Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка12/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Старша школаУ старшій школі зміст освітньої галузі спрямований на

системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань

і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення

їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які

визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір

професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється

на засадах профільного навчання.
Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в

старшій школі є:
засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні

теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів,

теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних

явищ природи, наукові основи сучасного виробництва, техніки і

технологій;
оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами

пізнання природи, формування в них наукового світогляду, уявлень

про сучасну природничо-наукову картину світу;
формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно

взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному

суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і

значення наукового знання в суспільному розвитку.
Загальноприроднича компонента освітньої галузі
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Історія розвитку Уявлення про значення

природознавства. Природничо- природничо-наукових теорій у

наукові теорії як форми формуванні наукової картини

наукового знання. Природничо- світу.

наукова картина світу, її

зв'язок з розвитком технічного Знання основ природничо-

прогресу та культури людства. наукової картини світу,

Роль природничо-наукового моделей та систем, природних

світорозуміння в духовному та об'єктів і явищ.

культурному розвитку людини

Уміння застосовувати основні

природничо-наукові знання для

пояснення явищ природи,

розпізнавати об'єкти природи

та штучні системи;

використовувати методи

дослідження природи
Астрономічна компонента освітньої галузі
Рух небесних світил
Небесна сфера. Обертання Уявлення про координати світил

небесної сфери. Календар. Рух на небесній сфері, зоряні карти

планет Сонячної системи. Рух і каталоги, типи календарів.

Сонячної системи в Галактиці.

Галактики і Всесвіт Знання понять - сузір'я,

планета, зоря, галактика.
Уміння орієнтуватися на

місцевості за Сонцем і Полярною

зорею
Будова і розвиток Всесвіту
Сонячна система. Земля, Сонце, Уявлення про фізичні

зорі, галактика "Молочний шлях", характеристики планет Сонячної

Всесвіт. Теорії виникнення системи, існування інших

Всесвіту та імовірні сценарії планетних систем, еволюцію зір,

його розвитку. Життя у Всесвіті. теорії походження Всесвіту.

Антропний принцип

Знання про вплив Сонця на життя

на Землі, можливих сценаріїв

розвитку Всесвіту, суті

антропного принципу
Методи астрономічних досліджень
Телескопи. Дослідження Землі і Уявлення про сучасні методи

Всесвіту за допомогою космічних астрономічних спостережень,

апаратів. Спектральний аналіз в дослідження Всесвіту з

астрономії використанням спектрального

аналізу.
Знання основ дії телескопів.
Уміння вести прості

астрономічні спостереження,

користуватися картою зоряного

неба
Астрономія в житті людини
Астрономічні знання і розвиток Уявлення про розвиток

цивілізацій. Астрономія - астрономічного знання в різних

передовий рубіж природознавства цивілізаціях; вплив астрономії

на культуру та техніку, внесок

астрономії в становлення і

побудову природничо-наукової

картини світу.
Значення внеску найвідоміших

астрономів у розвиток науки.
Уміння розрізняти астрономію і

астрологію
Біологічна компонента освітньої галузі
Молекулярно-клітинний рівень
Хімічні елементи. Неорганічні та Уявлення про біохімічні

органічні речовини. Основні реакції; взаємозв'язок клітин

біохімічні процеси. як основи цілісного організму,

мінливість вірусів, формування

Клітина як організм і структур- стійкості до антибіотиків у

но функціональна одиниця живої бактерій; про причини

природи. Про- і еукаріоти. виникнення хвороб людини.

Неклітинні форми життя

Знання про рівні організації

біологічних систем, роль

органічних і неорганічних

речовин в обміні речовин,

найважливіші біохімічні процеси

клітин автотрофних і

гетеротрофних, аеробних і

анаеробних організмів, основні

положення сучасної клітинної

теорії.
Уміння розкривати значення

різних форм життя в природі

(про- і еукаріотів, вірусів),

запобігати вірусним та

бактеріальним хворобам,

розв'язувати елементарні задачі

з молекулярної біології
Організмений рівень
Структурна складність і Уявлення про механізми

упорядкованість організмів. підтримання гомеостазу

Організм - відкрита організму; сучасні

саморегульована система. біотехнології, позитивні та

Властивості організмів. Основні можливі негативні наслідки їх

закономірності спадковості та застосування.

мінливості. Розмноження та

онтогенез. Біотехнології Знання основних властивостей

організмів, обміну речовин,

енергії, інформації,

закономірностей спадковості,

мінливості; роль генотипу і

середовища існування у

формуванні фенотипу; форми

розмноження; закономірності

онтогенезу, регенерації;

життєві цикли організмів,

досягнення сучасної генетики,

селекції, біотехнології,

генетичної та клітинної

інженерії.
Уміння характеризувати організм

як цілісну структурну і

функціональну систему,

розв'язувати елементарні задачі

з генетики, оцінювати

небезпечність впливу факторів

середовища і власної поведінки

на особисте здоров'я та

здоров'я наступних поколінь
Надорганізмені рівні
Організація та функціонування Уявлення про раціональне

надорганізмених систем. Вплив природокористування; підвищення

діяльності людини на біосферу, продуктивності штучних

його наслідки. Заходи, екосистем.

спрямовані на збереження стану

біосфери Знання характеристики

популяційного, екосистемного і

біосферного рівнів організації

біосистем; взаємодії

екологічних факторів, ролі

організмів у кругообігу речовин

і енергії у біосфері, процесів

саморегуляції в екосистемах, їх

розвитку, основ законодавства

з охорони довкілля та його

реалізацію в практичній

діяльності людини.
Уміння застосовувати біологічні

знання для пояснення процесів і

явищ, оцінювати наслідки впливу

людини на природні екосистеми,

використовувати екологічні

знання у власній діяльності
Система та еволюція організмів
Сучасна система органічного Уявлення про розвиток природи у

світу як відображення його зв'язку з геологічною історією

історичного розвитку. Еволюційні Землі; про походження людини.

гіпотези та теорії. Походження

людини Знання принципів біологічної

класифікації організмів;

характеристики виду; сучасної

системи органічного світу;

гіпотез походження життя на

Землі; основних етапів

історичного розвитку

органічного світу; сучасних

еволюційних поглядів.
Уміння пояснювати причини

біологічного розмаїття та вплив

на нього діяльності людини,

наслідки його скорочення
Методи наукового пізнання
Статистичні методи дослідження, Уявлення про моніторинг,

моніторинг, моделювання прогнозування стану екосистем

різних рівнів.
Знання принципів використання

експериментального і

статистичного методів та

моделювання у вивченні об'єктів

живої природи; моральних і

соціальних аспектів наукових

досліджень.
Уміння проводити біологічні

спостереження і прості

експерименти, оформляти

дослідження, аналізувати

отримані дані, висловлювати

припущення, робити висновки про

ступінь їх відповідності

результатам дослідження, робити

розрахунки показників об'єкта

вивчення (варіаційного ряду),

будувати графіки (варіаційні

криві), користуватися шкільними

визначниками біологічних

об'єктів
Географічна компонента освітньої галузі
Географічний простір
Сучасний етап розвитку Уявлення про просторову

географічної оболонки, прояв її неоднорідність процесів у

закономірностей. Виникнення географічній оболонці для

географічного середовища та його обґрунтування, прийняття рішень

просторово-часова диференціація. про виробничу діяльність.

Географія світових природних Знання просторово-часової

ресурсів, забезпеченість, структури і особливостей

проблеми і перспективи розвитку географічного

використання середовища, географії світових

природних ресурсів, суті

геополітичних, геоекономічних і

геосоціальних процесів і явищ,

що відбуваються в геопросторі

світу.

Уміння складати характеристики

географічних об'єктів
Регіональні географічні системи
Закономірності природних умов і Уявлення про регіональний поділ

ресурсів регіонів та країн світу.

світу. Природокористування в

епоху науково-технічної Знання особливостей природних

революції, виникнення і розвиток умов і ресурсів та їх вплив на

світової системи господарства, формування господарських

його регіоналізація. комплексів окремих регіонів та

Закономірності територіальної країн світу, типів

організації господарства в природокористування.

окремих регіонах і країнах світу

Уміння пояснювати причини та

виявляти наслідки впливу

природних умов на господарський

розвиток країн і регіонів,

моделювати географічні ситуації

регіонального розвитку в умовах

глобалізації та інтеграції

економічних і соціальних

процесів розвитку суспільства
Просторова організація життя і Уявлення про демографічні

діяльності людей проблеми світу як складові

глобальних проблем.

Населення світу, його

господарська діяльність, Знання про демографічні,

особливості та проблеми національні, релігійні

територіальної організації особливості регіонів світу та

їх вплив на формування

господарських комплексів і

процесів глобалізації.
Уміння виявляти взаємозв'язок

між розміщенням населення,

господарства, природними

умовами та екологічною

ситуацією на конкретних

територіях, застосовувати

географічні знання для аналізу

сучасних демографічних проблем
Методи географії і джерела

географічної інформації
Географічна картина світу. Уявлення про сучасну природничо-

Антропосфера як об'єкт вивчення наукову картину світу та

географії. Традиційні і нові антропосферу як об'єкт вивчення

методи географічних досліджень. географії.

Види географічної та картографіч

ної інформації, їх роль в житті Знання методів географічних

людини досліджень.
Уміння застосовувати методи

географічних досліджень для

характеристики сучасної

географічної картини світу
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про виникнення і

людини і природи розвиток антропосфери як

результат взаємодії суспільства

Антропосфера. Сучасний стан і природи, глобальні

географічної оболонки. геоекологічні проблеми.

Геоекологічні проблеми та шляхи

їх розв'язання Знання причин загострення

стосунків у системі "людина -

суспільство - природа";

сучасного стану антропосфери та

шляхів розв'язання

геоекологічних проблем.
Уміння здійснювати прогноз

прояву геоекологічних проблем

на різних рівнях (локальному,

регіональному, глобальному);

проводити нескладні

моніторингові спостереження за

станом географічного середовища
Фізична компонента освітньої галузі

Речовина і поле Уявлення про всесвітнє

тяжіння, модель ідеального

Гравітаційне поле. газу, молекулярну будову

рідин, кристалічну будову

Основи молекулярної фізики. твердих тіл, механічні,

електричні, магнітні, оптичні

Кінетична теорія ідеального властивості речовини,

газу. електричне і магнітне поля як

складові єдиного

Властивості речовини в різних електромагнітного поля,

агрегатних станах. природу електричного струму в

різних середовищах,

Електричні та магнітні електромагнітну природу та

властивості речовини. хвильові властивості світла,

світлові кванти, корпускулярно-

Провідники, напівпровідники та хвильовий дуалізм, моделі

діелектрики. атома і ядра, види

радіоактивного випромінювання.

Електромагнітне поле.

Знання основних фізичних

Характеристики електричного і величин - кількість речовини,

магнітного полів. відносна вологість повітря,

коефіцієнт поверхневого

Електромагнітна природа світла. натягу, електричний заряд,

напруженість і напруга

Хвильові властивості світла. електричного поля,

електроємність, індуктивність,

Світлові кванти. магнітна індукція, показник

заломлення світла, частота і

Ядерна модель атома. Спектри довжина хвилі, енергія зв'язку

випромінювання і поглинання. нуклонів, доза випромінювання,

період напіврозпаду.

Модель атомного ядра.

Уміння досліджувати фізичні

Радіоактивність. Ядерні параметри довкілля, визначати

реакції. характеристики приладів і

установок

Елементарні частинки та їх

властивості
Рух і взаємодії Уявлення про види

Сучасні уявлення про простір і фундаментальних взаємодій,

час. Рівномірний і відносність руху, вільне

рівноприскорений рухи. падіння тіл, інертність,

Взаємодія тіл. Гравітаційна способи зміни внутрішньої

взаємодія. Рівновага тіл. енергії тіла, необоротність

Перетворення енергії в теплових процесів, умови

механічних процесах. поширення механічних і

Механічні коливання і хвилі. електромагнітних коливань,

Електромагнітні коливання і електромагнітну індукцію,

хвилі. Вільні та вимушені радіоактивність, механізм

коливання. випромінювання і поглинання

Тепловий рух. Температура. світла, класифікацію

Ізопроцеси. Теплові машини. елементарних частинок.

Електромагнітна взаємодія. Рух

заряджених частинок в Знання основних фізичних

електричному і магнітному величин - прискорення, кутова

полях. швидкість, період і частота

Електричний струм у різних коливань, сила, вага, тиск,

середовищах. імпульс, кінетична і

Взаємодія провідників з потенціальна енергії,

струмом. коефіцієнт корисної дії,

Квантові постулати Бора. температура, внутрішня

Сильна і слабка взаємодії. енергія, кількість теплоти,

Взаємні перетворення сила струму, напруга,

елементарних частинок електричний опір,

електрорушійна сила, робота та

потужність електричного

струму, магнітний потік, квант

енергії.
Уміння вимірювати прискорення

вільного падіння, період

коливань математичного

маятника, силу, тиск,

температуру, силу струму,

напругу, електричний опір

провідника, електрорушійну

силу джерела струму, довжину

світлової хвилі, досліджувати

фізичні параметри довкілля,

характеристики приладів і

установок
Закони і закономірності фізики Уявлення про загальні

закономірності перебігу

Основні фізичні закони, що фізичних явищ і процесів

визначають перебіг механічних, різної природи, екологічні

теплових, світлових, наслідки природокористування.

електромагнітних явищ, плин

теплових і ядерних процесів Знання законів динаміки,

всесвітнього тяжіння,

збереження імпульсу,

збереження енергії; газових

законів, першого і другого

законів термодинаміки;

збереження електричного

заряду, Кулона, Ома для

повного кола, електролізу,

Ампера, електромагнітної

індукції, заломлення світла,

радіоактивного розпаду;

рівнянь рівномірного

прямолінійного та

рівноприскореного рухів,

гармонійних коливань, стану

ідеального газу, фотоефекту,

взаємозв'язку маси і енергії;

принципу сталості швидкості

світла у вакуумі.
Уміння застосовувати зазначені

закони і закономірності для

пояснення фізичних явищ і

процесів, розв'язування задач,

проведення досліджень
Фізичні методи наукового Уявлення про структуру

пізнання наукового пізнання, основні

Загальна структура наукового фізичні моделі, науковий стиль

пізнання. Експеримент. мислення, наближений характер

Гіпотеза. Моделювання. вимірювання, екологічні

Дослідження. Прямі і непрямі наслідки впливу людини на

вимірювання. Оброблення та довкілля.

інтерпретація результатів

дослідження. Знання фундаментальних

Методи розв'язування фізичних дослідів, основоположних

задач гіпотез і принципів фізики,

способів обчислення похибок.
Уміння досліджувати фізичні

явища і процеси адекватними

засобами, використовувати в

пізнавальній діяльності

алгоритми спостереження,

вимірювання; вимірювати

відносну вологість повітря,

показник заломлення світла;

розв'язувати фізичні задачі

різними методами
Фізичне знання в житті людини Уявлення про природничо-

та суспільному розвитку наукову картину світу на

Історія розвитку фізичних різних етапах розвитку науки,

теорій. Становлення сучасної місце фізичного знання в

фізичної картини світу. Фізичні суспільному прогресі,

основи екології. Фізичні методи фундаментальний і прикладний

і засоби вимірювання характе характер фізичного знання.

ристик довкілля. Фізичні основи

техніки, виробництва, сучасних Знання історії становлення

технологій. Фізика і науково- основних фізичних ідей та їх

технічний прогрес. Внесок творців, прикладів

українських вчених у розвиток застосування фізичного знання

фізики в різних галузях людської

діяльності, безпечних умов

життєдіяльності людини.
Уміння гармонійно взаємодіяти

з навколишнім природним

середовищем, приймати

екологічно виважені рішення в

природокористуванні
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент
Хімічні елементи у природі. Уявлення про поширення, колообіг

Будова атомів елементів металів елементів у природі, їхню

і неметалів. біологічну роль.
Знання будови атомів елементів

металів та неметалів,

особливостей будови атомів

Карбону.
Уміння складати загальну

характеристику елемента
Речовина Уявлення про багатоманітність,

взаємні перетворення неорганічних

Неорганічні сполуки елементів і органічних речовин, причини

металів і неметалів. цієї багатоманітності; ієрархію

рівнів організації речовини.

Органічні сполуки.

Знання назв, складу, будови,

Рівні організації речовини основних властивостей

найважливіших сполук елементів

металів і неметалів, основних

класів органічних сполук,

найпоширеніших полімерів.
Уміння характеризувати

властивості неорганічних та

органічних речовин, установлювати

причинно-наслідкові зв'язки між

складом, будовою і властивостями

речовин, складати відповідні

рівняння хімічних реакцій
Хімічна реакція Уявлення про класифікацію

Класифікація хімічних реакцій хімічних реакцій за різними

ознаками та особливості перебігу

хімічних реакцій.
Знання основних типів реакцій

органічних речовин.
Уміння робити розрахунки за

рівняннями хімічних реакцій
Методи наукового пізнання в Уявлення про форми наукового

хімії пізнання (факт, модель, гіпотеза,

закон, теорія тощо), внесок

Теоретичні та експериментальні вітчизняних і зарубіжних учених у

дослідження в хімії. розвиток науки, проблеми сучасної

хімії.

Історія розвитку хімічних знань

Знання значення експерименту і

теорії у вивченні речовин.
Уміння самостійно виконувати

хімічні досліди, розв'язувати

експериментальні задачі
Хімія в житті суспільства Уявлення про значення хімії в

житті людини та розвитку

Роль хімії у промисловості та суспільного виробництва, у

сільському господарстві, розв'язанні сировинної,

розв'язанні глобальних проблем енергетичної, екологічної

людства, у побуті проблем.
Знання застосування речовин і

матеріалів на їхній основі у

різних галузях.
Уміння запобігати шкідливому

впливу хімічних сполук у

повсякденному житті
^ 6. Освітня галузь "Технологія"
Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у

формуванні технічно, технологічно освіченої особистості,

підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах

сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво

необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства

і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури

учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення,

виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури

праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх

бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.
Через зміст освітньої галузі "Технологія" забезпечується:
формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти,

закріплення на практиці знань про технологічну діяльність,

спираючись на закони та закономірності розвитку природи,

суспільства, виробництва і людини;
ознайомлення учнів з місцем і роллю

інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві,

науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального

використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач,

пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією,

зберіганням, поданням, передаванням;
ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності,

формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів

способів поводження з різноманітними засобами праці;
створення умов для професійного самовизначення,

обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей,

уподобань і інтересів;
формування в учнів культури праці, навичок раціонального

ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності

за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей,

потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного

розвитку суспільства;
виховання активної життєвої позиції, професійної

адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти,

конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно

включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку

діяльність;
створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого

підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.
Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює

необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і

навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне

змістове наповнення галузі.
Структурування змістового наповнення галузі відбувається на

основі таких змістових ліній:
людина в технічному середовищі;
технологічна діяльність людини;
соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;
графічна культура людини;
людина та інформаційна діяльність (елементи інформології,

основи інформаційних технологій, основи алгоритмізації і

програмування);
проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.
Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі

в основній і старшій школі та основані на наступності між

початковою, основною, старшою та вищою освітою.
Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та

інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності

людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту.

Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати

варіативність у змісті трудової підготовки учнів.
Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко

виражену прикладну спрямованість і реалізовується головним чином

на основі практичних форм і методів організації занять.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка