Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі
Скачати 81.59 Kb.
НазваДоговір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі
Дата конвертації20.03.2013
Розмір81.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДОГОВІР №

про придбання права використання

біржового місця Аграрної біржі


м. Київ

"____" ________________ 2008р.


Аграрна біржа (надалі Біржа) в особі директора Басін Олександр Миколайович, який діє на підставі Статуту з одного боку, і

____________________________________________________________________________________________________________________________(надалі Член біржі) в особі________________________________________________________________який діє на підставі Статуту з іншого боку, що іменуються надалі разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього договору Біржа надає Члену біржі біржове місце (право участі в торгах) терміном до "___" _____________ 200__р.

1.2. Біржа надає, а Член біржі використовує можливості здійснювати біржові операції на Аграрній біржі протягом строку дії цього договору.

1.3. Після укладення цього договору, здійснення платежів по ньому, Член біржі набуває статусу учасника біржових торгів, може іменуватися як Брокерська контора та акредитується на Біржі під номером _____.
^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права Біржі:

2.1.1. Встановлювати правила біржової торгівлі, правила проведення розрахунків по біржових контрактах, Правила біржового арбітражу, які є обов’язковими для учасників торгів.

2.1.2. Розробляти, з врахуванням державних стандартів, власні стандарти та типові біржові контракти, а також інші документи, пов’язані з біржовою та розрахунково-реєстраційною діяльністю Біржі.

2.1.3. Організовувати та здійснювати всі види біржових операцій, що передбачені для товарної біржі, сесії для проведення торгів, справляти плату за реєстрацію контрактів.

2.1.4. Встановлювати форму документів, які є невід’ємними додатками до біржового контракту.

2.1.5. Визначати максимальне відхилення ціни на одиницю біржового товару в рамках біржової сесії.

2.1.6. Призупиняти на деякий час біржову торгівлю, у разі відхилення ціни біржових контрактів протягом дня більш як на визначену Аграрним фондом величину.

2.1.7. Оформляти біржові контракти, приймати рішення з питань процедури проведення торгів.

2.1.8. Встановлювати та стягувати:

 • розмір вартості біржового місця та періодичних внесків;

 • плату за реєстрацію біржових контрактів;

 • плату за інші послуги;

 • заставні внески в грошовій та майновій формі;

 • інші страхові платежі;

2.1.9. Встановлювати певні обмеження для членів біржі, виключати Члена Біржі зі складу членів біржі за порушення Правил біржової торгівлі, Статуту біржі;

2.1.10. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України та Статутом Біржі.

2.1.11. Визначати максимальну кількість брокерів та їх помічників.

2.1.12. Проводити сертифікацію брокерів.
^ 2.2. Обов’язки Біржі:

2.2.1. Після перерахування коштів від Члена біржі на банківський рахунок Біржі надати брокеру (брокерам), представнику Члена біржі право участі в торгах на Біржі.

2.2.2. Забезпечувати необхідні умови для проведення біржової торгівлі, регулювати здійснення біржових операцій шляхом розроблення, затвердження та використання Правил біржової торгівлі, інших нормативних актів.

2.2.3. Регулювати ціни на основні співвідношення попиту та пропозиції на товар, який допускається до торгів на Біржі.

2.2.4. Здійснювати збір, обробку та розповсюдження інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку.

2.2.5. Контролювати дотримання чинного законодавства України, положень Статуту, Правил біржових торгів, інших правил, обов’язкових для Члена біржі та Біржі.

2.2.6. Зберігати комерційну таємницю, конфіденційну інформацію про Члена біржі, згідно з Законом України "Про товарну біржу" та іншими нормативними актами України.

2.2.7. Протягом 10 днів з моменту визначення розміру періодичного (членського) внеску надсилати письмове повідомлення Члену біржі про розмір та термін сплати такого внеску.
^ 2.3. Права Члена біржі:

 1. Входити до складу органу управління (загальних зборів членів Біржі);

 2. Акредитувати свою уповноважену особу (брокера/брокерів, помічника /помічників брокера) для здійснення біржових операцій.

 3. Здійснювати самостійно або через свого брокера біржові операції на Біржі та отримувати за це винагороду від своїх клієнтів.

2.3.4. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Біржі.

2.3.5. Представляти інтереси своїх клієнтів шляхом ведення біржових операцій та укладати біржові контракти від свого імені, але за їх рахунок.

2.3.6. Перевіряти наявність та якість товару, що виставляється на торги.

2.3.7.Отримувати необхідну інформацію, що стосується кон’юнктури ринку біржових товарів.

2.3.8. Брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Біржі.

2.3.9. Призначати представників-брокерів для участі у біржових торгах на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

2.3.10. Користуватися інфраструктурою та послугами Біржі.
^ 2.4. Обов’язки Члена біржі:

2.4.1. Перевіряти наявність та якість виставленого на торги товару.

2.4.2. Своєчасно здійснювати усі встановлені Біржею збори та платежі.

2.4.3. Дотримуватись Правил біржової торгівлі, рішень керівних органів Біржі, Статуту Аграрної біржі.

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил біржової торгівлі та своєчасно інформувати Біржу про зміни в своєму фінансовому стані, які можуть суттєво вплинути на виконання зобов’язань перед третіми особами Біржі.

2.4.5. Сплачувати членські внески (періодичні платежі) та інші платежі, які встановлені законодавством України, Біржею.

2.4.6. Вести облік здійснених операцій.

2.4.7. Надавати необхідну інформацію згідно з вимогами контролюючих органів Біржі та директора Біржі.

2.4.8. Перевіряти відповідність даних документів про наявність, якість та властивості товару, який продається.

2.4.9. При виконанні операцій на Аграрній біржі дотримуватись процедури біржової реєстрації угод.

2.4.10. Зберігати таємницю операцій клієнтів, що виконуються за участю Біржі.

2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю діяльності Біржі.

2.5.1. Представникам (брокерам) Члена біржі забороняється:

– одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких протирічать один одному;

– розповсюджувати недостовірні відомості, наслідком чого може стати штучна зміна кон’юнктури ринку;

– здійснювати купівлю-продаж товарів з метою впливу на динаміку цін.

– продавати, передавати в оренду чи інші форми користування (розпоряджання) іншим особам біржове місце.

2.6. Виконувати рішення зборів Членів біржі на інших органів управління Біржі.

^ 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА БРОКЕРСЬКЕ МІСЦЕ

3.1. Член біржі сплачує вартість біржового місця у розмірі ____________________ гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Біржі протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту укладання цього договору.

3.2. Член біржі сплачує періодичні (членські) внески у розмірі _______________ гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Біржі один раз на квартал у строк до 10 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного періоду.

3.3. Член біржі має право брати участь у проведенні біржових торгів після здіснення повної оплати права використання біржового місця та до першої біржової сесії після "___" _____________ 200__р.

3.4. У разі існування поважних причин, Член біржі може звернутись до директора Біржі з клопотанням про продовження строку перерахування коштів до 10 банківських днів. Такі причини повинні бути обґрунтованими і викладеними у письмовому вигляді. Рішення про продовження строку перерахування приймається протягом 2 робочих днів з моменту надходження відповідного клопотання.

3.5. Плата за реєстрацію біржового контракту вноситься до моменту реєстрації біржею такого контракту.
^ 4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

4.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до "____" _____________ 200__р.

4.2. Даний договір може бути розірваний за таких підстав:

– у випадку прийняття Біржею рішення про виключення Члена біржі із числа членів Біржі за порушення Правил біржової торгівлі, Правил біржової етики, Статуту біржі;

– у випадку ліквідації Члена біржі як юридичної особи;

– у випадку несплати Членом біржі періодичних (членських) внесків;

– у випадку припинення діяльності Біржі

^ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Біржа зв’язується з Членом біржі безпосередньо.

5.2. Засобами зв’язку між Біржею і Членом біржі вважаються: пошта, телефон, телефакс, електронна пошта (E-mail), кур’єрська доставка.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 2. У разі порушення Членом біржі Правил біржової торгівлі, Статуту біржі, рішень постійно діючого Третейського суду при Аграрній біржі, Біржа має право виключити такого члена із складу членів біржі. В такому випадку складається відповідний акт і даний договір розривається.

 3. У випадку порушення строків перерахування коштів, зазначених в п. 3.4., даний Договір розривається і прийняття заяв від Члена біржі на укладення нового Договору приймається через 180 днів.

 4. При недотриманні Членом біржі процедури біржової реєстрації угод Член біржі сплачує штраф у розмірі 0,01% суми незареєстрованої угоди.

  1. У разі розголошення Членом біржі конфіденційної інформації та комерційної таємниці діяльності Біржі, Член біржі сплачує штраф у розмірі 0,1% від розміру плати за біржове місце.^ 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Умови даного Договору зберігають свою силу на весь термін його дії.

7.2. Реорганізація Біржі не є підставою для зміни та розірвання даного Договору.

7.3. Член біржі не має права передати іншій юридичній особі своє право участі в торгах.

7.4. Член біржі має переважне право на відновлення Угоди після закінчення строку її дії.

7.5. Даний договір укладено у двох примірниках українською мовою – по одному для кожної із сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

7.6. Усі спори, що виникають у зв’язку з даним договором сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, Сторони передають його на розгляд Третейського суду при Аграрній біржі.

^ 8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Біржа: Член біржі:

Аграрна біржа

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

Код ЄДРПОУ33947314


_________________________________

_________________________________

_________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________


Банківський рахунок № 26504002930

в КФ ВАТ СКБ "Дністер"

м. Київ, МФО 300722

ІПН 339473126599

Свідоцтво платника ПДВ №39124000
Тел. – 468-68-12

Е-mail -


Банківський рахунок № ______________

в ________________________________

м. ________________ МФО __________

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ
Тел. – __________; ________________

Е-mail – __________________________


Директор

Басін О.М.
________________________

М.П.

__________________________

__________________________
___________________________

М.П.

Схожі:

Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconПорядок придбання біржового місця Аграрної біржі
Підготувати пакет документів, необхідних для акредитації брокерської контори (згідно переліку ( додаток 1))
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconПравове регулювання біржової діяльності
На сьогодні біржі вна­слідок появи нових комукаційних технологій втрачають своє значен­ня біржового зібрання І набувають рис спеціалізованої...
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconАграрна біржа реєстраційна картка власника брокерського місця на Аграрній біржі

Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconЗаява
Прошу зареєструвати авторський договір про передачу виключного / невиключного права на використання твору
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconРеферат по Медичному праву на тему: «Предмет медичного права»
У вітчизняній науці існують два основних підходи щодо місця медичного права в системі права. Перший виходить з того, що медичне право...
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconУклали цей договір про подане нижче
Клієнт доручає, а Брокер бере на себе зобов'язання репрезентувати інтереси Клієнта як його брокер по здійснен­ню всіх видів угод...
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconДоговір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconМіністерство аграрної політики україни міністерство охорони навколишнього...
Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
Договір № про придбання права використання біржового місця Аграрної біржі iconДоговір підряду №09/11
Олійника Станіслава Леонідовича, що діє на основі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані „Сторони” та кожний окремо „Сторона”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка