Національний університет “львівська політехніка”
Скачати 196.04 Kb.
НазваНаціональний університет “львівська політехніка”
Дата конвертації18.03.2013
Розмір196.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”Кафедра ПОЛІТОЛОГІЇ

Директор ІГСН “ЗАТВЕРДЖУЮ”

_______________Карий І. П. Голова Науково-методичної ради інституту

________________Куньч З. Й.

“_____”___________________2008 р.

Робоча навчальна програма
Дисципліни___________політологія_____________________________________________


/назва дисципліни/

Для всіх напрямів_____________________________________________________________

/номер і назва базового напряму/

Розрахунок годин для базового напряму соціологія

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма


Семестр

ІІІ

Семестр


Всього


Семестр

ІІІ

Семестр


Всього


- лекційні заняття, год.

16
16

4
4

- лабораторні заняття, год.- практичні (семінарські) заняття, год.

32
32

12
12

- модульний контроль, год.

--
--
Всього аудиторних год.

48
48

16
16

Самостійна робота, год.

33
33

65
65

Загальний обсяг, год.

81
81

81
81

КП / КРКонтрольні роботи, шт.

1
1
Розроблення графічних робіт, шт.Екзамени

--
--

--
--

Заліки

1
1

1
1

Примітка: для інших напрямів розрахунок годин ідентичний
2008

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".

Робоча навчальна програма складена: к.п.н, доцент Турчин Я.Б.

к.п.н., доцент Луцишин Г.І.


“____”_____________ 2008 р.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Протокол №______ від “____”______________ 2008 р.
Завідувач кафедри ________________ Турчин Я.Б.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму
Протокол № _____ від “____”______________ 2008 р.

1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.  1. Мета викладення дисципліни.

засвоєння студентами концептуальних підходів щодо процесів розбудови демократичної держави, закономірностей переходу від тоталітаризму до демократії, формування самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів.  1. Завдання вивчення дисципліни.

формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, розуміння розвитку держави як її базового елементу та значення її основної характеристики – політичного режиму.
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • що таке політика і яке її місце в системі суспільних відносин

 • що таке політична влада

 • з чого складається політична система і які її функції

 • що таке держава

 • що таке форма держави та її складові

 • в чому полягають особливості формування та реалізації державної політики

 • що таке політичні партії і партійні системи

 • якою є структура політичної свідомості

 • в чому полягає сутність політичної культури

 • які є етапи розвитку української політичної думкиПідготовлений фахівець повинен вміти:

 • аналізувати проблеми розвитку політичної системи

 • розрізняти політичні партії та блоки за ідеологією

 • давати характеристику державі за базовими ознаками форми

 • оцінювати рівень демократичності політичного режиму

 • аналізувати основні напрямки державної політики

 • визначати фактори впливу держави на міжнародній арені

 • типологізувати політичну культуру1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.


п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Український визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Розпад СРСР. Проголошення незалежності Української Держави.

2

Філософія

Розділ ІІ. Фундаментальні проблеми філософії.

Тема. Культура і цивілізація.

2.1. Лекції - 16 год.

п/п
^

Найменування розділів, тем


Кількість годин

ДФН

ЗФН

1

^ Предмет політології.

Предмет, функції та методи політології. Основні політологічні школи сучасності.

1

0,2

2

^ Політика як суспільне явище.

Політика як сфера людської життєдіяльності. Нормативний аспект політики і ідеології.

1

0,3

3

^ Політична влада і політична система.

Потреба влади в суспільстві, фактор ефективної політичної влади. Політична система суспільства та її функції.

1

0,3

4

^ Політична діяльність та політичні технології.

Політичний процес та його різновиди. Політичні технології та політичний маркетинг.

1

0,2

5

^ Людина і політика.

Політична соціалізація особи та її форми. Поняття і форми політичної поведінки. Політичне лідерство.

1

0,3

6

^ Політика і групи інтересів. Політичні еліти.

Соціальна структура населення і політика. Групи інтересів та їх класифікації. Політичні еліти як суб’єкти політики. Типологія політичних еліт.

1

0,3

7

^ Політичні партії і партійні системи.

Передумови виникнення, суть та функції політичних партій. Типологія партій та партійних систем. Формування багатопартійної системи в Україні.

1

0,3

8.

^ Виборчий процес та виборчі истеми.

Суть демократичного інституту виборів, принципи організації виборчого процесу. Аналіз виборчих систем: сутьність, переваги, недоліки.


1

0,3

9

^ Держава і громадянське суспільство.

Держава як основний інститут політичної системи. Громадянське суспільство та формування правової держави. Встановлення інститутів громадянського суспільства в Україні.

1

0,3

10

^ Сучасні політичні режими і форми державного правління.

Форми державного правління. Демократичні режими та сучасні виборчі системи. Недемократичні режими та їх види.

1

0,3

11

^ Трансформація політичних режимів.

Види трансформації політичних режимів. Особливості трансформації тоталітарного режиму в Україні. Голодомор і Голокост в Україні як об’єктивні прояви тоталітарних (комуністичного і нацистського) режимів ХХ ст.

1

0,2

12

^ Система державного правління в Україні.

Українська незалежна держава як результат політичного самовизначення українського народу. Конституційні засади діяльності державної влади в Україні.

2

0,3

13

^ Зовнішня політика та міжнародні відносини.

Зовнішня політика держави та її типи. Принципи та суб’єкти міжнародних відносин. Міжнародні конфлікти: поняття, причини, засоби та методи врегулювання.

1

0,3

14

^ Україна в системі міжнародних відносин.

Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України.

1

0,2

15

Ідея державності в політичній думці України.

Політична думка України Х-ХVI ст. Ідеї національної державності у політичній і правовій думці козацько-гетьманської доби. Основні напрямки політичної думки України ХІХ-ХХІ ст.

1

0,316

4 / 11

сам.

  1. Практичні /семінарські/ заняття 32год.
п/п
^

Зміст /теми/ занять


Кількість годин

ДФН
ЗФН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Політика і наука про політику.

Політична влада і політична система.

Політична діяльність та політичні технології.

Особистість в політичному процесі.

Суб’єкти політики.

Політичні партії і партійні системи.

Виборчий процес і виборчі системи.

Держава і громадянське суспільство.

Форми державного правління.

Сучасні політичні режими.

Трансформація політичних режимів.

Система державного правління в Україні.

Україна в системі міжнародних відносин.

Ідея державності у політичній думці України.


2

2

2

2

2

4

2
2

2

4

2

20,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,432

6 / 24

сам.2.3. Самостійна робота - 33 год.

п/п

Зміст роботи

Кількість годин


ДФН

ЗФН

1

2

3

Підготовка до здачі модулів.

Виконання індивідуального домашнього завдання.

Підготовка семестрової контрольної роботи.

--

15

1830

3533

65


^ Перелік контрольних завдань:

1. Предмет політології

(Становлення політології як науки. Предмет та функції політології) 1 год.

2. Політика як суспільне явище (Місце політики в системі суспільних відносин. Теоретичні підходи до розуміння політики.) 1 год.

3. Політична влада та поліична система (Сутність політичної влади та фактори і ефективності. Політична система: поняття, структура та функції.) 1 год.

4. Політична діяльність та політичні технології (Поняття, види та рівні політичної діяльності. Політичні технології) 1 год.

5. Людина і політика (Особистість як суб’єкт поліики. Поліична соціалізація особи. Політичнй лідер: суть, типологія, функції) 1 год.

6. Політика і група інтересів (Соціальна структура суспільства та групові інтереси.

Групи тиску: сутність, напрямки та засоби діяльності. Форми взаємодії групових інтересів). 1 год.

7. Політичні еліти. (Понятя політичних еліт як суб’єктів політики та хні особливості. Проблеми формування нової політичної еліти) 1 год.

8. Нація як суб’єкт політики (сучасні нації та шляхи їх формування. Політичне самовизначення нації і національна держава) 1 год.

9. Держава і громадянське суспільство (Сутність, походження та функції держави. Правова держава та громадянське суспільство. Основні засоби громадянського суспільства) 1 год.

10. Форми державного правління (Сутність та різновиди монархічної форми правління. Республіка як форма державного правління) 1 год.

11. Демократичні політичні режими (Поняття демократії. Історична еволюція уявлень про демократію. Демократія як політичний режим та його головні

ознаки) 1 год.

12. Недемократичні політичні режими (Тоталітаризм: поняття та різновиди.

Сутність та різноманітність авторитаризму) 1 год.

13. Трансфрмація політичних режимів. (Перехід до демократії як напрям

трансформації недемократичних режимів. „Перехід” як тип суспільної трансформації. Фази посткомуністичної трансформації ) 1 год.

14. Система державного правління в Україні (Українська незалежна держава як результат політичного самовизначення українського народу. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні). 1 год.

15. Політичні партії та партійні системи (Партія як інститут політичної системи суспільства. Типологія аполітичних партій. Поняття та типологія партійних систем) 1 год.

16. Виборчий процес та виборчі системи (Сутність та принципи організаціївиборчого процесу. Виборчі системи: поняття та типологія) 1 год.

17. Політична свідомість та політична культура (Поняття та структура політичної свідомості. Поняття та типологія політичної кульутри. Проблеми формування

української політичної кульутри) 1 год.

18. Україна в системі міжнародних відносин (Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Національні інтереси України та їхня реалізація через зовнішню політику) 1 год.

19. Зовнішня політика та міжнародні відносини (Поняття міжнародних відносин та їхні суб’єкти. Взаємодія факторів сили та інтересу в міжнародній поліиці. Міжнародні конфлікти та шляхи їх подолання) 1 год.

20. Ідеї державності в політичній думці України (Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X-XVI ст. Ідеї державності в політичній думці періоду козацько-гетьманської держави XVII-XVIII ст. Українське національне відродження середини XIX- поч. XX і розвиток політичних ідей. Політична думка та основні ідейно-політичні течії

України XX ст. ) 1 год.

3. Навчально-методичні матеріали.
3.1. Література до теоретичного курсу.


 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 360 с.

 3. Климончук В. Проблема політичних цінностей в історії становлення політичної науки // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 14. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2003. – С. 75-81.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К: Генеза, 1997. – 400 с.

 5. Побудова ефективної політичної партії. – К., 2003, -- 288 с

 6. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Каравелла", Львів: "Новий світ – 2000", 2002. – 344с.

 7. Політогія: Навч. посібник для вузів / Упоряд. та ред. М. Сазонова. – Харків: Фоліо, 1998. – 735 с.

 8. Політологія: Навчальний посібник для курсантів вищих військових навчальних закладів / За ред. Б.А. Катиренчука, М.П. Гетьманчука. – Львів: Військовий інститут, 2000. – 200 с.

 9. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1-е вид. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 446 с.

 10. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 11. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 12. Політологія / Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С.І. Дорошенко, І.Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічник, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В.І. Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 13. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 14. Холод В.В. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 480 с.

 15. Примуш Н.В. Современная западная политическая теория. Основные парадигмы исследования. (На примере англо-американской и французской политологических школ). – Донецк: ДонГУ, 1994. – 36 с.

 16. Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. – № 2. – C. 32-57.

 17. Тягло О.С. Як розбудувати громадянську освіту в Україні? //Наукові записки НАУКМА. Т.18. Сер. Політичні науки. – К., 2000. – С. 84-90^ 3.2. Література до практичних /семінарських/ занять
1. Акт про проголошення незалежності України // Голос України.- 1991. - 24 серпня.

2. Бадзьо Ю. А. Влада – опозиція – держава в Україні сьогодні. – К.,1994.

3. Білоус А. Політичні об’єднання України. – К.,1993.

4. Бжезінський Збігнєв. Великі перетворення // Політична думка. – 1994. - №3.

5. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному

олімпі. Соціопсихологія і технологія політичної боротьби. – К.,1993.

6. Бойко О. Д. Україна 1991-1995 рр.: тіні минулого чи контури майбутнього. – К.,1996.

7. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.,1995.

Вивід прав України (Документи і матеріали про розвиток української державницької

думки за останні 300 років). – Львів,1991.

8. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К.,1991.

9. Гаврилишин Б. Дороговказ в майбутнє. До ефективніших суспільств. – К.,1990.

10. Гарань О. В. Убити дракона (З історії руху та нових партій України). – К.,1993.

11. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол.

упоряд. Р. Я. Пиріг – К., 1990.

12. Голокост в Україні: Історія, психологія, етика. – К.: НМЦ в. о. 2000.

13. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К.,1991.

14. Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії. – К.,1991.

15. Гурне Б. Державне управління. – К.,1993.

16. Гурне Б. Правова система України: теорія і практика. – К.,1993.

17. Дайт Т., Заглер Х. Демократия элиты. Введение в американскую политику. – М.,1994.

18. Декларація про державний суверенітет України. – К.,1991.

19. Донцов Д. Націоналізм. – Львів, 1926.

20. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К.,1991.

21. Ентомі Д. С. Національна ідентичність. – К.,1994.

22. Журавський В. політичний процес в Україні. – К.,1995.

23. Закон України “Про національні меншини в Україні”// Голос України. - 1992. -16 липня.

24. Заставний Ф. Д. Українська діаспора. – К.,1991.

25. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.,1996

26. Іммуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи кегнітивної теорії конфліктів. – К.,1996.

27. Кисельов С. Міра свободи індивіда в державі// Політичний менеджмент. – 2003. - № 3.

28. Колодій А. Ф. Нація як суб’єкт політики. – Л.,1997.

29. Основні напрямки зовнішньої політики України. Прийнято Верховною Радою

липня 1993 р.// Голос України. – 1993. - 23 липня.

30. Політологія. Кінець ХІХ- перша половина ХХ ст. Хрестоматія/ За ред. О. І. Семківа. – Львів, 1996.

31. Політичні партії України. – К.,1996.

32. Політологія посткомунізму. – К.,1995.

33. Рибачук М., Шкурат І. Історичні аспекти становлення виборчої системи України// Політичний менеджмент. – 2004. - № 1.

34. Романюк О. Транзитні демократії (про визначення характеру політичних режимів перехідних суспільств)// Людина і політика. – 2004. - № 2.

35. Смолій В. А., Гуджій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. – К.,1991.

36. Ткачук В. Моделювання в системі методів аналізу політичних процесів// Людина і політика. – 2004. - № 2.

37. Технологія політичної влади. Зарубіжний досвід. – К.,1994.

38. Україна в міжнародно-правових відносинах. – Кн.1. – К.,1996.

39. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К.,1995

40. Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К.,1991.

Українська думка. – К.,1992.

41. Українська державність у ХХ ст. Історико-політологічний аналіз. – К.,1996.

42. Шаповал В. М. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.

43. Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К.,1992.

44. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.


4. Узгодження з іншими дисциплінами.


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1.

Історія України2.

Філософія
Схожі:

Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української...
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет «Львівська політехніка» м. Львів, вул. Ст....
Висвітлено об’ємно-просторові а також планувальні рішення будівель та споруд на воді, міст,намивних островів та великих комплексів...
Національний університет “львівська політехніка” iconНу «Львівська політехніка», Львів, вул. Ст. Бандери, 12; моб тел: 0975200968; e-mail
Казаков Г. В. Ну «Львівська політехніка», Львів, вул. Ст. Бандери, 12; моб тел: 0975200968; e-mail
Національний університет “львівська політехніка” iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Національний університет “львівська політехніка” iconРоботи: Структуровані типи даних. Робота з файлами
Відокремлений структурний підрозділ золочівський коледж національного університету "львівська політехніка"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка