Міністерство освіти І науки україни національний університет
Скачати 216.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний університет
Дата конвертації18.03.2013
Розмір216.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”Кафедра політології ІГСН

/назва кафедри/
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

……………………………………………….

__________________/___________________

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____”___________________2009 р.
Робоча навчальна програмаЗ дисципліни ПОЛІТОЛОГІЯЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Для напряму 0914 "КС-4" (*)

/номер і назва напряму/


^

Вид роботи

Семестр

1
Всього


- лекційні заняття, год

6

6

- лабораторні заняття, год

- практичні (семінарські) заняття, год

14

14

- модульний контроль, год

-

-

^ Всього аудиторних год

20

20

Самостійна робота, год

88

88

Загальний обсяг, год

108

108

КП/КР

^ Контрольні роботи, шт.

1

1

Розроблення графічних робіт, шт.

Екзамени

1

1

Заліки


*Для інших напрямів розрахунок годин – ідентичний
2009

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".

Робоча навчальна програма складена:

к.п.н., доц. ^ Бучиним М.А.

к.п.н., доц. Ільницькою У.В.
“____”___________ 2009 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Протокол № _____ від “ ____ ”___________ 2009 р.
Завідувач кафедри ________________ Я.Б. Турчин.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму
Протокол № _________ від “_____”_____________________ 2009 р.
1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


  1. Мета викладання дисципліни:

Оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про політику, політичну сферу суспільного життя та політико-владні відносини; засвоєння студентами концептуальних підходів щодо сутності, форм і закономірностей функціонування політичних систем; щодо специфіки процесів розбудови демократичної держави; формування у студентів самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів; формування вмінь та навичок аналізувати суспільно-політичні явища та процеси.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і культури.


  1. Завдання вивчення дисципліни:

Формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, її структуру, основні інститути та функції; розуміння сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи.
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

об"єкт, предмет, методи, функції політології; основні концепції політології; відмінності у підходах різних мислителів до трактування терміну "політика"; класифікацію суб"єктів політики та форми їх взаємодії; сутність понять "влада", "політична влада", "державна влада"; ознаки, джерела, функції, форми, типи політичної влади; типи легітимності політичної влади; структуру, функції політичної системи; різновиди політичних процесів; рівні, напрями та форми політичної діяльності; моделі, етапи політичної соціалізації; види та типи політичної участі і політичної бездіяльності; природу, типологію, механізми політичного лідерства; структуру, функції, типологію політичних еліт та їх роль у державотворчих процесах; сутність, ознаки, функції, типологію політичних партій; особливості та функції політичних рухів; типологію партійних систем; демократичні принципи сучасних виборів, типологію та особливості виборчих систем; теорії походження, парадигми, ознаки, функції, структуру держави; сутність поняття "форма держави"; ознаки правововї держави; характерні особливості та ознаки різних форм державного правління; різновиди монархічної та республіканської форм державного правління; ознаки демократичного, тоталітарного, авторитарного політичних режимів; суть трансформації політичних режимів; особливості системи державного правління в Україні; суть, цілі, види зовнішньої політики держави; особливості, принципи, суб"єкти міжнародних відносин; специфіку процесу становлення України як суб"єкта міжнародних відносин; роль і статус України в сучасному політичному світі; основні етапи розвитку політичної думки в Україні.
Підготовлений фахівець повинен вміти:

застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів; давати оцінку діяльності та функціонування різних суб"єктів політики; давати характеристику основним інститутам політичної системи; описати особливості політичної системи України; визначати ефективність політичної влади; класифікувати суб"єкти політики; класифікувати політичні партії, партійні, виборчі системи; пояснювати й оцінювати діяльність політичних лідерів; розрізняти політичні партії та блоки за різними критеріями; характеризувати партійну та виборчу системи України; давати характеристику держави за базовими ознаками форми; здійснювати порівняльний аналіз різних форм державного правління; оцінювати рівень демократичності політичного режиму; порівнювати демократичний, авторитарний та тоталітарний режими; давати характеристику політичного режиму сучасної України; охарактеризувати систему державного правління в Україні; визначати позиції України на міжнародній арені;

Студент повинен володіти навичками політичної культури.
1.3. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу.


п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Весь курс

2

Філософія

Весь курс2. Зміст дисципліни.

2.1. Лекції –6 год.


п/п
^

Найменування розділів, тем

К-ть год.

1

Політика і наука про політику

Предмет, функції та методи політології. Політика як суспільне явище. Теоретичні підходи до визначення політики.Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя. Суб"єкти політики: суть, класифікація та форми взаємодії.

1

2

Політична влада і політична система. Потреба влади у суспільстві. Поняття, ознаки, джерела, ресурси, функції політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Форми і типи політичної влади. Фактори ефективності політичної влади. Політична система суспільства: особливості, структура, функції та типи. Особливості політичної системи України.

1

4

Політичні партії, партійні та виборчі системи.

Сутність, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій. Політична партія та суспільно-політичний рух: порівняльна характеристика. Типологія партійних систем у сучасному світі. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні. Демократичні принципи сучасних виборів. Типологія та особливості основних виборчих систем. Переваги та недоліки мажоритарної, пропорційної, змішаної виборчих систем. Еволюція виборчої системи України.

2

5

Держава і громадянське суспільство.

Теорії походження, парадигми держави. Держава як інститут політичної системи суспільства: сутність, ознаки, функції, структура. Форма держави. Державно-територіальний устрій. Форми державного правління. Сутність та різновиди монархічної форми правління. Різновиди республіканської форми правління. Політичні режими. Правова держава: сутність, принципи та шляхи формування. Основні засади громадянського суспільства. Становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні.

2


Всього:


62.2. Практичні /семінарські/ заняття— 14 год.
п/п
^

Зміст /теми/ занять

К-ть

годин1

2

3

4

5

6

7

8

Політика і наука про політику

Політична влада і політична система

Політичний процес та особистість у політиці

Політичні партії, партійні та виборчі системи

Держава і громадянське суспільство

Політичні режими

Система державного правління в Україні

Україна в системі міжнародних відносин
1

1

2

2

2

2

2

2


Всього:

14


2.3. Самостійна робота - 88 год.п/п
^

Зміст роботи


К-ть годин


1

2

3

4

6


Підготовка до семінарських занять

Робота з літературою

Самостійне вивчення тем

Виконання обов"язкової індивідуальної

роботи(ОІР) – контрольної роботи.

Підготовка до здачі екзамену


14

06

20
25

23
Всього:

88


ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ.


 1. Процес політичної соціалізації: суть, особливості, моделі, агенти,

етапи, типи.

 1. Нація як суб"єкт політики.

 2. Суспільно-політичні рухи: суть, особливості етапи розвитку,

різновиди.

4. Політична еліта як суб"єкт політики.

5. Ідея державності в політичній думці України.

^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(ЯК ОБОВ"ЯЗКОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (ОІР) СТУДЕНТІВ )


 1. Політика і наука про політику.

 2. Політична діяльність і політичні технології.

 3. Політична влада.

 4. Політична система суспільства.

 5. Політичні партії та партійні системи.

 6. Виборчий процес та виборчі системи.

 7. Суб"єкти політики.

 8. Нація як суб"єкт політики.

 9. Політичні еліти як суб"єкти політики.

10. Особистість у політичному процесі.

11. Політичне лідерство.

12. Держава і громадянське суспільство.

13. Форми державного правління.

14. Державно-територіальний устрій.

15. Демократія та демократичні політичні режими.

16. Недемократичні політичні режими.

17. Трансформація недемократичних політичних режимів.

18. Система державного правління в Україні.

19. Зовнішня політика та міжнародні відносини.

20. Україна в системі міжнародних відносин.

Перелік питань для індивідуального завдання:
1.Проблеми становлення та основні завдання розвитку політології в сучасній Україні.

2.Джерела, передумови виникнення, сутність найголовніших світових ідеологій.

3.Легітимність політичної влади та типи легітимності.

4.Політична система cучасної України.

5.Приховані суб"єкти політики в політичному житті суспільства.

6.Лоббі як суб’єкт політики.

7.Особливості формування і політичного самоствердження української нації.

8.Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та способи розв’язання.

9.Політична соціалізація особи.

11.Політичне лідерство та проблеми формування інституту політичного лідерства в Україні

12.Державно-територіальний устрій України.

13.Конституція України про права і свободи людини і громадянина.

14.Політичний режим сучасної України.

15.Монархічна та республіканська форми державного правління: порівняльний аналіз

16. Парламентаризм як складова демократичної системи правління

17. Становлення парламентаризму в Україні.

18.Повноваження Конституційного Суду України.

19.Система стримувань і противаг у структурі владної "горизонталі".

20.Особливості виборчої системи України.

21.Порівняльний аналіз основних виборчих систем.

22.Політичне розмежування і політичний спектр партій України.

23.Сучасні партійні системи.

24.Політична свідомість та політична культура.

25.Проблеми формування української політичної культури на сучасному етапі.

26.Фактори ефективності політичної влади.

27.Проблеми створення системи глобальної та регіональної безпеки в сучасному світі.

28.Національні інтереси України на міжнародній арені.

29.Проблеми національної безпеки України.

30.Проблеми державно-політичного устрою України у Конституції П.Орлика

31.Концепція української державності В.Липинського.

32.Народницька концепція українського державного будівництва М.Грушевського.

2.4. Розподіл балів семестрового контролю


^ Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль


Екзамен

(ЕК)


Семестрова

оцінка

(ПК+ЕК)

Лабора-торні заняття

Практичні (семінарські) заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

2

3

4

5

6

7

82010

30

70

100


Контрольні заходи (КЗ) і семестрові екзамени проводяться у письмовій формі.

3. Навчально-методичні матеріали.
3.1.Література до теоретичного курсу.


 1. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

 2. Бебик В.М. базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 3. Бегей І.І. Порадник із політології: Семінарські заняття: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 351с.

 4. Брегета А.Ю. Основи політології: Навч. посібн. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. К.: КНЕУ, 2000.

 5. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.

 6. Вегеш М., Останець Ю. Світ політології: Навч.-метод. посібник. – Ужгород: Говерла, 2006. – 471 с.

 7. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу:Навчальний посібник.–К.: Знання, 2006. – 668 с.

 8. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид,, переробл і доп. – К.: Знання. 2008. – 415.

 9. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: МАУП, 2002. – 176 с.

 10. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840с.

 11. Громадські об"єднання в Україні: Навч. посібн. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.

 12. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 13. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. посібник. – Черкаси, 2006. – 318 с.

 14. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 15. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 16. Кухта Б. З історії української політичної думки: (Текст лекцій. Навч. посібник). – К.: Генеза, 1994. – 386 с.

 17. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

 18. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та політичне лідерство. – Львів: Кальварія, 1995.

 19. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – Дакор, 2005. – 560 с.

 20. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 21. Обушний М.І. Політологія: Довідник. – К.: Довіра, 2004. – 599 с.

 22. Олуйко В.М.Парламентське право України:проблеми теорії та практики.–К.:Юрінком Інтер,2004.–216с.

 23. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 24. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215с.

 25. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів: "Новий світ-2000".,2002. – 344 с.

 26. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

 27. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред Б.Кухти. Львів, 2003.

 28. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 29. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с.

 30. Політологія. Курс лекцій / За редакцією І.С.Дзюбка. – К.,1993.

 31. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 32. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 33. Політологія : підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-ше видання, – Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.

 34. Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – Київ: Вища школа, 2000. -- 415 с.

 35. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 36. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 37. Потульницький В.А. Теорія української політології. – Київ, 1993.

 38. Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ "Академія", 2008. – 427 с.

 39. Примуш М.В. Історія та теорія політичних партій. – Донецьк, 2000.

 40. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. – К., 2006.

 41. Пшеворський А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М., 2000.

 42. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 43. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду. – Чернівці, 2007.

 44. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304с.

 45. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 46. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. К., 1996.

 47. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 48. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 49. Словник-довідник політологічних термінів /За ред. М.П.Гетьманчука. – Львів:

  Військовий інститут, 2003. – 229 с.

 1. Токвіль А. О демократии в Америке. – М., 1994.

 2. Філософія політики : Підручник. – К., 2003.

 3. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 4. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України. – К., 2004. – 352с.

 5. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 6. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 7. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

 8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 9. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. − К., 2003.

 10. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 336 с.


3.2. Література до практичних (семінарських занять)

 1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: навч. посіб – К., 2005, -- 432 с.

 2. Аренд Х. Джерела тоталітаризму. – К., 2002

 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

 4. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 5. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. – К., 2002.

 6. Білоус В.Г., Демський С.Е. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. –

Київ: Юрінком Інтер, 2002. – С. 58-98.

 1. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: Монографія. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 231с.

 2. Великий голод в Україні 1932-1933рр. – Торонто, Канада. – 1988.

 3. Відлуння голодомору – геноциду 1932-1933рр. (Етнокультурні наслідки голодомору в Україні). – Львів, 2005.

 4. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

 5. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів, 2000.

 6. Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали міжнародної наукової конференції: Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 200с.

 7. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 8. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К., 2006.

 9. Горбатенко В.П. Бутовська І.О. Політичне прогнозування: Навч. посібн. – К., 2005.

 10. Даль Р. О демократии М.: Аспект Пресс, 2000.

 11. Дахно І.І., Тимофеєв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608с.

 12. Демократія : Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К., 2005.

 13. Дмитренко Р. В. Громадянске суспільство і демократична держава: проблема взаємовідносин. Творча робота з курсу політології. – К., 2007. – 11 с.

 14. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. – М.: 1995.

 15. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 16. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

 17. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

 18. Закон України "Про голодомор 1932-1933 років в Україні // ВВР. – 2006. – № 50.

 19. Іванов В. М. Історія держави і права України. – К., 2002. – 264 с.

 20. Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства: Монографія. – Миколаїв, 2004. – 279 с.

 21. Іванченко Р. П. Українська державність в 20-90-х рр. – К., 2000. - 255 с.

 22. Іммуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи кегнітивної теорії конфліктів. – К.,1996.

 23. Канєвський О.С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави / Севастопольський держ. тех. ін-т. – Севастополь, 1999. – 52с.

 24. Клювак В., Куцинда В. Голгофа українського народу. До 70-річчя голодомору в Україні 1932-1933рр. – Львів, 2003. – 23с.

 25. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002.

 26. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. — Львів, 1997.

 27. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. –
  2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 28. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко, К., 1999.

 29. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 30. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. К., 2004. – 736 с.

 31. Ледяев В. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. – №2.

 32. Ледяєв В.Г. Власть: концептуальний анализ. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЄН). – 2001. – С. 292 – 295.

 33. Лібералізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126с.

 34. Лісничук О. В. Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз: Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К., 2000. – 20 с.

 35. Мала енциклопедія етнодержавства /НАН України. Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін.-Довіра: Генеза,1996.- 942 с.

 36. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 37. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005.

 38. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 39. Націоналізм: Антологія / Упорядн. О.Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

 40. Ольшанский Д.В. Политическая психология . – СПб., 2003.

 41. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М.рудич, Р.В. Балабан. Ю.С. ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

 42. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 43. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 44. Політологія: збірник вправ і завдань / За ред. А.Колодій. – К., 2003.

 45. Почепцов Г.Г. Іміджелогія. – М., 2004.

 46. Ребет Л. Теорія нації. – Львів 1996.

 47. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Л., 2005.

 48. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.

 49. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

 50. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

 51. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 52. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.

 53. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К.,1992.

 54. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. Альберта Ейнштейна. – Львів: Сполом, 2004. – 83 с.

 55. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.


4. Узгодження з іншими дисциплінами.


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата


1.


Історія України

2.


Філософія

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Міністерство освіти І науки україни національний університет iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Робоча програма складена на основі (дата навчальної програми, дата затвердження) освітньо-професійної програми вищої освіти України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка