Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка4/4
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 105 с., 75жерел, 1 додаток, 1 рис., 1 табл.

Об’єкт дослідження – виборчі відносини в Україні.

Предмет дослідження – норми конституційного права, що регулюють відносини з виборів до органів місцевого самоврядування в Україні, а також практика застосування вказаних норм.

Мета роботи – розкриття суті й характерних рис виборчих відносин в Україні, а також розробка рекомендацій щодо удосконалення законодавчого регулювання інституту місцевих виборів в Україні.

За сучасних умов розвитку демократії першочерговими виявляються питання створення належних умов для реалізації конституційного права громадян вільно обирати і бути обраними, зокрема, до органів місцевого самоврядування. Місцеві вибори мають виняткове значення для розвиту місцевого самоврядування та безпосередньої демократії в Україні.

За результатами проведеного дослідження було розкрито зміст виборів до органів місцевого самоврядування, на підставі аналізу чинного законодавства та наукової літератури здійснено класифікацію місцевих виборів, охарактеризовано систему їх гарантій і механізм правового регулювання організації та проведення.

^ МІСЦЕВІ ВИБОРИ, ОСНОВНІ СТАДІЇ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ГАРАНТІЇ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ДЖЕРЕЛА МІСЦЕВОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА.

Додаток Г
Приклад оформлення змісту
ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.................................................

ВСТУП..................................................................................................

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ.....................

  1. Поняття міжнародного комерційного арбітражу………

  2. Переваги арбітражного розгляду справ...........................

  3. Види міжнародних комерційних арбітражів...................

  4. Арбітражна угода…………………………………………

РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСЕННЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ………………………………………………………………

2.1. Порушення арбітражного розгляду та формування складу арбітражного суду.................................................

2.2. Арбітражний розгляд спору по суті..................................

2.3. Винесення арбітражного рішення.....................................

РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ.......................

3.1. Оспорювання арбітражного рішення...............................

3.2. Визнання та виконання арбітражних рішень..................

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.....................................................

4.1. Аналіз потенційних небезпек.........................................

4.2. Заходи по забезпеченню безпеки..................................

4.3. Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці…………………………………...................

4.4. Заходи по забезпеченню пожежної безпеки.................

4.5. Заходи по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях............................................................................

ВИСНОВКИ...........................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................

Додаток А. Форма арбітражного застереження, рекомендована МКАС при ТППУ................................................................................3

4
7

7

12

16

26
36
36

49

55

64

64

71
83

83

85
85

89
91

93

97
105

Додаток Д
Приклад оформлення переліку умовних скорочень
^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГА ООН Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй

МАК при ТППУ Морська арбітражна комісія про Торгово-
промисловій палаті України

МКА міжнародний комерційний арбітраж

МКАС при МТП Міжнародний комерційний арбітражний суд при Міжнародній торгівельній палаті

МКАС при ТППУ Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України

МПрП Міжнародне приватне право

МТП Міжнародна торгівельна палата

РЕВ Рада економічної взаємодопомоги

ТППУ Торгово-промислова палата України

ЦПК України Цивільно-процесуальний кодекс України

ЮНСІТРАЛ Комісія Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі

Додаток Е
Приклад оформлення вступу до дипломної роботи
ВСТУП

^ Актуальність теми. Сьогодні спостерігається інтернаціоналізація майже усіх сфер людського життя. Особливо ця тенденція позначилася на господарських відносинах. Жодна країна світу, і Україна в цьому не є виключенням, не може існувати в економічній ізоляції. Проявом цього стало збільшення кількості приватноправових договорів, що регулюють різноманітні аспекти зовнішньоекономічної діяльності: інвестиції, створення спільних підприємств, міжнародну купівлю-продаж товарів, поставки, транспортування вантажів, кредитні та валютно-фінансові операції тощо.

Виникнення спорів між учасниками міжнародної господарської діяльності в принципі уникнути неможливо. Міжнародна торгівля розвивається в широкому і нестійкому просторі. Не існує ані особливого міжнародного суду, ані іншої міжнародної процедури з розгляду комерційних спорів, ані навіть загальновизнаного права, що має бути до них застосованим.

За цих умов сформувався особливий механізм розгляду міжнародних комерційних спорів. Важливе значення в регулюванні зовнішньоекономічних операцій мають не лише міжнародні конвенції, національне і зарубіжне законодавство, але і контрактні положення, судові і арбітражні рішення, звичаї і узвичаєння, що склалися в міжнародній торгівлі. В юридичній літературі їх справедливо розглядають як форми регулювання відносин між учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

В галузі міжнародних підприємницьких відносин традиційним способом вирішення спорів є міжнародний комерційний арбітраж. Загальновизнаним є те, що цей інститут займає все більш міцні позиції в сфері вирішення спорів, що виникають з договірних та інших цивільно-правових відносин при здійсненні зовнішньоторгових та інших видів міжнародних економічних зв’язків. Найбільша кількість спорів припадає на договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Міжнародний комерційний арбітраж має величезне значення для розвитку та стабілізації міжнародного економічного співробітництва.

Сучасні тенденції міжнародного арбітрування свідчать про те, що мають місце досить суттєві особливості правового регулювання процедури розгляду спорів міжнародними комерційними арбітражами в різних країнах. Проте тенденція інтернаціоналізації міжнародних торговельних відносин обумовила необхідність формування уніфікованого підходу держав до розв’язання цих актуальних проблем.

^ Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають в процесі арбітражного розгляду міжнародних комерційних спорів.

Предмет роботи – міжнародно-правові та внутрішньодержавні норми, що регламентують діяльність міжнародного комерційного арбітражу та особливості арбітражного провадження справ.

^ Мета дипломної роботи полягає у комплексному дослідженні актуальних проблем і особливостей правового регулювання арбітражного провадження міжнародних комерційних спорів, а також питань, пов’язаних з оспорюванням, визнанням та виконанням іноземних арбітражних рішень.

Для досягнення поставленої мети планується виконати такі дослідницькі завдання:

 1. визначити правову природу міжнародного комерційного арбітражу та охарактеризувати джерела його правового регулювання;

 2. порівняти особливості розгляду комерційних спорів міжнародними арбітражними установами та державними судовими інстанціями; проаналізувати переваги арбітражного розгляду комерційних спорів порівняно з провадженням справ у державних судах;

 3. охарактеризувати види міжнародних комерційних арбітражів;

 4. з’ясувати значення арбітражної угоди в процесі арбітражного розгляду, та вимоги, що висуваються щодо її оформлення;

 5. виділити етапи здійснення арбітражного провадження;

 6. розкрити особливості оспорювання, визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Специфіка досліджуваної теми обумовила вибір наукової літератури, що була використана у роботі. Питання арбітражного регулювання міжнародних комерційних відносин піднімаються у працях з міжнародного приватного права Л.П.Ануфрієвої, М.М.Богуславського, І.І.Дахно, М.Іссада, В.П.Звекова, Е.Р.Кибенко, Л.А.Лунца, А.А.Попова, В.Л.Чубарєва, А.С.Скарідова, у підручниках за редакцією Г.К.Дмітрієвої, А.Довгерта, Н.І.Маришевої тощо [2; 6; 7; 17; 22; 23; 25; 37; 48; 68; 59; 40; 41; 44]. Значний акцент в роботі над дипломним дослідженням було зроблено на аналізі монографій з міжнародного комерційного арбітражу Є.В.Брунцевої, Г.К.Дмітрієвої, С.Н.Лєбєдєва, А.І.Мінакова, В.В.Комарова, М.Г.Розенберга, Г.А.Цірат [9; 18; 35; 43; 26; 58; 67]. Багато корисної інформації про діяльність міжнародних комерційних арбітражів міститься в працях з міжнародного комерційного права З.І.Боярської, Г.М.Вельямінова, В.Н.Додонова, Т.П.Лазаревої, Я.І.Функа, за редакцією В.Ф.Попондопуло, [8; 11; 19; 34; 38; 39; 64]. Особливо слід зазначити спільну працю колективу авторів під редакцією І.Г.Побірченко [42], присвячену діяльності міжнародного комерційного арбітражу в Україні, яка крім науково-аналітичного матеріалу містить міжнародні і внутрішньодержавні нормативно-правові джерела з досліджуваної теми.

Під час роботи над дипломом використовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи дослідження. Серед перших слід зазначити метод аналізу і синтезу, типологізації, сходження від абстрактного до конкретного та від конкретного до абстрактного, системно-структурний метод. Серед спеціально-юридичних найбільше значення має використання порівняльного аналізу норм внутрішньодержавного та міжнародного права (компаративістики). Крім того – метод тлумачення норм, метод застосування аналогії права тощо.

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, та додатку. Загальних обсяг роботи – 105 сторінок. Список використаних джерел нараховує 70 позицій.
Додаток Ж
Приклад оформлення розділів
РОЗДІЛ 1

^ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРПОЛУ

1.1. Історія МОКП – Інтерпол

Наприкінці XIX – початку XX ст. перед правоохоронними органами усього світу дедалі частіше почало поставати питання розшуку і затримання осіб, які скоїли злочини і переховуються від кримінальної відповідальності за кордоном. Науково-технічний прогрес, розвиток економічних, торгових, політичних і соціальних зв'язків між державами сприяли інтегруванню злочинності на міжнародний рівень. Саме тоді виникла потреба у створенні міжнародної поліцейської організації для забезпечення належної співпраці правоохоронних органів різних держав у боротьбі проти транснаціональної злочинності………………

1.2. Структура Інтерполу

Відповідно до Статуту (ст. 5), МОКП має таку структуру:

 • Генеральна асамблея;

 • Виконавчий комітет;

 • Генеральний секретаріат;

 • національні центральні бюро;

 • радники (див. дод.Б) [69, с.311]………………………


Додаток И
Приклад оформлення списку використаних джерел
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Арбитражный регламент Европейской Экономической комиссии ООН от 20.01.1966 г. // Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: Книжный мир, 2003. – С.938-948.

  2. Ашера Д. Международный арбитражный суд МТП // Хозяйство и право. – 1996. – №10. – С.162-165.

  3. Боярська З.І. Міжнародне комерційне право. – К.: КНЕУ, 2006. – 196 с.

  4. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж. – СПб.: Сентябрь, 2001. – 354 с.

  5. Винокурова Л.Ф. Практика разрешения споров // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г.Побирченко. – К.: Ин Юре, 2000. – С.22-54.

  6. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. – М.: ЭКСМО, 2005. – 752 с.

  7. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. – М.: Проспект, 1997. – 232 с.

  8. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, Женева, 21.04.1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1964. – №44. – Ст.485.

  9. Захарченко Т.Г. Исполнение в Украине решений международных коммерческих арбитражей // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г.Побирченко. – К.: Ин Юре, 2000. – С.65-74.

  10. Інструкція про проведення виконавчих дій: наказ Міністерства юстиції України №74/5 від 15.12.1999 // www.rada.gov.ua

  11. Конвенция о признании и приведении в исполение иностранных арбитражных решений, Нью-Йорк, 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1960. – №46. – Ст.421.

  12. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества, Москва, 1972 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – №18. – Ст.227.

  13. Международное коммерческое право / Под ред. В.Ф.Попондопуло. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с.

  14. Международное частное право / Под ред. Н.И.Марышевой. – М.: Контракт, Инфра М, 2000. – 532 с.

  15. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г.Побирченко. – К.: Ин Юре, 2000. – 974 с.

  16. Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. – М.: Международные отношения, 1985. – 456 с.

  17. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За ред. А.Довгерта. – К.: Укр. центр правничих студій, 2001. – 334 с.

  18. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международных гражданский процесс. – М.: Изд. дом «Городец», 2004. – 624 с.

  19. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

  20. Петросян Р.А. Применение московской конвенции 1972 г. в современных условиях // Право и арбитражная практика. Вып.1. – М.: ТПП РФ, 1997. – С.22-24.

  21. Попов А.А. Международное частное право. – Х.: Каравелла, 2000. – 244 с.

  22. Про визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 29.11.2001 // www.rada.gov.ua.

  23. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 // Офіційний вісник. – 1999. – №19. – Ст.813.

  24. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України станом на 01.02.2003 р. // www.rada.gov.ua.

  25. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. // ВВР України. – 2005. – №32. – Ст.422………..

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка