На виконання разового замовлення
Скачати 95.95 Kb.
НазваНа виконання разового замовлення
Дата конвертації19.03.2013
Розмір95.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Договір Комісії НА ВИКОНАННЯ РАЗОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Б-_____-07м.Бровари

"__" __________ 2007 року


Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» (далі – Комісіонер), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, що є платником податку на прибуток підприємства на загальних умовах, і діє на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серії АВ №115151 від 28.04.2006 р., в особі Директора Гундеревої Вікторії Павлівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, і

____________________________, (далі – Комітент), з іншої Сторони, разом названі "Сторони", уклали цей Договір комісії на виконання разового замовлення (надалі – «Договір») про наступне:
1. Предмет договору.

1.1. Комісіонер зобов'язується за винагороду від свого імені, але за рахунок Комітента продати для Комітента наступні цінні папери (далі – ЦП):

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП:

Акції прості іменні бездокументарні


Емітент ЦП:

_


Код ЄДРПОУ Емітента:


Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП

UA


Номінальна вартість 1 (одного) ЦП:


Обумовлена ціна продажу 1 (одного) ЦП, грн.:


Кількість ЦП, штук


Валюта розрахунків:

Українська гривня


1.2. Комітент зобов'язується списати цінні папери, що будуть продані на виконання цього Договору та сплатити Комісіонеру винагороду за виконання Договору .

1.3. Цей Договір є лімітним замовленням на продаж (ЛЗП) - замовленням продати цінні папери за ціною, що є не вище обумовленої, та є відкритим замовленням (ВЗ) - замовленням, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни).

1.4. Повноваження Комісіонера на укладення договорів купівлі-продажу вказаних ЦП з третіми особами в інтересах Комітента, а також на вчинення інших дій, пов‘язаних з укладенням та виконанням таких договорів, підтверджуються цим Договором.
^ 2. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Комітент зобов'язаний:

 • сплатити Комісіонерові винагороду за виконання цього Договору;

 • без зволікання прийняти від Комісіонера все виконане ним за цим Договором. При цьому, якщо Комісіонер продав цінні папери за ціною, нижчою, ніж була погоджена, Комітент має право погодитися списувати цінні папери зі свого рахунку в ЦП, заявивши про це Комісіонерові протягом 10 робочих днів після отримання від нього повідомлення про цю продаж. Якщо Комітент не надішле Комісіонерові повідомлення про обґрунтовану відмову від проданих для нього цінних паперів, вони вважаються прийнятими Комітентом. Якщо Комісіонер при купівлі цінних паперів заплатив різницю у ціні, Комітент не має права відмовитися від прийняття виконання Договору;

 • утримуватися від укладення договорів щодо купівлі ЦП з іншими особами.

^ 2.2. Комітент має право відмовитись від договору комісії, письмово попередивши про це Комісіонера за 30 (тридцять) днів до припинення дії Договору. В цьому випадку Комітент зобов‘язаний відшкодувати Комітетові витрати, зроблені Комісіонером на виконання Договору до моменту отримання повідомлення від Комітента про відмову від Договору.
2.3. При виконанні операцій з цінними паперами за цим договором Комісіонер зобов'язаний:

 • діяти в інтересах Комітента (домагатися найкращого виконання замовлення Комітента, враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру ринку цінних паперів, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій та надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагента та інші фактори ризику);

 • за окремими письмовими запитами Комітента надавати інформацію щодо курсу цінних паперів;

 • протягом 2 (двох) робочих днів після проведення операцій з ЦП на виконання цього Договору письмово та/або факсимільним зв‘язком повідомляти Комітента про здійснення операцій з ЦП, у тому числі: про кількість придбаних ЦП, ціну купівлі ЦП, про те, чи були ЦП, придбані для Комітента у власності Комісіонера; про розмір винагороди, яку Комісіонер отримує від Комітента при здійсненні угоди; про вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням договорів Комітента, оплата яких здійснюється за рахунок Комітента; про розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій або іншій формі, які Комісіонер одержує від інших фізичних або юридичних осіб у зв'язку з виконанням операції, що є предметом договору між Комісіонером та Комітентом;

 • протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання зобов‘язань за цим договором надати Комітенту Звіт про виконання цього договору та все одержане за договорами купівлі-продажу, укладених з третіми особами на виконання цього Договору. Крім того Комісіонер надає документи, що підтверджують понесені Комісіонером витрати.

^ 2.4. Комісіонер має право:

 • відступати від вказівок Комітента без попереднього запиту про це, але з обов'язковим повідомленням Комітента про допущені відступи;

 • одночасно бути представником третіх осіб;

 • залучати для виконання цього Договору інших осіб (субкомісіонерів), на що Комітент дав свою згоду шляхом підписання даного Договору;

 • відраховувати належні йому за Договором суми з усіх грошових коштів, що надійшли від Комітента.

 • на відшкодування збитків та всіх понесених Комісіонером витрат, понесених у зв‘язку з відмовою Комітента від Договору;

 • ініціювати внесення змін до цього Договору у випадку неможлитвості виконання Договору з причин, що від нього не залежать.


^ 3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦП

3.1. Право власності на ЦП, придбані Комісіонером на виконання цього Договору, набуває Комітент.

3.2. Сторони цим досягли згоди, що:

- якщо реєстрація переходу право власності на ЦП Комітента здійснюється у реєстроутримувача, то Комісіонер подає всі необхідні для такої реєстрації документи після отримання від Комітента документів, необхідних для відкриття рахунку в системі реєстру та для ідентифікації Комітента. Послуги реєстратора оплачує Комісіонер за рахунок Комітента Комісіонер має право отримувати у Реєстратора виписки з реєстру власників іменних цінних паперів з особового рахунку Комітента та сертифікати іменних цінних паперів, оформлені за результатами переходу прав власності на цінні папери, вказані в цьому Договорі.

- якщо придбані у третіх осіб ЦП є знерухомленими (обліковуються на рахунку в цінних паперах третіх осіб у Зберігача), дії по переходу права власності на ЦП здійснює та сплачує Комітент.
^ 4. ВИНАГОРОДА КОМІСІОНЕРА. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ.

  1. Комісійна винагорода (винагорода) становить ________% (____________) від ціни всіх проданих на виконання цього Договору ЦП.

  2. Винагорода сплачується Комісіонеру не пізніше ___ (_____________) банківських днів з моменту надання Комісіонером звіту з підтверджувальними документами.

  3. У випадку, якщо Комісіонер здійснить витрати, пов‘язані з виконанням цього Договору (витрати на відрядження агентів, на переоформлення права власності, на оформлення документів тощо) зазначені витрати підлягають відшкодуванню Комітентом у строк не пізніше 5 (п‘яти) робочих днів з моменту надання Комісіонером звіту з підтверджувальними документами.

  4. Якщо Договір не було виконано з причин, які залежали від Комітента, Комісіонер має право на комісійну винагороду на загальних підставах.

  5. У випадку несвоєчасного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань за даним Договором, винна Сторона зобов’язана сплатити пеню за кожен з календарних днів затримки з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості. Виплата штрафних санкцій та пені не звільняє сторони від виконання обов’язків по цьому Договору.

5. відповІдальність сторін. Порядок вирішення спорів.

5.1. Комісіонер не відповідає перед Комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею Комісіонером на виконання цього Договору.

5.2. Всі спори за даним Договором або такі, що випливають з нього, повинні бути врегульовані у досудовому (претензійному) порядку. Порядок надіслання претензій та відповідей на претензії встановлено законодавством України.

5.3. При недосягненні згоди, а саме: повна або часткова відмова від задоволення претензій, ненадання відповіді на претензію протягом 1 (одного) місяця, так само як і незадоволення претензії в 10-ти-денний строк з дати надання відповіді зі згодою про задоволення претензії, а також будь-який спір, що виникає за даним Договором, або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до суду.
^

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.


6.1. Будь-яка інформація, передана однією Стороною іншій Стороні в період дії даного Договору та містить відомості про ЦП, ціни і пропозиції (включаючи умови даного Договору), розголошення якої може завдати шкоди будь-якій із Сторін, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

7. ФОРС-МАЖОР.


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору).

7.2. Під непереборними силами розуміються зовнішні й надзвичайні події, які не існували під час підписання даного Договору, що виникли мимо волі Сторін, настанню й дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою мір і коштів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати від Сторони, яка підпала під дії непереборної сили. Непереборними силами визнаються, але не обмежуються ними, наступні події: землетрус, повені, пожежі, епідемії, аварії на транспорті, воєнні дії, війни, страйки, цивільні безладдя, втручання з боку влади, ембарго.

7.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо вони доведуть, що це було викликано перешкодами поза їх контролем, яких сторона не могла уникнути, і які виникли після укладання Договору.

7.5. Сторона, яка підпала під дію обставин непереборної сили зобов'язана негайно телефаксом або телеграфом повідомити іншу сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дії зазначених обставин і перешкод.

7.6. Якщо вищезгадане повідомлення не буде зроблене протягом 3 (трьох) робочих днів, то Сторона, яка піддалась дії обставин непереборної сили втрачає права посилатися на них у своє виправдання, хіба, що сама обставина або перешкода не давала можливості послати повідомлення.

7.7. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк виконання зобов'язань за даним договором на період, що відповідає терміну дії зазначених обставин і розумному строку для усунення його наслідків.

7.8. Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більше трьох місяців, Сторони повинні вирішити долю даного Договору. Якщо при цьому вони не прийдуть до згоди, то Сторона, що не попала під вплив згаданих обставин, одержує право розірвати Договір в односторонньому порядку без звернення до суду.

^

8. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ.


8.1. Звіти, повідомлення, претензії та інші документи щодо виконання даного Договору можуть направлятися Сторонами за допомогою наступних видів зв'язку: рекомендованим листом та/або факсимільним зв'язком (факс), або передаватися особисто під розпис.

8.2. Повідомлення, претензії, звіт та інші документи щодо виконання даного Договору, підписані (керівником) або уповноваженою ним особою, завірені печаткою й передані протилежній Стороні за допомогою факсимільного зв'язку (факсом), визнаються Сторонами повноцінними юридичними документами до заміни їх оригіналами, які направляються один одному рекомендованим листом або кур'єром на поштову адресу, яка вказана в розділі «Реквізити Сторін».

8.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про зміну реквізитів, за якими здійснюється зв'язок між Сторонами, та уповноважених осіб Сторін, через яких Сторони підтримують зв'язок.

8.4. Уповноважена особа від Комісіонера, через яку Сторони підтримують зв'язок: ___________.

8.5. Уповноважена особа від Комітента: ________________.
9. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами (уповноваженими представниками сторін).

9.2. Комісіонер починає виконання цього Договору після отримання грошових коштів від Комітента.

9.3. Договір припиняється внаслідок виконання Сторонами зобов‘язань за цим договором, внаслідок розірвання у випадках і в порядку, встановленому законом та цим Договором, а також за взаємною згодою сторін.

9.4.Якщо якесь із положень даного Договору стане недійсним, воно не тягне за собою недійсність Договору в цілому та не впливає на виконання Сторонами зобов’язань за іншими положеннями даного Договору.

10.5. Сторони домовились про відсутність необхідності блокування Комісіонером рахунків, на яких обліковуються грошові кошти Комітента, якщо Комісіонер зберігає грошові кошти Комітента у термін понад 10 днів.

10.6. Цей Договір складено в 4 (чотирьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін, та одному для реєстратора (Зберігача) кожної сторони.

^

11. РЕКВІЗИТИ та ПІДПИСИ СТОРІН:

Комітент


Підпис


__________________

Комісіонер

Підпис


__________________

Директор ТОВ «ІК Вєлєс Капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»

Юридична адреса: Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 16, оф.804

Код ЄДРПОУ: 33847438

п/р _____________, МФО _________

Тел./факс: (044) 459-02-50 (51)


Схожі:

На виконання разового замовлення iconДоговір доручення № на виконання разового замовлення
України (діє на підставі ліцензії серії ав №115151, виданої дкцпфр 28 квітня 2006 р.), в особі Директора
На виконання разового замовлення iconДоговір доручення № на виконання разового замовлення
України (діє на підставі ліцензії серії ав №115151, виданої дкцпфр 28 квітня 2006 р.), в особі Директора
На виконання разового замовлення iconОсновні розділи курсової роботи
Скласти технічну підготовку проекту – поєднати способи І методи виробничого процесу підприємства для виконання замовлення згідно...
На виконання разового замовлення iconКурсова робота з дисципліни Додрукарська обробка образотворчої (графічної) інформації
Скласти технічну підготовку проекту — поєднати способи І мето­ди виробничого процесу підприємства для виконання замовлення згі­дно...
На виконання разового замовлення iconНака з
Про виконання державного замовлення на видання навчальної літератури в 2010 році, про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів...
На виконання разового замовлення iconРозділ II прибирання сходових площадок І маршів у житлових будинках
Середня площа разового прибирання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу дорівнює 0,65 кв м
На виконання разового замовлення iconЛист замовлення

На виконання разового замовлення icon* Вартість замовлення залежить від кількості сторінок, формату І якості документу, що копіюється
Вартість замовлення залежить від кількості сторінок, формату І якості документу, що копіюється
На виконання разового замовлення iconЩодо оформлення курсових І диплом
Додаток г зразок листа-замовлення підприємства на тему дипломного проектУ (роботи) 49
На виконання разового замовлення iconБланк замовлення
На книгу: Бойко М. П., Венгер Є. Ф., Мельничук О. В. Фізико-технічна творчість учнів: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка