Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства
Скачати 119.14 Kb.
НазваРозділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства
Дата конвертації01.02.2014
Розмір119.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства.
Стан діяльності підприємства ВАТ „Галактон” можна охарактеризувати за наступними показниками:

1. Загальний коефіцієнт використання потужностей

2. Середньомісячна заробітна плата працівників

3. Середньомісячна продуктивність праці персоналу

4. Середня ціна за 1 т продукції

5. Середня собівартість 1 т продукції

6. Рентабельність продукції

7. Фондовіддача

8. Чистий прибуток акціонерного капіталу

1. Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва. Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом багатьох чинників. Головними з них є:

• номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

• кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ, можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом року;

• прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання устаткування, зняття продукції з виробничих площ, ; нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виробляється (послуг, що надаються).
Таблиця 1 – Фінансово-господарські показники діяльності

ВАТ молокозавод «Галактон»Показники

Одиниці

вимірювання

2011

2012

2013

2012/2011

2013/2012

1.Обсяг виробництва

 

59800

53500

52100

0,89

0,97

 

371700

432200

443500

1,16

1,03

2.Виробнича потужність

 

132890

124420

127100

0,94

1,02

3.Середньоспискова чисельність

 

400

390

385

0,98

0,99

4.Фонд заробітної плата працівників

 

23330

29390

34190

1,26

1,16

5.Собівартість

 

292780

339300

3472250

1,16

10,23

-43%

 

125895

145899

1493068

1,16

10,23

-57%

 

166885

193401

1979183

1,16

10,23

6.Прибуток

 

78920

92900

96250

1,18

1,04

7.Чистий прибуток

 

16560

19720

20800

1,19

1,05

8.Основні засоби

 

41600

43200

48400

1,04

1,12

9.Акціонерний капітал

 

43100

45300

50700

1,05

1,12

10. Коєф використання потужності

 

0,45

0,43

0,41

0,96

0,95

11.Середнбомісічна зп

 

4,86

6,28

7,40

1,29

1,18

12.Продуктівність праці

 

77,44

92,35

96,00

1,19

1,04

13.Середня ціна за 1 т

 

6,22

8,08

8,51

1,30

1,05

15.Собівартість

 

4,90

6,34

66,65

1,30

10,51

16 Рентабельность

 

5,66

5,81

0,60

1,03

0,10

17.Фоондоотдача

 

0,40

0,46

0,43

1,15

0,94

18.ЧП акціонерного тов

 

0,38

0,44

0,41

1,13

0,94


^ 1. Загальний коефіцієнт використання потужностей визначається як співвідношення обсягів виробництва у натуральному виразі та виробничої потужності. Він розраховується за формулою:

К вик. Пот.= Q /ВП

де, Q – обсяги виробництва, т

ВП – виробнича потужність, т/рік

Так, наприклад, у 2011 році

К вик .пот=(59800/132890)*100%=45%

У 2012 році:

К вик. Пот.=(53500/124420)*100%=43%

За даними розрахунків, можна сказати, що значення загального коефіцієнту використання потужностей як у 2011 році так і у 2012 році свідчить про наявність резервів використання виробничих потужностей (для цілей збільшення обсягів виробництва). Тобто це означає, що зараз виробничі потужності використовуються не повністю. У 2013 році показник знизився до 41 %.

  1. ^ Середньомісячна заробітна плата працівників

За даними середньомісячна заробітна плата працівників (ЗПср) розраховується за формулою:

ЗПср= (Фонд ЗП/Ч сер-списк. )/12

де, Фонд ЗП – фонд заробітної плати працівників, тис.грн.

Ч сер-списк. – середньоспискова чисельність працівників, осіб.

Так, у 2011 році:

ЗПср=(23330/400) /12=4,86

У 2012 році:

Зпср=(29390/390)/12=6,28

Щоб оцінити зміни треба розрахувати співвідношення:

2012/2011 = 6,28/4,86=1,29

Слід зазначити, що це зростання відбулося внаслідок збільшення фонду заробітної плати (на 6060 тис.грн.) та одночасного зменшення чисельності працівників (на 10 осіб). У 2011 р. по відношенню до 2012 року схожі тенденції збереглись.

  1. ^ Середньомісячна продуктивність праці персоналу

Продуктивність праці персоналу характеризує вклад працівників у виробництво продукції, тобто кількість виробленої продукції у розрахунку на 1-го працівника. Вона визначається шляхом ділення обсягів виробництва у грошовому виразі на середньоспискову чисельність працівників та на 12 місяців:

Продук. Праці сер.=(Q грош.вир./Ч сер-списк. )/12

де, Q грош.вир.– обсяги виробництва, тис.грн.

Ч сер-списк. – середньоспискова чисельність працівників, осіб.

У 2011 році:

Продук. Праці сер =(3717000/400)/12=77,44.тис.грн/ос.

У 2012 році:

Продук. Праці сер =(432200/390)/12=92,35 тис.грн/ос

Темпи росту середньомісячної продуктивності праці склали у 2011/20012= 92,35/77,44 =1,19. Тенденції збереглися і по відношенню 2012 р. до 2013року.

Під зростанням продуктивності праці мається на увазі економія витрат праці (робочого часу) на виготовлення одиниці продукції або додаткова кількість виробленої продукції в одиницю часу, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності виробництва.
^ 4. Середня ціна за 1 т продукції

Середня ціна за 1 тону продукції визначається за даними, як співвідношення обсягів виробництва у грошовому та натуральному виразах.

Середня ціна за 1 тону продукції у 2011 році дорівнює:

Ц ср. за 1 т пр-ції=371 700/59800=6,22тис.грн.

У 2012 році:

Ц ср. за 1 т пр-ції=432 200/53500=8,08тис.грн..

По відношенню до 2012 року, у 2011 р. ціна зросла 8,08/6,22=1,30. Тенденція зберігається у наступному році.

Слід зазначити, що ріст обсягів виробництва відбувається саме за рахунок ціни, а обсяги виробництва у натуральному виді при цьому знижуються. Це свідчить про удорожчання продукції, що виробляється.
^ 5. Середня собівартість 1 т продукції

Середня собівартість 1 т продукції розраховується як відношення собівартості продукції (тис.грн.) до обсягу виробництва (т).
С/Ссер= С/с грош.вир/Q нат.вир.

де, С/с грош.вир. – собівартість продукції, тис.грн.

Q нат.вир. – обсяги виробництва, т
У 2011 році:

С/Ссер=292780/59800=4,89тис.грн.

У 2012 році:

339300/53500=6,34тис.грн.

Ріст собівартості продукції відбувається за рахунок зростання постійних і змінних витрат та зниженню обсягів виробництва продукції. У 2012 році, по відношенню до 2011-го, середня собівартість 1 т продукції зросла майже в 1,3 рази: 6,34/4,9=1,29. У 2013 році по відношенню до 2012-го у 1,05 рази: 6,67/6,34=1,05. Темпи росту собівартості співпадають з темпами росту ціни.
^ 6. Рентабельність продукції

Рентабельність продукції розраховується як відношення чистого прибутку до повної собівартості.

R=(ЧП/ С/С пр-ції)*100%

де, ЧП – чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов’язкових платежів до бюджету. (чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво), тис.грн.

У 2011 році він склав:

R=(16560/292780)*100%=5,65=6%

У 2010 році:

R=(19720/339300)*100=5,81=6%

У 2008 році рентабельність продукції виросла в 1,03 рази. Такий самий ріст і у 2013 році по відношенню до 2012-го (см. табл.1).
7. Фондовіддача

Коефіцієнт звороту основних засобів розраховується по наступній формулі:

Ф=(ЧП/ОЗ)*100%

де, ОЗ – основні засоби, тис.грн.

У 2011 році:

Ф=16560/41600*100%=40%

У 2012 році:

Ф=19720/43200*100%=46%

У 2012 році, по відношенню до 2012-го, фондовіддача зросла в 1,15 рази: 46/40==1,15, тобто використання основних фондів покращилось.

У 2013 році по відношенню до 2012-го – знизилась: 43/46=0,93.
^ 8. Чистий прибуток акціонерного капіталу

Чистий прибуток акціонерного капіталу характеризує прибутковість бізнесу для його власників (не коректується на суму відсотків по кредиту).

ЧПат= ЧП/АК

де, АК – величина акціонерного капіталу, тис.грн.

У 2011 році:

Чпат=16560/43100=0,38

У 2012 році:

ЧПат=19720/45300=0,44
Значення чистого прибутку акціонерного капіталу зросло, що свідчить про підвищення прибутковості бізнесу для власників. Відношення цього показника у 2013 році порівняно з 2012 навпаки свідчить про деяке зниження прибутковості бізнесу: 0,41/0,44=0,93.

Загалом, стан діяльності підприємства за більшістю показників добрий, показники мають тенденцію до збільшення, що характеризує діяльність підприємства, як ефективну.


^ Розділ ІІ. Стратегічний аналіз ( SWOT-аналіз) діяльності підприємства

SWOT - аналіз — метод аналізу в менеджменті та стратегічному плануванні, що полягає в розділенні чинників і явищ, що впливають на чотири категорії: Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості) і Threats (Загрози).
    1. ^

      Аналіз ринкових можливостей та загроз для ВАТ „Галактон”


Можливості фірми - це сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким вона може досягти конкурентних переваг на ринку збуту.

Загрози - це несприятливі тенденції розвитку зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції фірми.

Можливості та загрози визначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми. Фактори зовнішнього середовища організації:

- економіка держави (темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці та ін.);

- політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав підприємців та подальшого розвитку підприємницької діяльності);

- правове поле (регулювання підприємницької діяльності законодавчими актами);

- соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому);

- технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв'язку, транспорту, телекомунікації тощо).

Далі досліджуються стан та тенденції факторів зовнішнього середовища і робляться висновки щодо використання та впливу можливостей та загроз на діяльність підприємства.


^ Розділ ІІІ. Визначення етапу життєвого циклу підприємства (ЖЦП) та побудова графіку життєвого циклу

Підприємство ВАТ «Галактон» перебуває на стадії зростання. Структура, координація, стабільність і контроль повинні мати таке ж значення, як і інновації, удосконалення всіх частин і децентралізація. Приймається концепція структурних підрозділів, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Нова продукція, ринок збуту і технології повинні бути керованими, а кваліфікаційні навички управлінського персоналу — більш відточені. На даному етапі вже відбулося позиціонування основних видів продукції на ринку, і продовжують з’являтися нові продукти. Виходячи з наведених даних, у ВАТ «Галактон» зростають показники чистого прибутку:

- у 2011 році - 16560 тис.грн.;

- у 2012 році - 19720 тис.грн.;

- у 2013 році - 20800 тис.грн..

Побудуємо графік ЖЦП ВАТ «Галактон» вказуючи на ріст чистого прибутку.

Графік

Розділ ІV. Базова стратегія підприємства

Схожі:

Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства icon«Оцінка фінансового стану підприємства»
Виконується на підставі звітності виробничого підприємства за три роки. Необхідна інформація для виконання завдання (фінансова звітність...
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconРозділ Загальна характеристика
Розділ Загальна характеристика написати офіційну назву підприємства
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconПлан Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів...
Проблеми, що потребують вирішення при формуванні та ефективному використанні фінансових ресурсів
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства icon„Планування виробництва продукції підприємства”
Розділ Характеристика господарської діяльності підприємства тов „Компанія „Хімпрогрес”” 24
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства icon«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»»
Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства 39
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconІнтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій
Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямками господарської діяльності...
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconРозділ Підприємство як організаційна форма господарювання, правовий статус І загальна
Поняття підприємства, його основні ознаки
Розділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства iconДолан Р. Дж., Саймон Г. Эффективное ценообразование
Дослідження формування цінової політики та оцінка впливу на результати діяльності підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка