Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка3/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Основна школаЗміст мовного та літературного компонентів в основній школі

спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння

користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої

діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до

художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей

культури; формування гуманістичного світогляду особистості,

розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів

любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення

до культурних традицій інших народів.
Завданнями освітньої галузі в основній школі є:
формування стійкої мотивації до вивчення української,

іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної

літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова,

поваги до української мови та інших мов;
ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі

базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних,

правописних умінь і навичок;
вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої

діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних

сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
формування комунікативної компетенції;
ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої

оригінальної та перекладної літератури;
розвиток умінь сприймати літературний твір як явище

мистецтва;
формування читацької та мовленнєвої культури, творчих

здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного

аналізу та оцінювання прочитаного;
формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини,

її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина

України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські

цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.
^ Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин

Мовленнєва лінія
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Загальні уявлення про мовлення Знання про усне та писемне

як засіб спілкування, пізнання мовлення; вміння орієнтуватися

і впливу; сфери спілкування; у мовленнєвій ситуації, сферах

усне та писемне мовлення. Види спілкування, осмислювати,

мовленнєвої діяльності планувати і реалізувати задум

(аудіювання, читання, висловлювання, удосконалювати

говоріння, письмо). Ситуація його.

спілкування. Культура

мовлення. Правила спілкування.
Мовленнєвий етикет. Типи Вміння і навички в усіх видах

мовлення. Стилі мовлення. мовленнєвої діяльності:

Жанри мовлення володіння різними типами і

стилями мовлення з урахуванням

ситуації спілкування,

дотримання правил спілкування.
Аудіювання Уміння уважно слухати текст,

розуміти, запам'ятовувати з

Сприймання на слух, розуміння одного прослухування його

текстів, що належать до різних зміст, визначати тему та

типів, стилів і жанрів основну думку твору, оцінювати

мовлення, ступінь складності почуте, помічати особливості

яких відповідає віковим мовної форми

особливостям учнів та етапу

навчання
Говоріння Уміння переказувати (докладно,

стисло, вибірково) вивчені,

Переказування (докладне, прослухані або прочитані

стисле, вибіркове), твори; діалогічні та

діалогічні та монологічні монологічні висловлювання з

висловлювання різних типів, урахуванням ситуації

стилів і жанрів мовлення спілкування; висловлювати

власну думку, аналізувати

різні погляди на предмет

обговорення, дотримуючись

мовних, етичних та етикетних

норм; удосконалювати власне

мовлення
Читання Уміння читати вголос та мовчки

за визначеними програмою

Формування, розвиток техніки нормативами; запам'ятовувати;

читання вголос та мовчки, висловлювати власну думку про

розуміння самостійно прочитане; самостійно

прочитаних текстів, що працювати з текстом;

належать до різних родів користуватися різними видами

літератури, стилів, типів і читання

жанрів мовлення; види читання
Письмо Уміння письмово переказувати

(докладно, стисло, вибірково),

Побудова письмових текстів самостійно створювати письмові

(монолог, діалог) різних тексти, висловлювати в них

типів, стилів і жанрів власну думку про певну подію,

ситуацію, прочитаний твір,

дотримуватись вимог до

мовлення, вдосконалювати

написане
Мовна лінія
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Звукова система мови Знання звуків мови та алфавіту
Складоподіл. Наголос. Сильна Уміння дотримуватися

та слабка позиції звуків у орфоепічних норм у власному

слові та позначення їх на мовленні; вільно користуватись

письмі. Алфавіт. Звукове алфавітом, орфоепічним

значення букв. Орфоепічні словником

норми. Орфоепічний словник
Лексикологія і фразеологія Знання істотних ознак

лексикологічних понять і

Лексичне значення слова. фразеологізмів; уміння

Однозначні і багатозначні, розрізнювати пряме і переносне

стилістично та емоційно значення слова, стилістично та

нейтральні і стилістично та емоційно нейтральні і

емоційно забарвлені слова. стилістично та емоційно

Пряме і переносне значення забарвлені слова, групи слів

слова. Групи слів за за значенням, походженням,

значенням. сферою використання.
Синоніми та антоніми (лексичні Уміння використовувати слова і

та контекстуальні), омоніми. фразеологізми відповідно до

лексичного значення, умов і

Групи слів за їх походженням, завдань спілкування; тлумачити

сферою вживання. лексичне значення

Фразеологізми, їх лексичне загальновживаних слів і

значення, стилістична фразеологізмів, добирати до

приналежність, роль у них синоніми та антоніми;

мовленні, різновиди з'ясовувати етимологію окремих

слів; користуватися словниками

різних видів
Етимологія слова
Словники (тлумачний, Уміння пояснювати значення

синонімів, антонімів, слова за допомогою аналізу

фразеологічний, етимологічний його будови; розрізнювати

та іншомовних слів) словозміну та словотвір;

правильно і стилістично
Будова слова. Словотвір. доцільно використовувати слова

Будова слова та значення з урахуванням значення їх

морфем. Способи творення слів. морфем; користуватися

Морфемний та словотвірний морфемним та словотвірним

словники словниками
Морфологія Знання істотних ознак різних

частин мови, ролі

Лексичне та граматичне морфологічних засобів у

значення слова. Частини мови. побудові висловів.

Граматичні характеристики

частин мови. Роль частин мови

у реченні. Довідники з

морфології
Уміння правильно і стилістично

використовувати форми слів, що

належать до різних частин

мови; користуватися довідковою

літературою
Синтаксис Уміння пояснити семантику,

будову словосполучень, речень

Синтаксичні одиниці, їх види, різних типів; уміння визначати

будова, способи вираження. і будувати синтаксичні

Синтаксичні засоби, їх роль у одиниці, висловлювати той

побудові висловів. Способи самий зміст з допомогою різних

передачі чужого мовлення: синтаксичних засобів.

пряма та непряма мова.
Складне синтаксичне ціле, Уміння визначати тему, основну

структура монологічного та думку тексту, структуру,

діалогічного тексту, засоби способи зв'язку речень у

зв'язку речень у тексті; ньому; складати загальне

"відоме" та "нове" у реченнях уявлення про можливий зміст

тексту. Довідники із тексту (через ознайомлення із

синтаксису та пунктуації заголовком, анотацією);

будувати тематично цілісний,

структурований, зв'язний

текст; користуватися

довідниками
Стилістика
Стилі. Стилістичні можливості Уміння комунікативно доцільно

мовних одиниць та їх використовувати стилістичні

функціонування у мовленні можливості вивчених мовних

одиниць в усному і писемному

мовленні
Орфографія
Фонетичне, морфологічне та Уміння правильно писати слова

інші види написання. Написання відповідно до вивчених

разом, окремо, через дефіс. орфографічних правил та

Правила переносу слів. словникові слова, перевіряти

Орфографічні правила; списки написане; користуватися

слів для запам'ятовування. орфографічним словником

Орфографічний словник
Пунктуація
Розділові знаки, їх функції. Уміння встановлювати смислові

Розділові знаки у простому і і синтаксичні відношення у

складному реченнях. Розділові реченні для обґрунтування

знаки при прямій мові, вибору розділових знаків;

діалозі. Довідники з пунктуаційно правильно

пунктуації оформлювати речення різних

видів, діалог
Соціокультурна лінія
Відомості про особливості Знання особливостей

національної культури, звичаї, національної культури.

традиції, свята; визначних Уміння використовувати ці

діячів; суспільно-політичні знання та знання, набуті під

події, державну символіку; час вивчення інших предметів,

побут населення міст, сіл, у власному мовленні.

культурно-архітектурні Уміння пояснювати значення

пам'ятки, музеї, театри тощо. слів, найуживаніших усталених

Найбільш відомі фольклорні виразів, помічати і пояснювати

твори рідного народу, лексеми, слова і вирази, читати

фразеологізми, афоризми як напам'ять найвизначніші

відображення народного народнопоетичні твори, які

досвіду, особливостей відбивають особливості

національного характеру, їх матеріальної і духовної

етнокультурний колорит культури народу, його

світобачення; використовувати

їх у своєму мовленні;

дотримуватися правил

мовленнєвої поведінки

відповідно до загальнолюдських

норм та національної специфіки

культури
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Основні загальнонавчальні, Уміння застосовувати основні

творчі вміння як предмет загальнонавчальні, творчі

практичного засвоєння. вміння, використовувати їх у

різних життєвих і навчальних

Основні комунікативні ситуаціях спілкування.

стратегії, стратегії

співпраці. Уміння користуватися основними

комунікативними стратегіями

Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху

(аудіювання)

Особистісна Уміння розуміти зміст

нескладних висловлювань, що

Тематичні блоки: стосуються особистісної,

суспільної, освітньої сфер, а

я, моя родина, друзі; також нескладні тексти

пізнавального та

відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст

покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів

що стосуються особистісної,

природа і погода, охорона суспільної, професійної і

освітньої сфер; розуміти

довкілля нескладні тексти, виділяти

головну думку, використовуючи

Публічна лінгвістичну та контекстуальну

здогадку; розуміти прості

Тематичні блоки: пояснення, що стосуються

використання різних видів

охорона здоров'я; транспорту, пересування в

незнайомому місті.

у бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст

коротких простих повідомлень,

письменник, книга; оголошень, репортажів;

здобувати інформацію з

кіно і театр; коротких радіо- та телепередач

на побутову тематику;

телебачення; узагальнювати інформацію,

робити на її основі власні

музика, відвідування концерту; висновки
молодіжна культура; Читання

Уміння розуміти зміст

наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів

різних жанрів і стилів, що

життя суспільства; співвідносяться з

особистісною, суспільною,

подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування;

користуватися словником та

пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.
спорт, відомі спортсмени
Освітня
Тематичні блоки:
робота і професія, професія та
покликання, професійне
становлення, вибір професії
Уміння розуміти основний зміст

газетних, журнальних,

публікацій науково-популярного

і публіцистичного стилів,

виділяти головну думку. Уміння

переглянути значний за обсягом

текст (серію текстів) для

пошуку необхідної інформації;

здобувати інформацію з

оголошень, проспектів, меню,

розкладів, брошур, коротких

офіційних документів
Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне

повідомлення, використовуючи у

разі потреби лексичні або

зображувальні опори; робити

повідомлення за певною

ситуацією в межах визначених

сфер спілкування; передавати

основний зміст прочитаного,

побаченого або почутого,

висловлюючи своє ставлення до

осіб, подій, явищ тощо, про

які йдеться
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки встановлювати і

підтримувати спілкування із

співрозмовником у межах

визначеної тематики і сфер

спілкування; ініціювати і

завершувати спілкування,

використовуючи для цього

відповідні зразки мовленнєвого

етикету, прийнятого в країні,

мова якої вивчається;

ініціювати і підтримувати

діалоги, доводити

співрозмовникові власну точку

зору
Письмо
Уміння робити нотатки;

складати план; заповнювати

анкету, опитувальний лист;

писати листа, повідомлення,

автобіографію; писати твори в

межах визначених сфер

спілкування
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості

фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для

вислови; граматична система висловлювання у межах

мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер

категорії, класи і структури спілкування.

нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно

яка вивчається; складати речення, необхідні

багатозначність слів, їх для використання у найбільш

зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.

граматична семантика; системи Знання основних правил

транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.

Уміння продукувати писемне

повідомлення з дотриманням

мовних правил
Соціокультурна лінія
Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві

особливостей культури, функції, вживаючи загальні

звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.

діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету

науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.

реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне

реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,

архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,

музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова

мова якої вивчається якого вивчається
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід

навчання (нову мову, нових людей, нові

способи поведінки) і

застосовувати інші

компетенції, для того, щоб на

основі спостереження, аналізу,

узагальнення,

запам'ятовування, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
^ Літературний компонент
Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Аксіологічна лінія
Художні тексти різних жанрів Знання назв, авторів та змісту

та тематики; твори, які художніх творів,

репрезентують різні культурно- рекомендованих для вивчення

історичні епохи, літературні напам'ять текстів, окремих

традиції народів України та фактів біографії письменників.

зарубіжних країн.

Початкове уявлення про

Популярні твори для дітей та відображення у художньому

юнацтва (літературні казки, творі, етичні та естетичні

детективні, пригодницькі та цінності.

гумористичні твори, наукова

фантастика). Уміння виразно, осмисленно

читати художній текст,

Виразне читання художнього виділяти в ньому головну

тексту, його обговорення з думку; зіставляти зображені у

елементами аналізу, розуміння творі етичні та психологічні

порушених у ньому етичних ситуації з власним життєвим

проблем та окремих художніх досвідом, відповідно

особливостей. Усне та письмове корегувати свої життєві

висловлювання власної оцінки орієнтації, писати творчі

щодо прочитаного, особистісно- роботи різних жанрів

творче його переосмислення
Літературознавча лінія
Теоретико-літературознавчі Знання основних теоретико-

поняття: літературних понять і вміння

оригінал і переклад; оперувати ними в процесі

тема та головна думка твору, читання оригінальних і

сюжет і композиція, епізод; перекладних художніх текстів;

мандрівні сюжети, запозичення, уміння визначати в прочитаному

художній образ, художня творі тему, основні проблеми,

деталь, літературний герой, головних і другорядних героїв,

головний і другорядні герої; художні описи; розрізняти

рима, ритм, розмір вірша, сюжет і композицію, основні

строфа; жанри.

портрет, пейзаж, інтер'єр;

епітет, порівняння, метафора, Початкове уявлення про

гіпербола, алегорія, літературний процес

уособлення;

міф, героїчний епос, народна

казка, легенда, приказка,

прислів'я, загадка;

літературна казка, байка,

балада, вірш, рубаї, поема,

оповідання, повість, роман,

притча;

гумор, сатира
Культурологічна лінія
Література як складник Початкове уявлення про

культури народу, її вплив на історико-літературну добу,

формування національної національні, конкретно-

самосвідомості та її місце у історичні та загальнолюдські

світовій культурі. Зв'язок цінності, відображені у

літератури з іншими видами художньому творі.

мистецтв.

Відтворення в літературі Уміння визначати специфіку

історії країни, народних літературного твору у

традицій, звичаїв, обрядів, зіставленні з творами інших

духовного пошуку інтелігенції видів мистецтва

у різні часи.

Світова культура та її

загальний розвиток.

Взаємозв'язок національної та

світової культур.

Літературний твір як явище

національної культури та

певної культурної доби.

Література як скарбниця

духовності, священні книги

різних релігій як пам'ятки

літератури та духовної

культури; відображення

національних, конкретно-

історичних та загальнолюдських

цінностей у художніх творах

різних жанрів, їх вплив на

суспільне життя

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка