Положення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
Скачати 106.89 Kb.
НазваПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
Дата конвертації20.03.2013
Розмір106.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 24 травня 2011 р. № 167
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
1. Відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації і управлінню у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї та молоді;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді;

забезпечення пропаганди здорового способу життя.

^ 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

2) розробляє і подає на розгляд державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді;

3) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4) залучає молодіжні, дитячі громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

5) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

6) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

7) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

8) організовує та проводить конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня виховання дітей і молоді;

9) координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

10) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

11) проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

12) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

13) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

14) порушує в установленому порядку клопотання про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

15) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді;

16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

18) Забезпечує доступ до публічної інформації Великобурлуцької районної державної адміністрації, надає інформацію, яка відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

^ 5. Відділ має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації і з начальником управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

- затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

- розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, директора центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

10. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених коштів.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи апарату

райдержадміністрації Л.ЛЕВЧЕНКО
Молчан

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації

15 липня 2011 року № 225
^ П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ з питань фізичної культури та спорту
Великобурлуцької районної державної адміністрації

1. Відділ з питань фізичної культури та спорту Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, утворений головою районної державної адміністрації та підзвітній і підконтрольний голові районної держаної адміністрації і управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, розпорядженнями районної державної адміністрації та даним положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту та забезпечення її реалізації на районному рівні;

розроблення районних комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури та організаційне забезпечення їх реалізації;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

сприяння районним федераціям з видів спорту у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом.

забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, заінтересованих організацій та кооперування коштів, спрямованих на реалізацію фізкультурно-спортивних програм.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює загальне керівництво фізичною культурою і спортом;

готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, фізкультурно спортивні товариства, благодійні організації до проведення змагань;

організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;

здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

забезпечує формування календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності і заінтересованих у розвитку фізичної культури і спорту та здійснює роботу із залученням позабюджетних коштів до реалізації програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту. використання фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі;

забезпечує доступ до публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес в порядку та строки визначені відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”.

5. Відділ має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з керівниками управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

Накази начальника відділу, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальників інших структурних підрозділів держадміністрації, директора фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

10. Відділ є юридичною особою, має право мати самостійний баланс, рахунок в банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Заступник голови райдержадміністрації,
керівник апарату Ю.ВАСИЛЬЄВА

Зоренко

Схожі:

Положення про відділ у справах сім\Відділ у справах сім’ї та молоді затверджую великобурлуцької районної...
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації. Посадові інструкції
Положення про відділ у справах сім\Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження
Міністрів України від 1 лютого 2006 року №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Положення про відділ у справах сім\Положення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Великобурлуцької районної державної адміністрації у відповідність до вимог Закону...
Положення про відділ у справах сім\Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ у справах сім\Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про відділ у справах сім\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про відділ у справах сім\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Положення про відділ у справах сім\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка