Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка10/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
^

Старша школаОсновними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі

є:
розширення математичного апарату, засвоєного в основній

школі;
розширення і систематизація загальних відомостей про функції,

вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач;

розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;
вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових

уявлень і уяви;
розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;
розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент

загальнолюдської культури, про застосування її в практичній

діяльності, різних галузях науки.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Вирази
Узагальнення поняття степеня. Уявлення про степінь з

раціональним показником і

Логарифм. логарифм числа.
Перетворення степеневих, Знання основних відомостей про

тригонометричних, степінь і логарифм.

ірраціональних, показникових,

логарифмічних виразів Уміння перетворювати

степеневі, тригонометричні,

ірраціональні, показникові,

логарифмічні вирази
Рівняння і нерівності
Тригонометричні, Уявлення про трансцендентні

ірраціональні, показникові, рівняння і нерівності.

логарифмічні рівняння.

Знання основних відомостей про

Показникові і логарифмічні тригонометричне,

нерівності ірраціональне, показникове,

логарифмічне рівняння та

системи таких рівнянь.
Уміння розв'язувати прості

рівняння і нерівності

зазначених видів, та їх

нескладні системи

Функції
Числова функція
Тригонометричні, степеневі, Уявлення про функцію як

показникові, логарифмічні математичну модель залежності

функції. між змінними будь-якої

природи; про неперервність

Неперервність функції. функції.

Похідна та інтеграл.

Знання про зазначені в змісті

Застосування похідної і види функцій; основних

визначеного інтеграла відомостей про похідну та

інтеграл; формул похідних

основних функцій.
Уміння будувати графіки

функцій, характеризувати за

графіками їх властивості;

знаходити похідні, інтеграли;

застосовувати похідну та

визначений інтеграл до

розв'язування задач

прикладного змісту
Елементи комбінаторики
Сполуки без повторень: Уявлення про перестановки,

перестановки, розміщення, розміщення, комбінації.

комбінації

Знання формул для обчислення

кількості кожного виду сполук

без повторень.
Уміння обчислювати кількість

перестановок, розміщень,

комбінацій і застосовувати

набуті знання під час

розв'язування задач
Початок теорії ймовірностей та

елементи статистики
Випадкові події. Ймовірність Уявлення про випадкові події

випадкової події. Умовні та їх ймовірності; способи

ймовірності. Незалежні представлення даних.

випадкові події. Уявлення про

закон великих чисел. Знання основних понять,

Означення ймовірності. зазначених у змісті.
Статистичні таблиці. Ряди Уміння застосовувати набуті

розподілу та наочне їх знання під час розв'язування

зображення. Мода і медіана. задач прикладного змісту

Середні значення
Геометричні фігури
Аксіоми стереометрії. Взаємне Уявлення про взаємне

розміщення прямих і площин у розміщення прямих і площин.

просторі. Многогранники і тіла

обертання, їх види та Знання означень геометричних

властивості. Побудови в фігур в просторі та їх

просторі. Геометричні властивостей; видів

перетворення. Координати і геометричних перетворень;

вектори методів, що застосовуються в

стереометрії.
Уміння зображати геометричні

фігури, розв'язувати прості

задачі, зокрема прикладного

змісту
Геометричні величини Уявлення про площу поверхні і

об'єм тіла.

Відстані. Міри кутів між

прямими і площинами.
Площа поверхні і об'єми Знання означень відстані від

точки до площини, міри кутів

між прямими і площинами;

формул площ поверхонь і об'єми

многогранників та тіл

обертання.
Уміння знаходити відстані,

міри кутів, розв'язувати

простіші задачі на вимірювання

і обчислення площ поверхонь і

об'ємів тіл
^ 5. Освітня галузь "Природознавство"
Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою

засобів навчальних предметів, що складають природознавство як

наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного

мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів

природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь

застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в

природокористуванні.
Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з

основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання

та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони

опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи

діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти

наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій,

безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і

цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності

між початковою та основною, основною і старшою школою, між

загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує

природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими

лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в

старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці

учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується

наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.
Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:
рівні і форми організації живої і неживої природи, які

структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі

специфічними для неї об'єктами і моделями;
закони і закономірності природи;
методи наукового пізнання, специфічні для кожної з

природничих наук;
значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня

роль у суспільному розвитку.
Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими

навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка,

хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи

відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим

курсам.
Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в

свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.
Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення

засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії,

методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови

Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них

наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,

розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на

мегарівні. Зміст біологічної компоненти зорієнтований на

забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності

функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію,

взаємозв'язок із неживою природою, формування уявлень про

природничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі

системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи,

формування складових наукового мислення (класифікація,

екологічність, еволюційність і історизм, системність і

цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності

раціонального використання та відновлення природних ресурсів,

вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному

житті.
Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про

компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської

діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового,

соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого,

регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної

картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки

Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі

розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи,

населення і господарства.
Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення

усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією

розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних

фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища

і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких

навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування

фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування

наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну

картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та

суспільному розвитку.
Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння

учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні

закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному

виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та

формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок

безпечного поводження з речовинами у буденному житті.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка