Опорний конспект лекції
Скачати 153.09 Kb.
НазваОпорний конспект лекції
Дата конвертації18.03.2013
Розмір153.09 Kb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Право > Конспект
ТЕМА 8
Макроекономічна політика у відкритій економіці
Програмна анотацiя
Свiтове господарство i нацiональна економiка. Форми мiжнародних економiчних

вiдносин.

Вивiз капiталу як ведуча форма мiжнародних економiчних вiдносин.

Мiжнародна торгiвля: роль, структура, особливостi. Платiжний баланс. Торговий дефiцит.

Валютна система. Конвертованiсть валюти. Валютний курс: фактори, якi впливають на його змiну. Способи впливу на валютний курс. Мiжнародна валютно-кредитна система.ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ^ Свiтове - це багатогалузева глобальна економiка, яка пов’язує

господарство нацiональнi господарства в єдину систему

обмiном економiчної дiяльностi,

мiжнародним подiлом працi (МПП).
Мiжнароднi економiчнi вiдносини (МЕВ) iснують у таких формах:
Мiжнародна Мiжнароднi

торгiвля валютнi вiдносини

Форми МЕВ

Вивiз капiталу і Мiжнародна трудова

мiжнародний мiграцiя

кредит

Мiжнародне науково-технiчне

i виробниче спiвробiтництво

Одна з важливих тенденцiй формування i розвитку свiтового господарства - зростання процесiв iнтернацiоналiзацiї. Основу цього процесу складає iнтернацiоналiзацiя виробництва i капiталу.
вихiд вiдтворювального обмеженiсть ресурсiв

процесу за нацiональнi окремих країн для

кордони i розширення самостiйного проведення

мiсткостi ринку, опти- фундаментальних

мальний розмiр якого дослiджень в умовах

не менш 250-300 млн. НТР

чоловiкПричини посилення

iнтернацiонального фактора

у вiдтворювальному процесi


необхiднiсть включення зростаючий обмiн напiв-

всiх факторiв вироб- фабрикатами, деталями,

ництва нацiональних вузлами в рамках мiж-

держав в свiтовий рух i народної спецiалiзацiї i

мiжнародний подiл кооперацiї виробництва

працiФорми iнтернацiоналiзацiї виробництва


iнтеграцiйна транснацiональна
об’єднання спочатку ринкiв, процес взаємопереплетення

а згодом i виробництв двох економiк рiзних держав,

або декiлькох держав в зону завдяки тому, що корпорацiї

вiльної торгівлi i будують i купують пiдпри-

пiдприємництва. ємства в iнших країнах, засновують в них свої фiлiї,

^ ТНК - це пiдприємство:


яке розпоряджається дочiрніми компанiями в двох або декiлькох країнах, незалежно вiд юридичної форми та сфери дiяльностi цих компанiй;

має таку систему прийняття рiшень, яка дозволяє здiйснювати узгоджену полiтику i загальну стратегiю з одного або декiлькох центрiв;

при цьому дочірнi компанiї так пов’язані мiж собою через вiдносини власностi чи iншим шляхом, що кожна з них може чинити вплив на дiяльнiсть інших компанiй, мати доступ до знань, ресурсiв i дiлити вiдповiдальнiсть з ними.

Сучаснi взаємозв’язки в рамках мiжнародного подiлу працi (МПП) характеризуються асиметричнiстю.Вони бiльш вираженi у вiдносинах мiж високорозвиненими державами i державами, якi розвиваються; схiдноєвропейськими країнами i країнами з розвиненою економiкою; i в меншiй мiрi вони виявляються в iнтернацiональних зв’язках країн з приблизно однаковим економiчним i науково-технiчним потенцiалом.Вивiз капiталу - вилучення частини капiталу з процесу нацiонального обiгу i включення у виробничий процес або в обiг у рiзних формах в iнших країнах.
^ Мета вивозу капіталу - отримати бiльш високу норму прибутку за рахунок переваг, пов’язаних з використанням інтернаціонального фактору виробництва порiвняно з нацiональними умовами господарювання.
^ ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ВИВОЗУ КАПІТАЛУ


 1. Зростання масштабiв експорту виробничого капiталу;
 1. Вивiз капiталу почав здійснюватись переважно мiж високорозвиненими державами;
 1. На початку 70-х років зростає роль країн, що розвиваються, як експортерiв капiталу (Саудівська Аравiя, Об’єднанi Арабськi Емiрати, Мексика, Венесуела та iн.);
 1. Вивiз капiталу виявився формою включення країн, що розвиваються, в МПП в галузях електронiки, машинобудування, науки, iнформатики i перетворення їх в свiтових лiдерiв за рядом напрямкiв сучасного свiтового виробництва (Пiвденна Корея, Сiнгапур, Малайзiя);
 1. Змiна галузевої структури вивозу капiталу - зростання темпiв прямих iноземних iнвестицiй в сферi найновiших технологiй i обслуговування; .

 2. В останнi десятирiччя вивiз капiталу склав умови для iнтенсивного розвитку транснацiональної форми iнтернацiоналiзацiї виробництва;
МІЖНАРОДНА - форма мiжнародних економiчних

ТОРГІВЛЯ вiдносин за посередництвом експорту

і iмпорту товарiв та послуг, яка базується на МПП.нерівномiрнiсть в розподiлі i забезпеченостi

економiчними ресурсами рiзних країн

ПРИЧИНИ

ефективне виробництво рiзноманiтних технологiй або комбiнацiї ресурсiвОбсяг мiжнародної торгiвлi характеризується динамiкою показникiв експорту, iмпорту товарiв та послуг i чистого експорту, їх вiдношенням до валового нацiонального продукту.
^ МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 1. Переборює обмеженiсть нацiональної ресурсної бази.

 2. Розширює мiсткiсть внутрiшнього ринку i встановлює зв’язки нацiонального ринку iз свiтовим.

 3. Забезпечує одержання додаткового доходу за рахунок рiзницi нацiональних i iнтернацiональних витрат виробництва.

 4. Розширює масштаби виробництва, обмеженi кривою виробничих можливостей. Засiб розвитку спецiалiзацiї країни, зростання продуктивностi використання ресурсiв, збiльшенню обсягiв виробництва.
Вiдповiдно до принципу порiвняльних переваг, який був запропонований Д. Рiкардо в 1817 р., сукупний обсяг продукцiї стане максимальним тодi, коли кожний товар буде вироблятись тiєю країною, в якiй нижчі витрати.
Вiльна торгiвля, яка базується на принципi порiвняльних переваг, дає можливiсть свiтовiй економiцi досягти бiльш ефективного розмiщення ресурсiв i бiльш високого рiвня матерiального добробуту.
Протекцiонiстська політика, націлена за допомогою мит або адмiнiстративного регулювання торгiвлi на захист однiєї або декiлькох галузей вiд iноземної

конкуренцiї, зменшує або зводить до нічого вигоди вiд спецiалiзацiї.
ПРОТЕКЦIОНIСТСЬКI ЗАХОДИ


Тарифи Нетарифнi бар’єри
ТАРИФИ визначають розмiр КВОТУВАННЯ iмпорту -

державних грошових зборiв експорту - встановлення квот

з товарiв, цiнностей i майна, на ввiз або вивiз товарiв в

якi перетинають кордони в кiлькiсному або

країни, тобто мито. вартiсному вираженнi.
^ АДВАЛАРНЕ МИТО - ДОБРОВІЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ

фiксований вiдсоток з ЕКСПОРТУ - зобов’язання обме-

цiни товару. жити або не розширювати обcяг експорту.

ОСОБЛИВЕ МИТО -

тверда ставка за СКЛАДНА МИТНА

встановлену одиницю ПРОЦЕДУРА

товару (вага, обсяг, i т.д.).

ТЕХНІЧНІ І САНІ-

СКЛАДНЕ МИТО - ТАРНІ СТАНДАРТИ

одночасне вилучення

адваларного i ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

особливого мита. ІМПОРТУ ТОВАРІВ

ПРИЧИНИ ВІДРОДЖЕННЯ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ


 • лiбералiзацiя торгiвлi;

 • посилення конкурентоспроможностi iноземних фiрм у нацiональнiй економiцi;

 • перевищення iмпорту над експортом i збереження стiйкого торгового дефiциту в окремих країнах.


Важливим поняттям, яке вiдображає поточне зовнiшньо-економiчне положення, є платiжний баланс.
ПЛАТІЖНИЙ - це статистичний звіт, поданий у формі

БАЛАНС (ZB) бухгалтерських рахунків, про торгові та

фінансові угоди економічних суб’єктів країни з закордоном за певний період часу, як правило за рік.
У платіжному балансі виділяють чотири балансових рахунки.

Структура платіжного балансу
^ Рахунок Креди (над- Дебет Сальдо платіжного ходження (витрати

балансу грошей) грошей)

1. Торговий Виручка від Витрати на

баланс експорту імпорт товарів

товарів

2. Баланс послуг Виручка від Оплата послуг,

надання послуг отриманих від

закордону закордону

3. Баланс Перекази закор Перекази від NE (чистий

переказів донним суб’єк- закордонних експорт)

Поточні там суб’єктів

операції(1+2+3)

4. Операції з Імпорт капіталу Експорт NKE (чистий

капіталом капіталу експорт

капіталу)

5. Валютні резерви Збільшення ва- Збільшення ва- R(сальдо ра-

Національного лютних резервів лютних резер- хунку валют-

банку закордону вів країни них резервів
Якщо ^ NKE > 0, то країна має чистий відтік капіталів, а при NKE < 0 - чистий приплив капіталів.
Дефіцит платіжного балансу означає, що населення країни в даному періоді заплатило іноземціям більше (оплата імпорту благ + експорт капіталу), ніж отримало від них (виручка від експорту благ + імпорт капіталу).
Дефіцит платіжного балансу (ZB < 0)означає, що іноземці мають певну суму грошей, яка дорівнює величині дефіциту платіжного балансу даної країни. Ці гроші будуть пред’явлені в Національний банк країни для обміну на девізи (іноземні валюти), що приведе до скорочення валютних резервів Національного банку.

Як ZB > 0, то валютні резерви Національного банку зростають.
Скорочення офiцiйних Масштаби дефiциту

резервiв показує платiжного балансуЗростання офiцiйних Величину активного

резервiв показує сальдо

платiжного балансу

Зовнiшньоекономiчнi звязки мiж країнами обумовлюють необхiднiсть в обмiнi їх нацiональних валют.
^ НАЦIОНАЛЬНА ВАЛЮТА РЕЗЕРВНА ВАЛЮТА - нацiональнi грошово-

- грошова одиниця даної кредитнi кошти провідних

країни, яка використовується країн, якi використовуються

в мiжнародних розрахунках для розрахункiв зов-

з iншими країнами. нiшньоекономiчних опера- цiй, iноземних iнвестицiй, при визначеннi цiн.
^ ЗАМКНУТА ВАЛЮТА ВІЛЬНО

- нацiональна валюта, яка КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА

функцiонує тiльки в межах - валюта, яка вiльно i

однiєї країни i не обмiнюється необмежено обмiнюється на

на другi iноземнi валюти. iншi iноземнi валюти.
^ КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ

- спроможнiсть нацiональної грошової

одиницi вiльно використовуватись в

мiжнародному платiжному обiгу для

здійснення рiзних мiжнародних розрахункiв.ПОВНА ОБМЕЖЕНА

КОНВЕРТО- КОНВЕРТОВАНІСТЬ

ВАНІСТЬ

- вiдсутнiсть будь-яких ^ ЗОВНІШНЯ ВНУТРІШНЯ-

валютних обмежень - вiльне викорис- достатньо вiльна

для фiзичних i юридич- тання валюти тiльки купiвля-продаж

них осіб (вiтчизняних i iноземними фiзичними iноземної валюти

iноземних) i вільне ви- або юридичними осо- для юридичних i

користання валюти в бами тiльки в поточних фiзичних осіб

усiх видах мiжнародних або в зовнiшньоторго- даної країни.

операцiй. вельних розрахунках.
Обмiн валют i розрахунки мiж державами здiйснюються на пiдставi валютного курсу.
^ ВАЛЮТНИЙ КУРС - цiна грошової одиницi даної нацiональної валюти, виражена в грошових одиницях валюти iншої країни.ВАЛЮТНИЙ - законодавчо встановлене вiдношення

ПАРИТЕТ мiж двома валютами, яке є основою валютного курсу.
Існує два протилежних варiанти систем валютних курсiв:

^ 1.Система фiксованих валютних курсiв, яка припускає втручання держави в їх змiни.

2.Система гнучких (плаваючих) валютних курсiв, при якiй курс обмiну нацiональної валюти визначається попитом i пропозицiєю.
ФАКТОРИ, ЯКI ВИЗНАЧАЮТЬ ВАЛЮТНИЙ КУРС.
економiчнi цiни, процентнi

подiї: ставки ВАЛЮТНИЙ

змiна попиту; попит i

змiна пропозицiя

продуктивностi; iноземних валют

державна, полiтичнi i пси-

фiнансова, хологiчнi фактори; КУРС

i грошова очiкування

полiтика

Заходи щодо регулювання валютного ринку спонукають його здiйснювати девальвацiю або ревальвацiю своїх нацiональних валют.
Девальвацiя - цiлеспрямованi дiї уряду на зниження обмiнного курсу валюти своєї країни.

Ревальвацiя - дiї уряду, спрямованi на пiдвищення обмiнного курсу нацiональної валюти.

Девальвацiя означає, що товари країни стають на мiжнародному ринку дешевше, оскільки інші країни заплатять за них менше валюти. Товари, купленi за кордоном, стають дорожчими, що веде до зниження iмпорту (зниження внутрiшнього попиту на імпортні товари).
Корегування нацiонального валютного курсу можна здiйснювати також за допомогою валютної iнтервенцiї.
ВАЛЮТНА - вплив на курс нацiональної валюти

ІНТЕРВЕНЦІЯ шляхом купiвлi-продажу iноземної валюти.
^ МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-КРЕДИТНА СИСТЕМА являє собою сукупність правил, законiв, установ, якi регулюють дiяльнiсть центральних емiсiйних банкiв на зовнiшнiх валютних ринках.
Мiжнародна валютно-кредитна система в своєму розвитку пройшла три основні фази, якi поданi у табл. 11.1.
Таблиця №11.2

ЕТАПИ РОЗВИТКУ

ОСНОВИ

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

Золотий стандарт (існував з 1821 р.)

Фіксовані валютні курси на основі золотого паритету для кожної валюти

 1. Збереження стійких валютних курсів.

 2. Забезпечення стабільності зовнішньої і внутрішньої економічної політики.

 3. Сприятливі умови для розвитку міжнародної торгівлі.

 4. Стабільність внутрішніх цін.

 1. Залежність грошової маси в обігу у світі від видобування і виробництва золота.

 2. Неможливість проведення незалежної національної грошово-кредитної політики.

Бреттон-Вудська валютна система (існувала з 1944 р.)

Фіксація обмінних курсів на основі валютних паритетів.

1.Спроба збільшити гнучкість регулювання валютних курсів шляхом зменшення ролі золота.

 1. Обмеження відхилень валютних курсів від офіційних паритетів за допомогою валютних інвестицій.

 2. Створення Міжнародного валютного фонду, який відіграє важливу роль в міжнародних фінансах до теперішнього часу.
1. Практика довільних коригувань валютних курсів.

 1. Незацікавленність урядових органів в своєчасному коригуванні валютних курсів.

 2. Неможливість забезпечення необхідного рівня міжнародної ліквідності.
Ямайська валютна система. (існує з 1976 р. до нашого часу)

Система коригуван-ня плаваючих курсів


1. Система дозволяє забезпечити довгострокову гнучкість валютним курсам, необхідну для вирівнювання платіжних балансів і короткострокову стабільність для стимулювання міжнародної торгівлі і фінансів.

 1. Відмова від фіксованих валютних курсів означає відмову від механізмів стримування інфляції.

 2. Непостійність і різка мінливість валютних курсів при введенні режимів «вільного плавання.»

НЕОБХІДНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНВЕРТОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ


 • Припинення кредитної емiсiї паперових грошей, не забезпечених товарами та послугами.

 • Максимальне скорочення вiйськових витрат, неефективного капiтального будiвництва, вiдмова вiд фiнансових iн`єкцiй на пiдтримку збиткових пiдприємств.

 • Обмеження соцiальних програм, не забезпечених грошовими та iншими ресурсами.

 • Стимулювання виробництва товарної маси i послуг, спроможних протистояти зростаючiй грошовiй масi в обiгу.

 • Послiдовне проведення лiнiї на стабiлiзацiю i укрiплення Національним банком валютного курсу гривні за допомогою твердої кредитно-грошової полiтики, введення заходiв режиму обмеженої конвертованостi гривні, мобiлiзацiї внутрiшнiх i зовнiшнiх валютних ресурсiв, iнтервенцiї на валютному ринку.

 • Отримання на пiльгових умовах допомоги вiд МВФ i великих банкiв “сiмки” високорозвинених держав.

 • Широке залучення iноземного капiталу в економiку України.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.Перерахуйте фактори, які викликають посилення інтернаціоналізації виробництва в сучасних умовах і її основні форми.

2.Які форми інтернаціоналізації виробництва ви можете назвати? Дайте їм характеристику.

3.Як пов'язані вивіз капіталу і інтернаціоналізація виробництва?

4.Що являє собою принцип порівняльних переваг?

5.Що ви розумієте під "нетарифними бар'єрами"? Які їхні функції в державній протекційній політиці?

6.Для чого потрібні офіційні резерви іноземної валюти?

7.Чим обумовлюється курс валюти в системі плаваючих валютних курсів?

а)розміром золотого запасу країни;

б)рівнем національного доходу;

в)попитом і пропозицією іноземних валют.

8.Які заходи може здійснити уряд з метою впливу на курс національної валюти?

9.Проаналізуйте альтернативні системи валютних курсів. Які переваги і недоліки кожної із систем Ви бачите ? Як можна вирішити проблему дефіциту платіжного балансу в умовах:

а)золотого стандарту;

б)Бреттон-Вудської системи;

в)вільно плаваючих курсів.
ЗАВДАННЯ
1. Виберіть правильну відповідь:

Активне сальдо платіжного балансу зросте, якщо в країні:

а)знизяться реальні процентні ставки;

б)зростуть темпи інфляції;

в)зростуть темпи економічного зростання;

г)правильних відповідей немає.

Поясніть свою відповідь.
2.Якщо при режимі фіксованих валютних курсів рівень інфляції в Україні буде вищим ніж у інших країнах, то як це вплине на український імпорт та експорт?
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ

ВАЛЮТНА СИСТЕМА

ВАЛЮТНИЙ КУРС

ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА

ВИВІЗ КАПІТАЛУ

ДЕВАЛЬВАЦІЯ ВАЛЮТИ

ІМПОРТНІ КВОТИ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І КАПІТАЛУ

КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ

МІГРАЦІЙНЕ САЛЬДО

МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА

НЕТАРИФНІ БАР'ЄРИ

ОБМЕЖЕНА КОНВЕРТОВАНІСТЬ

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ПОВНА КОНВЕРТОВАНІСТЬ МИТА

ПРИНЦИП ПОРІВНЯНИХ ПЕРЕВАГ

РЕВАЛЬВАЦІЯ ВАЛЮТИ

РЕЗЕРВНА ВАЛЮТА

СВІТОВА ТОРГІВЛЯ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Схожі:

Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
Фіскальна політика це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит. Крива сукупного попиту аd. Мультиплікатор....
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекції
...
Опорний конспект лекції iconДніпропетровськ
Харакоз Л. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Опорний конспект лекції iconТема: сутність та основи організації митної справи в україні
Скласти опорний конспект по структурі та основним поняттям Митного кодексу України
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекцій з дисципліни Університетська освіта для спеціальності 030508 „Фінанси”
Принципи та методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі
Опорний конспект лекції iconОпорний конспект лекцій зміст teмa Загальні відомості про сировину,...
Сировина для текстильної промисловості І текстильні матеріали промислового призчачення
Опорний конспект лекції iconТема уроку: Перпендикуляр І похила
Планіметричний матеріал : перпендикуляр І похила до прямої, проведених із однієї точки. Опорний конспект
Опорний конспект лекції iconКонспект лекції інфляція
Крива Лаффера для інфляційного податку. Наслідки інфляції та протиінфляційні заходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка