Законукра ї н и
Скачати 349.35 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/4
Дата конвертації20.03.2013
Розмір349.35 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне регулювання ринку цінних паперів

в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 51, ст.292 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 475/96-ВР від 30.10.96, ВВР, 1996, N 51, ст.293 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.36

N 938-XIV ( 938-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.339

N 2299-III ( 2299-14 ) від 15.03.2001, ВВР, 2001, N 21, ст.103

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194

N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181

N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.465

N 2802-IV ( 2802-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.481

N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.466

N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268

N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296 }


Цей Закон визначає правові засади здійснення державного

регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за

випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у

такому значенні:

державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення

державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду

за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання

зловживанням і порушенням у цій сфері;


{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }


{ Абзац четвертий статті 1 виключено на підставі Закону

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }


похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та

обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом

терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших

фінансових та/або товарних ресурсів;


{ Абзац шостий статті 1 виключено на підставі Закону

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }


{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }


{ Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }


професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; ( Статтю

1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2804-IV

( 2804-15 ) від 06.09.2005 )

визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це

діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів,

спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта

рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;

( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності

об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового

зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів; ( Частину

першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV

( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) -

шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з

яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному

обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими

зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала

використовується для оцінки кредитного ризику позичальника -

органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та

окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних

паперів, позик; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно

із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності

емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати

відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно

боргових зобов'язань інших позичальників; ( Частину першу статті 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від

15.12.2005 )

рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує

рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному

обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами. ( Частину

першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV

( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з

метою:

реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу

цінних паперів та їх похідних;

створення умов для ефективної мобілізації та розміщення

учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням

інтересів суспільства;

одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про

умови випуску та обігу цінних паперів, результати

фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер

угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на

формування цін на ринку цінних паперів;

забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів,

інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;

гарантування прав власності на цінні папери;

захисту прав учасників фондового ринку;

інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;

дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів

законодавства;

запобігання монополізації та створення умов розвитку

добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.
Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у

таких формах:

прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників

ринку цінних паперів;

регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та

обов'язків учасників ринку цінних паперів;

видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку

цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;

( Абзац четвертий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 )

заборона та зупинення на певний термін (до одного року)

професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності

ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за

здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;

( Абзац п'ятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 )

реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації

про випуск (емісію) цінних паперів;

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску

цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов

продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою

інформацією;

створення системи захисту прав інвесторів і контролю за

дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами

та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних

паперів, контролюючим органам;

встановлення правил і стандартів здійснення операцій на

ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;


( Абзац одинадцятий статті 3 виключено на підставі Закону

N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )


контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг

цінних паперів;

проведення інших заходів щодо державного регулювання і

контролю за випуском та обігом цінних паперів.
Стаття 4. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає

ліцензуванню

{ Назва статті 4 в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від

23.02.2006 }
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у

встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності

на ринку цінних паперів:
1) брокерська діяльність - укладення торговцем цінними

паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії,

доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої

особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
2) дилерська діяльність - укладення торговцем цінними

паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого

імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків,

передбачених законом;
3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних

паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за

рахунок емітента;
4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка

провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за

винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про

управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами,

призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в

процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами,

які належать на праві власності установнику управління, в його

інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;
5) діяльність з управління активами - професійна діяльність

учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що

провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі

відповідного договору про управління активами, які належать

інституційним інвесторам на праві власності;
6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність,

що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою

згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям;
7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів -

діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,

обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках

зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо

випущених ними цінних паперів;
8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів -

діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,

обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках

власників цінних паперів;
9) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних

паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних,

які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів,

щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;
10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку -

діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора

торгівлі) із створення організаційних, технологічних,

інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення

інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних

торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами,

централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових

інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за

ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі;
11) розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з

визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних паперів

і розрахунків за ними.

{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2299-III ( 2299-14 ) від 15.03.2001, N 2804-IV ( 2804-15 ) від

06.09.2005, N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005; в редакції

Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у

встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними

учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності,

передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк

ліцензії на такі види діяльності.

{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 938-XIV ( 938-14 ) від 14.07.99, N 2804-IV ( 2804-15 ) від

06.09.2005;в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006}

Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів

здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів,

нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з

урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування

певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). ( Статтю 4

доповнено частиною згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від

06.09.2005 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає

рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не

пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви

про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею

встановлюється. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом

N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Строк дії ліцензії ( 802-2006-п ) встановлюється Кабінетом

Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.

( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 2800-IV

( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних

паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані

додержувати встановлених відповідно до цього Закону та інших актів

законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних

коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по

операціях з цінними паперами.
Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка
Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є

обов'язковим, мають право визначати виключно уповноважені

рейтингові агентства та/або міжнародні рейтингові агентства

(разом - Рейтингові агентства). Міжнародні рейтингові агентства

обов'язково повинні бути визнані Державною комісією з цінних

паперів та фондового ринку.
Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі

їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених

рейтингових агентств.
Особа включається до Державного реєстру уповноважених

рейтингових агентств за результатами конкурсного відбору (далі -

конкурс).
Переможцем конкурсу може бути декілька осіб.
Міжнародне рейтингове агентство набуває право визначати
  1   2   3   4

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка