Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Скачати 97.34 Kb.
НазваЗакон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Дата конвертації19.03.2013
Розмір97.34 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
Зміст
Вступ....................................................................................................................3

Розділ 1. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності......................................................................................9

1.1. Сутність оперативно-розшукової діяльності і проблемні питання її процесуального статусу................................................................9

1.2. Співвідношення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності...............................................................................23

1.3. Поняття та структура залучення результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальний процес.........................................37

^ 1.4. Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль, як гарантія законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності..........................................................................................................65

Розділ 2. Допустимість доказів у кримінально-процесуальному доказуванні.......................................................................................................83

^ 2.1. Поняття допустимості, та її співвідношення з іншими властивостями доказів у кримінальному процесі....................................83

2.2. Допустимість інформації отриманої оперативним шляхом..94

^ 2.3. Проблеми використання результатів оперативно-розшукової діяльності отриманих з порушенням процесуальної форми................113

2.4. Допустимість використання негативних обставин у доказуванні ...................................................................................................119

Висновки.........................................................................................................127

Список використаних джерел.....................................................................133


Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. 2005. - № 2. – Ст. 161.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України (затверджений законом від 28.12.1960) // Відомості Верховної Ради. 1961. - № 2. – Ст. 449.

3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992. (Із змінами, станом на 15.12.2005) // Відомості Верховної Ради. 1992. - № 22. - Ст. 14.

4. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради. 2005. - № 33. – Ст. 54.

5. Закон України «Про міліцію» від 25.12.1990. (Із змінами, станом на 15.03.2006) // Відомості Верховної Ради. 1991. - № 4. - Ст. 27.

6. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991. (Із змінами, станом на 11.01.2006) // Відомості Верховної Ради. 1991. - № 53. - Ст. 56.

7. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.93. (Із змінами, станом на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради. 1993. - № 35. - Ст. 26.

8. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.94 // Відомості Верховної Ради. 2004. - № 23. - Ст. 39.

9. Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 // Хрестоматія з правознавства. — К.: 1996.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30.05.1997. №7 //Адвокат. - 1997. - № 2.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про корисні злочини проти приватної власності» від 25.12.1992. № 12 // Право України. - 1993. - № 1.

12. Балашов А. Процессуальное оформление взаимодействия следователей и органов дознания // Соц. законность. – 1972. - №8.

13. Бандурка О.М. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Бюллетень по обміну досвідом роботи МВС України. – 1995. - №118.

14. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Х., 2002. – Ч. 1.

15. Бандурко А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – К.: РИО МВД Украины, 1994.

16. Барабаш Т. Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі // Підприємство, господарство і право. - 2004. - № 4.

17. Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. Методология теории и практики оперативно-розыскной деятельности в современных условиях: проблемы и перспективы: Монография. – 2-е издание. – Луганск: РИО ЛАВД, 2005.

18. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1997.

19. Бедняков Д.Н. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М., 1992.

20. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. –

Волгоград: ВСШ МВД РФ., 1993.

21. Берназ В.Д., Берназ П.В. Взаємодія слідчого з оперативним уповноваженим, спеціалістом та експертом при розслідуванні злочинів, пов'язаних із наркобізнесом: Навчально-практичний посібник. – Одеса, 2005.

22. Биденко Н. Процессуальная регламентация оперативно-розыскной деятельности // Вісник прокуратури. - 2002. - № 6.

23. Васильев А.Н. Следственная тактика. — М., 1976.

24. Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. – М., 1988.

25. Гапон О.А. Оперативно-розшукова характеристика злочину як інформаційна модель його розкриття // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002.

26. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон “ Об оперативно-розыскной деятельности “: Комментарий. - М.: Новый Юрист, - 1997.

27. Гришин Ю.А. О проблемах использования следователем результатов общественного документирования при возбуждении уголовного дела // Вісник ЛІВС: Науково-теоретичний журнал. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – Вип. 4.

28. Громов Н, Гущин А. Проблемы интерпретации оперативно-розыскных данных в качестве доказательств // Научно-правовой альманах МВД России «Профессионал». – 1999. - №5.

29. Громов Н.А. и др. Доказательства, доказывание и использование результатов ОРД: Учебное пособие. – М., 2001.

30. Гросс Г. Руководство для судебник следователей как система криминалистики / Пер. с нем. – СПб., 1908.

31. Грошевой Ю.М., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. Уголовно-процессуальные аспекты оперативно-розыскной деятельности // Вісник ЛАВС МВС. - Луганськ, 2002. - № 3.

32. Гурджи Ю. Гарантии прав личности в уголовном процессе: постановка и исследование проблемы в Украине // Юридичний вісник. - 2003. - № 1.

33. Гуцуляк Ю.В. Использование материалов ОРД в доказывании по уголовным делам // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВСУ. – Львів, 2003. - №1.

34. Долгова А.И. Формы прокурорского надзора. Вопросы прокурорского надзора. Сборник научных трудов. – М., 1972.

35. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. - М.: Изд. "Спартак", - 1996.

36. Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве // Правоведение. – 1989. - № 2.

37. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. – К.: Наукова думка, 1984.

38. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. – М: Книжный мир, 2002.

39. Душейко Г.О. Організаційно-тактичні питання реалізації оперативно-розшукової інформації в стадії порушення кримінальної справи // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності: Матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 1999.

40. Журова Е.М. Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности // Право і безпека. 2004. - №3.

41. Злобин Г.А., Янй С.А. Проблеми полиграфа / Проблеми совершенствования советского законодательства. - М., 1976. (ВНИИСЗ, № 6).

42. Зуев С.В. Понятие и структура привлечения результатов ОРД в уголовный процесс. // Следователь. – 2005. - № 3.

43. Казаченко І.П. Правова і соціальна необхідність оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики: Зб. наук. праць. – К.: УАВС, 1994.

44. Каплина О., Маринов В. Проблемы обеспечения неприкосновенности жилища на досудебном следствии. // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №3.

45. Кириченко С.А. Процессуальный статус оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – Вип. 1.

46. Кириченко О.А., Кириченко І.Г. Проблеми вдосконалення предмета криміналістики й оердології як провідних навчальних дисциплін // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищені ефективності боротьби зі злочинністю: Тези доп. наук. – практ. конф. – К., 2000.

47. Клименко В.М. Проблеми встановлення доказів в оперативно-розшуковій інформації. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 1999. - №1.

48. Климчук С.О. Можливості використання оперативної фотозйомки й відеозапису в доказуванні // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 3.

49. Клевцов О. І. Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій практиці правоохоронних органів» в журналі // Право України. - 1998. - № 7.

50. Клевцов О. І. Мова жестів як нетрадиційне знання в розслідуванні злочинів // Право України. - 1998. - № 4.

51. Когутич І.І. Основні питання вчення про негативні обставини та їх роль в розслідуванні злочинів. – Л., 1999.

52. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком, 1999.

53. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. – М.: Юлитинформ, 2000.

54. Кравченко О.А. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в досудовому розслідуванні // Держава та регіони. - 2004. – № 2.

55. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. – М., 1997.

56. Кримінальний процес України / За ред.. Ю.М. Грошевого та В.М.Хотеця. – Харків: Право, 2000.

57. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Ленинград, - 1984.

58. Курочка М.Й. Законність в оперативно-розшуковій діяльності – важлива форма охорони прав та свобод громадян // Вісник прокуратури. – 2002. - №2.

59. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами, які здійснюють ОРД. – Луганськ, 2005.

60. Курочка М.Й. Дотримання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. - 2003. - № 7 (25).

61. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К., 2002.

62. Мазунин Я.М. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий по делам об организованной преступной деятельности // Российский следователь. – 2004. - № 9.

63. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений: Учеб. Пособие. – Волгоград, 1987.

64. Мельник М., Хавронюк М. Хто наділений правом охороняти права? // Віче. - 1999. - № 11.

65. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебное пособие. – М., - 1999.

66. Общая теория прав человека. Под. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 1996.

67. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Лань, 2000.

68. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник Под общ. ред. С.В. Степашина. – СПб., 1999.

69. Остапенко О. Допустимість доказів при їх оцінці у ході кримінально-процесуального доказування // Підприємство, господарство і право. - 2005. - № 10.

70. Опыт использования полиграфа в профилактике й раскрытии преступлений в ГУВД Красноярского края» (1-ая научно-практическая конференция), МВД России, ГУВД Красноярского края. — Красноярск, 1997.

71. Павлюк Ю.П., Биденко М.Т., Шпортько О.М.. Некоторые проблемы процессуальной регламентации оперативно-розыскной деятельности //Вісник ЛАВС МВС. - 2002. - Спец. вип. (ч.2).

72. Погорецький М. Докази у кримінальному процесі. Використання оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів. // Вісник Прокуратури. – 2003. - № 2 (20).

73. ПоляковМ.П. О понятии уголовно-процессуальной интерпретации результатов ОРД // Профессионал. – 1999. - № 5-6.

74. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1983 – 1999) // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – К., 1999. - № 11.

75. Права человека и профессиональные стандарты для юристов в документах международных организаций. – К., - 1996.

76. Права человека. Основные международно-правовые документы. – К., 1989.

77. Применение гипноза в следственной практике США // Проблеми преступности в капитатистических странах. - 1981. - № 4.

78. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: эссе. - Луганск: РИО ЛАВД, 2004.

79. Резник Г.М. Внутренняя убежденность при оценке доказательств. — М., 1977.

80. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. – М., 1987.

81. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі. – К., 1991.

82. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі. – Харків, 1998.

83. Советский уголовный процесс: / Б.Т. Безлепкин и др. – М.: Юрид. лит., 1990.

84. Степанов О. Допустимість доказування в кримінальному процесі // Право України. - 2004. - № 5.

85. Строгович М.С. Теория судебных доказательств. - М., 1991.

86. Сурков К.В. Принципы полицейской разведки: Учебное пособие. Спб., 1995.

87. США: Конституция и права граждан. – М., 1987.

88. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. – М.: Юрид. лит., 1973.

89. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

90. Фетисенко К.Г. Деякі проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності в боротьбі зі злочинністю // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали науково-практичної конференції (19 листопада 1997 року) / Відпов. ред. В.С. Зеленецький, Л.В. Дорош. – Х.: Право, 1998.

91. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью:системный подход. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.

92. Чечетин А. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. – 2004. - № 1.

93. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты Закона об оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. – 1994. - №1.

94. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // Государство и право. – 1997. - №9.

95. Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів в доказуванні у кримінальних справах / Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-прак. Конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків. – К., 2002.

96. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. – М.: АВС, 1997.

Схожі:

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних...
...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗаконукра ї н и
Міліція виконує: профілактичну, адміністративну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу, охоронну (на договірних...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон про охоронну діяльність підписаний (текст) Президент України...
Нагадаємо, що під час доопрацювання відповідного законопроекту мали місце спроби з боку представників мвс внести зміни без погодження...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон україни n 2658-iii від 12. 06
Закон україни n 2658-iii від 12. 06. 2001 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку науково-технічної сфери, створює умови для...
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України про «Про аудиторську діяльність»
Вид аудиту, за якого перевірка здійснюється вибірково з урахуванням особливих умов функціонування підприємства є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка