Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка2/4
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

^ 3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
3.1 Структура роботи

Дипломну роботу умовно поділяють на:

а) вступну частину, яка містить:

1) титульний аркуш;

2) завдання на дипломну роботу;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік умовних скорочень;

б) основну частину, яка містить:

1) вступ;

2) основний текст роботи, який подається у вигляді розділів підрозділів, пунктів; окремим розділом подається розділ про охорону праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях.

3) висновки;

4) список використаних джерел;

в) додатки.

Такі структурні елементи, як титульний аркуш, завдання на дипломну роботу, реферат, зміст, вступ, основний текст роботи, висновки, список використаних джерел, є обов’язковими.
^ 3.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини

Вступна частина роботи містить такі структурні елементи: титульний аркуш, завдання на дипломну роботу, реферат, зміст, перелік умовних скорочень (за потреби). Кожен структурний елемент вступної частини починають з нової сторінки.

^ Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи. На ньому мають бути вказані:

– найменування вищого навчального закладу (повна назва);

– повна назва дипломної роботи;

– шифр академічної групи та прізвище, ініціали студента;

– шифр і найменування спеціальності;

–прізвище, ініціали наукового керівника;

– прізвище, ініціали нормоконтролера;

– назва міста і рік захисту роботи.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

На титульному аркуші дипломної роботи обов’язково зазначається гриф “ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ”. Гриф допущення до захисту складається зі слів “ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ”, посади, наукового ступеня, вченого звання особи, яка дала допуск, її підпису, зазначення ініціалів і прізвища, дати погодження.

Повна назва роботи включає в себе слова “ДИПЛОМНА РОБОТА”, нижче «на тему:» та її назву, які виконують великими літерами посередині рядка (лапки не ставлять).

Дані про виконавця дипломної роботи, наукового керівника, нормоконтролера оформлюють так: ліворуч вказують „виконав”, „науковий керівник” або „нормоконтролер”, далі лишають вільне місце для особистих підписів, і праворуч від них у відповідних рядках розміщують ім’я, по батькові (ініціали), прізвища осіб, які підписали роботу.

Назву міста, рік захисту роботи проставляють посередині рядка в нижній частині титульного аркуша, наприклад, «Запоріжжя – 2013 року».

Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А.

^ Завдання на дипломну роботу оформлюється, як правило, на стандартному бланку і розміщується безпосередньо після титульного аркуша. Допускається розташовувати інформацію, що подається в завданні, на трьох аркушах формату А4.

Приклад оформлення завдання на дипломну роботу наведено в додатку Б.

Реферат розміщують після завдання на дипломну роботу, починаючи з нової сторінки. Він призначений для ознайомлення з роботою в цілому. Реферат має бути стислим, інформаційним і містити відомості, які дають змогу прийняти рішення про доцільність ознайомлення з роботою.

Реферат має включати дані про:

– обсяг роботи, кількість джерел згідно зі списком використаних джерел, кількість додатків, ілюстрацій, таблиць;

– текст реферату. Текст реферату має послідовно відображати таку інформацію: об’єкт і предмет дослідження; мета роботи; основні характеристики об’єкта дослідження; отримані результати;

– перелік ключових слів. Ключові слова – це основні поняття, терміни, що характеризують суть роботи, їх перелік має складатися з 5-15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Обсяг реферату має становити не більше однієї сторінки формату А4.

Приклад оформлення реферату наведено в додатку В.

Зміст розміщують після реферату, починаючи з нової сторінки. Він включає в себе: перелік умовних скорочень (якщо такий є); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; список використаних джерел; додатки, а також номери сторінок, на яких розміщений початок відповідного структурного елементу.

Приклад оформлення змісту наведено в додатку Г.

Якщо в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також малопоширені умовні скорочення, то їх перелік (перелік умовних скорочень) може бути поданий у дипломній роботі окремим списком, який розміщують після змісту на новій сторінці. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті дипломної роботи подають їх повне написання в дужках. Наприклад: “…Міністерство внутрішніх справ України (МВСУ) …”, або “…Міністерство внутрішніх справ України (далі по тексту – МВСУ) …”, або “…Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВСУ) …”.

Перелік друкують двома стовпцями: у лівому за алфавітом наводять умовні скорочення, у правому – їх докладну розшифровку.

Приклад оформлення переліку умовних скорочень наведено в додатку Д.
^ 3.3 Вимоги до структурних елементів основної частини

Основна частина дипломної роботи складається зі вступу, основного тексту роботи, висновків, списку використаних джерел.

Вступ починають з окремої сторінки. У ньому, насамперед, слід розкрити актуальність теми, невирішені проблеми, що існують у цій галузі, стан дослідження наукової проблематики роботи, тенденції розв’язання поставлених завдань, мету роботи та сферу застосування висновків і рекомендацій (в нижченаведеній послідовності).

^ Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з уже існуючими підходами до розв’язання проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність (політичну, соціальну, економічну, наукову значимість) і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. Для цього слід дати загальну характеристику проблеми з урахуванням ступеня її розробки, вказуючи, які завдання вирішено, які прогалини знань існують; зазначити, які вчені та спеціалісти займаються обраною темою (проблемою, питаннями), у чому полягають основні здобутки попередніх дослідників теми.

^ Об’єкт і предмет дослідження. Описують проблемну ситуацію, обрану для дослідження, яка й визначає тему дипломної роботи.

Мета і завдання дослідження. Формулюють головну мету роботи, що може мати кілька складових, і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення.

^ Методи дослідження. Наводять перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Зазначені методи повинні мати тісний зв’язок зі змістом роботи. Слід коротко, але по суті, описати, які саме проблеми досліджувались за допомогою того чи іншого методу.

^ Ступінь наукової розробки теми. Перелічують основних авторів, чиї наукові розробки було покладено в основу дипломної роботи з посиланням на їх праці в списку використаних джерел. При цьому бажано виділити різні підходи, що існують у науковій літературі стосовно досліджуваної проблематики.

^ Структура роботи. Указується на наявність вступу, висновків, списку використаних джерел, зазначається кількість розділів і додатків, а також загальний обсяг дипломної роботи і кількість позицій у списку використаних джерел.

Приклад оформлення вступу до дипломної роботи див. у додатку Е.

^ Основний текст роботи – це виклад відомостей про об’єкт і предмет дослідження, які є необхідними і достатніми для розкриття сутності роботи та її результатів.

Основний текст роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки.

Текст розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів має містити закінчену інформацію, бути викладений послідовно, логічно, юридично аргументовано, з висвітленням існуючих проблем. Якщо з тієї чи іншої теми (проблеми, питання) у літературі існують різні точки зору, їх слід навести, проаналізувати, позначити найбільш вдалу або висловити власну позицію з цього приводу, що необов’язково збігається з думкою науковців.

Основному тексту кожного розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів дослідження. Викладаючи основний текст роботи, обов’язково потрібно посилатися на джерела інформації, що містяться в списку використаних джерел.

Подаючи матеріал, необхідний і достатній для розкриття сутності теми, проблеми, питання, його можна ілюструвати кресленнями, графіками, схемами, діаграмами тощо, оформлювати у вигляді додатків, підтверджувати прикладами з юридичної практики.

Наприкінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу не обтяжувати загальні висновки незначними подробицями.

Приклад оформлення розділів наведено у додатку Ж.

Обов’язковою складовою основної частини дипломної роботи є розділ, присвячений Охороні праці та безпеці у надзвичайних ситуаціях. Завдання для цього розділу студент самостійно отримує на відповідній кафедрі разом із методичними рекомендаціями щодо його написання.

^ Висновки до дипломної роботи розміщують безпосередньо після викладення основного тексту роботи, починаючи з нової сторінки. Тут узагальнюють і подають найважливіші наукові та практичні результати (негативні також), отримані в дипломній роботі, з формулюванням розв’язаної наукової проблеми (завдання) та значення її для науки і практики. Висновки повинні висвітлювати виконання поставлених перед роботою дослідницьких завдань, сформульованих у вступі, і відповідати структурі роботи.

Далі викладають рекомендації, у яких визначають подальші розробки з теми, проблеми чи окремих питань, що вважаються за необхідні, а також вказують на можливості ефективного наукового та практичного використання отриманих результатів, наприклад, щодо змісту правових норм, їх реалізації тощо. Рекомендації мають бути конкретними та підкріплюватися суттю роботи.

Текст висновків може бути поділений на пункти.

^ Список використаних джерел це обов’язкова складова, важливий елемент наукового апарату дипломної роботи, котрий містить бібліографічні описи джерел, на які є посилання в тексті роботи, і розміщується після висновків, починаючи з нової сторінки. Джерела, які використовувалися при виконанні дипломної роботи, але на них немає посилань у роботі, до зазначеного списку не включають.

Бібліографічний апарат є своєрідним ключем до використаних автором джерел, ознакою наукової етики і культури наукової праці. Крім того, він є показником рівня обізнаності автора з наявною науковою літературою за темою його роботи.

Джерела в списку використаних джерел слід розміщувати алфавітом, орієнтуючись на початкову літеру бібліографічного опису, який наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Список використаних джерел має включати не менш ніж 70 позицій. Порядкові номери бібліографічних описів джерел у цьому списку є номерами, якими позначають у квадратних дужках посилання в дипломній роботі (вступі, основному тексті роботи, висновках).

Джерела, на які є посилання у певному додатку, вказують в окремому списку джерел, який розміщують у кінці цього додатку.

Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у додатку И.
^ 3.4 Вимоги до додатків

Додатки розташовують після списку використаних джерел, починаючи з нової сторінки.

У додатках вміщують матеріал, який:

– є необхідним для повноти роботи, але включення його до основного тексту може змінити його впорядкованість і логічність, а тим самим ускладнити сприйняття змісту роботи;

– не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг, форми або способи відтворення.

До додатків можуть бути включені:

– таблиці статистичних даних;

– копії договорів чи інших документів;

– протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

– інструкції і методики, опис програм, розроблені в процесі виконання роботи;

– додаткові ілюстрації, таблиці, діаграми тощо.

Як уже зазначалося, в додатку може розміщуватися список джерел, на які є посилання у цьому додатку. Такий список наводять у кінці додатка.

^ 4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
4.1 Загальні вимоги до оформлення роботи

Дипломну роботу виконують, як правило, машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки), але можливо – і машинописним (на друкарській машинці).

Дипломну роботу оформлюють на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм). У разі використання комп’ютера роботу виконують через 1,5 міжрядкового інтервалу, використовуючи шрифт текстового редактора Word (Times New Roman) розміру 14, за машинописного – через 1,5 міжрядкового інтервалу. На сторінці має бути не більше ніж 40 рядків, а у рядку – не менше ніж 60 знаків з урахуванням проміжків між словами (один проміжок вважається одним знаком).

При виконанні роботи слід дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості друку впродовж усієї дипломної роботи. Шрифт друку повинен бути чіткий, чорного кольору, середньої жирності.

Дозволяється окремі частини дипломної роботи (додатки) виконувати іншим способом, ніж інші структурні елементи.

Текст дипломної роботи слід оформлювати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту в межах 12-20 мм чи 5-9 знаків.

Дипломну роботу виконують українською мовою, але, за бажанням студента, після узгодження з проректором з навчальної роботи дозволяється виконання роботи та її захист іншою мовою.

Загальний обсяг дипломної роботи (текстова частина, без урахування списку використаних джерел та додатків) має становити 80-90 сторінок. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Дозволяється вписувати в надрукований текст дипломної роботи від руки чорнилом (тушшю) або пастою чорного кольору окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки, при цьому щільність вписаного тексту має бути максимально наближеною до щільності основного зображення, а розмір (по висоті) – не меншим за розмір шрифту всього тексту. Надрядкові та підрядкові індекси, показники степенів тощо можуть бути інших розмірів, але висотою – не менше ніж 2 мм.

Прізвища, назви підприємств, установ, організацій, інші власні назви наводять мовою оригіналу. Слова і словосполучення скорочують згідно з чинними стандартами з бібліотечної та видавничої справи: вільне скорочення слів і словосполучень не дозволяється.

Бажано не допускати друкарських помилок, описок, графічних неточностей та їх виправлень. Помилки, описки, графічні неточності, можна виправляти підчищенням або затушовуванням спеціальною білою фарбою (“коректором”) та нанесенням на тому самому місці чи між рядками правильного тексту або окремих знаків відповідного (чорного) кольору машинописним способом чи від руки. На одній сторінці допускається не більше двох таких виправлень.

Структурні елементи дипломної роботи “ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ”, “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” не мають порядкового номера (тобто не можна позначати 3. РЕФЕРАТ або 9. ВИСНОВКИ”), їх назви є заголовками цих структурних елементів. Кожний розділ, крім того, повинен мати назву.

Заголовки усіх вище зазначених структурних частин дипломної роботи і найменування розділів розташовують посередині рядка, виконують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Над назвами розділів посередині рядка великими літерами треба вказати слово Розділ і номер відповідного розділу. Переносити частини слів у заголовках указаних структурних елементів, назвах розділів не дозволяється.

Кожну із зазначених структурних частин, у тому числі й кожний розділ роботи, починають з нової сторінки.

Заголовки підрозділів, а також пунктів і підпунктів, якщо вони є, слід починати з абзацного відступу (після цифр відповідного порядкового номера), виконувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і наступним чи попереднім текстом має становити за комп’ютерного способу два вільних рядки, за машинописного – три інтервали. Відстань між рядками заголовка має бути такою самою, як у тексті.

Після назви підрозділу, пункту, підпункту в нижній частині сторінки має бути щонайменше два рядки тексту.
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка