Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Скачати 400.45 Kb.
НазваЗакон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Сторінка3/3
Дата конвертації18.03.2013
Розмір400.45 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3

^ Стаття 28. Діяльність з проведення ріелторської експертизи

1. Діяльністю з проведення ріелторської експертизи визнається послуга, яка надається суб'єктами ріелторської діяльності споживачам ріелторських послуг та полягає:

1) у дослідженні стану правовстановлюючих, технічних та інших документів щодо нерухомості, визначення їх повноти та відповідності вимогам чинного законодавства;

2) у визначенні ринкової ціни нерухомості на момент проведення ріелторської експертизи з урахуванням стану ринку нерухомості.

2. Ріелторська експертиза проводиться суб’єктом ріелторської діяльності за умов дотримання ним принципів незалежності та інших вимог цього Закону.

3. Проведення ріелторської експертизи є обов’язковим стосовно нерухомості усіх форм власності, що продається за участю суб’єкта ріелторської діяльності, крім державної, та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

4. Результат ріелторської експертизи оформлюється письмовим документом, в якому визначається ринкова ціна нерухомості, фактичний стан правовстановлюючих, технічних та інших документів щодо об‘єкту нерухомості, їх повнота та відповідність вимогам чинного законодавства, засвідчений підписом та печаткою суб'єкта ріелторської діяльності, який надається споживачу ріелторських послуг.

Використання іншої назви документу про ріелторську експертизу, крім назви «Висновок ріелторської експертизи», забороняється.

5. Проведення експертизи нерухомості у ході судового розгляду, а також у справах, що перебувають у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства, визначається відповідним законодавством.
РОЗДІЛ V

^ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ РІЕЛТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
Стаття 29. Надання ріелторських послуг

1. Ріелторські послуги надаються суб‘єктами ріелторської діяльності, які набули права на її здійснення відповідно до цього Закону.

2. Надання суб’єктом ріелторської діяльності послуг споживачам ріелторських послуг здійснюється на підставі письмових договорів, що укладаються між ними, порядок укладання, виконання, зміни та розірвання яких повинні відповідати порядку, передбаченому законодавством України.

3. Наявність належно укладеного між суб’єктом ріелторської діяльності і споживачем його послуг договору надає суб’єкту ріелторської діяльності право діяти в інтересах споживача в межах, визначених у самому договорі, без довіреності, якщо законодавством спеціально не обумовлена вимога про необхідність наявності спеціального доручення на право здійснення відповідних дій в інтересах особи, що видала таке доручення.

^ Стаття 30. Підстави відмови в наданні ріелторських послуг

1. Суб'єкт ріелторської діяльності зобов'язаний відмовити в наданні ріелторських послуг, а у випадку укладення договору про надання ріелторських послуг достроково його розірвати, в разі:

1) якщо результат, якого бажає споживач ріелторських послуг, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними;

2) якщо споживач ріелторських послуг надає неправдиву інформацію або відмовляється надавати достовірну інформації та документи, які є необхідними для надання ріелторських послуг;

3) якщо надання ріелторських послуг може призвести до розголошення відомостей, таємниця яких охороняється законами України;

4) якщо надання ріелторських послуг може суперечити власним інтересам суб'єкта ріелторської діяльності або суперечитиме його професійним та іншим обов'язкам.

У цьому випадку ріелторські послуги можуть бути надані, а укладений договір не підлягає обов'язковому розірванню, якщо споживачу ріелторських послуг повідомлено про можливий конфлікт інтересів та споживач погодився на надання ріелторських послуг суб'єктом ріелторської діяльності за таких умов.

5) у разі виключення суб‘єкта ріелторської діяльності з Реєстру суб‘єктів ріелторської діяльності;

6) в інших випадках, визначених законодавством.

2. У випадку відмови в наданні ріелторських послуг суб'єкт ріелторської діяльності зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, що отримана ним від особи, яка звернулася за наданням ріелторських послуг.

^ Стаття 31. Умови, обов'язкові для включення до договору про надання ріелторських послуг

1. Договір, що укладається суб’єктом ріелторської діяльності зі споживачем ріелторських послуг, повинен включати в обов'язковому порядку відомості про включення суб‘єкта ріелторської діяльності до Реєстру суб’єктів ріелторської діяльності.

2. Договір, що укладається суб’єктом ріелторської діяльності зі споживачем ріелторських послуг, повинен точно та повно визначати конкретний перелік послуг, обов'язок надання яких покладається на суб’єкта ріелторської діяльності, відповідальність сторін, а також межі повноважень суб’єкта ріелторської діяльності у представленні інтересів споживача ріелторських послуг у відносинах суб’єкта ріелторської діяльності із третіми особами. Обов'язковою умовою договору, що укладається суб’єктом ріелторської діяльності зі споживачем ріелторських послуг, є вказівка на розмір винагороди, що сплачується суб’єкту ріелторської діяльності за виконані послуги в грошовій формі.

^ Стаття 32. Виконання договору суб’єктом ріелторської діяльності

1. При виконанні укладеного зі споживачем ріелторських послуг договору суб’єкт ріелторської діяльності зобов'язаний діяти винятково в інтересах останнього, не допускаючи розголошення конфіденційної інформації про майнове та фінансове становище споживача ріелторських послуг.

2. Суб’єкт ріелторської діяльності, що здійснює виконання договору, не має права робити дії, що можуть призвести до погіршення майнового та фінансового стану споживача ріелторських послуг у порівнянні з існуючим положенням на момент укладання договору, без письмової згоди на те споживача ріелторських послуг.

3. Під час виконання договору суб’єкт ріелторської діяльності зобов'язаний в розумно достатній для цього строк повідомляти споживача ріелторських послуг про інформацію, що має істотне значення для виконання договору, а також передавати споживачу ріелторських послуг отримані суб’єктом ріелторської діяльності відповідні документи.

4. Суб’єкт ріелторської діяльності, що виконав належним чином договір зі споживачем ріелторських послуг, має право вимагати від останнього складання та передачу суб’єктом ріелторської діяльності документа (акту), що свідчить про таке виконання.

Споживач ріелторських послуг має право обумовити складання документу (акту), що свідчить про виконання суб’єктом ріелторської діяльності договору, передачею йому суб’єктом ріелторської діяльності усіх необхідних документів, що безпосередньо стосуються наданої споживачу ріелторських послуг послуги, у тому числі документів, що мають значення для визначення прав споживача ріелторських послуг на придбаний для нього (придбаний ним) об'єкт нерухомості.

^ Стаття 33. Захист прав третіх осіб

1. Суб’єкт ріелторської діяльності і споживач ріелторських послуг не мають права включати в договір, що укладається між ними, умови, що порушують законні права і інтереси будь-яких третіх осіб, що не беруть участі у договорі.

У разі, якщо в процесі або в результаті виконання договору, що містить зазначені вище умови, третім особам заподіяний майновий збиток, суб’єкт ріелторської діяльності і споживач ріелторських послуг несуть перед такими особами солідарну відповідальність за збитки, що були нанесені.

2. Особи, законні права яких на об'єкт нерухомості, порушені або перебувають під загрозою порушення, мають право звернутися до суду за місцем перебування зазначеного об'єкта нерухомості з вимогою про припинення здійснюваних у відношенні них незаконних дій.

Дія цієї частини поширюються також і на представників неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які діють у їхніх інтересах.
^ РОЗДІЛ VІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 34. Висвітлення інформації з питань ріелторської діяльності

1.У друкованому засобі масової інформації, що видається Ріелторською палатою України, публікуються:

1) Реєстр ріелторів та зміни до нього, у тому числі інформація про включення та виключення з нього ріелторів;

2) Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності та зміни до нього, у тому числі інформація про включення та виключення з нього суб'єктів ріелторської діяльності;

3) інформація про видачу Сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності, його зупинення та анулювання;

4) інформація про видачу Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора, його зупинення та анулювання;

5) інформація про видачу Свідоцтва про підвищення кваліфікації ріелтора;

6) перелік навчальних закладів (підприємств установ, організацій), що здійснюють професійну підготовку та підвищення кваліфікації ріелторів.

2. Інформація, визначена в частині першій цієї статті, оприлюднюється також на офіційному веб-сайті Ріелторської палати України і може оприлюднюватися в інших засобах масової інформації.

Стаття 35. Право на збір інформації

1. Суб‘єкт ріелторської діяльності на підставі договору про надання ріелторських послуг має право проводити збір та отримання інформації та документів, необхідних для укладення та виконання правочину з об'єктом нерухомості, державної реєстрації об'єкта нерухомості, прав (переходу прав) на нього та правочинів з ним, забезпечення державної реєстрації, а також забезпечення нотаріального посвідчення правочину (у випадках, передбачених законодавством, чи за погодженням сторін правочину), якщо відповідні інформація та документи не надані йому споживачем ріелторських послуг.

2. Збір, надання та використання інформації, передбачені цим Законом, здійнюються з урахування вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Стаття 36. Інформація, що надається суб’єктам ріелторської діяльності

1. Суб’єкт ріелторської діяльності, що уклав зі споживачем ріелторських послуг відповідний договір і здійснює свою професійну діяльність відповідно до чинного законодавства України, має право на одержання у встановленому порядку від посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств житлово-комунального господарства, інших підприємств, установ та організацій, а також інших посадових осіб інформації про об'єкти нерухомості, які є предметом даного договору, а також відомостей про власників даних об'єктів нерухомості та інших осіб, які мають права на цей об‘єкт.

2. Посадові особи органів державної влади, підприємств житлово-комунального господарства та органів самоврядування громадян, інших підприємств, установ та організацій, а також інших посадових осіб зобов'язані надавати суб’єктам ріелторської діяльності по запиту, за умови дотримання встановлених законодавством, в тому числі щодо захисту персональних даних, вимог інформацію:

1) про об'єкти нерухомості, їх характеристики, за умови, що відповідні об'єкти нерухомості не належать до режимних об'єктів, розголошення інформації про які заборонено законодавством України;

2) про юридичних та фізичних осіб, що є власниками об’єктів нерухомості.

Підставою для надання суб’єктам ріелторської діяльності зазначеної інформації є відповідний письмовий запит.

^ Стаття 37. Органи, що здійснюють інформаційне забезпечення ріелторської діяльності

1. До органів, що здійснюють виконання запитів суб’єктами ріелторської діяльності про надання їм інформації, зазначеної в статті 38 чинного Закону, відносяться:

1) організації, що здійснюють у встановленому порядку ведення державного земельного кадастру, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також створення бази даних про права на нерухомість, їх перехід від одного правовласника до іншого, про обмеження прав і інших угодах з нерухомістю;

2) органи внутрішніх справ;

3) податкові органи;

4) нотаріальні контори (нотаріуси);

5) органи запису актів громадянського стану;

6) районні (міські) відділи соціального забезпечення;

7) органи житлово-комунального господарства та організації, що здійснюють експлуатацію об'єктів нерухомості житлового і нежитлового фондів;

8) інші органи, організації, установи, підприємства та посадові особи.

^ Стаття 38. Умови надання інформації про юридичних та фізичних осіб

1. Надання органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців суб’єктам ріелторської діяльності інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється в обсязі відомостей, включених до реєстру ЄДРПОУ.

2. Надання суб’єктам ріелторської діяльності персональних відомостей про фізичних осіб здійснюється:

1) органами внутрішніх справ - в обсязі відомостей про факти реєстрації громадян за адресами їх місця проживання;

2) податковими органами - в обсязі відомостей про відсутність заборгованостей по сплаті податків;

3) органами житлово-комунального господарства та організаціями, що здійснюють експлуатацію об'єктів нерухомості житлового і нежитлового фондів;

4) органами соціального забезпечення - в обсязі відомостей, необхідних для встановлення характеру прав на нерухомість неповнолітніх, недієздатних або обмежено дієздатних осіб, інших осіб, які потребують підвищеного соціального захисту;

5) органами реєстрації актів цивільного стану - в обсязі відомостей, що включаються в журнали реєстрації актів громадянського стану.

^ Стаття 39. Конфіденційність інформації, отриманої при здійсненні ріелторської діяльності

1. Суб'єкти ріелторської діяльності зобов'язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої ними в процесі здійснення ріелторської діяльності від споживачів ріелторських послуг та третіх осіб. Забороняється використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах інших осіб. Вимоги щодо збереження конфіденційності інформації зберігають свою чинність і після виконання суб'єктом ріелторської діяльності своїх обов'язків згідно умов відповідного договору про надання ріелторських послуг.

2. Треті особи мають право на отримання інформації, яка є конфіденційною та/або становить комерційну таємницю суб'єктів ріелторської діяльності чи замовників (споживачів) ріелторських послуг, лише в межах передбачених чинним законодавством України.

^ Стаття 40. Оскарження відмови в наданні інформації

1. Оскарження відмови посадової особи чи органа, зазначеного в статті 37 цього Закону, у наданні суб’єкту ріелторської діяльності запитуваної інформації відповідно до статей 36 і 38 чинного Закону здійснюється в судовому порядку.
^ Стаття 41. Реклама ріелторської діяльності

1. Суб’єкти ріелторської діяльності мають право на рекламу, зміст якої має відповідати вимогам законодавства України.
^ РОЗДІЛ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

3. Всеукраїнській спілці громадських організацій «Ріелторська палата України» протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону.

4. Органам державної влади, зазначеним у статті 14 цього Закону, протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону делегувати в порядку, визначеному цим Законом, відповідних представників до складу Ради Ріелторської палати України.

5. Суб’єкти ріелторської діяльності протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов‘язані привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.

Фізичні особи, які отримали Кваліфікаційні свідоцтва ріелторів до набуття чинності цим Законом, мають право протягом строку, встановленого у абзаці першому цього пункту, зареєструватися в Реєстрі ріелторів у порядку, встановленому Ріелторською палатою України. У разі невикористання такого права на реєстрацію зазначені Кваліфікаційні свідоцтва ріелторів анулюються, а такі фізичні особи втрачають право на здійснення ріелторської діяльності на підставі цих свідоцтв.

Голова Верховної Ради

України В.ЛИТВИН
1   2   3

Схожі:

Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон про охоронну діяльність підписаний (текст) Президент України...
Нагадаємо, що під час доопрацювання відповідного законопроекту мали місце спроби з боку представників мвс внести зміни без погодження...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних...
...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни n 2658-iii від 12. 06
Закон україни n 2658-iii від 12. 06. 2001 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Вступ
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку науково-технічної сфери, створює умови для...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність 

Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України про «Про аудиторську діяльність»
Вид аудиту, за якого перевірка здійснюється вибірково з урахуванням особливих умов функціонування підприємства є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка