Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “
Скачати 99.44 Kb.
НазваПрограма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “
Дата конвертації27.02.2013
Розмір99.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

© Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін „Нова Доба”2006

ПРОГРАМА КУРСУ

Вчимося бути громадянами”
П о я с н ю в а л ь н а з а п и с к аПідготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій” – одне із завдань Державних стандартів освітньої галузі “Суспільствознавство”. Успішній реалізації цього завдання в сучасній українській школі сприяє громадянська освіта.

Мета громадянської освіти – виховання людини, для якої правове, демократичне, громадянське суспільство є тим середовищем, де вона зможе розкрити свої творчі можливості і задовольнити особисті та суспільні інтереси. Результатом громадянської освіти має стати самоутвердження кожної особистості як суверенного члена суспільства; її особиста, політична та економічна відповідальність; активна і цілеспрямована діяльність; утвердження людської гідності; неформальна та ефективна участь у громадських справах.

Курс громадянської освіти “Вчимося бути громадянами” адресований учням 7 (8) класів загальноосвітніх навчальних закладів та є складовою суспільствознавчої освіти. Запропонований курс носить пропедевтичний характер і ставить за мету виховувати сучасного громадянина-патріота Української держави, готувати учнівську молодь до виконання ролі активних громадян та ознайомити її з громадянськими навичками і цінностями, необхідними для ефективної участі у житті громади.

Жити в громаді – означає бути її активним членом. Поняття “громада” варто розглядати в двох площинах. Перша – площина місцевого рівня, яка включає конкретне середовище проживання – село, місто, селище, де особа мешкає, до якого вона належить; друга - площина державна – країна, громадянином якої є особа, яка надає їй і гарантує певні права, ставить перед нею певні вимоги у вигляді обов’язків.

Крім держави, належність до якої визначається громадянським статусом, людина є членом багатьох інших суспільних груп, що допомагають їй здобувати громадянські знання, формувати вміння, розвивати громадянський характер та гартувати суспільну відповідальність. До таких суспільних груп належить сім’я, родина, вулиця, друзі, класний та шкільний колективи, об’єднання за інтересами тощо. Кожна з названих груп виконує певні функції і забезпечує безцінним досвідом життя в громаді. Завдання громадянської освіти – навчити особистість бути активним членом кожної із таких соціальних груп.

Курс громадянської освіти „Вчимося бути громадянами” передбачає виховання суспільно активних громадян для підтримки та зміцнення самоврядування як основи участі у справах конкретної спільноти, громади, спрямований на набуття навиків громадського самоуправління. Йдеться про вміння добровільної, внутрішньомотивованої участі особистості у громадській політиці, формування навичок суспільного обговорення громадянами спільних проблем.

Отже, особливий акцент курсу робиться на формування громадянської компетентності школярів. Зокрема, матеріалами курсу передбачено розвиток таких елементів громадянської компетентності, а саме:

  • навчальна компетентність – здатності, пов’язані з необхідністю подальшої освіти у соціальних умовах, що постійно змінюються;

  • дослідницька компетентність – здатності, пов’язані з аналізом та оцінкою поточної соціальної ситуації;

  • компетентність соціального вибору – здатності, пов’язані із вмінням здійснити вибір і прийняти рішення в конкретній соціальній ситуації, під час зіткнення з конкретними соціальними проблемами;

  • компетентність соціальної дії – здатності, пов'язані із завданнями по реалізації зробленого вибору, прийнятого рішення;

  • комунікативна компетентність – здатності спілкування з іншими людьми, передусім при вирішенні соціальних проблем.

У процесі вивчення курсу „Вчимося бути громадянами” створюються умови для залучення дитини до певної системи цінностей, знань, навичок та вмінь. Ці умови забезпечуються взаємодією аксіологічної (ціннісної), когнітивної (пізнавальної) та діяльнісної складових громадянської компетентності особистості.

Особливістю курсу „Вчимося бути громадянами” є те, що він укладений за тематичним принципом. При цьому забезпечується послідовне, цілісне розкриття всіх тем курсу. Формування громадянського досвіду розпочинається з особи, її найближчого середовища – сім’ї, родини, поглиблюється і вдосконалюється в інших соціальних групах – серед друзів, в класі, школі, селі, місті, країні. Кожна тема – це своєрідний концентр, що включає певне коло питань, що характерні для тієї чи іншої суспільної групи: сім’ї, родини, друзів, класу, вулиці, школи, місцевої громади тощо. Запропоновані проблеми в темах розглядаються в морально-етичному, правовому, історико-культурному аспектах.

Для організації такої навчальної діяльності необхідні глибокі знання, які акцентують увагу на концептуальних основах навчання громадянськості, а також передбачають пошук оптимальних засобів їх практичної реалізації у навчальному процесі. Інтегруючи елементи різних соціальних і гуманітарних наук навколо специфічних завдань і проблем, курс „Вчимося бути громадянами” є міждисциплінарним і характеризується такими рисами:

  • більше уваги звертається на практичні проблеми, вимоги, рішення, які дають певний соціальний досвід і вміння жити в громаді;

  • ефективне засвоєння змісту курсу значною мірою залежить від використання активних методів навчання.

Таким чином, інформаційний компонент кожної теми має вихід на певну суспільну дію (акцію, міні-проект), яку учні зможуть реалізувати як на уроці, так і у вигляді домашнього завдання. Курс має практичну спрямованість, оскільки передбачає виконання колективних та індивідуальних завдань, що зорієнтовані на конкретні дії: провести опитування, заповнити анкету тощо. Елементи соціального проектування інтегровані в окремі теми курсу. Необов’язковим, але логічним завершенням його вивчення є проект “Я – громадянин”.

Курс „Вчимося бути громадянами” формує в молоді стале відчуття приналежності до місцевої громади та позитивне ставлення до громадянських цінностей, що є запорукою успішної самореалізації особистості.

Слід враховувати, що курс не може вирішити усіх завдань соціалізації учня, бо громадянська освіта у широкому розумінні – це не тільки окремі курси, а педагогічний комплекс, який передбачає позашкільні програми та заходи: створення позитивного педагогічного клімату, організація самоврядування, демократичне управління у школі тощо. Характерною ознакою демократичної школи є відповідальність усіх учителів школи за громадянське виховання учнів через співпрацю викладачів різних предметів.^ Зміст навчального матеріалу


Результати навчання

Тема 1. Я – людина ( 3 год.)

Хто я? Як я сприймаю себе? Як мене сприймають оточуючі? Моє ім’я. Мої потреби й бажання. Різниця між потребами й бажаннями. Мої права. “Ми” як взаємодія багатьох “я”. Цінності людського суспільства.

Знати хто така людина, особа; що таке потреби й бажання, визначати різницю між ними; розуміти, які права має людина; які цінності притаманні людському суспільству; яку роль у житті людини відіграє ім’я

Пояснювати хто така людина; розрізняти і тлумачити відмінність між потребами й бажаннями; визначати пріоритетні потреби і пояснювати свій вибір; пояснювати, чому різні люди є рівними у правах; наводити приклади з історії про рівність та нерівність людей; виділяти найважливіші цінності людського суспільства .


Тема 2. Я в сім’ї (3 год.).

Сім’я. Склад сім’ї. Засади, на яких формується та функціонує сім’я. Життя сім’ї. Права та обов’язки членів сім’ї. Вирішення проблем, конфліктів у сім’ї.

Знати що таке сім’я; із кого складається сім’я; на яких засадах формується сім’я та як функціонує; які права та обов’язки мають члени сім’ї; як вирішуються проблеми та конфлікти в сім’ї.

Розповідати про сім’ю та її склад; визначати потреби та інтереси сім’ї, права та обов’язки членів сім’ї; пояснювати, в чому полягає цінність сім’ї; наводити приклади вирішення сімейних проблем та конфліктів


^ Тема 3. Я в родині (3 год.).

Родина. Склад родини. Традиції та родинні цінності. Родинні взаємовідносини.

Знати, що таке родина, із кого вона складається; визначати, на яких засадах формується родина; які традиції та цінності має родина; розуміти суть родинних стосунків.

Розповідати про свою родину та її склад; визначати традиції та родинні цінності; аналізувати родинні стосунки; складати професійну карту та дерево талантів родини


^ Тема 4. Мої сусіди (2 год.).

Сусіди. Добросусідство. Правила співжиття із сусідами. Конфлікти та способи їх вирішення між сусідами. Спільні справи.

Знати, хто такі сусіди; розуміти, за яких умов люди стають сусідами; характеризувати добросусідство, , шукати шляхи порозуміння із сусідами, розповідати про справи, які можна виконувати разом із сусідами.

Розповідати про своїх сусідів; визначати правила добросусідства; пропонувати шляхи вирішення конфліктів між сусідами; моделювати виконання спільних справ


^ Тема 5. Наша вулиця ( 2 год.).

Вулиця, де я живу. Вулиця як територія, двір, частина міста, села, селища. Вулиця як місце проведення дозвілля підлітків. Проблеми та справи вулиці. Участь підлітків у житті вулиці.

Знати, що таке вулиця і якою вона може бути; розуміти проблеми вулиці, усвідомлювати особисту відповідальність за їх вирішення; характеризувати вулицю як місце проведення дозвілля.

Визначати проблеми вулиці; пропонувати шляхи поліпшення умов проживання та проведення дозвілля на вулиці та вміти практично їх реалізовувати


^ Тема 6. Мої друзі (3 год.).

Товариш, друг. Правила товаришування. Взаємовідносини між друзями. Конфлікти між друзями. Розв’язання конфліктів. Взаємодопомога та взаємопідтримка.

Розуміти поняття “друг, товариш”, знати, що таке взаємодопомога та взаємо підтримка; визначати найважливіше у взаємовідносинах між друзями;

Аналізувати дружні стосунки та давати їм оцінку; з’ясовувати можливі причини конфліктів між друзями та шляхи їх подолання; розрізняти справжню дружбу від вигаданої.

Тема 7. Мій клас (4 год.).

Клас як колектив, група дітей. Справи класу. Правила поведінки в класі. Лідер у класі. Самоврядування класу. Конфлікти в класі та шляхи їх вирішення. Товаришування в класі.

Знати, як формується клас; яку роль у житті класу відіграє класний керівник, що таке органи класного самоуправління; хто такі лідери класу; правила поведінки в класі; розуміти права й обов’язки учнів;

Визначати свою роль в класному колективі; формулювати правила поведінки в класі, свої права й обов’язки; аналізувати діяльність класу, певних груп учнів в класі; вирішувати окремі конфлікти, що виникають у класі; планувати справи класу; створювати візитну карту класуТема 8. Моя школа (8 год.).

Школа як освітня установа. Учасники навчально-виховного процесу. Правила шкільного життя. Права й обов’язки учнів. Школа як громада. Шкільне самоврядування. Шкільні справи. Засоби масової інформації у школі. Як зробити школу успішною.

Знати, яку роль у житті людини відіграє школа; хто є учасниками навчально-виховного процесу і які функції вони виконують; правила, за якими живе школа, хто керує школою; пояснювати права й обов’язки школярів; розуміти, яка роль в управлінні школою відводиться шкільним органам самоуправління, в яких шкільних справах можуть брати участь учні, як організовувати й здійснювати шкільні справи; як зробити школу успішною.

Визначати роль школи у власному житті, учасників навчально-виховного процесу та їх функції; відстоювати свої права і поважати права інших учасників навчально-виховного процесу; брати участь в органах шкільного самоуправління; визначати шкільні проблеми та вирішувати ті, які їм під силу; планувати шкільні справи та брати участь у їх виконанні.


^ Тема 9. Моя мала батьківщина (4 год.)

Місто, село, селище, в якому я живу. Моє оточення. Спілкування. Толерантність. Проблеми населеного пункту та шляхи їх вирішення. Місцева громада. Участь місцевих жителів у вирішення справ громади. Звернення до органів місцевого самоврядування.Знати, що слід розуміти під “малою батьківщиною”; яку роль в житті відіграє спілкування з оточуючими людьми; що таке толерантність; що слід розуміти під проблемами населеного пункту та які можуть бути шляхи їх вирішення; хто керує містом, селом, селищем; до кого потрібно звернутися для вирішення місцевих проблем; які проблеми місцевої громади школярі зможуть вирішувати самостійно.

Визначати зміст поняття “мала батьківщина”; аналізувати власне оточення; давати оцінку своїм вчинкам в процесі спілкування; розрізняти толерантне ставлення один до одного від не толерантного; визначати місцеві проблеми і пропонувати шляхи їх реалізації;

готувати звернення до керівників місцевих громад; планувати справи, які можуть вирішити спільно з друзями, батьками, сусідами.Розподіл навчального часу здійснюється відповідно до потреб та пріоритетів, визначених вчителем в рамках навчальної теми.


4


Схожі:

Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconМетодичні рекомендації для вчителів економіки, які працюватимуть...
Програма вивчення курсу «Економіка» в 11 класі розрахована на 35 годин. Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconВиведення дати та часу на екран
Мета: Ми продовжуємо знайомитись з функціями виводу на екран та з функціями роботи з системним таймером. В цій лабораторній роботі...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconНака з
Донецької обласної державної адміністрації від 25. 12. 2012 року №742 «Про організацію та проведення обласного конкурсу «Вчимося...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconПравила перетинання державного кордону громадянами України Ці Правила...
Перетинання громадянами України (далі — громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських...
Тому, метою конкурсу є привернення уваги школярів до власного здоров’я, визнання пріоритету здорового способу життя як основного...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconЗ лабораторної роботи №6 з курсу програмування
Крім того, калькулятор має бути доповнений певними функціями, такими як, наприклад, обчислення виразів у різних системах числення...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconПрограма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів...
Г. Г. Асєєв, д т н., професор, зав кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconКонституційне право України Програма профільного курсу. 10 (11) клас
України, Конституцією України, чинним законодавством, повноваженнями та обов’язками посадових І службових осіб держави, які повинні...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconМіністерство охорони здоров'я україни державна санітарно-епідеміологічна...
Протягом останніх 3 років на територію України було завезено 387 випадків малярії з 24 країн далекого зарубіжжя та з 5 країн снд,...
Програма курсу “ Вчимося бути громадянами” Пояснювальназаписк а “ iconПрограма клієнт для доступу до сервера клубу. Програма повинна бути...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка