Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
НазваДеякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
Сторінка1/9
Дата конвертації20.03.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КАБШЕТ МІШСТРІВ УКРАІНИ

ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2004 року № 1112
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розслідування та ведения обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного социального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

2. Внести до Порядку проведения витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 29, ст. 1313), такі зміни:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Витрати на поховання проваляться у разі смерті потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України";

2) пункти 3 і 4 виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 "Деякі питания розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1625);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. № 1363 "Про внесения зміни до Положения про порядок розслідування та ведения обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1773);

пункт 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981).

4. Міністерству схорони здоров'я разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити до 1 жовтня 2004 року: Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості; Порядок складення та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 жовтня 2004 р. власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Надати право роз'яснювати вимоги Порядку розслідування та ведения обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві:

Державному комітету з нагляду за охороною праці - щодо розслідування та ведения обліку нещасних випадків і аварій на виробництві;

Міністерству схорони здоров'я - щодо розслідування та ведения обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

ВІД 25 СерПНЯ 2004 р. № 11 12

^ ПОРЯДОК

розслідування та ведения обліку неіцасиих випадків, професійних захворювань і аварій на виробиицтві

Загальні питания

1. Цей Порядок визначає процедуру проведения розслідування та ведения обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі -підприємство), а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - особи, які забезпечують себе роботою самостійно).

2. Дія цього Порядку Іюширюється на:

власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці);

осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем
трудовий договір (контракт) або фактично були допущені до роботи в інтересах підприємства (далі - працівники), а
також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

3. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4. Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором ; (контрактом) у військових частиках (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінобороии, МВС. СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Державною департаменту з питань виконання покарань, МНС.

Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців та інашх осіб, які проходить ь'ійськову службу в зазначених частицах чи на підприємствах згідно із статутами військової служби.

5. Порядок розслідування та ведения обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час виробничого навчання, практики на ьиділеній дільниці підприсмства під керівництвом уповноважених представників навчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держнаглядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду социального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд).

6. Проведения розслідування та ведения обліку нещасних випадків. що сталися з працівниками під час
прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не
належить Іпдприємству і не використовувався в інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270

^ Розслідування та облік нещасних винадків

7. Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка забезпсчує себе роботою самостійно, одержання ними поранения, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруснь, одержання теплового удару, опіку, обморожения, у разі утопления, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання ініиих ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного

лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведения його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві (далі - нещасні випадки).

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин не більше ніж протягом однієї робочої зміни.

Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання.

Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

8. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний:

терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівниками особу з питань схорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущения подібиих випадків.

9. Лікувально-профілактичний заклад повинен про кожне звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві без направления підприємства гіередати протягом доби з використанням засобів зв'язку екстрене повідомлення за формою згідно з додатком 1:

підприємству, де працює потерпілий;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходжекням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно;

установі (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби (далі - установа державної санітарно-епідеміологічної служби), які обслуговують підприємство, де працюс потерпілий, або такій установі за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

10. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 41 цього Порядку), зобов'язаний негайно:

1) повідомити з використанням засобів зв'язку про нещасний випадок:

робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства за встановленою Фондом формою;

підприємство, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

органи державної пожежної схорони за місцезнаходженням підприємства - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, - у разі виявлення
гострого професійного захворювання (отруєння);

утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування.

11. До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії обов'язково включається представник робочого органу Фонду за місцезнаходженням підприємства.

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок. '

У разі виявлсння гострого профссійного захворювання (отруєння) до складу комісії включається також прсдставник установи дсржавної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підиригмство, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства.

На підприсмствах, де нсмаг структурних підрозділів, до складу комісії включається прсдставник роботодавця.

На суднах морського, річкового та рибопромислового флоту під час плавания або неребування в іноземних портах комісія утворюеться капітаном, про що повідомлясться власник судна.

Потерпілнії або особа, яка представляє його штсреси, не включається до складу комісії, ал с мае право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснения, в тому числі викладати в усній І письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин Ііеіаасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведения розслідування.

Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснения від роботодавця, посадових осіб та інших працівників підприємства, а також проводити опитування потерпілих та свідків нещасного випадку.

12. У разі коли нещасний випадок стався з особою, яка забезпсчує себе роботою самостійио (крім випадків, передбачєних пунктом 41 цього Порядку), розслідування організовує робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем настання нещасного випадку, для чого утворює наказом комісію у складі не менше ніж три особи.

До складу комісії включаються представники робочого органу виконавчої дирекції Фонду (голова комісії) за місцем пас І аннк нещасного випадку, райдержадміністрації - у разі настання нещасного випадку у місті районного значения чи районі мм. Киева і Севастополя, або облдержадміністрації - у разі настання нсщасного випадку у місті обласного значения (далі - місцева держадміністрація), первшшої організації профспілки, членом якої с потерпілий, потерпілий або особа, яка представляє його інісрсси. У раіі гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії також включається представник установи дсржавної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нєщасного випадку.

13. Комісія зобов'язана протягом трьохдіб:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснения гіотергіілого, якщо цє можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відновідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначиш, чи птГязаний цей випадок з виробництвом;

установити осіб. які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. позробити їаходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам:

скласти акт розслідування нещасного внпадку ш формою Н-5 згідно з додатком 2. у грі-.ох прямірниках (далі - акт форми Н-5), а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 у шести примірниках (далі - акт форми Н-1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом. за формою НПВ згідно з додатком 4, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з Еиробпицтвом (далі - акт форми НПВ), і І горела І и їх на затвердження роботодавцю;

у разі виявлсння гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 скласти також у чотирьох примірниках карту обліку професійного захворговання (отруонпя) за формою П-5 згідно з додатком 5 (далі - карта форми П-5).

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) піднисуються головою і веша членами комісії. У раіі незгоди із змістом зазначених актів член комісії письмово викладае свою окрему думку, яка додаеться до акта форми Н-5 і є його невід'емною частною, про що робиіься заппс в акті формп Н-5.

У випадках, зазначених у пункт! 35 цього Порядку, або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлсння обставин 1 причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з Іеріпоріа.іьпим органом ДержнагдядохоромпраІ.Іі за місцезнаходженням підприємства, але не більше ніж на місяць, про що роботодавець видає наказ.

_14. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час иикопапня трудов их обогі'язків. у тому числі у відрядженні, а також ті. що сталися у иеріод:

неребування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці. пов'язаному з виконанням
робот, Іючинаючи з момсігіу мрибуття працівника на підприсмство до його відбуття, який повинен фіксуватися !
відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі протягом робочого та
надурочного часу, або виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та
иіфобочі дні;

підготовки до роботи та приведения в порядок після закінчення роботи зиарядь виробництва, засобів
захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігіени, пересування по території підприємства перед
почаі ком роботи і після її закінчснпя;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;

використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в установленому роботодавцем порядку;

виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (подання необхідної допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням роботодавця);

ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

подання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі виконання трудових обов'язків;

надання підприємством шефської допомоги;

перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;

прямування до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням.

15. Визнаються пов'язаними з виробництвом також випадки:

раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної ,:; недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею) чи після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що підтверджено медичним висновком;

скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

16. Нещасні випадки, пов'язані із завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків чи дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цього Порядку. Такі випадки визнаються пов'язаними з виробництвом (крім випадків, що сталися з особистих мотивів).

17. Нещасні випадки, що сталися внаслідок рантового погіршення стану здоров'я працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків (крім випадків, зазначених у пункті 15 цього Порядку, у разі відсутності умов, зазначених у пункті 18 цього Порядку), визнаються пов'язаними з виробництвом за умови, що погіршення стану здоров'я пранівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я працівника з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я працівника виконувати зазначену роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на запит роботодавця та/або голови комісії.

18. Не визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

за місцем постійного проживания на території польових і вахтових селищ;

під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;

у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння ними злочину, що встановлеио обвинувальним вироком суду;

у разі смерті або самогубства (крім випадків, зазначених у пункті 15 цього Порядку).

19. Роботодавець, а у разі нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, -керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду, який призначив комісію, повинен розглянути і затвердити примірники актів форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлеішх комісією за підсумками її роботи (далі - матеріали розслідування).

До псршого примірника акта форми Н-5 додаються примірник акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірник карти форми П-5 - у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пояснения свідків та потерпілого (у разі ї'х наявності), витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характєризують стан робочого місця (машини, механізму, устаткування, апаратури тощо), а у разі потреби - також висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляс його інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити и ого з документами, що містяться в матеріалах розслідування.

20. Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно з додатком 6 роботодавцем, а у разі нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано цю особу.

21. Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ) і примірником матеріалів розслідування карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), протягом трьох діб надсилаються роботодавцем керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з питань охорони праці, підприємства, працівником я кого є потерпілий.

22. Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або
форми НПВ), примірник карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)
протягом трьох діб надсилаються роботодавцем: ' ' ' :

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства.

Примірник затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ) протягом трьох діб надсилається роботодавцем:

керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів
Іцодо запобігання подібним випадкам;

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприсмства;

первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не е членом профспілки.

Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого наложить підприємство, а у разі відсутності такого органу - місцевій держадміністрації.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 до установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, працівником якого є потерпілий, і веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

23. У разі розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який призначив комісію, протягом трьох діб надсилає примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірником карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння):

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фо?іду, в якому зареєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, разом з матеріалами розслідування.

Примірник затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ, протягом трьох діб надсилається:

місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;

територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцем настання нещасного випадку;

профспілковій організації, представник якої брав участь у роботі комісії.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 також до установи державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

24. Примірник акта форми Н-5 разом з примірником акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), матеріалами розслідування підлягає зберіганню на підприемстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства - передаються правонаступникові, який бере на облік цей нещасний випадок, а у разі ліквідації підприємства - до державного архіву.

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду примірник акта форми Н-5 разом з примірником акта форми 11-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) підлягає зберіганню протягом 45 років.

25. По закінченні періоду тимчасової ненрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержано'! під час нещасного випадку. роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, складає повідомлення

про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 згідно з додатком 7 і в десятиденнии строк надсилає його органьаціям і особам, яким надсилався акт форми Н-1 (або форми НПВ).

Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов'язково додається до акта форми Н-1 або форми НПВ і зберігасться разом з ним відповідно до цього Порядку.

26. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку, коли він стався).

У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий випадок, розслідування проводиться його правонаступником, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту нещасного випадку розглядається у судовому порядку.

27. Нещасний випадок, що стався з працівником на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви, що надається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а також під час перебування працівника на території підприємства у зв'язку з проведениям виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов'язкового мєдичного огляду або проведениям з дозволу чи з ініціативи роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів і тренувальних занять, розслідується та береться на облік згідно з вимогами цього Порядку.

28. Нещасний випадок, що стався на певному підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією підприємства, на якому стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий випадок береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

Підприємство, на якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта форми Н-1 протягом періоду, необхідного для виконання передбачених актом профілактичних заходів щодо запобігання подібним випадкам, але не менше ніж один рік.

29. Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово був переведений в установленому порядку на інше підприємство або виконував роботи за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на яке його було переведено або на якому він працював за сумісництвом.

30. Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він працює, на виділеній території, об'єкті, дільниці іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий. У розслідуванні такого випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок.

31. Нещасний випадок, що стався з працівником особового складу аварійно-рятувальної служби, залученим
до роботи на об'єктах підприємства за договором (угодою) під керівництвом посадових осіб підприємства,
розслідується і береться на облік цим підприємством. У розслідуванні такого випадку бере участь представник
аварійно-рятувальної служби.

32. Нещасний випадок, що стався з працівником Державної служби схорони або з працівником суб'єкта господарювання, який мае ліцензію на провадження діяльності І надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також з охороною громадян, під час виконання своїх обов'язків, розслідується і береться на облік Державною службою охорони та цим суб'єктом господарювання. У розслідуванні такого випадку бере участь представник підприємства, де стався нещасний випадок.

33. Нещасний випадок, що стався з водієм транспортного засобу, який виконував роботи у складі зведеної транспортної колони, сформованої підприємством, розслідується цим підприємством за участю представника підприємства, яке направило водія на зазначені роботи. Такий випадок береться на облік підприємством, яке сформувало транспортну колону.

34. Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік цим підприємством. У розслідуванні бере участь представник навчального закладу.

35. Нещасні випадки, що сталися з водіями, машиністами, пілотами (екіпажем) транспортних засобів
(автомобілів, поїздів, літаків, морських та річкових суден тощо) під час перебування в рейсі, внаслідок катастроф,
аварій та подій на транспорт! розслідуються відповідно до цього Порядку з обов'язковим використанням матеріалів
з розслідування катастроф, аварій та подій на транспорт!, складских відповідними органами.

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та подій на транспорт!, що призвели до нещасних випадків, а також про осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи передаються відповідними органами у десятиденнии строк після закінчення розслідування гпдприємству, працівниками якого є потерпілі.

36. Нещасні випадки, що сталися з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які входять до складу екіпажів (бригад) транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків, морських та річкових суден тощо), під час перебування за кордоном (в портах, аеропортах, доках, станціях, судноремонтних заводах,

майстсрнях тощо), розслідуються відповідно до цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

37. Контроль за своєчасністю і об'єктивпістю розслідування нещасних винадків, їх документальним оформлениям та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати у межах своєї компетенції від роботодавця
проведения повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду
затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), визнання нещасного випадку пов'язаним з
виробництвом і складення акта форми Н-1, якщо ними виявлено порушення вимог цього Порядку чи інших
нормативно-правових актів з охорони праці.

38. Посадова особа органу Держнаглядохоронпраці мае право у разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт форми Н-5, акт форми Н-1 (або форми НПВ) чи незгоди потерпілого або особи, яка представляв його інтереси, із змістом акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), надходження скарги або незгоди з висновками розслідування про обставини та причини нещасного випадку чи приховання нещасного випадку видавати обов'язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду - у разі нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, приписи за формою Н-9 згідно з додатком 8 щодо необхідності проведения розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), визнання чи невизнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом і складення акта форми Н-1 (або форми НПВ).

Рішення посадової особи органу Держнаглядохоронпраці може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припису припиняється.

39. Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після одержання припису за формою Н-9 видати наказ про виконання запропонованих у приписі заходів, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавства про охорону праці. Про виконання цих заходів роботодавець иовідомляє письмово орган Держнаглядохоронпраці, посадова особа якого видала припис, в установлений ним строк.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconКабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112...
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconНаказ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних...
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconП О С Т А Н О В А від 30 листопада 2011 р. N 1232 Київ
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconНака з 04. 07. 2007 n 370
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року n 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних...
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві icon01. 01. 2012 року вступає в дію Постанова Кабінету Міністрів України...
Кіровському районі м. Донецька повідомляє, що з 01. 01. 2012 року вступає в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 11....
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconУкраїна кіровоградська обласна державна адміністрація
Управління освіти І науки облдержадміністрації інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 30. 11. 2011 року №1232 затверджено...
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconКабінет міністрів україни постанов а від 25 серпня 2004 р. N 1112...
Витрати на поховання провадяться у разі смерті потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального...
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconДо Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconЖурнал реестрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
Фонду социального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Деякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві iconДодаток 3 до п 2 Порядку організації доступу до публічної інформації
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка