Легалізовано” Міністерством юстиції України
НазваЛегалізовано” Міністерством юстиції України
Сторінка1/5
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


Легалізовано

Міністерством юстиції України

28” грудня 2006 р.

114/5

Свідоцтво № 2584
Заступник Директора Департаменту

легалізації та регулювання діяльності

бюро кредитних історій
І.К. Пєвнєв

Затверджено

Установчим з'здом Вільної профспілки

медичних працівників

України

Протокол від 21 листопада 2006року


СТАТУТ
^ ВІЛЬНОЇ ПРОФСПІЛКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

2006 р.

І.Загальні положення


 1. Повна назва професійної спілки – Вільна профспілка медичних працівників України

 2. Скорочена назва профспілки – ВПМПУ.

 3. Юридична адреса: 03150 м. Київ – 150, вул. Велика Васильківська, 65

 4. Вільна профспілка медичних працівників України (далі-Профспілка) є Всеукраїнською добровільною неприбутковою самоврядною громадською організацією (профспілкою), що об'єднує на добровільній основі громадян, пов'язаних спільними професійними інтересами за родом їхньої професійної діяльності та навчання, працівників охорони здоров'я -медичних, фармацевтичних, санаторно-курортних установ, організацій, підприємств, незалежно від форм пласкості , осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, пенсіонерів, а також студентів, викладацького і технічного персоналу навчальних закладів галузі різних рівнів акредитації з метою здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

 5. У своїй діяльності Профспілка керується Конституцією України, Законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про об'єднання громадян", іншими законами та нормативно-правовими актами України, нормами міжнародного права, цим Статутом, поважаючи і дотримуючись принципів міжнародного права і профспілкового руху.

 6. ВПМПУ діє на всій території Держави Україна.

 7. ВПМПУ в своїй діяльності не залежна від органів державної влади України та її
  суб'єктів, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об'єднань, політичних
  партій та інших громадських об'єднань, їм не підзвітна і не підконтрольна,
  співробітничає з ними на рівноправній основі.

 8. Повноваження і обов'язки юридичної особи профспілка здійснює через виборний
  орган - Центральну Раду голів ^ ВПМПУ, яку очолює голова, а організації через свої виборні
  органи - Ради голів (профспілкові комітети).

 9. ВПМПУ бере участь у розробленні законодавчих і нормативних актів з праці,

соціально-економічних та інших питань у державних органах відповідних рівнів.

10. ВПМПУ самостійно встановлює міжнародні контакти, співробітничає з

профспілками інших країн.

11. ВПМПУ може співробітничати з профспілковими, громадсько-політичними

організаціями України та за її межами.

II. Мета і завдання діяльності.

1. Мета діяльності профспілки - представництво і захист соціально-економічних

прав та інтересів членів профспілки.
Профспілка в установленому законом порядку:
2. Представляє та відстоює інтереси членів в державних, господарських та інших органах усіх рівнів, включаючи право на подання позовів до суду та арбітражу.

3.Укладає через колективні договори, угоди про умови праці і заробітної плати, застосовує законодавство про працю, використовує суспільні фонди споживання у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Захищає життя та здоров'я членів профспілки шляхом ефективного запровадження в життя трудового законодавства через підписання колективних договорів, угод.

5.Домагається приведення законів України у відповідність з конвенціями МОП.

 1. Сприяє зміцненню солідарності між організаціями і членами з метою надання
  взаємодопомоги у вирішенні трудових конфліктів в інтересах трудящих під час укладання
  колективних договорів і угод. Здійснює: контроль за їх виконанням.

 2. Здійснює контроль і робить висновки щодо виконання колективних договорів та угод.

 3. Здійснює підготовку кадрів (із числа членів профспілкового активу) для роботи у профспілці
  на професійній основі.

 4. Бере участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями, вносить пропозиції
  щодо поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також з питань соціально -
  культурного і побутового обслуговування,
 1. Спільно з власником або уповноваженим ним органом бере участь у розподілі фонду
  матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва у
  визначених напрямах, бере участь у затвердженні кошторисів витрачення цих фондів після
  обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших
  видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства,
  організації з фонду матеріального заохочення,

 2. Заслуховує доповіді керівників підприємств, установ, організацій про виконання зобов'язань
  за колдоговором, угодами, заходами щодо організації і поліпшення умов праці, матеріально -
  побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків.

 3. Бере безпосередню участь у розв'язанні питань щодо умов праці і заробітної плати, які
  згідно з законодавством підлягають вирішенню власником або уповноваженим ним органом
  спільно або за погодженням Із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.

 4. Здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним
  органом законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки й виробничої санітарії, за
  дотриманням встановлених умов оплати праці,

 5. Розглядає скарги щодо рішень уповноваженого органу про відшкодування шкоди,
  заподіяної працівникам (каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням
  здоров'я), пов'язаною із трудовими відносинами.

 6. Бере участь в управлінні загальнообов'язковим соціальним страхуванням працівників -
  членів як представник застрахованих осіб відповідно до чинного законодавства, у
  призначенні допомоги із соціального страхування. Спільно з власником або уповноваженим
  ним органом контролює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій
  працівникам - членам , і подає їх для призначення пенсій. Направляє працівників у санаторії,
  профілакторії і будинки відпочинку, контролює організацію медичного обслуговування
  працівників І членів їхніх сімей.

 7. Контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

 8. За рахунок коштів профспілки та інших коштів створює Фонди солідарності, інші
  громадські фонди.

 9. Проводить навчання членів профспілки відносно економічних, соціальних і політичних
  питань, питань щодо чинного трудового законодавства, профспілкових проблем та про Історію
  профспілок.

 10. Для виконання статутних завдань використовує різні методи і заходи, включаючи страйки,
  відповідно до чинного законодавства. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів.

 11. Сприяє розвитку соціального партнерства.

 12. У рамках чинного законодавства організовує проведення масових заходів: зборів, мітингів,
  демонстрацій, ходів, пікетування, інших колективних дій. Бере солідарну участь в аналогічних
  заходах, що проводяться Іншими профспілками та профспілковими об'єднаннями.

 13. Створює власні інспекції з праці та охорони праці, інститут уповноважених з охорони праці
  профспілки для здійснення профспілкового контролю за дотриманням законодавства про
  працю і про охорону праці, екологічної безпеки.
 1. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями, їх об'єднаннями, посадовими особами
  законодавства про працю з питань трудового договору (контракту), робочого часу і часу
  відпочинку, оплати праці, гарантій, компенсацій і пільг, а також з інших трудових і соціальних
  питань на підприємстві, в організаціях, де працюють члени , вимагає усунення виявлених
  порушень.

 2. Засновує засоби масової інформації.

 3. Отримує, передає і поширює інформацію про свою діяльність згідно з чинним
  законодавством, інформацію про цілі і завдання профспілки.

 4. Надає інформаційно-методичну, консультативну, правову та іншу практичну допомогу
  членам профспілки і профспілковим організаціям.

 5. Здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.


III. Членство у профспілці


 1. 1.Членами профспілки можуть бути особи, які визнають цей Статут, сплачують членські внески, не є членами інших профспілок. Посадові особи, які здійснюють функції найму і звільнення робочої сили, не можуть бути членами .

 2. Особи, які навчаються професіям у системі освіти, вступають у члени на загальних засадах.

 3. Прийом у члени здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою відповідним профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації. Особа вважається членом профспілки з моменту прийняття рішення про прийом, після чого на неї оформлюється облікова картка в первинній профспілковій організації. У разі відмови в прийнятті в члени профспілки на вимогу цієї особи питання розглядається вищим органом профспілки.

 4. Членами профспілки можуть залишатися непрацюючі пенсіонери, безробітні, тимчасово непрацюючі з поважної причини за умови сплати членських внесків. Розмір внеску визначає первинна профспілкова організація , але не менше 1% від їхнього сукупного доходу.

 5. На індивідуальному обліку в первинній профспілковій організації можуть перебувати працівники інших підприємств за умови сплати ними членських внесків за встановленим розміром, але не менше 1% від їхньої заробітної плати.

 6. Члени можуть перебувати на індивідуальному обліку в міській, місцевій, територіальній, обласній, регіональній організації, центральному органі у разі відсутності первинної профспілкової організації за місцем їхньої роботи або проживання.

 7. Членство в припиняється у разі:

 • виходу із профспілки за особистою письмовою заявою;

 • виключення з профспілки у випадку недотримання вимог Статуту;

 1. Член письмово повідомляє профспілковий комітет (Раду голів) про свій вихід, зазначаючи дату і причину виходу із профспілки. Профспілковий комітет (Рада голів), у якому член профспілки перебуває на обліку, протягом місяця оформляє його вихід із профспілки. До офіційного підтвердження виходу член профспілки продовжує сплачувати членські внески. Звільнений із підприємства, установи, організації член профспілки, який не знявся з профспілкового обліку протягом місяця, виключається з членів профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації ВПМПУ. Член профспілки, який більше двох місяців не сплачував членські профспілкові внески без поважних причин, втрачає право на захист з боку ВПМПУ доти, доки ним не буде погашена заборгованість.

IV. Права і обов'язки членів профспілки
4.1. Кожен член має право:


 1. На правовий захист і допомогу з боку профспілки в державних, судових і господарських органах.

 2. Висувати будь-якого члена і свою кандидатуру для обрання, обирати і бути обраним до будь-яких профспілкових органів, на профспілкові конференції і з'їзди згідно з встановленою квотою представництва.

 3. Звертатися до всіх профспілкових органів, вимагати відповіді по суті своїх звернень, отримувати інформацію, консультації і безкоштовну юридичну допомогу.

 4. Брати участь у роботі профспілкової організації, вільно обговорювати будь-які питання, що стосуються її діяльності і взагалі, відстоювати свою думку, в тому числі на профспілкових зборах, брати участь у розробленні статутних документів і рішень виборних органів, контролі за їх реалізацією.

 5. Брати участь у колективних діях профспілки, отримувати захист і підтримку профспілки у разі переслідування за участь у них або за членство в профспілці.

 6. На отримання інформації про роботу профспілкової організації, профспілкових органів і профспілки в цілому, брати участь у контролі й оцінюванні їхньої діяльності.

 7. На збереження прав і пільг, що надаються членам трудового колективу на період роботи у виборних профспілкових органах, згідно з колективним договором, угодою.

 8. На моральне і матеріальне заохочення за активну участь у діяльності профспілки, а також подання до нагород профспілки.

 9. На додаткові пільги і компенсації, передбачені колективним договором і угодами, укладеними профспілкою.

 10. 10. Вийти із профспілки на підставі особистої заяви із вказівкою причини виходу.

 11. Припинити роботу у разі виникнення небезпечних умов на робочому місці з повідомленням адміністрації підприємства та виборного органу профспілки.


^ 4.2. Кожен член профспілки зобов'язаний:


 1. Виконувати Статут .

 2. Своєчасно у встановленому розмірі сплачувати обов'язкові профспілкові членські внески.

 3. Виконувати рішення виборних органів профспілки, покладені на нього профспілкові обов'язки і доручення.

 4. Виконувати умови договорів і угод, що укладаються профспілкою.

 5. Не допускати дій (бездіяльності), що завдають шкоди профспілці, а також порочать честь профспілки.

 6. Брати участь у роботі зборів профспілкової організації, а у разі обрання делегатом – у роботі конференцій, з'їздів.

 7. Брати участь у колективних діях профспілки.

 8. Сприяти зміцненню профспілки.

 9. У разі звільнення з організації або припинення навчання у навчальному закладі отримати облікову картку з відміткою про зняття з обліку.


^ V. Організаційна структура профспілки


 1. Основа – її члени, об'єднані в первинні профспілкові організації.

 2. ВПМПУ організується за територіальним принципами.

 3. ВПМПУ має таку організаційну структуру:

 • первинна профспілкова організація, яка за необхідності включає дільничні профспілкові організації, профгрупи;

 • місцева (міська, районна, районна в місті, територіальна) організація ;

 • обласна організація ;

 • регіональна організація (при необхідності) ;

 • всеукраїнська організація .

4. За необхідності первинними профспілковими організаціями може створюватися об'єднана профспілкова організація зі статусом первинної.

5. Організації профспілки всіх рівнів – первинна (об'єднана первинна), місцева (міська, районна, районна в місті, територіальна), обласна, регіональна – реєструються в центральному органі , перебувають під його юрисдикцією і підпорядковуються Статуту та рішенням виборних органів.

6. Усі організації мають ідентичну назву.

7. Усі реквізити для організацій Вільної профспілки медичних працівників України (логотип, штамп, фірмовий бланк, печатка) затверджуються центральним органом Вільної профспілки медичних працівників України мають єдиний зовнішній вигляд і юридичний захист.

8. Усі первинні, місцеві (міські, районні, районної в місті, територіальні), обласні, регіональні організації, що вийшли або виключені з ВПМПУ , автоматично втрачають членство , а їх реквізити вважаються недійсними. Все майно, надане центральним органом у тимчасове користування цим організаціям, має бути повернене органу, що надав це майно.

9. Голови і їхні заступники, члени виборних органів, наймані працівники організацій всіх рівнів зобов'язані надавати допомогу голові і обраним посадовим особам профспілки у разі відвідування ними будь-якої організації.

10. Організації зобов'язані неухильно дотримуватись положень Статуту під час прийняття рішень. Рішення, що суперечать Статуту, відміняються вищим профспілковим органом.

11. Реорганізація місцевих (міських, районних, районних в місті, територіальних), обласних, регіональних профспілкових організацій можлива тільки за рішенням даних організацій, затвердженим Радою голів. Реорганізація профспілкових організацій усіх рівнів можлива у вигляді їх злиття, приєднання, виділення, розділення або перетворення.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Легалізовано” Міністерством юстиції України iconІ. загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя фізики, затвердженої наказом Міністерства...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconІ. загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя хімії, затвердженої наказом Міністерства...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconАтверджую
Міністерства юстиції від 12. 04. 2012 №578/5, зареєстрований Міністерством юстиції України 17. 04. 2012 за №571/20884
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Обж,затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31. 08. 1995р., №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconПогоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя, за­твердженої наказом Міністерства освіти І...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconПосадова інструкція №28
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики секретаря-машиністки, затвердженої наказом Міністерства...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconПосадова інструкція №10
Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя фізичної культури, затвердженої наказом...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconМіністерством юстиції України
Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Транзакційного Аналізу»
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconОсновні засади програми Демократичної партії України
Київ. Зареєстрована Міністерством юстиції України 28 червня 1991 року, реєстраційний номер 94. Рівненська обласна організація Демпу...
Легалізовано” Міністерством юстиції України iconНаказ
Міністерства освіти України від 22. 09. 2011 року №1099, зареєстрованого Міністерством юстиції України 17. 11. 2011 року №1318/20056;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка