1. Метод адміністративного права
Скачати 79.13 Kb.
Назва1. Метод адміністративного права
Дата конвертації01.02.2014
Розмір79.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗМІСТ:


Вступ 3

1. Метод адміністративного права 4

2. Система адміністративних судів 6

Висновок 9

Список використаної літератури 10


ВступБудь-яку галузь права характеризує своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права.

В ході роботи над контрольним завданням ми приділимо увагу розкриттю поняття методу адміністративного права.

Неодмінно необхідною до визначення є питання присвячене системі адміністративних судів.

Система адміністративних судів неодмінно повинна працювати – цього вимагає не лише Конституція, але й об'єктивна потреба часу.^

1. Метод адміністративного праваМетод адміністративного права, тобто спосіб впливу норм цієї галузі на суспільні відносини, можна охарактеризувати, з’ясувавши такі обставини: 1) яке правове положення займає кожен з учасників відносин, урегульованих адміністративно-правовими нормами; 2) на підставі яких юридичних фактів виникають, змінюються, припиняються адміністративно-правові відносини; 3) як визначають і захищають права та обов’язки суб’єктів зазначених відносин.

Учасниками суспільних відносин, що становлять предмет адміністративного права, здебільшого є суб’єкти, що перебувають у стані влади й підпорядкування. Адже у таких відносинах з одного боку наділений владними повноваженнями орган виконавчої влади, місцевого самоврядування, інший уповноважений суб’єкт, а з іншого — громадянин або суб’єкт господарювання, які, безумовно, мають певні нормативно закріплені права, втім ці права не дозволяють їм ігнорувати законні вимоги іншої сторони. Роль юридичних фактів, на підставі яких виникають, змінюються, припиняються адміністративно-правові відносини, найчастіше відіграють правові акти управління, які приймають органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, інші уповноважені суб’єкти в односторонньому порядку й містять приписи, обов’язкові для виконання, а іноді й забезпечені примусовою силою держави.

Права та обов’язки учасників суспільних відносин, що складають предмет адміністративного права, визначаються нормативними актами і не можуть змінюватися на їх розсуд. Норми адміністративного права фіксують різні способи захисту прав громадян — від оскарження незаконної діяльності в адміністративному порядку до звернення до суду. Це, безперечно, ознака нового адміністративного права, яке має за мету гарантування прав людини й встановлення цивілізованого паритету між інтересами особи та держави.

На основі наведеного можна зробити висновок, що метод адміністративного права базується на відносинах субординації між учасниками суспільних відносин, а це є ознакою так званого імперативного методу регулювання (або методу владних приписів). Враховуючи різноманітність відносин, що складають предмет адміністративного права, в літературі звертається увага на наявність різних форм вияву імперативного методу зазначеної галузі права1. Так, перша форма вияву стосується регулювання управлінських відносин між прямо підпорядкованими органами й посадовими особами. У даному випадку нормами фіксується обов’язок підпорядкованого органу (особи) виконувати розпорядження вищого органу (особи).

Інша форма вияву імперативного методу переважно властива відносинам, що виникають між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншими уповноваженими суб’єктами та громадянами і юридичними особами. Такі відносини регламентовано нормами, що закріплюють гарантоване право фізичних і юридичних осіб вимагати від представників влади належного виконання управлінських функцій, оскільки діяльність останніх відіграє важливу роль у процесі реалізації цими особами своїх прав. Зазначеному праву кореспондує обов’язок суб’єктів управління неухильно виконувати законні вимоги громадян та юридичних осіб.

Отже, остання форма вияву імперативного методу адміністративного права свідчить про якісно новий зміст відносин між державою та особою, який характеризується, по-перше, наявністю рівних прав щодо вимагання належної поведінки з обох сторін і, по-друге, реальних можливостей громадян щодо юридичного захисту своїх прав у разі їх порушення.

У більшості випадків відносини, що становлять предмет адміністративного права, вимагають регламентації за допомогою засобів імперативного методу, оскільки виникають такі відносини, як правило, у зв’язку зі здійсненням державного управління. Однак поряд із засобами імперативного методу в адміністративному праві можуть застосовувати й засоби диспозитивного методу регулювання. Нагадаємо, що диспозитивний метод побудований на координації цілей та інтересів учасників суспільних відносин, їх рівності. Тому найчастіше засоби останнього використовують під час регламентації так званих горизонтальних адміністративно-правових відносин, що виникають між представниками влади й спрямовані на координацію їх зусиль для досягнення спільних результатів управлінської діяльності. Так, ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи й організації. Наведене законодавче положення фіксує право органів, уповноважених на здійснення управлінських функцій і непідпорядкованих один одному, самостійно й добровільно з метою досягнення взаємовигідних результатів укладати певні угоди, створювати спільні органи та організації.

^

2. Система адміністративних судівСистема адміністративних судів побудована таким чином. Судами першої інстанції є:

— неспеціалізовані місцеві загальні суди. Вони поряд з адміністра­тивними справами розглядають цивільні і кримінальні справи. Це —
районні, міські, районні у містах та міськрайонні суди;

— окружні адміністративні суди. Місцеві загальні суди і
окружні адміністративні суди є судами першої інстанції та не
підпорядковані одне одному.

Апеляційною інстанцією (тобто інстанцією, яка переглядає судові рішення, які не набрали законної сили) для місцевих загальних судів та окружних адміністративних судів є апеляцій­ні адміністративні суди. Вони створюються в округах. Вищою судовою інстанцією, касаційною інстанцією (переглядає судові рішення адміністративних судів першої інстанції та апеляційних адміністративних судів) в адміністративних справах є Вищий ад­міністративний суд України. Законодавством також передбачено можливість перегляду судових рішень у виняткових випадках Верховним Судом України. Винятковими випадками визнаються:

 1. неоднакове застосування закону судами різних юрисдикцій;

 2. наявність рішення Європейського суду з прав людини, яким
  констатовано порушення Україною її зобов'язань.

Компетенція адміністративних судів поширюється на спори:

 • фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повнова­жень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

 • з приводу прийняття громадян на публічну службу, її про­ходження, звільнення з публічної служби;

 • між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;

 • за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;

 • щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Компетенція адміністративних судів не поширюється на пуб­лічно-правові справи:

 • віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

 • які слід вирішувати у порядку кримінального судочинства;

 • про накладення адміністративних стягнень;

 • щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

Адміністративне судочинство базується в основному на справах «особа проти держави», воно має не каральну, а передусім правозахисну спрямованість. Так, адміністративні суди не накладають адміністративні стягнення, однак вони розглядають скарги на рішення чи дії адміністративних органів щодо накладення ад­міністративних стягнень.

ВисновокПідсумовуючи викладене, можна стверджувати, що під методом адміністративного права слід розуміти сукупність зафіксованих у нормах цієї галузі прийомів (засобів) впливу на суспільні відносини, що складають її предмет, застосування яких дозволяє створити належні умови для реалізації і захисту прав громадян, нормального функціонування громадянського суспільства й держави.

Також в ході аналізу питань зазначеної контрольної роботи було розглянуто систему адміністративних судів. Розкрито поняття судів та висвітлено їх компетенцію згідно до чинного законодавства України.


^

Список використаної літератури

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст.. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М. Посенюк, М.Р. Аракелян та ін.. – Х.: Одіссей, 2005. – 552с.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атака, 2002. – 189с.

 4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). — К,: Видавництво «Юридична думка», 2004.- 584 с.

 5. Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К., 2002. - С 170-178.

 6. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред.. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

 7. Административное право Украины: Учебник / Под общ. Ред. С.В. Кивалова. – Х.: Одиссей, 2004. – 880с.

 8. Адміністративне право України: Навчальний посібник / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарлупа. – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – 368с.

 9. Коваль Л.В. Адміністративне право: Підручник. – К., 1998. – С.126.
1 Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. — С. 68—70.


Схожі:

1. Метод адміністративного права icon12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
1. Метод адміністративного права iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 11 клас
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
1. Метод адміністративного права iconОбласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права
Вступ
1. Метод адміністративного права iconКурсова робота з адміністративного права на тему
Права людини унікальні за характером, важливістю та обсягом соціально-гуманітарних проблем. Вони визначають статус людини у будь-якому...
1. Метод адміністративного права iconПоняття про художній метод Художній (творчий) метод
У той період деякі теоретики прямо переносили філософський метод в область художньої творчості. Це було спрощення: не враховувалася...
1. Метод адміністративного права iconПредмет І метод житлового права
Термін «житлове право» охоплює декілька взаємопов'язаних, але не тотожних понять. Необхідно розрізняти житлове право як сукупність...
1. Метод адміністративного права iconРефератів Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України

1. Метод адміністративного права iconСпіввідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7
1. Метод адміністративного права iconАктуальні проблеми змісту системи адміністративного права
Тетяна Павлівна Мінка, кандидат юридичних наук, доцент Дніпропетровського дер­жавного університету внутрішніх справ
1. Метод адміністративного права iconКодексу адміністративного судочинства України
Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка