Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка13/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Основна школаУ процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі

"Технологія" передбачається ознайомити учнів з

проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом

сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні

предметно-практичної діяльності; залучення учнів до

проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та

дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально

оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

1. Людина в технічному

середовищі

Техніка як результат Уявлення про техніку як засіб

інтегрованої пізнавально- пізнання і впливу на життєве

перетворюючої взаємодії людини середовище людини.

і природи. Знання прояву загальнонаукових

Прояв загальнонаукових закономірностей у технічних

закономірностей у технічних об'єктах і процесах.

об'єктах і процесах. Уміння користуватися

Функції техніки в системі технічними об'єктами на основі

суспільного виробництва. їх відповідності заданим

Техніка в життєвому середовищі умовам.

людини
2. Технологічна діяльність

людини

Види перетворюючої діяльності, Уявлення про економічні

її результати і наслідки фактори в технологічній

впливу на особистість, діяльності людини.

культуру, природу і Знання технологічних основ

суспільство. сучасного виробництва,

Етапи і закономірності спираючись на знання учнів з

еволюції технологічного основ наук на рівні предметно-

середовища. практичної діяльності;

Технологія як процес взаємодії предметів та знарядь праці.

природних, суспільних і Уміння застосовувати при

технічних закономірностей. вивченні технологічних основ

Предмети праці: речовини, виробництва загальноосвітні

матеріали, сировина, знання з основ наук;

напівфабрикати, заготовки. охарактеризовувати спосіб

Знаряддя праці: ручні, впливу на предмет праці та

механізовані, автоматизовані. обирати засоби з метою зміни

Способи і засоби впливу на його стану, властивостей чи

предмети праці з метою зміни якостей;

їхнього стану, властивостей, обирати предмети та знаряддя

якостей. праці для заданих умов

Зовнішні та внутрішні фактори технологічної діяльності;

впливу на процес і результати здійснювати технологічну

праці. діяльність в заданих умовах;

Діяльність у побуті та давати оцінку процесу і

декоративно-ужитковому досягнутим результатам

мистецтві. технологічної діяльності

Економічні фактори в

технологічній діяльності

людини. Економічні показники

оцінювання результатів

технологічної діяльності.

Методи і засоби оцінювання

процесу та результатів

технологічної діяльності
3. Соціально-професійне

орієнтування людини на ринку

праці

Трудовий процес як Уявлення про фактори впливу

цілеспрямована перетворююча на вибір професії.

діяльність людини. Елементи Знання елементів трудового

трудового процесу: праця процесу найбільш поширених

людини, предмети і знаряддя сфер діяльності;

праці. впливу раціональних і

Раціональні та безпечні умови безпечних умов на

праці на виробництві та у результативність трудової

побуті. діяльності;

Людина як суб'єкт трудового типових професій найбільш

процесу. Здатність виконувати поширених сфер діяльності;

трудові функції з урахуванням показників професійної

власних можливостей. придатності;

Професійна придатність. умов успішної підприємницької

Професійний план, його діяльності;

структура і етапи формування етичних норм поведінки у

Професія як результат виробничому середовищі.

суспільного розподілу праці. Уміння планувати практичну

Класифікація професій. Рівень діяльність з урахуванням

професійної підготовки та його реальних умов здійснення

ознаки (класи, розряди, технологічного процесу;

категорії, звання, ранги виконувати з урахуванням вимог

тощо). Професійна майстерність безпеки праці необхідні

як показник оволодіння прийоми робіт, застосовуючи

професійною діяльністю. необхідні інструменти і

Характеристика підприємницької устаткування;

діяльності та умови її оцінювати власні індивідуальні

успішного впровадження. властивості і складати

Умови і засоби раціонального професійний план;

господарювання у побуті. орієнтуватися у світі

професій;

застосовувати навички

раціонального ведення

домашнього господарства і

сімейної економіки.
4. Графічна культура людини

Універсальність графічних Знання ролі графічних засобів

зображень як засобу передачі передачі інформації;

технічної інформації. правил виконання зображень на

Типологія графічних документів графічних документах.

та їх характерні ознаки. Уміння раціонально відображати

Способи утворення графічних геометричні характеристики

зображень. Зворотність та предмета об'ємної форми на

раціональність графічних площині

зображень.

Інструментальні побудови на

графічних зображеннях.

Графічне зображення

геометричних характеристик

предмета об'ємної форми на

площині
5. Людина та інформаційна

діяльність

Інформація та інформаційні Знання поняття інформації,

процеси. способів і засобів одержання

Моделювання та інформаційні та опрацювання сучасної

моделі. інформації;

Інформаційно-комунікаційні типів моделювання та основних

технології. Пошук, етапів технології розв'язання

опрацювання, зберігання і різних задач з використанням

передавання інформації за засобів інформаційно-

допомогою інформаційно- комунікаційних технологій;

комунікаційних технологій. функціональних можливостей

Апаратне та інформаційне комп'ютера та програмних

забезпечення комп'ютера. засобів різного призначення;

Операційні системи. Системи основних властивостей

опрацювання текстових, алгоритмів і способів та їх

числових і графічних даних. базових структур.

Програмні засоби навчального Уміння будувати найпростіші

призначення. інформаційні моделі і

Інформаційно-пошукові і досліджувати їх за допомогою

телекомунікаційні системи. засобів інформаційно-

Основи алгоритмізації і комунікаційних технологій;

програмування. Алгоритми та їх описувати алгоритми

властивості. Базові структури розв'язання навчальних задач;

алгоритмів. Засоби описування раціонально використовувати

алгоритмів комп'ютерні засоби при

розв'язанні задач, пов'язаних

з опрацюванням інформації, її

пошуком, систематизацією,

зберіганням, поданням і

передаванням
6. Проектна діяльність людини

у сфері матеріальної та

інтелектуальної культури

Творчий процес від задуму до Усвідомлення ролі проектної

реалізації дослідного зразка. діяльності для розвитку

Методи розв'язання творчих сучасного техногенного

проблем. середовища.

Проектна діяльність як основа Знання про проектний пошук як

творчого процесу. Етапи і основу творчого процесу;

способи проектної діяльності. ознак та характеристик

Конструювання та моделювання досконалості результату

як складові проектної проектної діяльності;

діяльності. прояву природних процесів у

Функціональні та естетичні результатах проектної

вимоги до об'єктів проектної діяльності людини;

діяльності. Художнє оформлення видів та змісту проектних

виробів. документів і уміння

Дизайн у сучасному користуватися ними;

техногенному середовищі. законів і принципів

Функції та види дизайну. конструювання та моделювання.
Декоративно-ужиткове Уміння:

мистецтво як основа для Здійснювати проектну

розвитку національного діяльність за заданими

дизайну. умовами;

Аналог і його місце у творчому графічно відображати творчий

процесі. задум;

Ознаки і характеристики доско- давати творчу оцінку

налості результату творчої досконалості результатів

діяльності. проектної діяльності;

Види, призначення та зміст застосовувати принципи

проектних документів конструювання та моделювання у

творчій діяльності;

здійснювати конструювання та

моделювання за графічним

зображенням, за технічними

умовами чи власним задумом

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка