Типовий статут
Скачати 157.79 Kb.
НазваТиповий статут
Дата конвертації20.03.2013
Розмір157.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

установчими зборами учасників

товариства

протокол № ___

від "__" ______ 200_ р.
ТИПОВИЙ СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІАЛЬНІСТЮ
1. Загальні положення
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "__________" (надалі

- Товариство) засноване згідно з рішенням засновників, громадян

України, від "__" ________ 200_ р. № ____ з метою участі в прива-

тизації та подальшої господарської діяльності.
1.2. Найменування Товариства: ___________________________________

(повне) (скорочене)
1.3. Місцезнаходження Товариства:________________________________

(юридична адреса)
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Товариства є:
2.1.1. Участь в приватизації державних підприємств.
2.1.2. ___________________________________________________________
2.2. Предметом діяльності Товариства є:___________________________
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство

одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної

реєстрації.
3.2. Товариство має право брати участь в приватизації державного

підприємства з використанням майнових сертифікатів учасників Това-

риства. Для участі в приватизації Товариство має право залучати

майнові сертифікати тільки тих осіб, які були в складі учасників

на момент подання заяви на приватизацію.
3.3. Товариство може створювати на території України, а також за

її межами дочірні підприємства, філії та представництва.
Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про

них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі

затверджених Товариством статутів.
3.4. Товариство може бути учасником спільних підприємств,

акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій

та інших добровільних об'єднань.
3.5. Учасники несуть відповідальність у межах їх внесків,

відповідають за зобов'язаннями Товариства не внесеною частиною

внеску в разі ліквідації, звернення стягнення на майно Товариства

відповідно до чинного законодавства.
Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не

відповідає за зобов'язаннями Товариства.
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном,

на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено

стягнення.
3.6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати

майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути по-

зивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському

суді.
3.7. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавс-

твом, цим Статутом та установчим договором.
4. Права й обов'язки учасників Товариства
4.1. Учасниками Товариства є громадяни України.
4.2. Кожний з учасників Товариства має право:
- брати участь в приватизації державних підприємств з використан-

ням особистого майнового сертифіката в порядку, передбаченому чин-

ним законодавством та цим Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визна-

ченому цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибут-

ку від діяльності Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з

даними бухгалтерського обліку та звітності;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах учасників

Товариства, якщо питання було поставлено не пізніше як за 25 днів

до початку зборів;
- у першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироб-

лену Товариством;
- призначати представників для участі у зборах учасників Това-

риства та відкликати їх;
- вийти з товариства у визначеному цим Статутом порядку.
4.3. Кожний учасник Товариства має право уступити свою частку або

її частину третім особам після повного внесення свого внеску до

статутного фонду Товариства.
У разі передачі частки або її частини третій особі до останньої

водночас переходять усі права й обов'язки учасника, який її усту-

пив.
У випадку, коли частка або її частина переходить до Товариства,

останнє передає її третім особам або іншим учасникам в термін до

12 місяців. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також го-

лосування і визначення кворуму на зборах відбуваються без ураху-

вання зазначеної частки (частини).
4.4. Учасники Товариства зобов'язані:
- додержувати установчих документів та виконувати рішення загаль-

них зборів учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі

пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, по-

рядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та установ-

чими документами;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інфор-

мацію про діяльність Товариства;
- давати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих

питань його діяльності;
- сприяти здійсненню Товариством, своєї діяльності.
4.5. Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших

учасників не пізніше ніж за ____ місяців до дня виходу.
4.6. У разі виходу з Товариства учаснику виплачується вартість

частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному

фонді.
На вимогу учасника та за згодою зборів учасників Товариства част-

ка учасника, що виходить з Товариства, повертається йому повністю

або частково в натуральній формі.
Частка майна, набута учасником за рахунок приватизаційного сер-

тифіката, повертається йому в грошовому еквіваленті.
4.7. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому

частину прибутку, одержаного Товариством у поточному році до мо-

менту виходу учасника з Товариства.
4.8. Інші особи, а також правонаступники та спадкоємці учасників,

що вийшли з Товариства, можуть вступити в Товариство за згодою

зборів учасників Товариства.
У разі відмови правонаступника (спадкоємця) вступити до Товарист-

ва або відмови Товариства прийняти правонаступника (спадкоємця)

йому видається у грошовій або натуральній формі частка в майні,

яка належала учаснику, що вибув з Товариства.
Вартість цієї частки визначається на день, коли учасник вибув з

Товариства.
4.9. Учасника Товариства, який систематично не виконує своїх

обов'язків щодо Товариства або своїми діями перешкоджає досягненню

мети Товариства, може бути виключено з Товариства за одностайною

згодою всіх учасників. При цьому учасник, що виключається з Това-

риства, в голосуванні участі не бере.
4.10. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою про

визнання недійсними рішень зборів, які прийнято з порушенням чин-

ного законодавства.
5. Майно. Прибуток Товариства
5.1. Товариство є власником:
- майна, переданого йому учасниками;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської

діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах,

не заборонених законом.
5.2. Джерелом формування майна Товариства є:
- грошові та інші матеріальні внески засновників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших

видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження, отримані в процесі приватизації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,

підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені

в інтересах членів Товариства на засадах повного госпрозрахунку.
5.4. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків

учасників Товариства створюється статутний фонд у розмірі

_________________________________ (___________) грн.

(сума словами) (сума цифрами)
5.5. Порядок внесення коштів до статутного фонду та розмір внеску

кожного учасника визначаються чинним законодавством та установчими

документами.
5.6. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після

внесення повністю всіма учасниками своїх внесків.
Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів

Товариства не допускається.
5.7. Статутний фонд Товариства може поповнюватися за рахунок при-

бутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прий-

няття нових учасників, а в разі необхідності - за рахунок додатко-

вих внесків учасників.
Додаткові внески учасників, спрямовані на збільшення статутного

фонду, збільшують статутний фонд Товариства лише після внесення

відповідних змін до державного реєстру.
5.8. Товариством створюється резервний фонд у розмірі 25

відсотків статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань - 5

відсотків від чистого прибутку Товариства.
Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фон-

ду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники приймають

рішення про додаткові джерела фінансування.
5.9. Прибутком Товариства після сплати податків до державного

бюджету та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законо-

давством самостійно розпоряджається Товариство - збори учасників

та уповноважені ними органи.
Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється

між учасниками пропорційно їх часткам у майні Товариства в порядку

і на умовах, передбачених зборами учасників Товариства.
5.10. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення,

земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні

папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розроб-

ки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелекту-

альну власність.
5.11. Товариство має право продавати і передавати іншим

підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, передавати в

оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику

належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транс-

портні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а

також списувати їх з балансу.
Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування,

уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або пра-

ва на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, нада-

них чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним роз-

судом з юридичними особами та громадянами як у країні, так і за її

межами.
6. Господарська діяльність. Соціальні гарантії
6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує

і здійснює свою діяльність, виходячи" з попиту на продукцію, що

ним виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечи-

ти виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення до-

ходів.
6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється

через систему прямих угод або через біржу та інші організації.
6.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тари-

фами, встановленими самостійно або на договірних засадах.
6.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре-

зультатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно

до чинного законодавства.
6.5. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати

праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.
6.6. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності

Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а

також на інших засадах, становлять трудовий колектив Товариства.
6.7. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє

профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом

орган.
6.8. Трудовий колектив (уповноважений ними орган):
- вирішує питання соціального розвитку Товариства;

- розглядає та затверджує проект колективного договору;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам То-

вариства соціальних пільг;

- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
6.9. Соціальні та трудові права працівників Товариства гаранту-

ються чинним законодавством.
6.10. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в

порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
6.11. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення

відповідно до чинного законодавства.
6.12. Локальними нормативними актами Товариство може встановлюва-

ти додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та

соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих ка-

тегорій.
7. Зовнішньоекономічна діяльність
7.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоеко-

номічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.
7.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство

користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної

діяльності відповідно до чинного законодавства.
8. Управління Товариством
8.1. Вищим органом Товариства є збори учасників Товариства, в

яких беруть участь учасники або призначені ними представники.
Останні можуть бути постійними або призначатися на певний строк.

Учасник має право в будь-який час замінити свого представника,

сповістивши про це інших учасників.
8.2. Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому

учаснику або його представникові.
8.3. Кількість голосів кожного з учасників на зборах визначається

пропорційно розміру частки учасника у статутному фонді відповідно

до квоти один голос - __________________________ (________) грн.

(писати словами) (цифрами)
8.4. Збори учасників обирають голову Товариства на строк до одно-

го року.
8.5. Збори скликає голова Товариства. Позачергові збори склика-

ються та проводяться головою Товариства, крім випадків, зазначених

у п. 8.13.
8.6. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності

Товариства. Винятковою компетенцією зборів є:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затверд-

ження його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін і доповнень до установчих документів;
в) утворення, реорганізація й ліквідація дочірніх підприємств,

філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про

них;
г) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів

Товариства, визначення його структури;
д) затвердження угод на суму більш як ___ тис. грн.;
е) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, приз-

начення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балан-

су;
є) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
ж) обрання та відкликання генерального директора та ревізійної

комісії;
з) затвердження річних результатів діяльності Товариства і його

дочірніх підприємств, затвердження звітів ревізійної комісії, по-

рядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
и) винесення рішень та притягнення до майнової відповідальності

посадових осіб Товариства;
і) встановлення порядку внесення додаткових внесків;
ї) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його

дочірніх підприємств, філій та представництв;
й) приймання до Товариства та виключення з нього.
З питань, що зазначені в пунктах а, б, в, е, й, рішення прий-

мається одностайно, з решти питань - простою більшістю голосів.
8.7. Збори учасників можуть передавати для вирішення генеральному

директору окремі питання, крім тих, що відносяться виключно до

компетенції зборів.
8.8. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасни-

ки, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
8.9. Відповідно до чинного законодавства голова Товариства може

провести опитування учасників Товариства з питань, що відносяться

виключно до компетенції зборів, у письмовій формі.
8.10. Опитування проводиться у випадках та порядку, передбачених

локальними нормативними актами.
8.11. Збори учасників Товариства скликаються не менш як чотири

рази на рік.
8.12. Голова Товариства має право скликати позачергові збори, як-

що це необхідно в інтересах Товариства, а також у випадках виник-

нення необхідності вирішити питання, які відносяться виключно до

компетенції зборів відповідно до цього Статуту.
8.13. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20

відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових

зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25

днів голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі

самі скликати збори учасників.
8.14. Збори учасників вправі приймати рішення тільки щодо питань,

включених до порядку денного. З останнім учасники повинні бути оз-

найомлені не пізніше ніж за 15 днів до початку зборів.
8.15. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється ви-

конавчим органом - генеральним директором.
8.16. Генеральний директор призначається зборами учасників на три

роки з правом продовження повноважень на новий період за рішенням

зборів. З генеральним директором укладається трудовий договір

(контракт).
8.17. Апарат Товариства формується генеральним директором.
8.18. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Това-

риства, крім тих, які відносяться виключно до компетенції зборів

учасників.
8.19. Генеральний директор підзвітний зборам учасників, несе пе-

ред ними відповідальність за виконання їх рішень. Він не вправі

приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.
8.20. Генеральний директор має право без доручення виконувати дії

від імені Товариства.
8.21. Генеральний директор не може водночас бути головою зборів

учасників Товариства.
8.22. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю виконав-

чого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією.
Голова та члени ревізійної комісії призначаються зборами учас-

ників Товариства з їх числа в кількості трьох осіб.
Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії.
8.23. Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства

здійснюється ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної

ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія

вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх не-

обхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів, а також

особистих пояснень.
8.24. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності

не менше одного разу на рік.
8.25. Позачергові ревізії господарської діяльності проводяться

ревізійною комісією на вимогу учасників або з власної ініціативи.
8.26. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та ба-

лансах. Без висновку ревізійної комісії збори учасників Товариства

не мають права затверджувати баланс Товариства.
8.27. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання

позачергових загальних зборів учасників, якщо виникла загроза

суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку по-

садових осіб Товариства.
8.28. Ревізійна комісія доповідає про результати проведеної нею

перевірки вищому органу Товариства.
9. Припинення діяльності Товариства та його реорганізація
9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його

ліквідації або реорганізації за рішенням зборів або суду чи

арбітражного суду.
9.2. Товариство ліквідується у випадках:
- закінчення строку, на який воно створювалося, або після досяг-

нення мети, поставленої при його створенні;
- визнання його банкрутом;
- визнання судом установчих документів Товариства недійсними;
-інших, передбачених законодавчими актами України.
9.3. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною її ініціато-

ром ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законо-

давством.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту
Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням зборів учас-

ників Товариства й реєструються в державних органах.

Схожі:

Типовий статут iconТиповий статут

Типовий статут iconТиповий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Типовий статут iconТиповий патологічний процес
Ушкодження клітини (альтерація) це типовий патологічний процес, основу якого складають порушення внутрішньоклітинного гомеостазу,...
Типовий статут iconВірусний гепатит А, жовтянична форма, типовий перебіг середньої важкості
Вірусний гепатит А, жовтянична форма, типовий перебігсередньотяжкий перебіг (10. 10. 2000 року)
Типовий статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Типовий статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Типовий статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Типовий статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Типовий статут iconТиповий патологічний процес, який виникає в результаті пошкодження...
Запалення типовий патологічний процес, який виникає в результаті пошкодження тканини І проявляється комплексом структурних, функціональних...
Типовий статут iconТиповий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка