9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання
Скачати 111.73 Kb.
Назва9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання
Дата конвертації03.02.2014
Розмір111.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
9 клас
Відповіді
Завдання 1. Тестові завдання.
1-а, 2-г, 3-г, 4-а, 5-в, 6-г, 7-в, 8-г, 9-в, 10-в.
Завдання 2.
Правова держава базується на таких принципах:

 • Джерелом державної влади має бути народ;

 • Поділ державної влади;

 • Верховенство права в усіх сферах суспільного життя;

 • Демонополізація державної влади (чіткій поділ державно-владних повноважень між державними органами);

 • Наявність ефективної правоохоронної системи;

 • Пріоритет прав і свобод людини;

 • Висока правова культура суспільства та особи тощо.

Ознаки соціальної держави:

 • Гарантування соціальної та правової захищеності особи;

 • Забезпечення участі громадян у політичному та економічному житті країни;

 • Легітимність влади;

 • Рівноправність;

 • Наявність політичного плюралізму;

 • Наявність розвиненої системи громадських організацій

(3 моделі: «позитивна держава»(США), власне соціальна (Велика Британія), «держава добробуту» (Нідерланди ).

Різниця: Метою правової держави є забезпечення рівності всіх суб’єктів суспільних відносин перед законом і судом та їх рівноправності. Тобто забезпечення «рівних стартових можливостей». Соціальна держава – зобов’язується забезпечувати кожному громадянину гідні умови існування, соціальний захист, співучасть в управлінні виробництвом, однакові життєві шанси та можливість самореалізації особистості в суспільстві.
Завдання 3. (Правильні відповіді виділені жовтим кольором)

А)Дитиною визнається громадянин України, який не досяг 18 років.

Б)Держава й право виникли в результаті завоювання одних племен іншими згідно з насильницькою теорією.

В)До механізму держави входять державні інституції: державний апарат, державні підприємства, державні установи.

Г)Правовий статус суб'єктів правовідносин характеризується правоздатністю та дієздатністю.

Д) До внутрішніх функцій держави відносяться: господарсько-організаційна, охорони прав свобод громадян, боротьба з міжнародним тероризмом, гарантування національної безпеки країни.

Е) Правонаступництво – це перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта до іншого.
Завдання 4.

4.1.

 1. Вертикальна (єрархічна);

 2. Горизонтальна;

 3. Державно-організаційна

4.2. Систему адміністративно-територіального устрою України складають АРК, області, райони, міста, райони в містах, селища, села.

4.3. Правосвідомість – це один із видів суспільної свідомості, що являє собою зумовлену рівнем розвитку суспільства сукупність уявлень про існуючі та бажані правові явища.

Завдання 5.

^ 5.1. «Піснею зла» називали наклеп. Ст. 32 Конституції України надає нам право на невтручання в особисте життя.

5.2. «...Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану – диспозиція. Н


евиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.» -
санкція.

5.3. Суб’єкти – покупець, продавець, об’єкт – товар, зміст – фактичний і юридичний.

10 клас

Відповіді
Завдання 1.

1-г, 2-г, 3-б, 4-б, 5-б, 6-б, 7-г, 8-б, 9-а, 10-б.

Завдання 2.

Завдання 2. 1.

Колізійні норми – норми, які за наявності протиріччя між окремими НПА за одним і тим же предметом регулювання мають бути застосовані за цих обставин.

Матеріальні норми – норми, які є первинним регулятором суспільних відносин: містить правило, на підставі якого можливе вирішення справи по суті.


Критерії

Колізійні норми

^ Матеріальні норми

1. Структура

Гіпотеза і диспозиція

Гіпотеза і диспозиція і санкція

2. До якої класифікації належить

Спеціалізовані

Субординації в правовому регулюванні

3. Мета

Регулювання суспільних відносин за наявності протиріччя між НПА

Регулювання суспільних відносин

4. Галузі права, в яких застосовуються ці норми

В основному: міжнародне приватне право

Конституційне, цивільне, кримінальне тощо


Завдання 2. 2.

Адміністративний примус — це метод державного управління, що полягає у вольовому впливі уповноважених державних органів на свідомість і поведінку суб'єктів адміністративних правовідносин з метою спонукання їх де додержання правових норм і виконання покладених на них обов'язків.

^ Адміністративне стягнення — це заходи примусу, що застосовуються уповноваженими органами від імені держави до осіб, винних у вчиненні адміністративного правопорушення.

^ Загальні риси:

І адміністративний примус, і адміністративне стягнення використо­вуються при здійсненні державного управління, підстави і порядок їх застосування регламентуються адміністративним законодавством.

Відмінні риси:


Критерії

Адміністративний примус

^ Адміністративне стягнення

1

2

3

1. До кого застосовуються

До всіх осіб, які є суб’єктами адміністративних пра­вовідносин, якщо метод переконання не спрацьовує

Лише до осіб, які є суб'єктом адмі­ністративних правопорушень


2. Мета застосування

Спонукання учасників ад­міністративних правовід­носин до дотримання пра­вових норм і виконання покладених на них обов'язків Як правило, органами ви­конавчої влади безпосеред­ньо і лише в окремих ви­падках — судом Як правило, органами ви­конавчої влади безпосеред­ньо і лише в окремих ви­падках — судом


Застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністратив­не правопорушення, в дусі додер­жання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобі­гання вчиненню нових правопору­шень як самим правопорушником, так і іншими особами


3. Ким застосовуються

Як правило, органами ви­конавчої влади безпосеред­ньо і лише в окремих ви­падках — судомУповноваженими органами від імені держави


4. Види та заходи

До заходів адміністратив­ного примусу належать ад­міністративні стягнення (штраф, арешт тощо), за­ходи адміністративного припинення (затримання правопорушника), адміні­стративно-запобіжні захо­ди (перевірка паспортного режиму, направлення на примусове медичне обсте­ження тощо)Види адміністративних стягнень:

 1. попередження;

 2. штраф;

 3. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміні­стративного правопорушення;

 4. конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосе­реднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержа­них внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

 5. позбавлення спеціального пра­ва, наданого цьому громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

 6. виправні роботи;

 7. адміністративний арешт.

До окремих категорій осіб можуть застосовуватися й інші адміністра­тивні стягненняЗавдання 3.

А) договір доручення – це договір, згідно з яким повірений зобов’язується виконати від імені й за рахунок довірителя певні юридичні дії.

Б) екологічна експертиза – це науково-практичні дослідження, спрямовані на аналіз та оцінку проектно-технічної документації та діючих об’єктів на предмет їх відповідності вимогам екологічного законодавства.

В) ознаками індивідуально-правового акта є те, що він:

 1. Приймається на основі нормативного акту;

 2. Поширює норму права на конкретну юридичну ситуацію;

 3. Має однократне значення;

 4. Адресується чітко визначеним суб’єктам;

 5. Може бути оскарженим заінтересованими особами.Завдання 4. Невірні відповіді виділені червоним, правильні доповнені зеленим

Вищим (єдиним)органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Строк повноважень Верховної Ради України становить чотири (п’ять ) роки.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою

2) неможливості виконання обов’язків народного депутата за станом здоров’я (набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього)

3) визнання його судом обмежено дієздатним, недієздатним або безвісно відсутнім

4) в разі неучасті його в засіданнях чергової сесії Верховної ради України протягом більше 30 днів

5) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), виключення або виходу народного депутата України із складу такої фракції.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом шестидесяти (одного місяця)днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.


^ Завдання 5. Задача.

ЦК України (Ст.1261, ч.1 ст.1266, ч.5 ст.1275)

Майно подружжя Дрозденко (старших ) набуте у шлюбі є спільною сумісною власністю.

Будучи дієздатною особою Дрозденко(старший) має право скласти заповіт щодо належного йому майна.

Будучи дієздатною особою онук мав право відмовитись від спадкового майна на користь бабусі, яка стала власником всього спільного сумісного майна подружжя.

Відмова від прийняття спадщини за заповітом не позбавляє право на спадщину за законом. Тобто онук, відмовившись від спадщина за заповітом діда не позбавляється права на спадщину після смерті матері та бабусі.

Після смерті доньки Дрозденко (матері хлопця) за відсутності заповіту до спадщини за законом закликалися її мати (старша Дрозденко), чоловік та син, які отримали спадщину в рівних долях.

Оскільки старша Дрозденко померла раніше, ніж вступила в права на спадщину, то її частка переходить до її спадкоємців. Відповідно до положень ЦК України за правом представлення спадкоємцем старшої Дрозденко є її онук, який отримує все майно за бабусею.

Таким чином, чоловік успадковує частку за дружиною, а його син (онук Дрозденко) – частку за матір’ю та всю спадщину за бабусею.

11 клас
Відповіді
Завдання 1.

1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-г, 6-г, 7-б, 8-д, 9-б, 10-г.

Завдання 2

Завдання 2 А.

Авторське право - це сукупність правових норм, які регулюють підстави виникнення, зміни та припинення, а також порядок і способи здійснення, захисту виключних та особистих немайнових прав на твори літератури, науки і мистецтва.

Суміжне право – сукупність правових норм, які регулюють підстави виникнення, зміни і припинення, а також порядок і способи здійснення і захисту виключних, а також особистих немайнових прав на результати виконавської діяльності, звукозапису, відеозапису, на ефірне та кабельне передання.

^ Критерії відмінностей: суб’єкти (авторське право - творці та автори, роботодавці замовники, спадкоємці, правонаступники; суміжне право – виконавці, укладачі, організації мовлення), об’єкти (авторське право - твори літератури, науки, мистецтва; суміжне право - результати виконавської діяльності, звукозапису, відеозапису, на ефірне та кабельне передання ), строки(в авторському праві – все життя автора та 70 років після його смерті; суміжне право – все життя виконавця та 50 років після смерті), порядок виникнення( авторське право – оприлюднення або набуття матеріальної форми; суміжне право – виконання).

Завдання 2 Б.

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Податок — це обов’язкові відрахування від прибутків фізичних і юридичних осіб до бюджету держави.

^ Загальні риси: Належать до фінансового права.

Відмінні риси: Критерії (НПА, що врегульовує ці відносини, система, принципи, джерела).

Бюджет (Бюджетний кодекс. Державний бюджет і місцеві бюджети. Єдність, збалансованість, самостійність кожного бюджету, повнота, ефективність, субсідіарність тощо. Податки з фізичних і юридичних осіб, платежі господарських організацій).
Податок ( Закон України «Про систему оподаткування».Система оподаткування: податки, збори.

Обов’язковість, рівнозначність, пропорційність, рівність, справедливість. Доходи фізичних і юри­дичних осіб).
Завдання 3.

А) майнові спори, пов’язані із земельними відносинами(включаючи спори про відшкодування збитків і визначення їх розмірів); спори, що виникають через право власності на житловий будинок та будівлю; спори про розмежування земель населених пунктів; спори з приводу суміжного землекористування (межові спори).

Б) Недоговірними зобов’язаннями є: публічна обіцянка винагороди; вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення; рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи; створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи; відшкодування шкоди; набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

В) один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Завдання 4. Невірні відповіді виділені червоним, кольором.

1.Працедавцем колективний – (роботодавцем трудовий).

2.Обов’язково – (не обов’язково).

3.На строк до трьох років – (безстроковий, на визначений строк або на час виконання певної роботи).

4.Трудовим договором –(з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором).

5.З моменту видання наказу – (працівника фактично було допущено до роботи).

6.41 – (40 годин).

7.За три дні – (на вимогу працівника).

8.Трудовим кодексом – (Кодекс законів про працю України).

9. Прогулу (4 години) - (3 години)

10. Адміністративного правопорушення – (дисциплінарного правопорушення).
Завдання 5.

Ст.1178, 1193, 1199 ЦК України

За шкоду, заподіяну малолітньою особою, несуть відповідальність її батьки або особи, що їх замінюють, а також навчальний заклад, під наглядом якого знаходилась малолітня особа. Оскільки Олесь перебував в школі, заподіяв шкоду на перерві, мається позитивна характеристика його поведінки, крім того, школа винесла догану класному керівникові за вчинення дисциплінарного стягнення, то до відповідальності має закликатися навчальний заклад. Тому, суд апеляційної інстанції має винести рішення, про зняття відповідальності з батьків Олеся, та покладання відповідальності в повному обсязі на навчальний заклад.

Схожі:

9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconВідкриті тестові завдання завдання з розгорнутою відповіддю
Завдання потребують досить стислої, але все ж розгорнутої відповіді, яка може складатися як з кількох слів, так І з кількох речень....
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconКонтрольна робота №1. Дієслово
...
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconКлас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається...
Навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається...
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання icon8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4...
Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з географії (2009р.) ІІ етап (7 клас) Тестові завдання
Як називається картографічне зображення, якщо вулиця завдовжки 20м на ньому має довжину 10см
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання icon8 клас. Тестові завдання по темі “Кількість речовини”
Вкажіть масу 5моль речовини, формула якої Zn3N2 : а 395г б 1115г в 223г г 44,6г д 220г
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconТестові завдання Прочитай, подумай І відміть правильні відповіді
Вид естрадної музики, який виник в другій половині 20 ст., який включає в себе елементи фольклору та електроні ефекти в звучанні...
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання icon11 клас. Узагальнення знань по темі “ Вуглеводи” Тестові завдання
Чим за будовою відрізняється крохмаль від целюлози? Як це впливає на їхні властивості? Що є якісною реакцією на крохмаль?
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconНатуральні числа. Відрізок
Завдання початкового та середнього рівнів навчальних досягнень учнів подані у тестовій формі. Цінність таких завдань полягає у тому,...
9 клас Відповіді Завдання Тестові завдання iconКонтрольна робота №6 (тестові завдання) Фонетика Графіка Орфографія Орфоепія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка