Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання дипломної роботи

для студентів спеціальності 7.03040101 “Правознавство”

всіх форм навчання


2013


Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В.В.Денисенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с.

Укладач: В.В.Денисенко, доцент, к.і.н.


Рецензент: Ю.В.Філей, доцент, к.ю.н.
Відповідальний

за випуск: В.В.Денисенко, доцент, к.і.н.


Затверджено

на засіданні кафедри

правознавства
Протокол № __5__

від “_14_” _січня___ 2013


ЗМІСТ1 Передмова ………………………………………………...............

2 Загальні положення стосовно дипломної роботи………………

2.1 Призначення та завдання дипломної роботи ………....

2.2 Схема наукового дослідження………………………....

2.3 Загальні вимоги до виконання дипломної роботи…….

3 Вимоги до структури та змісту дипломної роботи …………….

3.1 Структура роботи ……………………………………….

3.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини….

3.3 Вимоги до структурних елементів основної частини….

3.4 Вимоги до додатків………………………………………

4 Правила оформлення дипломної роботи……………………...

4.1 Загальні вимоги до оформлення роботи ……………….

4.2 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів ……………………………………………….

4.3 Правила подання ілюстрацій…………………………....

4.4 Правила подання таблиць……………………………….

4.5 Правила подання перерахувань…………………………

4.6 Правила подання приміток………………………………

4.7 Правила подання виносок……………………………….

4.8 Правила подання посилань та оформлення списку використаних джерел……………………………………

4.9 Правила оформлення додатків…………………………..

5 Захист дипломної роботи………………………………………….

5.1 Порядок захисту………………………………………….

5.2 Підготовка до захисту…………………………………...

6 Критерії оцінювання дипломної роботи........................................

Додаток А. Приклад оформлення титульного аркуша……………

Додаток Б. Приклад оформлення завдання на дипломну роботу...

Додаток В. Приклад оформлення реферату………………………..

Додаток Г. Приклад оформлення змісту…………………………..

Додаток Д. Приклад оформлення переліку умовних скорочень…

Додаток Е. Приклад оформлення вступу до дипломної роботи …

Додаток Ж. Приклад оформлення розділів………………………..

Додаток И. Приклад оформлення списку використаних джерел...


4

5

5

6

8

11

11

11

13

16

18

18
20

21

23

25

26

27
28

31

33

33

33

36

38

39

42

43

44

45

48

49

1 ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03040101 – Правознавство узгоджено з Державним стандартом України 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, зі стандартом ЗНТУ щодо на оформлення дипломних (курсових) робіт.

Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги до підбору й опрацювання навчальної та нормативної літератури, структури, написання, оформлення та захисту дипломних робіт, що виконують студенти спеціальності „Правознавство” в ЗНТУ.

Зазначені правила та вимоги адаптовано до специфіки юридичних навчальних дисциплін.
^ 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1 Призначення та завдання дипломної роботи

Підготовка дипломної роботи та складання державних іспитів – це завершальні етапи навчання студентів на спеціальності „Правознавство”. Виконання студентами дипломної роботи передбачено Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161.

Дипломна робота є одним із видів індивідуального завдання студенту з навчальної дисципліни, самостійним науковим твором і має являти собою поєднання розкриття теоретичного змісту питань теми з аналізом нормативно-правових документів та юридичної практики. Дипломна робота повинна відображати індивідуальну позицію автора щодо досліджуваної проблеми, а також аналіз ним існуючих у науковій літературі поглядів та практики.

Дипломна робота має бути творчою як за формою, так і за змістом, відображати загальну і правову культуру студента.

^ Мета і завдання написання студентами дипломної роботи:

– систематизація, закріплення й поглиблення теоретичних і практичних юридичних знань та їх застосування для вирішення наукових і практичних питань правового характеру;

– розвиток навичок самостійної наукової роботи й оволодіння методикою проведення досліджень при розв’язанні правових завдань;

– з’ясування готовності студентів до роботи в юридичних установах, а для тих, кого буде рекомендовано до аспірантури, – підтвердження обґрунтованості рекомендації.

Перед дипломантом не ставиться завдання при виконанні дипломної роботи зробити відкриття, розробити механізм правового регулювання у певній галузі права. Дипломант повинен в процесі вивчення (розробки, дослідження) та викладу питань теми дослідження продемонструвати спроможність осмислено користуватися науковою літературою, розуміти методологію дослідження, вміти науково опрацьовувати фактичний матеріал, робити правильні висновки та узагальнення, вміти поєднати теоретичні положення з практикою застосування чинного законодавства. Саме в цьому полягають елементи наукової творчості, самостійності наукового мислення при виконанні дипломної роботи.

На основі виконаної дипломної роботи та її публічного захисту Державна екзаменаційна комісія присвоює дипломанту відповідну кваліфікацію.

Дипломна робота може бути логічним продовженням теми курсової роботи. Написання дипломної роботи передбачає засвоєння студентом матеріалу із загальних і спеціальних дисциплін навчального плану підготовки правознавців. Студент виконує дипломну роботу самостійно, за необхідності консультуючись з науковим керівником. Дотримання методичних вказівок до написання дипломної роботи допоможе студентові уникнути помилок.
^ 2.2 Схема наукового дослідження

Увесь хід наукового дослідження можна приблизно зобразити у вигляді такої схеми:

а) обрання теми дипломної роботи та обґрунтування її актуальності;

б) постановка мети і конкретних завдань дослідження;

в) визначення об’єкта й предмета дослідження;

г) вибір методів (методики) проведення;

д) розробка індивідуального завдання на виконання дипломної роботи;

е) опис процесу дослідження;

є) формулювання висновків і оцінювання одержаних результатів.

Керуючись порадами викладачів, студент обирає тему дипломної роботи відповідно до своїх наукових і практичних інтересів. Тема дипломної роботи затверджується на засіданні кафедри правознавства. Вона повинна бути актуальною і конкретною. Основними характеристиками дипломної роботи є її актуальність, новизна і практичне значення. Тому теми дипломних робіт не можуть повторюватися впродовж трьох років. Найбільшу цінність має дипломна робота, висновки якої будуть корисними для практики застосування чинного законодавства.

Обравши тему, студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри, де зазначає назву теми дипломної роботи і просить призначити йому наукового керівника. Строки затвердження тем дипломних робіт і наукових керівників визначено графіком навчального процесу для студентів денної і заочної форм навчання.

^ Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження. Висвітлення актуальності не має бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблема в науці – це суперечлива ситуація, котра потребує вирішення. Вона найчастіше виникає внаслідок відкриття нових фактів, які явно не вкладаються в рамки колишніх теоретичних уявлень, коли жодна з теорій не може пояснити щойно виявлені факти. Саме вибір проблеми великою мірою визначає як стратегію дослідження взагалі, так і напрям наукового пошуку зокрема.

Наступним етапом є формулювання мети дослідження, а також визначення конкретних дослідницьких завдань, які мають бути розв’язані відповідно до поставленої мети. Це зазвичай робиться у формі перерахування, починаючи зі слів, наприклад, “сформулювати поняття ...”, “дати визначення ...”, “з’ясувати зв’язки ...”, “виявити форми ...”, “уточнити режим ...”, “розробити концепцію ...”, “охарактеризувати засоби ...” й т.ін.

Мета роботи, як правило, безпосередньо узгоджується з назвою роботи і має чітко вказувати, що саме прагне вирішити автор. Формулювання дослідницьких завдань слід робити якомога ретельніше, оскільки опис їх розв’язання становитиме напрями дослідження, робочі гіпотези, а отже, і зміст розділів дипломної роботи. Це важливо також тому, що назви розділів витікають саме з формулювання завдань дослідження. Крім того, на основні розв’язання дослідницьких завдань мають формулюватися основні висновки дипломної роботи.

Надалі визначають об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес, явище або відносини, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. У об’єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме на нього і спрямовано основну увагу студента-дипломника, саме предмет дослідження (правові норми, що регулюють відносини, обрані об’єктом вивчення) визначає тему дипломної роботи, яку й виносять на титульний аркуш як заголовок.

Надзвичайно важливим етапом наукової праці є вибір методів дослідження – інструменту отримання фактичного матеріалу і необхідної умови досягнення поставленої в роботі мети.

Науковий керівник дипломної роботи розробляє для студента індивідуальне завдання на виконання дипломної роботи, яке затверджує завідувач кафедри. Відповідно до індивідуального завдання на виконання дипломної роботи, студент повинен:

а) написати реферат обсягом до однієї сторінки, де викласти зміст основних питань, які він планує висвітлити у дипломній роботі;

б) підготувати список літератури, нормативно-правових актів, які будуть використані у дипломній роботі;

в) розробити структуру дипломної роботи, вказати орієнтовні назви розділів і підрозділів роботи, їх обсяг і строк виконання;

г) виконати роботу у встановлені строки і подати на перевірку (відгук) науковому керівнику дипломної роботи.

^ Опис процесу дослідження – основна частина дипломної роботи, де висвітлюють методику і техніку аналізу з використанням логічних законів і правил.

Завершальним етапом дослідження є написання висновків, котрі містять те нове і суттєве, що становить наукові та практичні результати виконаної дипломної роботи.
^ 2.3 Загальні вимоги до виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи вимагає поглибленого і творчого вивчення студентом юридичних дисциплін, самостійного аналізу законодавства і практики його застосування. Дипломна робота відрізняється від курсової чи контрольної обсягом і рівнем вимог.

 1. Дипломна робота виконується державною мовою.

 2. Студент розкриває тему дипломної роботи на основі вивчення законодавства та практики його застосування, не обмежуючись матеріалом підручника, а ознайомлюючись з додатковою науковою юридичною літературою. У тексті роботи повинні бути використані першоджерела, статистичні збірники, довідники, монографії, статті з журналів та газет. Загальний обсяг використаних джерел має нараховувати не менше 70 позицій. При цьому важливо не тільки опрацювати зазначену кількість наукових праць, а й на їх підставі визначити ступінь вивченості обраної теми, виявити дискусійні і невирішені питання, проблеми, висловити своє ставлення до них, аргументувати свою точку зору щодо цієї проблеми. Творча самостійність студента проявляється й у характері використання основних наукових праць. Студент може запозичувати окремі положення, висновки, посилаючись на джерело інформації. Проте неприпустимим є механічне копіювання змісту окремої наукової праці або нормативно-правового акту. Це суперечить меті виконання дипломної роботи.

 3. Обсяг текстової частини дипломної роботи (без урахування списку використаних джерел та додатків) повинен становити 80-85 сторінок машинописного тексту або комп’ютерного набору. Проте для успішного виконання дипломної роботи першочергове значення має не обсяг дипломної роботи, а ключові питання, логічний виклад яких дає змогу якомога повніше розкрити зміст теми.

 4. Особливу увагу слід зробити на розробці змісту дипломної роботи. Логічно і чітко побудований зміст дипломної роботи, що містить ключові питання, допоможе студенту розкрити тему дослідження, систематизувати матеріал і написати дипломну роботу, уникаючи повторень, відхилень від теми роботи і відповідно до чинного законодавства. Досвід рецензування дипломних робіт свідчить, що зміст дипломної роботи дає загальне уявлення про неї, про рівень опанування студентом навчального матеріалу, ставлення студента до вивчення теми дослідження, розуміння її проблематики тощо. Нагромадження великої кількості питань, пунктів та підпунктів і змісті, відсутність логіки їх виокремлення, повторення питань свідчать про недостатнє опанування студентом навчального матеріалу.

 5. Дипломант повинен творчо підійти до аналізу та використання фактичного і статистичного матеріалу. В дипломній роботі важливо показати вміння науково аналізувати і опрацьовувати цифри і факти, самостійно складати таблиці і діаграми, порівнювати данні з різних джерел. Цифри і факти – засіб додаткової аргументації, що використовується при розкритті окремих питань дипломного дослідження, допомагає простежити зв'язок між теорією і практикою.

 6. Позитивним в дипломній роботі є наявність додатків, які дозволяють більш наочно розкрити тему дослідження, поглиблюють розуміння найважливіших теоретичних положень.

 7. Доцільно вивчити міжнародні документи і юридичну практику країн СНД та інших зарубіжних країн з теми дослідження. В дипломній роботі студент повинен виявити тенденції в розвитку законодавства. Обов’язковою умовою при написанні дипломної роботи є врахування усіх змін у чинному законодавстві України.

 8. При викладенні тексту дипломної роботи важливо приділити увагу не тільки логіці, але й мові, стилю викладу, а також перевірити роботу на предмет наявності помилок у орфографії та пунктуації.

 9. Студент подає виконану дипломну роботу для перевірки та рецензування не пізніше ніж за місяць до початку випускної сесії. Визначених навчальним планом строків виконання дипломної роботи необхідно дотримуватися. Це створює умови для належного рецензування дипломної роботи, її доопрацювання та підготовки до попереднього захисту і захисту в Державній екзаменаційній комісії.

 10. Велике значення у роботі над дипломним дослідженням має співпраця і консультації студента з науковим керівником. Науковий керівник дає конкретні методичні поради щодо усунення недоліків у роботі, стосовно змісту роботи та її оформлення, стилю, грамотності викладення, формулювання основних висновків. По закінченні дипломної роботи до неї додається відгук наукового керівника.

 11. До дипломної роботи додається також рецензія провідного фахівця у відповідній галузі права, кандидата або доктора юридичних наук, що не є співробітником ЗНТУ.

 12. До винесення дипломної роботи на захист, вона має бути перевірена нормоконтролером на предмет додержання усіх вимог щодо оформлення наукових праць.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка