і учасниками) відображається на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Площа будинків (квартир, садових (дачних) будинків) зазначається на підставі даних бюро технічної інвентаризації. Площа земельної ділянки зазначається на підставі документів (актів) про її відведення. Якщо декларанту на правах власності належить лише частина жилої площі, то в декларації зазначається лише належна йому частина.
^ Розділ IV декларації.

Відомості про транспортні засоби, що знаходяться у приватній власності
Кожен об’єкт рухомого майна відображається у цьому розділі декларації окремо із зазначенням кількості, марки/моделі, об’єму циліндрів двигуна та вартості придбання кожного транспортного засобу, який декларант має у приватній власності (внаслідок купівлі, успадкування, дарування, розподілу майна підприємств і організацій між засновниками і учасниками).

При цьому вартість відображається у разі придбання рухомого майна протягом звітного року на підставі відповідних правовстановлюючих документів..

Записи здійснюються у відповідному рядку (пункти 1-7 цього розділу) згідно з наведеним переліком транспортних засобів. Відомості про транспортні засоби записуються на підставі даних технічних паспортів. Уточнення можна зробити в органах, де зареєстровані транспортні засоби.
^ Розділ V декларації.

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
У пункті 1 зазначається загальна сума коштів, внесених на рахунки банків та інших фінансових установ в Україні і за її межами станом на кінець звітного року, в тому числі окремо кошти, внесені у звітному році. При цьому не зазначається назва банку (установи), його адреса, види і номери рахунків (вкладів).
У пункті 2 відображається загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, які були придбані декларантом (куплені чи одержані як подарунок або внаслідок персоніфікації), в тому числі окремо за звітний рік.

Номінальна вартість цінних паперів (вартість, зафіксована на бланку цінного папера) зазначається з урахуванням здійсненої індексації (у разі її проведення).

До цінних паперів належать, зокрема, але не виключно: акції, облігації державних та місцевих позик, облігації підприємств (організацій), державні скарбничі (казначейські) зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні майнові сертифікати.
У пункті 3 декларант зазначає розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств (організацій) незалежно від часу їх внесення, тобто розмір його корпоративного права станом на 1 січня року, що настає за роком, за який подається декларація, як на території України, так і за її межами, у тому числі окремо за звітний рік.

Внесення певних коштів до статутного фонду акціонерного товариства засвідчується цінним папером - акцією, яка дає право на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації товариства.Схожі:

Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconПерелік документів, які подаються політичною партією, виборчим блоком...
Заява про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку)...
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconІндивідуальне завдання на практику
Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної...
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconПорядок акредитації підприємств у митних органах
Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації та неповної...
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconПорядок акредитації підприємств у митних органах
Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної...
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconПеревірив: керівник практики від митниці Тарасов В. Г. Перевірив: керівник від амсу курасова Є.Є
Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної...
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconДекларації про доходи страховика

Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconЗакону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconЗаконопроект, в запропонованій редакції
Народні депутати України члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України iconМетодичні рекомендації щодо викладання п редмет
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка