Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка4/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Старша школаНавчання мови та літератури у старшій школі полягає у

подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої

діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі) забезпечуючи

комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*;

заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення

з фундаментальними цінностями культури; у формуванні

гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню

культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до

свого та інших культурних традицій.
_______________

* відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної

освіти.
Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання

через мову історії, культури народу, естетичних та моральних

цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень,

загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної

інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати,

аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості,

одержані в словесній чи іншій формі;
розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;

формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ,

морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем;

розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;
подальший розвиток базових лексичних, граматичних,

стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі

узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне

явище;
удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності,

розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

^

Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин УкраїниМовленнєва лінія
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного

Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,

мовлення. їх відмінностей; вміння

Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості

Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,

слова висловлюватись відповідно до

норм культури мовлення.

Уміння формулювати думку у

всіх стилях і жанрах мовлення.

Уміння підготувати виступ і

виголосити його з урахуванням

ситуації спілкування
Мовна лінія
Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати

мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних

стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність

норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах

їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів

орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати

нормативне і ненормативне

використання мовних засобів.

Знання мовних помилок
Соціокультурна лінія
Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших

етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших

поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей,

пов'язані з національною та відображених у мові;

світовою культурою. загальнолюдських моральних

Відображення у мові цінностей, їх вияву у

особливостей бачення світу, національних традиціях.

способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із

особливостей культури, засвоєними етичними,

характерних для певного народу естетичними та іншими

цінностями свою мовленнєву і

життєтворчу діяльність;

розуміння особливостей бачення

світу, культури певного

народу, відображених у мові,

враховувати їх у спілкуванні
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати

вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі

засвоєння. вміння, використовувати їх у

різних життєвих і навчальних

Комунікативні стратегії, ситуаціях спілкування.

стратегії співпраці

Вміння користуватися

комунікативними стратегіями,

стратегіями співпраці
Іноземні мови
Особистісна Розуміння із слуху

(аудіювання)

Тематичні блоки:

Уміння розуміти висловлювання

я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також

автентичні тексти

дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого

характеру.

харчування; покупки;

Уміння розуміти висловлювання

природа і погода; вчителя, учнів; розуміти

нескладні автентичні

проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту

технічну інформацію.

Публічна

Уміння розуміти основний зміст

Тематичні блоки: новин, що повідомляються,

пізнавальних радіо- і

охорона здоров'я; телепередач; розуміти

дискусію, що проводиться в

у бібліотеці; класі (або подається у

звукозапису).

літературні жанри, вітчизняні

та зарубіжні письменники;
кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення
мистецтво, відомі художники, Читання

скульптори;

Уміння розуміти нескладні

опис картин, відвідування автентичні тексти різних

музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі

художні, науково-популярні,

музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,

молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку

світі, участь молоді у з опорою на контекст або

розв'язанні громадських словотворчі елементи;

проблем; аналізувати окремі місця в

тексті; визначати найбільш

наука і технічний прогрес, значущу інформацію;

вплив науково-технічного систематизувати і коментувати

прогресу на життя людини і одержану інформацію;

стан довкілля;

Уміння користуватися

сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.

технології;

Уміння розуміти та аналізувати

життя суспільства; матеріали преси.
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння

житті людини і суспільства,

міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої

їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в

історія, політичний і певних сферах спілкування і

державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно

культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,

діячі побаченого або почутого,

висловлюючи та обґрунтовуючи

Професії. своє ставлення до осіб, подій,

явищ, про які йдеться; брати

Освітня участь у дискусіях, логічно та

аргументовано висловлюватися

Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,

доводити свою точку зору і

шкільне життя, типи своє ставлення до них.

навчальних закладів;

Уміння складати план, тези,

участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до

програмах змісту та теми
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки спілкуватися з

носіями мови на основі

визначеної тематики;

використовувати лексичні

одиниці та найбільш уживані

формули, що надають

спілкуванню більшої

виразності, емоційності та

переконливості
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на

фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;

вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та

мови, категорії, класи і інтонацією.

структури нормативної

граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,

багатозначність слів, їх змістовне письмове

зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та

граматична семантика; системи виділенням абзаців

транскрипційних знаків
Соціокультурна лінія
Система світоглядних, Уміння відображати засобами

культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу

етичних, історичних життя та мислення, особливості

відомостей, відображених у культури певного народу.

мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні

теми (музика, фільми тощо);

усвідомлювати відображення у

мові особливостей культури

певного народу, уміння

спілкуватися з урахуванням цих

особливостей з представниками

різних культур
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий

навчання досвід, аналізувати,

узагальнювати,

запам'ятовувати, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
^ Літературний компонент
Українська література. Зарубіжна література.
Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Аксіологічна лінія
Художні тексти, розмаїття їх Знання змісту, проблематики та

жанрово-родової специфіки та найважливіших особливостей

морально-етичних проблем, що поетики художніх текстів,

надає можливість для рекомендованих для вивчення

психологічного аналізу напам'ять художніх творів,

людських взаємин і вчинків; літературно-критичних,

твори, що репрезентують різні публіцистичних та науково-

етапи літературного процесу, популярних статей;

культурно-літературні традиції біографічних відомостей про

народів України та зарубіжних письменника та його світогляд.

країн.

Художній твір у контексті Розуміння цілісної картини

історико-літературного художнього світу та

процесу, його смислова та представлену в ньому авторську

естетична цілісність, концепцію, етичних та

художня специфіка. Обговорення естетичних цінностей,

проблематики твору, відображених у художньому

аргументоване усне та письмове тексті; художній текст як

висловлювання своїх суджень твір мистецтва слова та

щодо прочитаного джерело духовного багатства

особистості.
Вміння аналізувати та

інтерпретувати зміст твору,

суть морального конфлікту та

власну етичну позицію щодо

нього, співвідносити порушені

у творі проблеми з власним

життєвим досвідом,

розв'язувати творчі завдання

різних типів
Літературознавча лінія
Основні роди та жанри Знання літературознавчих

літератури. Провідні художні понять, вміння оперувати

літературні напрями, течії та ними в процесі опрацювання

стилі. оригінального та перекладного

тексту.

Тематика та проблематика

твору, конфлікт; фабула, Уміння орієнтуватися в жанрово-

основні сюжетні та позасюжетні родовій специфіці вивчених

елементи. художніх творів; розрізняти

сюжет і фабулу; виділяти

Ліричний герой, образ автора, сюжетні та позасюжетні

система художніх образів елементи, аналізувати

твору, мотив, символ, "вічні" головний конфлікт,

образи. зображувально-виражальні

засоби художньої мови в

Підтекст. оригінальних та перекладних

творах, художній підтекст

Іронія, гротеск образів, деталей, мотивів
Культурологічна лінія
Художня література в Розуміння значення літератури

контексті національної та та культури для духовного

світової культури, її розвитку людства; про основні

взаємопов'язаність з релігією, етапи розвитку культури, про

філософією, естетикою, спільні закономірності

літературною критикою, різними розвитку різних видів мистецтв

видами мистецтв. та сучасні тенденції в

Відображення характеру народу національній та світовій

у національній літературі та у культурі

культурі.

Традиції і новаторство в

літературі та культурі.

Діалог культур, його вплив на

літературний процес.

Зв'язок літературних напрямів

та течій з естетичним пошуком

митців інших видів мистецтв

^ 2. Освітня галузь "Суспільствознавство"
Завданнями освітньої галузі є:
підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до

самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу

через засвоєння комплексу знань, формування відповідних

компетенцій;
формування в учнів національних та загальнолюдських

цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів,

правової свідомості, економічного мислення;
формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання

суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних

особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних,

інтелектуально-інформаційних навичок;
формування в учнів почуття власної гідності,

відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного

життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати

власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір,

встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,

держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї

родини.
Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі - людина -

людина, людина - суспільство, людина - природа.
Через зміст освітньої галузі розкривається сутність

соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного

розвитку людства загалом і українського народу зокрема.
Змістове наповнення галузі базується на українознавчих

засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота

України, активного компетентного громадянина, людини з

гуманістичними і демократичними цінностями.
Структурні компоненти освітньої галузі - історія рідного

краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль,

економіка, філософія, громадянська освіта.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка