Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а
Скачати 107.2 Kb.
НазваЛекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а
Дата конвертації18.03.2013
Розмір107.2 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Право > Лекція

Соціальна Економіка

Осінній триместр 2004-2005

Лекція 4. Теми 4а-4б (тези)

Лекція 4. Теми 4а-4б (тези)
Тема 4а

НЕСПРОМОЖНІСТЬ РИНКУThere are no free lunches

(a saying)


 • СУСПІЛЬНІ БЛАГА: ПОПИТ, ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ


Приватні блага (private goods) – це блага, на які власник має виключне право (exclusion principle). Приватні блага – ділимі (divisible).

Суспільні блага (public goods [and services], social goods) – це блага неподільні (indivisible). На них ніхто не має виключного права і вони не є об’єктом суперництва.
Неподільність суспільних благ. Проблема “зайця” (free-rider).
Безкоштовне користування виникає тоді, коли кількість споживачів велика, а виключити хоча б одного з користування – неможливо.
Спільні ресурси (common resources, common-property resources) – є суперництво, але немає виключеності.


 • Квазі-суспільні блага, або квазі-державні блага – ринок може їх виробляти, але мало і недешево. Тому держава і береться за виробництво цих благ.


^ Крива попиту на суспільні блага будується сумуванням цін. а не кількостей.

Оптимальна кількість суспільного блага досягається в точці МВ=МС на кривій попиту на суспільне благо.

^
ПРИКЛАД (пожежні команди міста Н.)

Кількість пожежних команд

Вартість утримання команд

Граничні витрати

Економія від зменшення кількості пожеж

Гранична вигода

Чиста вигода

Немає

0
0Одна

40

40

140

140

100

Дві

100

60

240

100

140

Три

180

80

320

80

150

Чотирі

290

110

370

50

80

П’ять

440

150

400

30

(40)

MB = MC

При цьому чиста вигода досягає максимуму.

^ ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕКСТЕРНАЛІЇ
ЕКСТЕРНАЛІЇ – це наслідки для добробуту або альтернативні витрати, які не враховані в ринковій ціні за товар.
переливи (spillovers) = зовнішні ефекти, екстерналії (externalities)
Негативні екстерналії (external diseconomies)

Виникають на стадії виробництва, а також обміну та споживання.
Позитивні екстерналії (external economies)
Приватні витрати (private costs)
Соціальні витрати (social costs)
Диспропорція між суспільною власністю на певний ресурс та використанням його в приватних цілях. • ^ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКСТЕРНАЛІЯМИ:


Перший – заборона або обмеження.
Другий – регулювання обсягу виробництва за допомогою податків (polluter-pays principle) та субсидій.
Інтерналізація екстерналій1, тобто екстерналії не перекладаються на суспільство, а стають внутрішньою справою лише двох сторін – покупця і продавця.
^ Третій спосіб – встановлення особливих правил врахування наслідків зовнішніх ефектів. Наприклад – впровадження прав власності на суспільні ресурси, перетворення їх на об’єкти купівлі-продажу.
^ Четвертий спосіб: законодавчо обмежити викиди відходів у воду або атмосферу.
Підприємства повинні мати вибір: Або встановлювати фільтри, або платити податок, або змінити “відходну” технологію на безвідходну.
Проблема – як виміряти збиток та як контролювати виконання вимог. Виміряти точно – проблематично. А проконтролювати – треба великий персонал.

^ Теорема Коуза (Theorem of Coase):

Економічна ефективність можлива при чітко визначених майнових правах (правах власності) та наявності безперешкодного ринку майнових прав (прав власності). При цьому значення не має, хто саме є власником.

Теорема Коуза використовується для того, щоб показати, що проблема екстерналій вирішується, коли чітко визначені права власності.
Податковий тягар

Теорія і практика показує, що податок лягає тягарем на плечі як виробників, так і покупців. В якій мірі? Це залежить від еластичності попиту і пропозиції. При цьому виникають безвідшковані втрати для суспільства за рахунок як надлишку виробника, так і надлишку покупця.
^ При позитивних екстерналіях, коли ринок неспроможний виробити соціально-корисну кількість товару, слід вводити субсидії для виробників. Тим самим стимулюватиметься пропозиція товару. Або ввести субсидії для споживачів. Тим самим буде стимулюватися попит на товар.
Рівноважна кількість продукції та рівноважна ціна можуть бути оптимальними з точки зору ринку і далекими від оптимальних з точки зору суспільства.

^ ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Причини забруднення навколишнього середовища (використання методу матеріальних (сировинних) балансів2):

 1. Зростання абсолютної кількості населення.

 2. Зростання доходів.

 3. Удосконалення технологій.

 4. Стимули.


Політичні заходи проти забруднення довкілля:

 1. Обмеження на забруднення, які встановлюються законодавчими актами;

 2. Спеціальні податки;

 3. Ринок прав на забруднення (A market for pollution rights).


Ринок прав на забруднення. – Визначається кількість відходів, які можна викинути в річку або атмосферу, тобто така кількість, яку річка або атмосфера може переробити, абсорбувати. І право на цю кількість відходів виставляються на продаж.

Крива пропозиції в цьому випадку абсолютно нееластична. Тому що кількість прав – однакова. Але ціна буде зростати з роками, тому що зростатиме кількість населення та кількість підприємців. А обсяг шкідливих речовин, який може переробити водоймище або атмосфера, не зміниться.
**************************************************************
Тема 4-б

^

НЕСПРОМОЖНІСТЬ УРЯДУ

 • ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ

Приватний вибір – вибір, який робиться споживачами та виробниками стосовно придбання/непридбання або виробництва/невиробництва будь-якого приватного блага.

^ Суспільний вибір – робиться суспільством або представницькими органами стосовно виробництва/невиробництва суспільних благ.
Теорія суспільного вибору (Theory of public choice) – це розділ економіки добробуту, який розробляє методи економічного аналізу політичної діяльності суспільства, досліджує політичні та економічні явища в їх взаємозв’язку, а також вивчає способи прийняття неринкових рішень на рівні суспільства (наприклад, стосовно виробництва суспільних благ, запобігання забрудненню довкілля тощо).

^ Основною проблемою теорії суспільного вибору є визначення пріоритетів серед можливих неринкових альтернатив, а також вибір методів голосування та інших механізмів, які б сприяли відображенню інтересів як суспільства в цілому, так і окремих осіб.
Найбільш активно проблеми суспільного вибору досліджуються в останні 40 років. Її засновником є американський економіст Джеймс Бьюкенен.
Основні методологічні положення теорії суспільного вибору.

 1. ТСВ вивчає методи і способи використання людьми державних установ у своїх приватних інтересах.

 2. ТСВ приймає за основу тезу що людина – істота економічна (концепція “економічної людини”);

 3. ТСВ вважає, що вибори – це розгляд різних альтернатив і співставлення їх із власними цінностями людей;

 4. ТСВ вважає, що влада має свою вартість, і що задля її придбання людям доводиться платити, і не обов’язково грішми.

 5. ТСВ приймає за аксіому, що в політиці 2 + 2 не завжди = 4.


Економічний аспект методології ТСВ

 1. Процедура суспільного вибору, або колективного прийняття рішень стосовно виробництва тих чи інших суспільних благ – це економічний вибір (economic choice), тому що при цьому відбувається порівняння переваг і недоліків кожної з альтернативних можливостей, а також співставлення суспільних вигід (social benefits) та суспільних витрат (social costs).

 2. Прийняття рішень по виробництву суспільних благ може прийматися такими основними шляхами:

  1. Згідно із традиціями;

  2. Волевим рішенням правлячого диктатора;

  3. Волевиявленням через демократичне голосування:

   1. Пряма демократія (direct democracy);

   2. Представницька демократія (representative democracy)  бюрократія (bureaucracy).


^ ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ І СУСПІЛЬНИЙ ВИБІР

Результати голосування при прямій демократії багато в чому залежать від співвідношення витрат і вигід в цілому для громади, а також від того чи рівно чи нерівно розподіляються витрати і вигоди між окремими членами громади.

При нерівності або вигід або витрат вирішальним найчастіше буває голос “медіанного” виборця.

^ ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ І СУСПІЛЬНИЙ ВИБІР

Асиметрія інформації. Неточна інформація, на основі якої виборці роблять свій вибір.

Раціональне незнання (rational ignorance) як свідома неучасть у виборах.

Ефект порогу (threshold effect)як мінімальна величина вигоди, яка потрібна для того, щоб виборець проголосував на виборах.

Лобізм (lobbying ):

 • інформаційний

 • фінансовий. • ^ ГРУПИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ ТА ЛОГРОЛІНГ


Особливі інтереси (special interests). Для невеличких груп людей (наприклад, крупних бізнесменів) неприйняття певних законів означатиме великі втрати. В той же час, прийняття їх приведе може навіть і до більших втрат в цілому для значної кількості решти пасивного електорату, але в середньому на одну людину вони будуть незначними.
^ Залізний трикутник (iron triangle):

групи із особливим інтересами – бюрократи – законодавці (депутати).
Результатом роботи такого трикутника є прийняття нерідко занадто коштовних проектів, які задовольняють групи з особливи інтересами. Останні, в свою чергу, забезпечують підтримку законодавців на наступних виборах. А законодавці – продовжують утримувати той же штат бюрократів.
Неспроможність уряду, або фіаско уряду (government failure).
Навіть якщо депутати приймуть ідеально правильний закон, то вже виконання його і контроль за його виконанням здійснюється іншими людьми, що називаються– бюрократами (bureaucrats). А відповідна система урядових структур зветься бюрократією (bureaucracy).
Споживач прагне максимізувати корисність від куплених благ, бізнесмен – прибуток, а бірократ – корисність, яку їм можуть принести надані йому/їй повноваження.
Як пише Дж. Бьюкенен, прагнення максимізації корисності для бюрократа означає прагнення максимізації бюджету. Або, іншими словами, “більше – завжди краще” (More is always better.)
Для максимізації корисності бюрократичні структури мають підтримувати одне одного, кооперуватися у “пробитті” проектів, що пов’язані із суспільними благами. (Адже саме при їх створенні далеко не завжди легко оцінити співвідношення суспільних витрат та вигід.) Для цього існує механізм під назвою логроллінг (logrolling3) – взаємна підтримка державних структур.
ПРИКЛАД

До “змови” Таблиця 1
Стадіон

Палац спорту

Шаховий клуб

Футбольна федерація

За

Проти

Проти

Хокейна федерація

Проти

За

Проти

Шахова федерація

Проти

Проти

За


^ Після “змови” Таблиця 2
Стадіон

Палац спорту

Шаховий клуб

Футбольна федерація

За

За

Проти

Хокейна федерація

За

За

Проти

Шахова федерація

Проти

Проти

За


Переслідування внутрішніх – бюрократичних – інтерересів на шкоду громадським дістало назву інтерналії (internalities), або фіаско уряду, неспроможність уряду (government failure).
Неспроможність ринку веде до екстерналій.

Неспроможність уряду – до інтерналій.


 • ^ НЕСПРОМОЖНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ (PUBLIC SECTOR FAILURE)

 1. Спеціальні інтереси. – Коли в жертву приносяться маленькі інтереси великої кількості виборників, але виконуються великі інтереси малої групи впливових людей.

 2. ^ Домагання ренти. – Отримання багатства або певного блага за рахунок суспільства або окремих його членів. Наприклад, витрачання надмірних коштів на всякі проекти, програми тощо. Або плата за певний ресурс в більшому обсязі, ніж то було би за ринкових умов.
 • ^ ОБМЕЖЕНІСТЬ ВИБОРУ ТА “ПАКЕТНИЙ” ВИБІР (BUNDLED CHOICE)

Виборець голосує за певного кандидата, який має пакет програм. Не всі із цих програм можуть влаштовувати певного виборця. Тому й говорять про “пакетний” вибір та про обмеженість вибору, на відміну від ринкових умов, де споживач дійсно має вибір між різними товарами та послугами.
**************************************************************


1 Замість “інтерналізація екстерналій” говорять також “трансформація витрат переливу у внутрішні витрати виробництва”.

2 Materials balance approach. – Згідно з методом матеріальних балансів, маса або вага (weight) ресурсів взятих у природи та введених у виробництво (паливо, вода, сировина тощо) рано чи пізно повертається до природи у формі відходів приблизно тої ж маси. Споживачі користуються товарами, а в результаті виникають відходи.І не важливо, що то за відходи: пусті пляшки, шмат зіпсованого балику, старі чоботи, зламаний процесор, human excreta тощо, але weight of inputs approximately equals to the weight of residual of wastes. До певної межі природа виконує притаманну їй спроможність до абсорбції відходів. Але можливості природи – не безмежні…

3 logrolling – (1) (infml) the practice in the US Congress of helping a member to pass a bill, so that they will do the same for you later; (2) the practice of praising or helping someone, so that they will do the same for you later; (3) a sport in which two people stand on and roll a log floating on water, each person trying to make the other fall off. (Source: Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group Ltd, 3rd Ed., 1995)
Схожі:

Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція Тема 1 (тези)
Відбувається зосередження власності в руках окремих підприємців. Це веде до монопольного ціноутворення
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція Тема 2 (тези)
Економічне зростання (economic growth) – це довгострокове збільшення подушного (per capita) національного доходу в певній країні
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція Тема 3 (тези)
...
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція 3 (тези)
Згідно з нашими припущеннями (Лекція 2): Економіка закрита. Держава відсутня. Заощадження роблять лише домогосподарства. Амортизація=0...
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція Тема 9 (тези)
Конечно, по количеству врачей мы обогнали всех; теперь отстать бы по количеству больных” 
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція 8 (тези) Тема 8-а політика добробуту населення
За наймом працюють згідно з трудовим договором (трудовим контрактом): робітники, менеджери, спеціалісти тощо
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція 2, Тема 2-а (тези)
Потреби – це відчуття нестачі певних речей або послуг, що необхідні для підтримання життєдіяльності організму, а також для культурного...
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції
«Имею желание купить дом, но – не имею возможности. Имею возможность купить козу, но – не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы...
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція 10. Тема 10 (тези)
Через гнучкість відбуваються зміни “структури оплати праці, організації трудового процесу, форм зайнятості”, підвищується мобільність...
Лекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а iconЛекція 7 (тези)
Бартер (barter) – це прямий обмін одного товару на інший без використання грошей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка