Зареєстровано
Скачати 313.09 Kb.
НазваЗареєстровано
Сторінка1/2
Дата конвертації20.03.2013
Розмір313.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2

ЗАРЕЄСТРОВАНОМіністерством юстиції України

18 вересня 1992 р.

Свідоцтво № 294

ПОГОДЖЕНО

у новій редакції із змінами
і до­повненнями 5 вересня 1996 р.
та 20 лютого 2002 р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

із змінами та доповненнями
17 серпня 2006 р.

Зміни зареєстровані
Державною реєстраційною Службою України наказ від 14.11.2011 № 535

Директор Департаменту легалізації
об’єднань громадян, держаної реєстрації
друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств

О.М.Семьоркіна

ЗАТВЕРДЖЕНОXII з'їздом УТОС
23 травня 1991 р.
із змінами і доповнен­нями,
внесеними XIII з'їздом УТОС
22 травня 1996 р., XIV з'їздом УТОС
23 травня 2001 р., XV з'їздом УТОС
24 травня 2006 р. та ХVІ з’їздом
УТОС 01 червня 2011 року


С Т А Т У Т
^ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
/УТОС/

м. Київ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Українське товариство сліпих /УТОС/ є всеукраїнською добровільною громадською організацією, яка діє на території України відповідно до Конституції України, чинного законодавства і цього Статуту.

УТОС здійснює свою діяльність на території України.

2. Принципами створення та організації діяльності УТОС є: добровільність, рівноправність його членів, законність та гласність, самоврядування, недоторканість власності.

УТОС є юридичною особою, має рахунки в банках, печатку та штамп із зазначенням свого найменування, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються пленумом Центрального правління і реєструються у встановленому порядку.

УТОС здійснює свою діяльність в тісному контакті з державними органами та іншими громадськими організаціями України, товариствами та спілками сліпих інших держав.

3. УТОС має право у встановленому законом порядку вносити пропозиції до органів влади і управління з питань, пов’язаних з його діяльністю.
^ П. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ УТОС
4. Основною метою діяльності УТОС є захист інтересів членів УТОС, інтеграція їх у суспільство, соціально-трудова та медична реабілітація.

5. Для здійснення поставленої мети УТОС у порядку, встановленому чинним законодавством:

5.1. Популяризує діяльність УТОС всіма засобами масової інформації.

5.2. Виявляє сліпих громадян, залучає їх до членства в УТОС, висуває із своїх рядів найбільш компетентних спеціалістів і активістів у керівні органи всіх ланок УТОС.

Спільно з органами державної влади України і органами місцевого самоврядування створює інвалідам по зору необхідні умови для реалізації громадянських і соціально-економічних прав і можливостей участі у формуванні доступного середовища життєдіяльності та забезпечення безбар’єрного доступу інвалідів по зору до соціальних та комунальних об’єктів.

5.3. Організовує організацію в Автономній Республіці Крим, обласні, Київську міську та первинні організації УТОС; створює у встановленому порядку госпрозрахункові учбово-виробничі підприємства /УВП/, об’єднання /УВО/, малі і спільні підприємства, будівельні організації, спеціалізовані ПТУ, магазини по продажу товарів, центри реабілітації сліпих, комп’ютерні центри, відкриває палаци та будинки культури, клуби, санаторії та бази відпочинку, бібліотеки, друкарні, студії звукозапису, курси підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів УТОС, спортивні комплекси, хорові, музично-естрадні об’єднання та інші установи із статусом юридичної особи.

Підприємства утворюються для фінансування діяльності УТОС по виконанню статутних завдань, забезпеченню трудової зайнятості інвалідів по зору в спеціально створених умовах, їх професійної та соціальної реабілітації.

Самостійно і спільно з іншими громадськими організаціями створює різні фонди, союзи, спілки, інші громадські об’єднання і взаємодіє з існуючими.

В установленому порядку здійснює комерційну та зовнішньо-економічну діяльність, не заборонену чинним законодавством.

5.4. Засновує засоби масової інформації.

5.5. Проводить озвучення літератури, учбових посібників, видає довідники, методичні збірники та розробки, буклети, проспекти, каталоги виробів своїх підприємств та організацій в доступній для інвалідів по зору формі.

5.6. Веде будівництво, купує, продає, орендує, здає в оренду будівлі та споруди, житлові будинки та гуртожитки.

5.7. Дбає про поліпшення житлових та побутових умов, санаторно-курортного лікування та організації відпочинку сліпих і працюючих в системі, надає їм при необхідності матеріальну та іншу допомогу.

5.8. Проводить культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, огляди колективів художньої самодіяльності, спортивні змагання, організовує тифлотехнічні, спортивні та інші секції для своїх членів.

5.9. Забезпечує працевлаштування сліпих в системі УТОС, сприяє працевлаштуванню їх на державних, кооперативних, громадських підприємствах, в сільському господарстві, в установах і організаціях всіх форм власності, у розвитку індивідуальної трудової діяльності.

5.10. У встановленому законом порядку приймає на роботу в УТОС зрячих спеціалістів та інших працівників для навчання сліпих трудовим процесам, а також для виконання робіт, неприйнятних сліпим.

Кількість зрячих працівників не повинна перевищувати 50% загальної кількості працюючих на УВО,УВП.

5.11. Проводить огляди-конкурси з різних напрямків діяльності УТОС, музичні та літературні конкурси.

5.12. Приймає участь в розробці технічних приладів і спеціальних пристроїв, які полегшують працю інвалідів по зору, взаємодіє зі службами медико-соціальної експертизи, сприяє медичній, професійній та соціальній реабілітації інвалідів по зору, сприяє впровадженню та реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, розширюючи межі /сферу/ їх використання, покращує побутові умови, орієнтацію сліпих у просторі та інформаційне забезпечення, використовуючи для цього можливості Товариства, а також можливості органів місцевого самоврядування, міністерств, відомств, науково-дослідних та інших державних і недержавних організацій незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності.

5.13. Проводить обмін досвідом роботи та впроваджує досягнення науки і техніки в практику з усіх напрямків діяльності УТОС. Впроваджує передовий досвід організацій сліпих інших держав, вивчає та використовує досягнення в галузі тифлології.

5.14. Бере участь у проведенні наукових досліджень і практичному вирішенні проблем реабілітації сліпих, у створенні та розвитку матеріально-технічної бази для трудового навчання інвалідів по зору.

5.15. Організовує навчання сліпих письму і читанню шрифтом Брайля, створює комп’ютерні класи для навчання інвалідів І та П груп по зору комп’ютерному набору та надає можливу допомогу спецшколам-інтернатам для сліпих і слабозорих дітей.

5.16. Гласно та відкрито здійснює свої статутні функції, широко інформує членів УТОС про роботу з’їздів, пленумів, президії ЦП і про прийняті ними рішення.

5.17. Створює умови для найбільш повного та гармонійного розвитку особистості, задоволення духовних потреб сліпих.

5.18. Разом з органами охорони здоров’я створює на підприємствах УТОС медичні пункти, устатковує їх обладнанням, з участю лікарів-офтальмологів підприємств вирішує практичні питання в інтересах інвалідів по зору.

5.19. Входить у міжнародні громадські /неурядові/ організації інвалідів, підтримує прямі міжнародні зв’язки, укладає відповідні контракти та угоди. Організовує роботу по збиранню добровільних пожертвувань на користь УТОС, стимулює діяльність по розвитку відносин з державними органами соціального захисту інвалідів та благодійними організаціями. Бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
^ Ш. ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ,

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6. Членами Українського товариства сліпих можуть бути особи, які проживають на території України, досягли віку 16 років, визнані інвалідами з дитинства, інвалідність яких пов’язана з органами зору та інваліди І, П, Ш груп по зору, а також зрячі громадяни, які беруть активну участь в житті первинної організації.

7. Прийом в члени УТОС проводиться за особистою заявою вступника, для сліпих – з пред’явленням висновку медико-соціальної експертної комісії /стандартна довідка МСЕК/ не пізніше місячного терміну від дня її подачі.

8. Питання про прийом в члени УТОС розглядаються на засіданні правління первинної організації, як правило, в присутності заявника. Відмова у прийомі в члени УТОС може бути оскаржена на загальних зборах первинної організації, рішення яких є остаточним.

9. Членський квиток прийнятому в УТОС видається правлінням первинної організації УТОС в десятиденний строк.

10. Член Українського товариства сліпих має право:

10.1. Обирати та бути обраним в усі керівні органи УТОС.

10.2. Критикувати на зборах, конференціях, пленумах, з’їздах УТОС та в пресі діяльність його місцевих і центральних органів, керівництво об’єднань, підприємств, організацій і окремих осіб, звертатися з заявами до будь-яких керівних та друкованих органів УТОС і вимагати відповіді по суті свого звернення; вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи.

10.3. Брати участь в усіх культурно-масових, спортивних та інших заходах, що проводяться підприємствами і організаціями УТОС.

10.4. Вимагати обов’язкової особистої участі при обговоренні питання про його роботу або поведінку.

10.5. Користуватися пільгами та всіма формами обслуговування, які здійснюються УТОС, відповідно до чинного законодавства.

10.6. За рівних умов сліпі мають перевагу на зайняття посади керівників і спеціалістів системи УТОС.

11. Член Українського товариства сліпих зобов’язаний:

11.1. Дотримуватись Статуту УТОС, виконувати постанови його керівних органів, своєчасно сплачувати членські внески.

11.2. Брати участь в роботі однієї з первинних організацій Українського товариства сліпих.

12. За порушення Статуту УТОС, несплату членських внесків більш ніж за 1 рік, недисциплінованість, створення в колективі підприємства або первинної організації нездорового морально-психологічного клімату, систематичні порушення громадського порядку до членів УТОС рішенням правління, зборів /конференції/ первинної організації, а також вищестоящими органами Українського товариства сліпих можуть бути застосовані заходи громадського впливу: попередження, догана, позбавлення на певний строк пільг, які передбачені нормативними актами Українського товариства сліпих і як крайній захід - виключення з членів УТОС.

13. Питання про виключення з членів УТОС вирішує правління первинної організації в присутності члена УТОС. В тому випадку, коли він вдруге не з’явився без поважних причин на засідання правління, питання може бути розглянуте за його відсутності.

14. Скарга на виключення з членів Українського товариства сліпих подається у відповідні вищестоящі органи УТОС не пізніше 2 місяців, вона повинна бути розглянута в місячний термін.

15. Рішення про виключення з членів УТОС, прийняте президією Центрального правління, є остаточним.

16. Кожний член Українського товариства сліпих може вийти з членів УТОС за власним бажанням. Днем вибуття вважається день подання заяви, про що приймається відповідне рішення правлінням первинної організації.

17. Інваліди по зору, яких виключено із членів УТОС, можуть бути знову прийняті не раніше ніж через рік.

18. Інваліди по зору, які з різних причин розірвали трудові відносини з підприємством УТОС, можуть перебувати на обліку за останнім місцем роботи або в одній із первинних організацій за місцем проживання.
^ ІУ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

УТОС
19. Українське товариство сліпих в своїй організаційній структурі має організацію в Автономній Республіці Крим, обласні, Київську міську та первинні організації:

19.1. Всі керівні органи УТОС знизу доверху обираються членами Українського товариства сліпих і періодично перед ними звітують.

19.2. Організації УТОС вирішують всі питання роботи відповідно до цього Статуту та згідно рішень вищестоящих органів УТОС.

19.3. Рішення приймаються більшістю голосів.

19.4. Рішення вищестоящих органів УТОС обов’язкові для виконання нижчестоящими.

20. Всі члени УТОС об’єднуються в первинні організації за місцем роботи або проживання.

21. Збори, конференція, з’їзд обирають відповідні правління: первинної, організації в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації, Центральне правління, які є їх розпорядчими та виконавчими органами.

22. Питання на зборах, конференціях, з’їздах, засіданнях керівних органів УТОС та ревізійних комісій всіх ланок вирішуються більшістю голосів відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів при розгляді питань на засіданнях правлінь первинних організацій, організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київській міській організації та на президії Центрального правління голос голови є вирішальним.

23. Вибори членів Центрального правління, членів Центральної ревізійної комісії, вибори правлінь організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської, первинних організацій, ревізійних комісій всіх рівнів, делегатів конференцій, з’їзду проводяться з будь-якої кількості висунутих кандидатів відкритим голосуванням делегатами з’їзду, конференції, учасниками зборів. При виборах керівних і ревізійних органів УТОС, а також делегатів на конференції та з’їзд, члени УТОС мають право на висування, обговорення і відхилення будь-якого з кандидатів.

Обраними до складу Центрального правління, ревізійних комісій всіх рівнів, правлінь організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської, первинних організацій, делегатами з’їзду, конференції вважається кандидат, за якого проголосувала більшість делегатів з’їзду, конференції, учасників зборів.

24. Члени керівних і ревізійних органів УТОС всією діяльністю повинні виправдовувати виявлену їм довіру, а в разі її невиправдання можуть бути виведені /відкликані/ з їх складу.

25. Питання про виведення членів Центрального правління, членів Центральної ревізійної комісії, правління організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського міського, правлінь первинних організацій, членів ревізійних комісій всіх рівнів /у зв’язку з переходом на іншу роботу поза системою УТОС, неможливістю виконання громадської роботи у зв’язку з тривалою хворобою, у випадку заяви про добровільний вихід із складу виборного органу/ вирішуються відповідно на пленумі Центрального правління, засіданні Центральної ревізійної комісії, на конференції організації в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації, зборах первинних організацій відкритим голосуванням.

26. Рішення про виведення або поповнення складу керівних і ревізійних органів УТОС на заміну вибулим з перелічених вище мотивів приймається більшістю голосів відповідно членів Центрального правління, членів Центральної ревізійної комісії, делегатів організації в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської, конференції учасників зборів первинних організацій УТОС.

27. Дострокові перевибори правлінь організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської організації можуть відбутися на вимогу не менше половини членів УТОС, які перебувають на обліку в первинних організаціях цих правлінь, а правлінь первинних організацій – на вимогу не менше половини членів організації або ж за рішенням вищестоящих органів.

28. Збори первинних організацій, конференцій, пленум Центрального правління, з’їзд УТОС вважаються правомочними при участі більшості учасників зборів, делегатів конференцій, членів Центрального правління або обраних делегатів з’їзду.

29. Правління організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської та первинних організацій правомочні приймати рішення при участі в їх засіданнях більше половини членів виборного органу.

30. Керівні органи УТОС зобов’язані своєчасно проводити збори, конференції, пленуми Центрального правління, з’їзди.

31. Для обговорення найважливіших питань роботи УТОС можуть скликатися конференції, проводитися опитування членів Українського товариства сліпих.

^ У. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ УТОС
32. Вищим органом Українського товариства сліпих є з’їзд, який скликається не рідше як один раз на п’ять років за рішенням пленуму ЦП УТОС.

З’їзд вважається правомочним, якщо в ньому приймає участь не менше 2/3 обраних делегатів.

33. Позачерговий з’їзд УТОС може бути скликаний за ініціативою пленуму ЦП на вимогу не менше половини від загальної кількості організацій в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської організації. Час, місце проведення та порядок денний з’їзду УТОС оголошується не пізніше ніж за місяць до його скликання.

34. З’їзд Українського товариства сліпих:

34.1. Заслуховує та затверджує звіти Центрального правління, Центральної ревізійної комісії і дає оцінку їхній роботі.

34.2. Визначає основні напрямки діяльності УТОС.

34.3. Приймає Статут УТОС, при необхідності вносить до нього зміни та доповнення.

34.4. Обирає відкритим голосуванням із складу делегатів з’їзду голову ЦП, який є одночасно головою Президії ЦП. Голова вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувала більшість делегатів з’їзду. Голова ЦП обирається з будь-якої кількості кандидатур строком на 5 років.

34.5. Обирає Центральне правління. Затверджує Положення про Центральне правління.

34.6. Обирає із складу делегатів з’їзду голову Центральної ревізійної комісії. Голова вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувала більшість делегатів з’їзду. Голова ЦРК обирається з будь-якої кількості кандидатур строком на 5 років.

34.7. Обирає Центральну ревізійну комісію в кількості, встановленій з’їздом, строком на 5 років.

34.8. Присвоює за поданням президії ЦП звання „Заслужений член Українського товариства сліпих”, а в окремих випадках це звання присвоює пленум ЦП.

35. Голова Центрального правління:

35.1. Представляє та захищає інтереси УТОС, його членів в державних органах, громадських організаціях, в тому числі за кордоном.

35.2. Скликає засідання президії ЦП і головує на засіданнях президії Центрального правління та пленуму. Підписує постанови президії ЦП та пленуму ЦП.

35.3. Організовує виконання законів України, постанов уряду України з питань діяльності УТОС, рішень з’їзду УТОС та пленумів ЦП.

35.4. Видає розпорядження з різних напрямків роботи УТОС, керуючись чинним законодавством, цим Статутом.

35.5. Підписує всі грошові та юридичні документи, рахунки, чеки, банківські договори, зобов’язання тощо.

35.6. Підтримує прямі зв’язки з міжнародними громадськими /неурядовими/ організаціями інвалідів.

35.7. У встановленому порядку формує апарат президії Центрального правління.

35.8. Згідно з чинним законодавством приймає та звільняє працівників апарату президії ЦП.

36. Голова Центрального правління може бути звільнений з посади з’їздом, якщо за це рішення проголосувала більшість його делегатів.

У випадках звільнення його за власним бажанням питання вирішується на пленумі ЦП. До проведення чергового з’їзду обов’язки голови ЦП за рішенням пленуму ЦП покладаються на одного з його заступників.

37. Центральна ревізійна комісія на організаційному засіданні із свого складу відкритим голосуванням більшістю голосів обирає заступника голови та секретаря комісії. У випадку дострокового звільнення голови ЦРК його обов’язки покладаються на заступника.

38. В період між з’їздами всією роботою УТОС керує Центральне правління, яке є вищим розпорядчим і виконавчим органом і в усій діяльності відповідальне перед з’їздом та підзвітне йому.

39. В своїй практичній роботі Центральне правління та Центральна ревізійна комісія керуються чинним законодавством, Статутом УТОС та відповідними Положеннями про них, які затверджуються з’їздом УТОС.

40. На організаційному засіданні пленуму ЦП його члени відкритим голосуванням із свого складу за пропозицією голови Центрального правління обирають заступників голови та членів президії в кількості, встановленій пленумом ЦП.

Заступники голови, члени президії вважаються обраними, якщо за них проголосувало більше половини членів Центрального правління.

41. Пленум ЦП скликається президією не рідше як 2 рази на рік. Пленум ЦП може бути скликаний на вимогу не менше половини його складу.

Пленум ЦП вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більшість його членів.

42. Пленум ЦП:

42.1. Заслуховує звіти президії ЦП, керівників всіх рівнів про виконання ними статутних завдань, про хід виконання рішень з’їзду, пленумів ЦП, президії ЦП, розпоряджень голови президії ЦП. Приймає рішення про скликання з’їзду УТОС, встановлює норми представництва.

42.2. В разі необхідності вносить доповнення та зміни в Статут УТОС, якщо за них проголосувало не менше ¾ членів Центрального правління, з наступним затвердженням їх на черговому з’їзді.

42.3. За поданням президії ЦП затверджує бюджет УТОС.

42.4. Затверджує постанови президії ЦП, прийняті в період між пленумами ЦП.

42.5. В окремих випадках за поданням президії ЦП присвоює звання „Заслужений член Українського товариства сліпих”.

43. В період між пленумами ЦП президія ЦП виконує його обов”язки, підзвітна йому, є виконавчо-розпорядчим органом, представляє інтереси УТОС, як власника майна.

44. Засідання президії проводяться не рідше як один раз на місяць.

45. Президія правомочна приймати рішення за участю в засіданні більше половини її членів. Для оперативного вирішення невідкладних питань президія обирає бюро у складі голови ЦП та його заступників.

Рішення бюро президії затверджується на черговому засіданні президії ЦП.

46. Президія ЦП:

46.1. Розглядає шляхи розвитку УТОС, звіти об’єднань, підприємств, організацій УТОС, діяльність організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської та первинних організацій УТОС з різних напрямків їх роботи, хід перевірки виконання рішень з’їзду, пленумів ЦП, своїх власних рішень та інші питання, що відносяться до компетенції Центрального правління.

46.2. У встановленому законодавством порядку та згідно цього Статуту приймає рішення про створення госпрозрахункових об’єднань, підприємств, організацій, установ зі статусом юридичної особи.

46.3. Приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської та первинних організацій УТОС, в тому числі первинних організацій зі статусом юридичної особи.

46.4. Створює раду директорів об’єднань та підприємств УТОС, раду обласних організацій, техніко-економічну раду /ТЕР/, раду з реабілітаційної та культмасової роботи при президії ЦП УТОС та інші.

Голови та члени рад затверджуються президією ЦП і в своїй практичній діяльності керуються Положенням, яке затверджується президією ЦП. Підготовлені радами проекти нормативних актів вносяться на обговорення президії Центрального правління.

46.5. У встановленому порядку затверджує та звільняє керівників УВО,УВП, організацій.

46.6. Затверджує кошторис витрат на утримання апарату президії.

46.7. Затверджує кошториси на утримання організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської та первинних організацій, які створені за соціальною ознакою.

46.8. Піднімає клопотання перед з’їздом УТОС про присвоєння звання „Заслужений член Українського товариства сліпих”.

46.9. Затверджує Положення /Статут/ про організацію в Автономній Республіці Крим, обласні, Київську міську, первинні організації та Положення про ревізійні комісії цих організацій.

46.10. Затверджує єдині зразки печаток і штампів та іншу атрибутику для організацій, підприємств, об’єднань, установ УТОС, облікову картку, членський квиток УТОС.

46.11. Встановлює розмір вступних та членських внесків УТОС.

46.12. Приймає рішення про скликання пленуму ЦП.

46.13. Затверджує рішення бюро президії ЦП.

47. Президія ЦП та її бюро приймають постанови, керуючись чинним законодавством, цим Статутом. Постанови президії, прийняті в період між пленумами ЦП, виносяться на затвердження чергового пленуму Центрального правління.

48. Для підготовки матеріалів на засідання президії ЦП, пленуму ЦП, з’їзд УТОС і для забезпечення поточної роботи у встановленому порядку формується апарат президії Центрального правління.

49. На працівників апарату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
  1   2

Схожі:

Зареєстровано iconМіністерство освіти І науки україни
України (наказ Міністерства освіти України від 20. 98. 93 р. №310, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02. 12. 93 р за №176)...
Зареєстровано iconМіністерство освіти І науки україни
України (наказ Міністерства освіти України від 20. 08. 93 р. №310, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02. 12. 93 р за №176)...
Зареєстровано icon3996 віл-інфікованих осіб (309,4 на 100 тис населення). Протягом...
Черкаській області офіційно зареєстровано 3996 віл-інфікованих осіб (309,4 на 100 тис населення). Протягом 2010 року зареєстровано...
Зареєстровано iconНерезидент
Назва податкового органу, де зареєстровано учасника як платника податку за його місцезнаходженням
Зареєстровано iconНаказ
Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 3 листопада 1998 р за n 705/3145
Зареєстровано icon“зареєстровано” “затверджено”
Реєстраційною палатою на підставі протоколу №1 виконавчого комітету Загальних зборів учасників
Зареєстровано iconНаказ
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області «01» жовтня 2012 р за №42/1139
Зареєстровано iconПро атестацію педагогічних працівників
Зареєстровано в Міністерстві   юстиції України   14 грудня 2010 р.   за n 1255/18550
Зареєстровано iconПро атестацію педагогічних працівників
Зареєстровано в Міністерстві   юстиції України   14 грудня 2010 р.   за n 1255/18550
Зареєстровано iconТов «михайлофф компані»
Чи зареєстровано електронний цифровий підпис директора, головного бухгалтера, електронну печатку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка