Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка11/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Основна школаЗавданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній

школі є:
ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та

усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;
оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом

природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті

основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і

зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;
набуття учнями досвіду практичної та експериментальної

діяльності, застосування знань у пізнанні світу;
формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження

природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно

виважено взаємодіяти з довкіллям.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Загальноприроднича компонента освітньої галузі
Довкілля як частина Уявлення про загальні

природного та антропогенного закономірності природи та

середовища життя людини. природничо-наукову картину

Явища природи. Об'єкти світу, загальну будову

природи і штучні системи. Всесвіту, цілісність природи.

Всесвіт. Методи пізнання

природи. Загальні Знання про довкілля людини,

закономірності природи. його компоненти та

Природничо-наукова картина взаємозв'язок між ними.

світу Природні та штучні системи.
Уміння спостерігати та

описувати природні явища,

пояснювати на основі загальних

закономірностей природи причини

їх виникнення
Біологічна компонента освітньої галузі
Молекулярно-клітинний рівень Уявлення про прояв закону

Особливості хімічного складу збереження енергії в живій

живих систем. Загальний план природі, про діагностику

будови клітин еукаріотів захворювань людини на основі

вивчення клітин та тканин, про

складові живлення організмів.

Знання про значення

неорганічних та органічних

речовин в існуванні живої

природи, клітину як

елементарну структурно-

функціональну одиницю живої

природи.

Уміння виготовляти прості

мікропрепарати
Організмений рівень
Особливості будови, Уявлення про організм як

функціонування та розвитку відкриту саморегульовану

організмів різних царств, їх систему, про біологічні основи

пристосування до умов розмноження, вирощування

середовища. Будова та функції рослин і тварин та догляд за

організму людини. Біосоціальна ними; антропогенез.

природа людини

Знання про будову,

функціонування, розвиток та

поведінку організмів; принципи

роботи регуляторних систем,

зв'язок організмів різних

царств та екологічних груп із

середовищем існування,

значення їх в природі,

господарстві та житті людини,

місце і роль людини в світі.
Уміння пояснювати процеси

життєдіяльності та основні

властивості живих систем,

виявляти взаємозалежність

організмів та їх

пристосованість до умов

існування, надавати першу

допомогу при нещасних

випадках, використовувати

знання для ведення здорового

способу життя
Надорганізмені рівні
Надорганізмені системи: Уявлення про стан довкілля в

популяція, вид, екосистема, Україні та її регіонах, про

біосфера. Взаємозв'язок природні та штучні екосистеми.

організму і середовища. Людина

і довкілля Знання основних типів зв'язків

між організмами та середовищем

існування, екологічних

факторів, значення умов

довкілля для життя людини.
Уміння виявляти біотичні та

абіотичні зв'язки в природі,

застосовувати знання про

екосистеми у господарській

діяльності і охороні природи
Система та еволюція організмів Уявлення про основи

класифікації, сучасну систему

Різноманітність організмів. органічного світу.
Еволюція Знання характерних ознак

організмів основних таксонів

різних царств живої природи,

їх ускладнення в процесі

еволюції, систематичного

положення людини в органічному

світі.
Уміння порівнювати організми

різних таксонів,

обґрунтовувати значення

різноманітності живих

організмів у природі та

господарській діяльності

людини
Методи наукового пізнання
Спостереження, описовий, Уявлення про джерела отримання

порівняльний та біологічних знань, методи

експериментальний методи вивчення організмів у природі.

дослідження

Знання про призначення

збільшувальних та інших

приладів (тонометр, термометр,

електрокардіограф тощо) у

біологічних дослідженнях,

правил безпеки під час

проведення дослідів
Уміння користуватися

збільшувальними приладами, і

досліджувати мікро- та

макропрепарати, проводити

спостереження в природі і

лабораторії, порівнювати

організми різних таксономічних

груп, проводити

антропометричні вимірювання,

аналізувати фізичний розвиток

і фізіологічний стан людини за

різними показниками

(температура тіла,

артеріальний тиск тощо),

проводити прості досліди щодо

вивчення процесів

життєдіяльності організмів
Географічна компонента освітньої галузі
Географічний простір
Загальні закономірності Уявлення про місце Землі у

географічної оболонки, Всесвіті, вплив Сонця на

особливості їх прояву і природу, загальні

наслідки в різних оболонках: закономірності просторової

літосфері, атмосфері, організації географічної

гідросфері, біосфері. Вплив оболонки.

природних факторів та

закономірностей на життя і Знання особливостей форми та

діяльність людей рухів Землі, структури та

особливостей розвитку

літосфери, атмосфери,

гідросфери, біосфери як

складових географічної

оболонки.
Уміння аналізувати

взаємозв'язки між складовими

географічної оболонки,

наводити приклади взаємного

впливу природних умов і

діяльності людей
Регіональні географічні

системи
Материки і океани як складові Уявлення про загальні

географічної оболонки, її географічні закономірності на

найбільші азональні комплекси. материках і в океанах.

Основні особливості та

взаємозв'язки компонентів Знання основних особливостей

природи в межах окремих та взаємозв'язків компонентів

материків і океанів. Загальні природи в межах материків і

природні закономірності на океанів, географічних

материках і океанах. закономірностей та природно-

ресурсного потенціалу України

Просторова організація і своєї місцевості.

географічної оболонки в межах

території України і своєї Уміння складати географічні

місцевості та її природно- характеристики материків і

ресурсний потенціал океанів, території України і

своєї місцевості, розв'язувати

пізнавальні та практичні

географічні задачі,

застосовувати географічні

знання в побуті та

повсякденному житті
Просторова організація життя і Уявлення про географічні

діяльність людства аспекти населення і

господарства на материках та в

Материки як заселені частини Україні, про проблеми сталого

земної кулі. розвитку.
Населення України та своєї Знання історії заселення

місцевості. Господарська материків у зв'язку з

діяльність людини та її природними умовами та напрями

наслідки господарської діяльності

людини на них, особливостей

формування державної території

та населення України, її

сучасні соціально-економічні

проблеми.
Уміння складати географічні

характеристики населення

материків і України,

визначати, порівнювати й

аналізувати основні

демографічні та соціально-

економічні показники
Методи географії і джерела Уявлення про сучасну

географічної інформації географічну картину світу.
Об'єкт, предмет та завдання Знання про джерела

географії. Історія пізнання географічної інформації та її

Землі. Джерела географічних роль в житті людини.

знань та методи географічних

досліджень. Геоінформаційні Уміння користуватися планами,

системи. План і карта. картами та іншими джерелами

Картографічні проекції. географічної інформації,

Значення географічних знань використовувати набуті

географічні знання у

повсякденному житті,

користуватися комплектом

приладів та інструментів для

пізнання географічних процесів

і явищ
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про географічні

людини і природи аспекти взаємодії природи і

суспільства у минулому та на

Взаємодія людини і природи, її сучасному етапі.

наслідки. Основні планетарні

проблеми, їх глобальність і Знання про основні проблеми

прояв на окремих материках та взаємодії суспільства та

на території України. природи, їх прояв в межах

Екологічні проблеми, їх окремих материків і на

регіональний прояв, шляхи території України.

розв'язання. Міжнародна

співпраця у вирішенні Уміння наводити приклади

глобальних проблем взаємовпливу людини і природи,

пояснювати шляхи розв'язання

геоекологічних регіональних

проблем; виконувати правила

поведінки в природі
Фізична компонента освітньої галузі
Речовина і поле Уявлення про атомно-молекулярну

будову речовини, дискретність

Будова речовини. Будова електричного заряду,

атома. Радіоактивність. електромагнітну індукцію,

світловий промінь, особливості

Агрегатні стани речовини. поширення світла в різних

середовищах, активність

Всесвітнє тяжіння. радіонуклідів.
Електричне і магнітне поля. Знання властивостей речовин в

Електромагнітна індукція. твердому, рідкому і

газоподібному станах, способів

Світлове випромінювання. зміни внутрішньої енергії тіла,

Прямолінійне поширення будови атома, видів

світла. Відбивання і радіоактивності, притягання тіл

заломлення світла до Землі, прояви електричного і

магнітного полів, спектр

світла.
Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

теплових процесів, кількості

теплоти згорання палива,

побудову зображень, що дають

плоске дзеркало та лінзи
Рух і взаємодії Уявлення про різні види

механічного руху, гравітаційну

Механічний рух. Рівномірний та електромагнітну взаємодію,

прямолінійний рух. Рух по поширення механічних коливань у

колу. Коливальний рух. пружному середовищі, взаємодію

заряджених тіл і магнітів,

Взаємодія тіл. Сили в природу електричного струму та

природі. Деформація. Тертя. його механічну, теплову,

хімічну і магнітну дії.

Елементи гідроаеростатики.

Механічна робота та Знання основних характеристик

потужність. Кінетична і потен механічного руху і взаємодії,

ціальна енергія. видів теплопередачі і

параметрів, що їх

Тепловий рух. Теплообмін. характеризують, характеристик

Види теплопередачі. електричного струму і ділянок

кола.

Взаємодія заряджених тіл.

Взаємодія магнітів. Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

Постійний електричний струм механічного руху, умову

рівноваги важеля, рівняння

теплового балансу, коефіцієнт

корисної дії механізму чи

пристрою, електричних кіл,

роботи та потужності

електричного струму
Закони і закономірності Уявлення про загальні

фізики закономірності плину фізичних

явищ різної природи, хід

Основні фізичні закони, що теплових процесів.

визначають перебіг

механічних, теплових, Знання суті законів: збереження

світлових, електричних і енергії, Архімеда, Паскаля,

магнітних явищ Гука, Ома для ділянки кола,

Джоуля-Ленца, відбивання та

заломлення світла; умов

рівноваги важеля; рівняння

теплового балансу.
Уміння застосовувати вивчені

закони для пояснення фізичних

явищ і процесів та

розв'язування задач
Фізичні методи наукового Уявлення про етапи пізнавальної

пізнання діяльності в природничо-

наукових дослідженнях, елементи

Експериментальні і теоретичні метрології.

методи наукового пізнання. Знання алгоритмів

Елементи метрології. спостереження, проведення

досліду, вимірювання.

Методи розв'язування фізичних

задач Уміння планувати дослід,

складати дослідні установки,

вимірювати фізичні величини -

довжину, масу, об'єм тіл,

густину речовини, температуру

тіл, час, період, силу, тиск,

силу струму, напругу,

електричний опір провідника,

оптичну силу лінзи,

радіоактивний фон,

користуватися вимірювальними

приладами, будувати таблиці і

графіки, аналізувати та

оформляти результати

дослідження, розв'язувати

фізичні задачі різними методами
Роль фізичних знань в житті Уявлення про історичний

людини та суспільному характер становлення фізичних

розвитку знань, сфери застосування

фізичних знань; про природничо-

Фізичні характеристики стану наукову картину світу.

природного середовища.

Фізичні основи екології. Знання параметрів нормальних

Фізика і техніка. Фізичні умов життєдіяльності людини та

основи сучасних технологій і її безпеки, допустимих норм

виробництва. Фізика і науково- забруднення природного

технічний прогрес середовища та методів його

очищення.
Уміння застосовувати набуті

знання для пояснення

практичного використання

законів фізики в технічних

пристроях, на виробництві, у

різних сферах життєдіяльності

людини
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент Уявлення про стан електронів у

атомах, стабільні та

Атом. Будова атома. Хімічний радіоактивні нукліди,

елемент. Символи і назви радіаційну безпеку.

хімічних елементів. Ступінь

окиснення. Валентність. Знання будови атома, назв і

Відносна атомна маса. символів хімічних елементів,

періодичного закону, структури

Елементи-органогени. періодичної системи,

відмінностей елементного

Періодичний закон і періодична складу органічних і

система хімічних елементів неорганічних речовин.
Уміння визначати ступінь

окиснення елементів у

сполуках, складати формули за

ступенем окиснення, пояснювати

фізичну суть періодичного

закону, характеризувати

елемент за будовою атома та

положенням у періодичній

системі
Речовина Уявлення про природу хімічних

зв'язків, суть процесу

Речовина. Молекула. Йон. розчинення, види розчинів,

Хімічна формула. Відносна біологічну роль неорганічних і

молекулярна маса. Кількість органічних сполук.

речовини. Молярна маса. Знання йонного, ковалентного

Молярний об'єм. Прості та та металічного хімічних

складні речовини. зв'язків; назв, складу і

Будова речовини. Хімічний властивостей основних класів

зв'язок. неорганічних сполук;

дисоціації речовин у водних

Основні класи неорганічних розчинах; назв, складу,

речовин. хімічної будови, основних

властивостей найважливіших

Органічні речовини. органічних сполук.
Розчини. Електролітична Уміння розрізняти фізичні

дисоціація тіла, речовини, матеріали,

фізичні та хімічні властивості

речовин, прості та складні,

органічні та неорганічні

речовини; пояснювати

властивості речовин на основі

їх складу і будови, складати

відповідні рівняння хімічних

реакцій; робити розрахунки за

хімічними формулами,

обчислювати масову частку

розчиненої речовини
Хімічна реакція Уявлення про ознаки та умови

перебігу хімічних реакцій.

Ознаки хімічних реакцій, умови Знання основних типів хімічних

їх перебігу. Типи хімічних реакцій.

реакцій. Рівняння хімічних

реакцій Уміння розрізняти фізичні та

хімічні явища, користуватися

законом збереження маси

речовин для складання рівнянь

хімічних реакцій, робити

розрахунки за рівняннями

реакцій
Методи наукового пізнання в Уявлення про роль експерименту

хімії в хімії.
Методи дослідження речовин. Знання правил безпечного

поводження з речовинами.

Техніка безпеки під час роботи Уміння виконувати прості

з речовинами хімічні досліди, виготовляти

розчини, спостерігати та

описувати спостереження,

робити висновки; розв'язувати

експериментальні задачі

Хімія в житті суспільства Уявлення про вплив хімічних

сполук на здоров'я людини та

Застосування речовин. Хімічні довкілля.

сполуки і довкілля

Знання основних галузей

застосування речовин.
Уміння безпечного поводження з

речовинами в побуті


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка