Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу
Скачати 89.82 Kb.
НазваДогов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу
Дата конвертації18.03.2013
Розмір89.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Д О Г О В І Р

про продаж/покупку виключної ліцензії

на використання винаходу
(Прізвище, ім’я, по батькові громадянина)

,

(його адреса або повна назва юридичної особи)

в особі (пасада, прізвище, ім"я та по-батькові представника юридичної особи)

пойменований в подальшому “Ліцензіар”, з однієї сторони і
(Прізвище, ім’я, по батькові громадянина)

,

(його адреса або повна назва юридичної особи)

в особі (пасада, прізвище, ім"я та по-батькові представника юридичної особи)
пойменований в подальшому “Ліцензіат”, з другої сторони, беручи до

уваги, що:

 1. Ліцензіар є власником патенту № ________,

що стосується винаходу (корисної моделі) „ (Назва винаходу або корисної моделі) ”

 1. Ліцензіар бажає придбати на умовах даного договору ліцензію на використання винаходу, на який одержано патент № ________, з метою виготовлення, застосування, продажу, пропозиції до продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі указаного винаходу.

Домовились про наступне:


 1. Визначення термінів

Наступні терміни, які використовуються в даному договорі, означають:

  1. “Патенти” – патенти, що одержані Ліцензіаром.

  2. “Продукція за ліцензією”- продукція, яка буде вироблятися на основі ліцензії.

  3. “Конфіденційність” – дотримання заходів по запобіганню випадкового або навмисного розголошення відомостей, що стосуються патенту(ів), третім особам.

  4. “Територія” – регіони у відповідності з політико-адміністративним розподілом, або галузь промисловості і т.п.

  5. “Платежі нетто” – платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачуються Ліцензіатом.
 1. Об’єкт договору

(Наводиться формула винаходу або корисної моделі)


 1. Предмет договору


3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на термін дії даного договору і за винагороду, яка сплачується Ліцензіатом, виключну ліцензію на використання винаходу, що охороняється патентом № _______ „ (Назва винаходу або корисної моделі) ”

При цьому Ліцензіату надається виключне право на виготовлення, застосування, продаж, рекламу та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією і/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням, при необхідності, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром ).

Право на використання винаходу надається Ліцензіату на весь строк дії патенту без будь-яких обмежень. При цьому Ліцензіар не має права використовувати винахід у будь-який спосіб.

3.2. Ліцензіар передає Ліцензіату всю необхідну і достатню для використання винаходу по п. 3.1. технічну документацію, здійснює поставку.


 1. Технічна документація

4.1. Вся технічна документація, що необхідна і достатня для виготовлення продукції за лцензією (Додаток №1), передається Ліцензіаром уповноваженому представнику Ліцензіата в (зазначається адреса місця передачі документації, посада та прізвище, ім"я та по-батькові представника юридичної особи, який приймає документацію), на українській мові в одному примірнику протягом 10 діб від дати початку дії даного договору.

4.2. Під час передачі технічної документації складається акт здачі-прийомки за підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з’явиться в термін, що встановлено для передачі, то Ліцензіар може передати документацію рекомендованою поштою на адресу і за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі документації буде дата підписання акта здачі-приймання або дата поштового штемпеля на накладній відповідно.

4.3. Якщо Ліцензіат під час передачі або протягом 3 (трьох) місяців після одержання ним документації встановить неповноту або неправильність одержаної ним від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов’язаний протягом 3 (трьох) тижнів після одержання письмової рекламації передати відсутню документацію або виправити недоліки і передати відкореговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації буде вважатись дата передачі недостаючої або відкорегованої документації у відповідності з п. 4.2.

4.4. Ліцензіат може розмножувати документацію для своїх потреб, але при дотриманні зобов’язань по забезпеченню конфіденційності.


 1. Удосконалення і поліпшення

5.1.Протягом терміну дії цього договору сторони зобов’язуються негайно інформувати один одного про всі зроблені ними удосконалення і поліпшення, що стосуються патенту(ів), продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

5.2. Сторони зобов’язуються в першу чергу пропонувати один одному всі вищезгадані удосконалення і поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень будуть погоджуватись сторонами додатково.

Удоскналення і поліпшення, що захищені патентами або по відношенню до яких подано заявки в Держпатент України на отримання патентів, які створюються однією із сторін, вважаються такими, що належать їй.

У разі відмови будь-якої із сторін або неотриманні відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень і поліпшень протягом одного місяця, сторони мають право пропонувати удосконалення і поліпшення третім особам. 1. Зобов’язання і відповідальність

6.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання даного договору йому нічого невідомо про права третіх осіб, які могли бути порушені наданням даної ліцензії.

Примітка. Сторони за домовленністю можуть не включати цей пункт в текст договору.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у Додатку № 4 до цього договору.

6.2. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються Ліцензіату, будуть комплекні і якісно виготовлені у відповідності з діючими ДСТУ та іншими нормами.

6.3. Сторона, що не виконала вищевказані умови, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки, що понесені нею у зв’язку з цим невиконанням, у межах одного відсотка від загальної вартості ліцензії.

6.4. За порушення термінів передачі технічної документації та іншої необхідної інформації, згідно до статті 4 даного договору, Ліцензіар сплачує Ліцензіату штраф, що розраховується у розмірі двох відсотків від загальної вартості ліцензії за кожний прострочений день, але не вище (сума зазначається з точністю до копійок цифрами та в дужках повторюється словами) грн.

6.5. Розмір відшкодування збитків і договірних штрафів, про які одна сторона може заявити через порушення умов даного договору, не може загалом перевищувати отриманих або сплачених по статті 8 договору сум, якщо сторони не домовились про інше.
7. Платежі

7.1. За надання прав, що передбачені даним договором, та за технічну документацію та іншу інформацію, що наведена у Додатку № 4, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду у відповідності до наступного:

сума у розмірі (сума зазначається з точністю до копійок цифрами та в дужках повторюється словами) сплачується на рахунок ________________________ (№ рахунка та реквізити банку Ліцензіара) протягом ___________ днів від дати підписання договору сторонами;

7.2. Всі виплати по цьому договору розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

7.3. Після припинення терміну дії даного договору його положення будуть застосовуватись до тих пір, поки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов’язання по яким виникли в період його дії.
8. Забезпечення конфіденційності

8.1. Сторони беруть на себе зобов’язання по збереженню конфіденційності отриманих від Ліцензіара технічної документації і інформації, що відноситься до виробництва продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть всі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню вказаних відомостей або ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленності.

8.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів по кооперації, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції за ліцензією.

8.3. У разі розголошення Ліцензіатом або його партнерами по кооперації відомостей, щомістяться у наданій документації та інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіату понесені у зв’язку з цим збитки. Таку ж відповідальність несе і Ліцензіар.
^ 9. Захист прав, що передаються
9.1. Протягом всього терміну дії даного договору Ліцензіат визнає і буде визнавати дійсність прав, що випливають з патентів Ліцензіара.

9.2. Ліцензіар зобов’язується підтримувати чинність дії патенту протягом терміну дії даного договору.

Якщо Ліцензіар має намір припинити підтримання дії патенту в силі, він завчасно інформує про це Ліцензіата і в цьому випадку врегульовує свої відносини, що витікають з даного договору, наступним чином, а саме: повертає ліцензіату суму, яка дорівнює (сума зазначається з точністю до копійок цифрами та в дужках повторюється словами) грн.

9.3. Про випадки протиправного використання третіми особами винаходів, які захищені патентами Ліцензіара на території, що стали відомі Ліцензіату, він негайно сповістить Ліцензіара.

У випадку, якщо Ліцензіату будуть пред’явлені притензії або позов з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії по цьому договору, Ліцензіат сповістить про це Ліцензіара.

В обох випадках Ліцензіар зобов’язується врегулювати такі претензії або застосувати інші дії, що виключають виникнення витрат і збитків для Ліцензіата.

9.4. У разі, якщо Ліцензіат дійде до висновку про доцільність патентування за кордоном винаходів Ліцензіара, по яким ще не отримано патенти, він доводить свою думку до відома Ліцензіара. Останній приймає рішення про доцільність правової охорони своїх винаходів за кордоном з урахуванням обгрунтування інтересів Ліцензіата.

Всі витрати, що пов’язані з таким патентуванням, розподіляються між сторонами за додатковою угодою.

9.5. У разі, якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту за кордон продукції за ліцензією і/або спеціальної продукції, він повідомляє про це Ліцензіара.

Порядок і валюта виплат на користь Ліцензіара у цьому випадку будуть погоджені сторонами додатково.
10. Реклама

Ліцензіат має право/зобов’язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією і спеціальній продукції, що випускається на його підприємствах, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

Питання про використання Ліцензіатом товарного знака Ліцензіара строни врегульовують окремою угодою.
^ 11. Розв’язання спорів

11.1. У випадку виникнення спорів між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, що передбачені даним договором, сторони вживають всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

11.2. У випадку неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони повинні бути вирішені у арбітражному суді.

^ 12. Термін дії договору

12.1. Даний договір укладено на _(словом)____ роки і набуває чинності з дати підписання договору сторонами;

12.2. Кожна із сторін має право достроково припинити дію даного договору шляхом направлення письмового повідомлення, якщо друга сторона не виконує умов по п.п. 4 – 9 даного договору. Однак стороні, що не виконала своїх зобов’язань, буде надано три місяця для ліквідування порушення.

12.3.Якщо даний договір буде достроково припинено через невиконання Ліцензіатом своїх зобов’язань, то він позбавляється права використовувати винаходи по п.3.1 у будь-якій формі і зобов’язаний повернути Ліцензіару всю технічну документацію.

12.4.У разі визнання патентів недійсними загалом або частково, або при достроковому припинені дії патентів до закінчення терміну дії даного договору, або через невиконання Ліцензіаром своїх зобов’язань по п.п. 4 – 9 даного договору, сторони врегулюють свої відносини в арбітражному суді.
13. Інші умови

13.1. Права і обов’язки кожної із сторін по даному договору не можуть бути переуступлені іншому громадянину або юридичній особі без письмового на те дозволу другої сторони, за виключенням випадків, що передбачені даним договором.

13.2. Всі зміни та доповнення до даного договору повинні бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на це особами, також ухвалені компетентними органами, якщо таке ухвалення необхідне.

13.3. У всьому іншому, що не передбачено даним договором, будуть застосовуватись норми цивільного і цивільно-процесуального права.

13.4. Даний договір укладено в м. Києві по вул. Борщагівській, 144, оф. 614 “30” вересня 2004 р. у двох екземплярах.

^ Юридичні адреси сторін та банківські реквізити
Ліцензіар

(Прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його адреса та ідентифікаційний код або повна назва юридичної особи, її адреса)
Ліцензіат

(Прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його адресата та ідентифікаційний код або повна назва юридичної особи, її адреса)
Додатки
Додаток № 1. Копія патенту № ________.

Додаток № 2. Технічна документація.

Додаток № 3. Зразок відрізного пристрою.

Додаток № 4. Інша інформація щодо винаходу (корисної моделі).


Від імені Ліцензіара
Від імені Ліцензіата

(Для фізичної особи – Підпис, прізвище та ініціали)
(Для юридичної особи – посада, підпис, прізвище і ініціали представника та печатка)
(Для фізичної особи – Підпис, прізвище та ініціали)
(Для юридичної особи – посада, підпис, прізвище і ініціали представника та печатка)


Схожі:

Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconОпис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії...

Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconПравила прийому до Харцизького металургійного технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Харцизькому металургійному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconТехническое задание на создание сайта
Оренда квартир, оренда офісів, оренда квартир подобово. Продаж квартир, продаж офісів. Дошка оголошень. Новобудови, котеджі, дачні...
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconПроект закона Украины "Про компанії прямих продаж, сітьового та багаторівневого маркетингу"
України, а також компаній, що використовують принципи прямих продаж, сітьового та багаторівневого маркетингу
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconПравила прийому до Відокремленого структурного підрозділу Чигиринського...
Діяльності у Відокремленому структурному підрозділі Чигиринському технікумі Уманського національного університету садівництва здійснюється...
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconЗатверджено
Провадження освітньої діяльності у Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconДогов I р № про про надання послуг
Сторони, а кожен окремо «сторона», уклали цей Договiр про надання послуг (далі «Договір») про таке
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconПравила прийому до Полтавського комерційного технікуму у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Полтавському комерційному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconПравила прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Полтавському комерційному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Догов І р про продаж/покупку виключної ліцензії на використання винаходу iconПравила прийому до Артемівського медичного училища у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Артемівському медичному училищі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка