Навчальна книга для
Скачати 70.94 Kb.
НазваНавчальна книга для
Дата конвертації18.03.2013
Розмір70.94 Kb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Право > Книга
Недоходюк Г. Навчальна книга для PR-спеціалістів: вітчизняний досвід // Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг.ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - № 4. – С. 176-178.
Навчальна книга для PR-спеціалістів: вітчизняний досвід
Проаналізовано основні навчальні посібники вітчизняних авторів з паблік рилейшнз.
Паблік рилейшнз (PR, зв’язки з громадськістю) – нова навчальна дисципліна, що раніше не викладалася у вищих навчальних закладах. Започаткував викладання паблік рилейшнз у вузах України як окремої навчальної дисципліни Валентин Григорович Королько (доктор філософських наук, завідувач кафедри теорії і методики зв’язків із громадськістю факультету соціальних наук і соціальних технологій Києво-Могилянської Академії, ректор вищої школи паблік рилейшнз при товаристві „Знання” України). Георгій Георгійович Почепцов (доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю Інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Шевченка, президент Української асоціації паблік рилейшнз) зазначає, що це нова спеціальність, яка визнана уже на державному рівні. У реєстрі Міністерства праці та соціальної політики України закладено нову професійну кваліфікацію – 2419.2 – фахівець зі зв’язків з громадськістю і пресою.

PR як наука розвинувся в Америці, відтак у Європі. Відповідно у цих країнах і напрацьовано найбільший, найвагоміший арсенал наукової, навчальної, довідково-інформаційної, практичної літератури з паблік рилейшнз. Однією з перших перекладених книг із PR на теренах СНД є „Паблик рилейшнз. Что это такое?” Сема Блека, професора з Великобританії. Основними підручниками, якими послуговуються наші студенти, оволодіваючи основами зв’язків з громадськістю, є „Паблік рилейшнз” Френка Джефкінса, „Введение в паблик рилейшнз”, „PR: Международная практика” Сема Блека, „Паблик рилейшнз. Принципы и практика” Філіпа Кітчена, „Паблик рилейшнз, или Стратегия доверия” Філіпа Буарі, "Все о Public Relations. Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью” Роджера Хейвуда, „Паблисити и паблик рилейшнз” Доті Дороті, „Связи с общественностью: мировая практика и современная Россия” Євгенія Пашенцева, „Паблик рилейшнз и общественное мнение” Лариси Федотової, „Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров” Ірини Альошиної та ін.

У 1997 р. В.Г.Королько видав перший в Україні фундаментальний підручник з основ паблік рилейшнз для студентів вищих навчальних закладів освіти. Після успішної його апробації у вузах та зацікавленості PR-фахівців автор видав новий доповнений підручник „Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика”.

Як зазначено в анотації, це один із найкращих вітчизняних підручників із паблік рилейшнз, у якому повністю відображено сучасні досягнення теорії і практики цивілізованих зв’язків з громадськістю. Він відповідає вимогам і рекомендаціям Міжнародної асоціації паблік рилейшнз. У підручнику зроблено вдалу спробу адаптувати до українських реалій світовий досвід створення навчальної літератури з даного фаху.

Узагальнюючи світовий досвід, В.Королько у підручнику „Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика” особливу увагу приділяє найбагатшій американській скарбниці досягнень у сфері теорії і практики PR. Акцент, в основному, робиться на тім, що має загальнонаукове і загальне прикладне значення, і на цій базі автор намагається обґрунтувати шляхи розвитку нашої власної практики зв’язків із громадськістю. Наведено приклади із практики створення окремих підрозділів у державних органах України, які виконують функції паблік рилейшнз. У главі „Цивілізоване лобіювання”, розкриваючи теорію лобізму (суть, легітимність, практика, правові основи, методи та ін.) автор подає загальні відомості про Верховну Раду України, її органи, постійні комітети, фракції, групи, законодавчі процеси, а також описує питання можливості лобіювання ВРУ та законів України.

При написанні підручника автор використовував маловідомі широкому колу читачів закордонні публікації з проблем паблік рилейшнз, а також дослідження в галузях соціології, соціальної психології, політології й інших наук. Крім того, тривале співробітництво з Міжнародним республіканським інститутом (США), спілкування з різного рівня державними і політичними діячами цієї країни, вченими і дослідниками, керівниками і фахівцями виборчих кампаній дозволили ознайомитися із сучасними досягненнями науки і мистецтва паблік рилейшнз. Цінною інформацією для PR-спеціалістів є опублікування кодексу професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації PR (ІПРА), Афінського кодексу, кодексу професійної поведінки Інституту PR (Англія), Європейського кодексу професійної поведінки у сфері PR (Лісабонн), кодексів професійної етики українського та російського журналістів та кодексу професійної етики спілки професійних журналістів США, а також списку літератури.

Помітним внеском у створення наукової та навчальної бази з паблік рилейшнз в Україні є праці Г.Г.Почепцова. Він автор книг: „Паблік рилейшнз”, „Іміджмейкер. Паблік рилейшнз для політиків і бізнесменів”, „Теорія комунікації”, „Символи в політичній рекламі”, „Імідж і вибори”, „Імідж: від фараонів до президентів”, „Іміджеологія: теорія і практика”, „Теорія і практика комунікації”, „Паблік рилейшнз, або як успішно управляти суспільною думкою”, Комунікативні технології двадцятого століття” та ін.

Найбільш рекомендованим у навчальних програмах з PR є посібник „Паблік рилейшнз”, розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів цієї дисципліни, всіх, хто у своїй діяльності використовує паблік рилейшнз. В анотації сказано: «Спираючись на найновіші публікації провідних спеціалістів ХХ століття у галузі паблік рилейшнз, власний досвід викладання цієї дисципліни в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, автору вдалося створити компактний і ємкий навчальний посібник, у якому розкривається система зв’язків із громадськістю, сучасний комунікативний інструментарій, що використовується в різноманітних ситуаціях застосування паблік рилейшнз».

Родзинкою підручника є створення рубрики „Книжкова полиця” у кінці кожного параграфа, що дало можливість з достатньою повнотою подати видану в СНД літературу з паблік рилейшнз і споріднених галузей. Також знайомство із відомими закордонними творцями PR продовжує рубрика „Хрестоматія”, де подано найяскравіші уривки з книг. Перевірити теоретичні знання та навики з паблік рилейшнз можна розв’язавши завдання, які наведені у „Задачнику”.

Відомою українською дослідницею у сфері PR є Є.Б.Тихомирова. Вона є автором навчального посібника та практикуму „Зв’язки з громадськістю”, монографії „PR-формування відкритого суспільства”. У посібнику „Зв’язки з громадськістю” розглядаються історiя комунiкацiї, iсторiя виникнення та розвитку паблiк рилейшнз, характеризуються зв’язки з громадськiстю як сфера наукової та практично-прикладної дiяльностi, розкриваються методи, прийоми, канали та форми комунiкацiй iз громадськiстю та їх специфiка в окремих сфе­рах життя суспiльства, зокрема полiтичнiй, соцiокультурнiй, eкономічній та сферi мiжнародних вiдносин.

На думку авторки, теоретико-методологiчний аналiз дiяльностi системи зв’язків з громадськiстю потребує звернення до базової дисцип­лiни – теорії комунiкацiї, на якiй rрунтуються паблiк рилейшнз i без якої не можна зрозумiти сутності та специфiки зв’язків з громадськiстю. Ось чому навчальний посiбник починається з викладення основних положень тeopiї комунiкацiї.

Для глибшого засвоєння матеріалу у посiбнику подано питання до самоконтролю та список лiтератури. Основними завданнями навчального посібника є:

-надати знання про особливостi комунiкацiйної системи українського суспiльства, специфiку комунiкацiй з громадсь­кiстю, методи здiйснення дослiджень та збирання iнформацiї iнститутами паблiк рилейшнз, методику роботи з основними групами громадськостi та використання рiзних iиструментiв комунікації;

-навчити студентiв проводити практичну роботу в галузi паб­лiк рилейшнз, зокрема забезпечити набуття навичок прове­дення дослiджень громадської думки, вивчення документа­льних джерел, проведення брифiнгiв, прес-конференцiй, ви­ступiв у пресi та проведення кампанiй у 3МІ, використання подiєвої комунiкацiї (прийомiв, презентацiй, виставок тощо);

-сформувати вмiння управляти аудиторiєю, впливати на гро­мадську думку, використовуючи рiзнi засоби та прийоми.

У навчальному посібнику „Паблiк рилейшнз у системі комунікації та управління” І.Ю.Слісаренка пропонується комплексний підхід до предмета вивчення: паблiк рилейшнз розглядається не просто як ремесло, а як складний багатокомпонентний засіб комунікації, як складова науки і практики сучасного менеджменту, державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування.

Продовжують низку українських творців навчальної літератури з паблiк рилейшнз такі автори: Білоус В. С. ”Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності”, Колесніченко Т. „Паблік рилейшнз: основні питання теорії і практики”, Лук’янець Т.І. „Маркетингова політика комунікацій”, Мойсеєв В. А. „Паблік рилейшнз – засіб соціальної комунікації: Теорія і практика”, Пізнюк Л. В. „Паблік рилейшнз” (Навчальний посібник для дистанційного навчання), Поплавський М.М. „Азбука паблік рилейшнз”, Шевченко О. В. „PR-технології в міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України)” та ін.

На початку грудня у Києві відбулася презентація нової книги віце-президента „Української Ліги фахівців зв’язків з громадськістю”, керівника медіа-департаменту „Українського освітнього центру реформ” Андрія Куліша. Її назва – „Практика PR по-українському”. Особливістю книги є викладений у ній суто український досвід щоденної PR-діяльності. Серед інших сучасних фахових PR-видань книга Куліша вирізняється також своєю практичністю: на 340 сторінках – тисячі практичних порад для PR-менеджерів і рекламістів, керівників прес-служб, прес-секретарів та речників. Ще однією особливістю книги Андрія Куліша є легкий і доступний виклад, вже відомий широкому українському PR-загалові з попередніх книжках цього автора: „Public Relations для громадських організацій” та „Вибори, агітація, медіа”.

Отже, можемо зробити висновок, що в Україні уже є солідна, хоча ще „молода” вітчизняна школа PR з власними науковими розвідками та практичними напрацюваннями, які формують навчальну базу з паблiк рилейшнз, бо, як стверджують практично всі дослідники у сфері зв’язків з громадськістю, ця наука як в Україні, так і на просторах СНД знаходиться поки що в стані розвитку.

Література:

  1. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник, 2-е вид.доп. – К.: Вид.дім „Скарби”, 2001. – 400 с.

  2. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навчальний посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 506 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

  3. Слісаренко І.Ю. Паблік рилешнз у системі комунікації та управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.

  4. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2001. – 560 с.

  5. Тихомирова Є.Б. РR-формування відкритого суспільства: Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 197 с.

Схожі:

Навчальна книга для iconТема уроку
Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. Інформатика: Навч посібн. Для 10-11 кл середн загальноосвітн шкіл. –...
Навчальна книга для iconТема уроку
Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. Інформатика: Навч посібн. Для 10-11 кл середн загальноосвітн шкіл. –...
Навчальна книга для iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики в 2009/10 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальна книга для iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальна книга для icon"Общий (укр.)"
Навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з певної дисципліни відповідно до вимог чинної програми
Навчальна книга для iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-6 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальна книга для iconНавчальна книга богдан
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва
Навчальна книга для iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 9 класах подано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальна книга для iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Навчальна книга для iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка