Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка3/4
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

^ 4.2 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Сторінки дипломної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без знака № та крапки в кінці. Висота цифр нумерації має бути меншою за висоту літер і цифр тексту дипломної роботи.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна (титульний аркуш), яку враховують у загальній нумерації сторінок, але номер сторінки на ній не проставляють. Наступні сторінки нумерують за загальним правилом. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

Цифру, що вказує на порядковий номер розділу, ставлять після слова “РОЗДІЛ”, наприклад, Розділ 1”, “Розділ 2 тощо. Після цифри крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують назву розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу також має стояти крапка, наприклад “1.2.” (другий підрозділ першого розділу), “2.3.” (третій підрозділ другого розділу), т.ін. Потім у тому самому рядку наводять назву підрозділу.

Пункти мають порядкову нумерацію в межах кожного розділу та підрозділу. Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. У кінці номера пункту також ставлять крапку, наприклад, 1.2.1.” (перший пункт другого підрозділу першого розділу), 1.2.2.” (другий пункт другого підрозділу першого розділу) тощо.

Підпункти мають порядкову нумерацію в межах кожного пункту. Номер підпункту складається із номерів розділу, підрозділу, пункту та порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. У кінці номера підпункту також ставлять крапку, наприклад 1.2.1.1.” (перший підпункт першого пункту другого підрозділу першого розділу), 1.2.1.2.” (другий підпункт першого пункту другого підрозділу першого розділу) і т.ін. Потім у тому ж рядку наводять назву підпункту.
^ 4.3 Правила подання ілюстрацій

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації розміром меншим за формат А4 слід наклеїти на аркуші паперу формату А4. Ілюстрації розміром більшим за формат А4 згортають до розмірів аркуша формату А4 та рахують як одну сторінку.

На всі ілюстрації мають бути посилання в дипломній роботі. Якщо ілюстрації створені не автором дипломної роботи, то при їх поданні необхідно посилатися на джерело, з якого їх взято.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрації можуть мати назву, що вміщує стислу характеристику зображеного, яку розташовують під ілюстрацією і виконують після її номеру малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Ілюстрацію позначають словом Рисунок”, яке разом з номером ілюстрації та її назвою, якщо вона є, розташовують посередині рядка після підрисункового тексту, наприклад, Рисунок 1.1. Ознаки суб’єктів господарського права”.

Ілюстрації, крім ілюстрацій, поданих у додатках, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається із номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими, а також у кінці номера ілюстрації, якщо вона має назву, ставиться крапка, наприклад, Рисунок 1.1. Ознаки суб’єктів господарського права (перший рисунок першого розділу), Рисунок 2.1. Механізм виконання державних замовлень (перший рисунок другого розділу) і т.ін.

Якщо в дипломній роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вищезазначеними вимогами.

Приклад.

Інакше виглядає картина, коли в приватного підприємця є можливість працювати за фіксованим податком (див. рисунок 3.2).

1. Враховуються лише середньомісячні розміри виторгу від реалізації, менші за 9000 гривень.

2. Не враховуються законодавчо визначені особливості організації різних видів діяльності.
Рисунок 3.2. Розмір чистого прибутку

при різних системах оподаткування

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на наступні, при цьому на першій сторінці під ілюстрацією розташовують підрисунковий текст, її номер і назву, на кожній наступній сторінці – підрисунковий текст, під яким зазначають номер ілюстрації та порядковий номер відповідного аркуша, наприклад “Рисунок 1.1, лист 2”, “Рисунок 1.1, лист 3” тощо.

Ілюстрації, за необхідності, можна перераховувати в змісті із зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони починаються.

^ 4.4 Правила подання таблиць

У разі неможливості викладу матеріалу звичайним текстом слід його подавати у вигляді таблиць. Цифровий матеріал (коли його багато або є необхідність у зіставленні певних показників) як правило, оформлюють таблицею.

Таблиця являє собою спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи (дивись нижченаведений приклад побудови таблиці).
Приклад побудови таблиці

Таблиця 3.1

Назва таблиці

Заголовки граф

Головка
Підзаголовки граф
Рядки(горизонтальніряди)
Боковик

(графи для заголовків рядків)

Графи (колонки)
Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю зліва, справа та знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, де її згадано вперше, або на наступній сторінці, або виносити у додатки з посилання на це у тексті. Таблиці, розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, розміри якої більші за аркуш формату А4, згортають до його розмірів, рахують як одну сторінку і розташовують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. На всі таблиці мають бути посилання в дипломній роботі.

Таблиці можуть мати назву, яку виконують малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Назва повинна бути стислою та відбивати зміст таблиці. Назву таблиці розташовують посередині рядка над таблицею. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують слово Таблиця” та її порядковий номер.

Таблиці, крім поданих у додатках, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається із номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 1.1 – перша таблиця першого розділу, таблиця 2.1 перша таблиця другого розділу тощо.

Якщо в дипломній роботі тільки одна таблиця, її нумерують згідно з вищезазначеними вимогами.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю ділять на частини, розміщуючи їх одна під одною або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку та (або) боковик заміняти, відповідно, номерами граф чи рядків. При цьому слід пронумерувати арабськими цифрами графи та (чи) рядки першої частини таблиці. Слово “Таблиця”, номер і назву таблиці вказують над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” з зазначенням її номера, наприклад, “Продовження таблиці 2.1”, назву таблиці не повторюють.

Заголовки граф таблиці виконують з великих літер, а підзаголовки – з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Підзаголовки, котрі мають самостійне значення, починають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків граф таблиці крапки не ставлять. Заголовки та підзаголовки граф указують в однині.

Якщо той самий текст у графах таблиці вживається кілька разів, його можна заміняти лапками. Зазначене не стосується повторення цифр, символів. Якщо якийсь із рядків не містить даних (тексту, цифр, символів), у ньому ставлять прочерк.

Таблиці, за необхідності, можна перераховувати в змісті із зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони починаються.
^ 4.5 Правила подання перерахувань

Перерахування, за потреби, можна наводити всередині розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, без нумерування, – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перерахування слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий та наступні рівні деталізації).
Приклад 1.

Закон визначає такі групи порушень законодавства про захист економічної конкуренції:

а) антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання:

1) розподіл ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

3) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

б) зловживання монопольним становищем на ринку:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин;

в) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю:

1) заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності;

2) пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарювання до вступу в об’єднання або здійснення концентрації суб’єктів господарювання в інших формах;

г) обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань, яка полягає в тому, що зазначеним суб’єктам забороняється:

1) схиляти інших суб’єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

2) примушувати інших суб’єктів господарювання до:

2.1) антиконкурентних узгоджених дій, визначених статтею 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

2.2) узгоджених дій, визначених статтями 7-10 Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

2.3) участі в концентрації суб’єктів господарювання, визначеної статтею 22 Закону України “Про захист економічної конкуренції”.

Перерахування першого рівня деталізації виконують малими літерами з абзацного відступу, другого та наступних рівнів – з відступом відносно місця розташування перерахувань попереднього рівня.
Приклад 2.

Термін „міжнародний” у доктрині міжнародного приватного права є позначенням того, що у спорі, який виник між сторонами, присутній іноземний елемент, а саме:

  • суб’єкти спору мають різну національну приналежність;

  • або об’єкт спору знаходиться на території іншої держави;

  • або юридичних факт, що став причиною спору, мав місце на території іншої держави.


^ 4.6 Правила подання приміток

Примітки вміщують у дипломній роботі у разі необхідності пояснення змісту тексту, ілюстрації чи таблиці безпосередньо після тексту, ілюстрації, таблиці, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово Примітка виконують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюючи. Після слова Примітка ставлять крапку і з великої літери в тому самому рядку подають текст примітки.
Приклад.

Примітка. Загальне поняття оренди сформульовано в статті 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995 року, який є новою редакцією Закону України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” від 10 квітня 1992 року.

Декілька приміток нумерують послідовно (в межах однієї сторінки) арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають її текст.
Приклад.

Примітки:

1. Загальне поняття оренди сформульовано в статті 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995 року, який є новою редакцією Закону України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” від 10 квітня 1992 року.

2. Договір оренди консенсуальний, двосторонній, оплатний.
^ 4.7 Правила подання виносок

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, дозволяється оформлювати виносками. Їх позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки. Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дається пояснення.

Текст виноски розміщують під таблицею або внизу сторінки та відокремлюють від таблиці чи основного тексту лінією завдовжки 40-50 мм, проведеною в лівій частині сторінки. Порядковий номер і текст виноски починають з абзацного відступу та друкують за машинописного способу виконання дипломної роботи через один міжрядковий інтервал, за комп’ютерного – з мінімальним міжрядковим інтервалом.
Приклад

Цитата в тексті дипломної роботи:

Слово “конкуренція”1) буквально означає суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів і послуг.

Відповідне подання виноски внизу сторінки, на якій наведено цитату:

___________________

1) Походить від латинського слова “concuro” – “зіштовхуюсь”.
^ 4.8 Правила подання посилань та оформлення списку використаних джерел

Посилання, в бібліографічному розумінні цього слова, – вказівки на джерела інформації (книгу, статтю, документ тощо), є обов’язковими в дипломній роботі. Їх слід подавати в роботі (вступі, основному тексті, загальних висновках, можливо – в додатках) безпосередньо після цитати чи даних, що потребують такого посилання, в квадратних дужках арабськими цифрами порядкових номерів бібліографічних описів цих джерел у списку використаних джерел, а потім (через кому) – номерів сторінок, на яких вміщено саме ту інформацію, на яку роблять посилання, наприклад “... господарська діяльність [54, с. 9]”. Якщо в роботі просто згадується якесь джерело інформації, то посилання на нього не передбачає вказівку конкретних сторінок, наприклад “... у працях вчених [9; 21-23; 26] ...”.

Описи джерел мають бути повними і точними з дотриманням встановленої послідовності розміщення окремих бібліографічних відомостей. Орієнтуватися тут слід, насамперед, на бібліографічні каталоги та покажчики. Але якщо виникає необхідність самостійно описати джерело, то слід звертатися до чинних державних стандартів: ГОСТ 7.1-К-1 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Нижче наведено конкретні приклади оформлення посилань у тексті дипломної роботи та бібліографічного опису джерел у списку використаних джерел.

Приклад.

Цитата в тексті дипломної роботи:

Термін “створення” – це правове поняття господарського права, яке включає врегульовані правом умови фактичного виникнення та легітимації підприємства в статусі правового господарюючого суб’єкта, суб’єкта права [58, с. 69-70].

Відповідний бібліографічний опис джерела, з якого взято цитату, в списку використаних джерел (за алфавітом):

58. Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 392 с.
Якщо в дипломній роботі декілька цитат з одного джерела, то кожну з них у тексті позначають одним і тим самим порядковим номером бібліографічного опису джерела в списку використаних джерел та відповідними сторінками цього джерела.

Наприклад, першу цитату буде позначено:

... суб’єкта права [58, с. 69-70].

Друга цитата:

... як юридична особа [58, с. 89].

Третя цитата:

... (хоча за законом – це договірні об’єднання) [58, с. 116].

При цьому в списку використаних джерел бібліографічний опис цього джерела наводять один раз, тобто воно в списку використаних джерел має один порядковий номер (за алфавітом).

Посилання на декілька джерел у одному реченні тексту дипломної роботи потрібно позначати порядковими номерами бібліографічних описів усіх цих джерел у списку використаних джерел та відповідними сторінками цих джерел, наприклад:

Конституційний контроль визначають як спеціалізовану діяльність органів державної влади, пов’язану з перевіркою відповідності правових актів конституції країни [18, с. 277; 55, с. 245].

Посилання на нормативні акти в тексті дипломної роботи мають позначатися в квадратних дужках тільки порядковими номерами бібліографічних описів цих актів і їх джерел у списку використаних джерел без вказівки на конкретні сторінки (номери, дати) джерел і лише один раз (при першій згадці). При цьому в списку використаних джерел бібліографічний опис певного нормативного акта та його джерела наводять один раз, хоча в тексті цей акт та його статті неодноразово називаються, тобто цей акт (його джерело) в списку використаних джерел має один порядковий номер (за алфавітом).

Наприклад, у дипломній роботі перше посилання буде позначено: Визначення підприємства містилося в статті 1 Закону України “Про підприємства в Україні” [31].

Друга згадка Закону України “Про підприємства в Україні”: Суб’єктами господарської діяльності також визнавалися підрозділи підприємств (ст. 7 Закону України “Про підприємства в Україні”) та інших господарських організацій.

Третя згадка Закону України “Про підприємства в Україні” та перше посилання на новий нормативний акт: Перелік обов’язкових відомостей, які необхідно включати до установчих документів підприємств (у тому числі господарських товариств), визначалося законодавством (ст. 9 Закону України “Про підприємства в Україні”, ст. 4, 37, 51, 65, 67, 76 Закону України “Про господарські товариства” [32]).

Відповідний бібліографічний опис нормативних актів та їх джерел у списку використаних джерел:

31. О предприятиях в Украине: Закон Украины от 27 марта 1991 года № 887-XII (с последующими изменениями и дополнениями) // Законодательство Украины о предпринимательстве (по состоянию на 15 марта 2000 г.) / Сост. Д.В. Задыхайло. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2000. – С. 27-64.

32. О хозяйственных обществах: Закон Украины от 19 сентября 1991 года № 1576-XII (с последующими изменениями и дополнениями) // Законодательство Украины о предпринимательстве (по состоянию на 15 марта 2000 г.) / Сост. Д.В. Задыхайло. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2000. – С. 65-104.

Приклад оформлення списку використаних джерел за алфавітом наведено в додатку Ж.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, додатки зазначають їх номери. Так, при посиланнях слід писати: “... у розділі 1 ...”, “... дивись 1.1. ...”, “... за 1.2.2. ...”, “... відповідно до 1.1.1.2. ...”, “... на рисунку 2.1 ...”, або “... на рис. 2.1 ...”, або “... (рис. 2.1) ...”, або “... як це видно з рисунку 2.1 ...”, або “... як це показано на рис. 2.1 ...”, “... у таблиці 1.1...”, або “... у табл. 1.1 ...”, або “... (див. табл. 1.1) ...”, “... у додатку Д ...”.

^ 4.9 Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи, її окрему частину, розміщуючи після списку використаних джерел у порядку появи на них посилань у тексті роботи. Кожен додаток починають з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, що не підкреслюється, розташовується посередині рядка, виконується великими літерами без крапки в кінці. Над заголовком зправа рядка малими літерами з першої великої слід вказати слово “Додаток” і велику літеру, що позначає відповідний додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б” тощо. Один додаток позначається як “Додаток А”.

Додатки повинні мати спільну з рештою дипломної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За потреби текст додатка можна ділити на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до правил нумерації розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів основного тексту. При цьому перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.2. – підрозділ 3.2. додатка В; Д.4.2.2. – пункт 4.2.2. додатка Д; Ж.1.2.3.2. – підпункт 1.2.3.2. додатка Ж. Потім у тому самому рядку наводять назву, яку разом з номером додатка розташовують посередині рядка.

Джерела, на які є посилання тільки в додатках, потрібно розглядати незалежно від тих, що цитуються у вступі, основному тексті роботи, загальних висновках, і вказувати в кінці кожного додатка в списку джерел. Форма цитування, правила оформлення посилань у тексті додатка та в списку джерел мають бути аналогічними прийнятим у решті дипломної роботи, за винятком того, що перед номером посилання і відповідним номером у списку джерел ставлять позначення додатка, наприклад, “... як зазначено в розділі III Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [А.2], спеціальні правові режими ...”.

Відповідний бібліографічний опис нормативного акта та його джерел у списку джерел у кінці додатку А (за алфавітом):

А.2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Якщо в роботі як додаток використовують документ, котрий має самостійне значення та оформлений згідно з вимогами до документів цього виду, його копію розташовують у дипломній роботі без змін в оригіналі. Оформлення копії такого документа як додатка можна зробити в один із двох способів.

Перший. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині великими літерами вказують “ДОДАТОК” і велику літеру, що позначає відповідний додаток. На наступному рядку його назву, в правому верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки.

Другий. На першому аркуші копії документа зверху посередині рядка малими літерами з першої великої власноруч вписують (чи вдруковують) слово “Додаток” і велику літеру, що позначає відповідний додаток, а в правому верхньому куті – слово “Копія”.

Незалежно від обраного способу оформлення копії документа, що має самостійне значення, як додатка сторінки копії нумерують продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок дипломної роботи (не займаючи власної нумерації сторінок копії документа).
^ 5 ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
5.1 Порядок захисту

Захист дипломної роботи відбувається публічно на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) у встановлений деканатом термін.

Захист дипломної роботи проходить за такою процедурою:

– виступ студента (10-15 хвилин), під час якого він викладає мотиви вибору теми, її актуальність, мету роботи, її основний зміст, загальні висновки;

– питання студенту з боку членів ДЕК, інших присутніх на захисті осіб та відповіді на питання;

– виступ наукового керівника або заслуховування його відзиву;

– виступ рецензента або заслуховування його рецензії;

– виступ інших осіб, що побажали висловитися по суті питання;

– заключне слово студента, в якому він висловлює свою думку щодо зауважень, які були подані у відзиві, рецензії, а також стисла відповідь на поставлені запитання присутніх.

Після розгляду дипломних робіт на закритому засіданні члени ДЕК обговорюють результати захисту та більшістю голосів визначають оцінку кожної дипломної роботи. При оцінюванні враховується не тільки відзив наукового керівника і рецензента, а й виступ студента на захисті: наскільки він володіє матеріалом дипломної роботи та вміє відстоювати свої думки і висновки. Отже, студент, який прагне одержати високу оцінку, має ретельно підготуватися до захисту.

Після визначення оцінок до зали захисту запрошують студентів-дипломників та всіх бажаючих, і голова ДЕК оголошує оцінку кожної дипломної роботи.
^ 5.2 Підготовка до захисту

Підготовка до захисту – відповідальна справа, адже успішність виступу на ньому серйозно впливає на остаточну оцінку за виконану дипломну роботу.

Підготовка до захисту складається з кількох етапів, першим з яких є підготовка тексту усного повідомлення. Наявність написаного тексту – це необхідність, продиктована суворим регламентом захисту.

Структурно текст усного повідомлення має містити три логічно взаємопов’язані частини, кожна з яких є самостійним смисловим блоком. У першій – вступній частині – називають тему роботи, коротко висвітлюють сучасний стан розробки наукової проблеми, якій присвячено роботу, визначають об’єкт, предмет, мету, конкретні завдання і методи дослідження, стисло описують структуру роботи. Середня, найбільша за обсягом, частина присвячена результатам дослідження та їх інтерпретації. У заключній частині подають загальні висновки і практичні рекомендації. Запропонована структура є загальною схемою. Вона може бути конкретизована, змінена залежно від особливостей і змісту роботи.

У виступі мають бути чітко позначені початок і кінець повідомлення і прозвучати подяка присутнім за увагу. Загальний обсяг тексту усного повідомлення не має перевищувати 5-6 сторінок, надрукованих через 1,5 міжрядковий інтервал.

До тексту виступу можна підготувати ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці на демонстраційних плакатах. Вони мають допомогти успішно викласти мету дослідження, його методику й основні результати. Якщо студент вирішив використати такі матеріали, йому слід обов’язково включити до тексту повідомлення посилання на них. Демонстраційні матеріали, про які в усному повідомленні не сказано й слова, лише погіршать враження від виступу.

Оскільки текст виступу сприйматиметься на слух, його слід критично оцінити й максимально наблизити до усного мовлення. Для цього потрібно внести такі поправки:

а) довгі речення по можливості замінити короткими;

б) у “ключових позиціях” тексту ввести звертання до слухачів, покликані активізувати їх увагу, наприклад, “..., як ви знаєте, …”, “дозвольте звернути вашу увагу на ...”;

в) в окремих місцях доповіді замість розповідних речень ввести запитання й відповіді, наприклад: “Чи правильна така думка?”, “З цього приводу виникає питання: ...”;

г) виразити словами смислові зв’язки між частинами доповіді, наприклад: “Далі перейдемо до розгляду …”, “Наступна проблема …”, “І ще одне: …”;

д) замінити дієприслівники та дієприкметникові звороти окремими реченнями з дієслівними формами.

Усі ці поправки пожвавлюють виклад, полегшують сприйняття усного повідомлення слухачами.

Коли доповідь готова, слід позначити в тексті паузи й ті місця, які студент переказуватиме своїми словами. Після цього текст доповіді слід кілька разів прочитати вголос. З одного боку, це дасть змогу ще раз критично оцінити його і точно визначити, скільки часу займатиме повідомлення, а з іншого – психологічно підготуватися до виступу. Корисно провести своєрідну репетицію доповіді у присутності друзів або записати своє повідомлення на магнітофон. Не варто відкладати це на останній день. Слід завершити цю роботу за день-два до захисту і зробити перерву, для того щоб повідомлення остаточно залишилось у пам’яті, викристалізувалось.

Успішний виступ залежить не тільки від наявності добре продуманого тексту чи того, як добре студент знає текст, а й від того, як його прочитано, від манери триматися, характеру відповідей на запитання членів ДЕК та присутніх. Під час захисту слід говорити ясно, спокійно, впевнено, граматично правильно, виразно, дотримуючись літературної вимови. Студент, який поспішає, “ковтаючи” закінчення, або говорить тихо й нерозбірливо, справляє погане враження. Не краще враження залишає і той, хто не може відірватися від тексту й через це не бачить слухачів, не відчуває їх реакції.

Відповіді на запитання мають бути короткими і по суті. Перш ніж відповідати, слід уважно вислухати запитання. Якщо воно незрозуміле, потрібно попросити уточнити його.

Кількість і характер запитань на захисті дипломної роботи значною мірою залежать від успішності виступу. Як правило, велика кількість запитань виникає у членів комісії тоді, коли з доповіді не зрозуміло, що повинен був зробити автор або що він зробив. Таким чином, підготувавши добре структуроване, ґрунтовне повідомлення, студент зменшує кількість можливих запитань.

При підготовці до захисту слід ураховувати, що коло запитань, які можуть поставити члени ДЕК, може бути ширшим за тему дипломної роботи, адже на захисті з’ясовується не тільки рівень орієнтації в темі дослідження, а й рівень загальної підготовки з дисципліни. Отже, готуючись до захисту, не тільки корисно, а й необхідно повторити за підручниками і конспектами матеріал усього курсу, насамперед загальні теоретичні питання.

^ 6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Оцінювання дипломної роботи здійснюється в два етапи.

Спочатку з текстом роботи ознайомлюється науковий керівник та рецензент. Вони дають їй попередню оцінку, яка виставляється за чотирибальною системою, за такими критеріями:

– відповідність змісту обраній темі;

– наявність глибоко продуманої в усіх її складових частинах програми дослідження;

– ґрунтовність, повнота і критичність літератури з проблеми дослідження;

– успішність виконання дослідного завдання, глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу;

– літературне й технічне оформлення роботи, його акуратність;

– вчасність подання роботи на кафедру (не пізніше ніж за один місяць до захисту).

Оцінка “відмінно” виставляється в тому разі, якщо зміст відповідає темі дослідження, робота містить добре продуману й правильно оформлену програму дослідження та ґрунтовний, критичний аналіз наукової літератури з відповідної проблеми, теоретичний матеріал органічно поєднано з практичним, судження студента відзначаються оригінальністю, він продемонстрував високий рівень самостійності під час виконання дипломної роботи, яка грамотно написана, охайно оформлена та вчасно подана науковому керівникові.

Оцінка “добре” ставиться за наявності незначних недоліків – недостатньо точних висновків, поодиноких випадків порушення логіки викладу, вимог стилю, перевантаженості цитатами, огріхами в оформленні, невеликих мовних помилок.

Оцінка “задовільно” виставляється за наявності значних недоліків – неправильно розроблено програму дослідження, тему проаналізовано поверхово, відсутній критичний аналіз наукової літератури з відповідної проблеми, теоретичний матеріал не завжди органічно поєднано з практичним, не дотримано певних вимог до оформлення роботи, наявна значна кількість мовних помилок.

Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо дипломна робота не задовольняє зазначеним вимогам (наприклад, відсутня практична частина; зміст не відповідає назві роботи; робота виконана на підставі лише одного (чи навіть декількох) підручника або навчального посібника, без використання нормативних актів, не самостійно, є однаковою за змістом з іншою; наявні грубі порушення вимог до оформлення роботи; велика кількість мовних помилок).

Усі дипломні роботи, які були позитивно оцінені науковими керівниками і рецензентом та пройшли попередній захист на відповідній кафедрі, допускаються до захисту, який відбувається, як уже зазначалося, публічно на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Комісія виставляє остаточну оцінку за дипломну роботу, яка заноситься до залікової книжки, а пізніше – у додаток до диплома. При цьому, крім зазначених вище критеріїв, ураховується рівень сформованості в студента вміння робити усне наукове повідомлення й давати вичерпні, аргументовані відповіді на запитання за темою роботи.

Додаток А
Приклад оформлення титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарно-правовий факультет

кафедра правознавства
До захисту допущено

рішенням кафедри правознавства

від „___”________________2013 р.

____________________Ю.В.Філей

^ ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
на тему: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБОРОНИ І БЕЗПЕКИ ЄС


Виконав: студент^ 6 курсу, групи ГПз-117

напряму підготовки (спеціальності)

7.03040101 Правознавство

_____________________________Г.Л. Демченко

Керівник_____________________В.В. Денисенко

Нормоконтролер______________В.В. Денисенко

Запоріжжя – 2013 року


Додаток Б
Приклад оформлення завдання на дипломну роботу
Факультет__________Гуманітарно-правовий________________________

Кафедра____________Правознавства______________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень_______спеціаліст___________________

Напрям підготовки____________6.030401 Правознавство____________

Спеціальність_________________7.03040101Правознавство_________

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ ГРУПИ ГПз-117

Демченко Ганні Леонідівні

1. Тема дипломної роботи „Правові засади зовнішньої політики і політики у сфері оборони і безпеки ЄС”.

Керівник дипломної роботи: Денисенко Вікторія Володимирівна, к.і.н., доцент.

Затверджена наказом № _____ від “____” ________ 20__ року.

2. Строк подання студентом роботи “_____” _______________ 2013 року.

3. Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи: розкриття природи внутрішніх та зовнішніх аспектів правового порядку СЗППБ, що діє в межах Європейського Союзу, та механізмів його здійснення у відповідних сферах співробітництва держав-членів.

Об’єкт дослідження – міжнародно-правові та організаційно-правові відносини, що функціонують у сфері зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу.

Предмет дослідження – правовий порядок СЗППБ як складова правового порядку Європейського Союзу, який, у свою чергу, становить частину міжнародного правового порядку.

4. Структура та зміст дипломної роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати).

Вступ: оцінювання сучасного стану проблеми, вказівка на провідних вчених та спеціалістів у цій сфері, означення існуючих прогалин знання в цій предметній галузі, актуальність теми, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, структура роботи.

РОЗДІЛ 1. Дати загальну характеристику становлення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС.

1.1. Проаналізувати проекти створення політичного союзу після другої світової війни.

1.2. Розкрити значення Маастрихтського і Амстердамського договорів у становленні СЗППБ.

1.3. Дослідити сучасний етап становлення СЗППБ ЄС.

РОЗДІЛ 2. Визначити інститути й інструменти СЗППБ ЄС.

2.1. Охарактеризувати міжнародну правосуб’єктність ЄС.

2.2. Проаналізувати цілі і принципи спільної зовнішньої політики ЄС.

2.3. Дослідити іструменти спільної зовнішньої політики ЄС.

РОЗДІЛ 3. Охарактеризувати основні напрямки спільної зовнішньої політики ЄС.

3.1. Розкрити політику ЄС у відношенні країн і регіонів, що межують з ним.

3.2. Висвітлити міжнародні дії ЄС в галузі прав людини.

РОЗДІЛ 4. Висвітлити охорону праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях.

4.1. Проаналізувати потенційні небезпеки.

4.2. Розглянути заходи по забезпеченю безпеки.

4.3. Визначити заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці.

4.4. Висвітлити загорання внаслідок порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до пожеж.

4.5. Дослідити заходи по забезпеченню безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Висновки: наукові та практичні результати стосовно природи внутрішніх та зовнішніх аспектів правового порядку СЗППБ, що діє в межах Європейського Союзу, та механізмів його здійснення у відповідних сферах співробітництва держав-членів.

5. Календарний план виконання роботи.Етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1

Вибір теми2

Складання робочого плану3

Підбір літератури, складання бібліографії та вивчення літературних джерел4

Складання плану дипломної роботи5

Виконання вступу6

Виконання розділу 17

Виконання розділу 28

Виконання розділу 39

Виконання розділу 410

Формулювання висновків11

Оформлення роботи та проходження нормоконтролю12

Подання роботи на кафедру на передзахист13

Попередній захист роботи на кафедрі14

Подання остаточного варіанту роботи на кафедру15

Одержання відзиву та рецензії
Дата видачі завдання “_____” _______________ 2012 року

Науковий керівник дипломної роботи _________В.В. Денисенко

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях___________

Завдання прийняв до виконання _______________Г.Л. Демченко

Додаток В
Приклад оформлення реферату

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка