"Затверджено" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу
Скачати 136.35 Kb.
Назва"Затверджено" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу
Дата конвертації03.02.2014
Розмір136.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

"Затверджено"

Директор Державного професійно-технічного навчального закладу


"Харківське вище професійне

училище будівництва"


______________ І.М.Сорокін
« 04 » січня 2011 р.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУдо Державного професійно-технічного навчального закладу

«Харківське вище професійне училище будівництва»
1. Загальна частина
1.1. Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – Типові правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування.

1.2. До Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське вище професійне училище будівництва" приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 (1380-2003-п) "Про ліцензування освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське вище професійне училище будівництва", яке має ліцензію на первинну професійну підготовку, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними

показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське вище професійне училище будівництва"(далі – ДПТНЗ «ХВПУБ») здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".
2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ДПТНЗ «ХВПУБ»здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «ХВПУБ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «ХВПУБ» розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.

2.4. Приймальна комісія:

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «ХВПУБ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «ХВПУБ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлю-вати:

 • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

 • форми та ступневість навчання;

 • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

 • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

 • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.


^ Перелік професій:
з/п.


Код за державним класифіка-тором України

Назва професії

^ Вимоги до освітнього рівня вступників

Обсяг прийому

Термін навчання

Освітньо –кваліфіка-ційні

рівні

1

2

3

4

5

6

7

1

7122

7133

муляр

штукатур

11 класів

30 чол.

10 міс.

3 розряд

2 розряд

2

7133

штукатур

9 класів

30 чол.

2 роки

4 розряд

7132

лицювальник-плиточник

4 розряд

3

7133

7132

7141

штукатур

9 класів4 розряд

лицювальник-плиточник

30 чол.

3 роки

3 розряд

маляр2 розряд

штукатур

лицювальник-плиточник

маляр

9 класів

30 чол.

2 роки

4 розряд

3 розряд

2 розряд
7124

столяр будівельний


3 розряд

4

7124

тесляр

9 класів

60 чол.

3 роки

3 розряд
7132

паркетник


2 розряд

5

5122

7412

кухар

кондитер

9 класів

60 чол.

3 роки

4 розряд

3 розряд

11 класів

30 чол.

1,5 року

3 розряд

3 розряд

6

5123

5123

офіціант

бармен

11 класів

60 чол.

10 міс.

3 розряд

4 розряд

7

7129

монтажник гіпсокартонних конструкцій

11 класів


30 чол.

1,5 року

(ІІ ступінь)

4 розряд

3 розряд

7133

штукатур

2 роки

(ІІІ ступінь)

5 розряд

5 розряд

8

7133

7132

штукатур

лицювальник-плиточник

11 класів

30 чол.

1,5 року

(ІІ ступінь)

4 розряд

3 розряд

2 року

(ІІІ ступінь)

5 розряд

4 розряд

9

7122

муляр (підготовка іноземних громадян)

9 класів

75 чол.

10 міс.

4 розряд

10

7132

лицювальник-плиточник

(підготовка іноземних громадян)

9 класів

75 чол.

10 міс.

4 розряд

11

7133

штукатур,


11 класів

30 чол.

1,5 року

(ІІ ступінь)

3 розряд

4 розряд

7129

монтажник систем утеплення будівель

2 роки

(ІІІ ступінь)

3 розряд

5 розряд


2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до професійно-технічного навчального закладу ДПТНЗ «ХВПУБ».
3. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ «ХВПУБ» із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у ДПТНЗ «ХВПУБ») (оригінал або його завірену копію);

 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри фотокарток);

 • довідку з місця мешкання і про склад сім'ї;

 • довідку про ідентифікаційний код;

 • характеристику.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.
4. Умови прийому
4.1. Прийом до ДПТНЗ «ХВПУБ» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.

4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Вступні випробування проводяться шляхом порівняння і аналізу середнього балу успішності із додатків до свідоцтва та атестатів про освіту, а також з вступниками можуть проводитись співбесіди, тестування, вступні іспити.

4.4. Учні ДПТНЗ «ХВПУБ», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 (z0442-00),зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 42/4663.

На третій (вищий)ступінь професійно-технічної освіти зараховуються учні, які:

 • з предметів загальноосвітньої підготовки не мають оцінок І рівня;

 • з предметів професіно-теоретичної та професійно-практичної підготовки мають оцінки ІІІ-ІV рівнів;

 • після завершення навчання на другому ступені мають найвищий рівень кваліфікації з відповідної професії;

 • мають зразкову поведінку та виконують правила внутрішнього розпорядку училища;

 • приймають активну участь у створенні матеріально-технічної бази та громадському житті училища.

4.5. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до ДПТНЗ «ХВПУБ» шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору.

4.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Прийом документів від вступників починається з 04.01.2011 р. і

завершується 20.08.2011 р.
5. Зарахування
5.1. Зараховуються до Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське вище професійне училище будівництва" без вступних випробувань:

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ДПТНЗ «ХВПУБ»на третій ступінь навчання за відповідними професіями (спеціальностями).

5.2. Зараховуються на другий і третій ступені навчання поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 • інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12);

 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДПТНЗ «ХВПУБ» за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. Приймальна комісія розглядає заяву і приймає рішення щодо зарахування на навчання.

5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Типових правил прийому.

5.7. Зарахування до ДПТНЗ «ХВПУБ» здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до ДПТНЗ «ХВПУБ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

5.9. При прийомі на навчання з професій, по яким проводиться конкурсний відбір, батьки учнів можуть надати благодійну допомогу ДПТНЗ «ХВПУБ» у вигляді грошей, будівельних матеріалів, засобів навчання, інструменту, спецодягу та інше. (Підстава: рішення педагогічної ради училища протокол №3 від 19.01.2011 р.).
6. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДПТНЗ «ХВПУБ». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДПТНЗ «ХВПУБ» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДПТНЗ «ХВПУБ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське вище професійне училище будівництва" здійснюється Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

6.6. Правила прийому в Державне професійно-технічний навчальний заклад "Харківське вище професійне училища будівництва" розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України", затверджених наказом Міністра освіти і науки України за № 441 від 06.06.2006р.

Схожі:

\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconПравила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу...
До професійно-технічного навчального закладу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в...
\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconДиректор Державного професійно-технічного навчального закладу "Криворізький...

\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconДиректор Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське...

\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconДиректор Державного професійно-технічного навчального закладу "Харківське...

\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconЗатверджую
До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються...
\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconПравила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу...
Типових правил до професійно-технічних навчальних закладів України (затв. Наказом Міністерства освіти І науки України від 14. 05....
\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconРічний план закупівель на 2014 рік Державного професійно-технічного навчального закладу
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconОсвітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconОсвітньо-кваліфікащйна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

\"Затверджено\" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу iconТипова програма комплексної перевірки професійно-технічного навчального...
Розділ І. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності суб’єкта професійно-технічної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка