Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)
Скачати 121.78 Kb.
НазваПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)
Дата конвертації20.03.2013
Розмір121.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


Зразок

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)
1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – правила) розроблені у відповідності до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом Міносвіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 № 73) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 червня 1994 р. за № 121/330.

1.2. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості i не нижче мінімального розміру, встановленого державою, включаючи право на вибір професії, роду занять i роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків i є необхідною умовою організації ефективної праці i навчально-виховного процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3. Метою правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.

1.4. Правила поширюються на всіх працівників закладу.

1.5. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил, розв'язує керівник закладу в межах наданих повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством України i цими правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

1.6. Правила вивішуються в закладі на видному мiсцi.
2. Порядок прийняття i звільнення працівників
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами або контрактами відповідно до законодавства України.

2.2. При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР i Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати вiдповiднi документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу i залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі або пройти профілактичне медичне обстеження.

При укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України "Про освіту", Закону України "Про позашкільну освіту", Основ законодавства України про культуру.

2.4. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом, який оголошується працівнику під розписку.

2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах i організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції i Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

Вiдповiдальнiсть за організацію ведення обліку, зберігання i видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов'язаний:

а) роз'яснити працівникові його права i обов'язки та істотні умови праці;

б) попередити про наявність на робочому мiсцi, де він буде працювати, небезпечних i шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги i компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства i колективного договору;

в) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією та колективним договором;

г) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

д) ознайомити працівника з правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.9. Розірвання трудового договору з iнiцiативи керівника допускається у випадках, передбачених законодавством України та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках лiквiдацiї закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у вiдповiдностi з законодавством України.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника.

2.11. Керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiдностi з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у вiдповiдностi з формулюванням законодавства України з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
3. Основні правила та обов'язки працівників

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

  • захист професійної честі, гідності;

  • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної iнiцiативи;

  • індивідуальну педагогічну діяльність;

  • участь у громадському самоврядуванні;

  • користування подовженою оплачуваною відпусткою;

  • підвищення квалiфiкацiї, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення квалiфiкацiї i перепідготовку.

3.2. Працівники закладу зобов'язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу i правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна закладу.

Працівники закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у вiдповiдностi з законодавством України.

3.3. Педагогічні працівники повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння учнями, навчальних програм на рiвнi обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного i соціального устрою, цивiлiзацiї, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність i загальну культуру.

3.4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, положеннями і правилами внутрішнього трудового розпорядку та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.
4. Основні обов'язки керівника

4.1. Керівник закладу зобов'язаний:

а) забезпечити необхідні органiзацiйнi та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рiвнi державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу вiдповiднi до їхньої спеціальності та квалiфiкацiї;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, забезпечити своєчасне затвердження розкладу занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу;

г) організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечувати проведення їх атестації, правового i професійного навчання як у своєму так i в інших навчальних закладах;

д) укладати i розривати угоди, контракти з керівниками пiдроздiлiв, педагогічними працівниками вiдповiдно до чинного законодавства;

е) розподіляти та затверджувати на початок навчального року обсяг педагогічного навантаження, перерозподіляти його протягом навчального року відповідно до вимог Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України;

є) забезпечити видачу заробітної плати педагогічним та іншим працівникам у встановлені колективним договором строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу вiдповiдно до графіка відпусток;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу, учнів, забезпечувати надання їм пільг, установлених Законом „Про позашкільну освіту”;

ї) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну звітність, а також iншi необхідні відомості про роботу i стан навчально-виховного закладу;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу, учнів.
5. Робочий час i його використання

5.1. Для працівників установлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи педагогічних працівників визначається обсягом педагогічного навантаження, для інших працівників – графіками змінності. Обсяг педагогічного навантаження та графіки змінності затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням тривалості робочого тижня.

Шестиденний робочий тиждень встановлюється керівником спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи. В канікулярний період, за погодженням з профспілковим комітетом, керівником може бути встановлено п’ятиденний робочий тиждень.

В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні нести всі види навчально-методичної роботи вiдповiдно до посади, навчального плану i плану роботи.

Час початку i закінчення роботи, перерви встановлюються для педагогічних працівників розкладом занять.

5.2. При відсутності педагогічного або іншого працівника закладу керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни.

5.3. Надурочна робота та робота у вихідні і святкові дні допускається тільки з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмiрi.

5.4. В разі необхідності у канікулярний період, вихідні i святкові дні керівник закладу може залучати педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування i його тривалість затверджується керівником за погодженням із профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у канікулярні, вихідні i святкові дні вагітних жінок i матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дітей–iнвалiдiв або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у канікулярні, вихідні i святкові дні без їх згоди.

5.5. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу може залучати педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.6. Робота органів самоврядування закладу регламентується Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) та Статутом закладу.

5.7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом i складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу оформляється наказом відділу (управління) культури відповідної державної адміністрації, а іншим працiвникам – наказом керівника закладу. Подiл вiдпустки на частини допускається на прохання працiвника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днiв. Перенесення вiдпустки на iнший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством та колективним договором.

Забороняється ненадання: щорiчної вiдпустки протягом двох років пiдряд; працiвникам, молодше вiсiмнадцяти років; працiвникам, якi мають право на додаткову вiдпустку у зв'язку із шкiдливими умовами працi.

5.8. Педагогічним працівникам без погодження з керівником або заступником керівника закладу забороняється:

а) змінювати розклад занять;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять i перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків іншим педагогічним працівникам.

5.9. Забороняється:

а) відволікати в робочий час педагогічних працівників від їх обов’язків для участі в господарських роботах та заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б) відволікати працівників закладу від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу i здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання обов’язків, бездоганну роботу, новаторство в праці i за iншi досягнення можуть застосовуватись заохочення.

6.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні учнів педагогічні працівники можуть представлятися до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального i матеріального заохочення.

6.3. Переваги i соціальні пільги за рахунок власних коштів закладу в першу чергу надаються працівникам, які успішно i сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

6.4. Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу i заносяться до трудової книжки працівника.
7. Стягнення за порушення трудової дисципліни
7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі види стягнень:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення (як дисциплінарне стягнення) застосовується відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

7.2. До працівників, яких обрано до складу профспілкових органів i не звільнені від виробничої діяльності, не можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення без попередньої згоди органу, членами якого вони є; до голови ПК – відповідного профспілкового об'єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника письмові пояснення. У випадку відмови працівника–порушника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником безпосередньо після порушення, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення порушення.

7.3. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.4. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі i повідомляється працівникові під розписку.

7.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни i до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення календарного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 Ознайомлення доцільно проводити в письмовій формі


Схожі:

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПро Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників...
Затвердити Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (додаються)
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПро Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників...
Затвердити Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (додаються)
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПравила обговорено на зборах трудового колективу «затверджено»
Складено відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти та на основі...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПро Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників...

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПро Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників...
З метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни працівників закладів освіти наказую
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької...
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconПро внесення змін до Закону України
Порядок наповнюваності груп в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) iconSchoolsribnoe at ua
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) icon«Пошук виражальних засобів для відтворення внутрішнього стану персонажу...
Але є велика правда І в тому, що значна кількість технічно навчених учнів виконують емоційно мертві твори
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка